De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

2 Inhoudsopgave Voortgezet onderwijs algemeen
De schoolorganisatie en het eerste jaar Wat is er anders t.o.v. de basisschool? Begeleiding van leerlingen Ouders Aanmelding en plaatsing

3 Alg. Schoolsoorten VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
HAVO, hoger algemeen voortgezet onderwijs VMBO, voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs PRO, praktijkonderwijs Welke schoolsoorten kent het voortgezet onderwijs? In Nederland kun je na de basisschool kiezen voor het: • Praktijkonderwijs • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) • havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs); • vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

4 Alg. Voortgezet Onderwijs in schema
WO HBO MBO Werken 6 VWO PRO 5 HAVO 4 V M B O 3 2 1 TL GL KBL BBL Niveau 3 en 4 Niveau 2 en 3 Niveau 1 en 2 Leerwegondersteunend onderwijs

5 VWO VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 6 jaar
Twee schoolsoorten: Atheneum Gymnasium Profielkeuze in de bovenbouw Voorbereiding op studie aan Universiteit of Hoger Beroeps Onderwijs Vwo Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wo (wetenschappelijk onderwijs). Het vwo is onder te verdelen in Gymnasium (met klassieke talen) en Atheneum.

6 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 jaar
Voorbereiding op studie Hoger Beroeps Onderwijs Profielkeuze in de bovenbouw Afhankelijk van de prestaties doorstroom naar 5 vwo mogelijk HAVO Havo Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs).

7 Profielen in HAVO en VWO
Natuur en Techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij

8 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar
Voorbereiding voor opleiding aan Middelbaar Beroeps Onderwijs 4 leerwegen Theoretische leerweg /mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Keuze uit 4 sectoren die aansluiten bij beroepskeuze

9 Vmbo-sectoren Techniek Economie Zorg en Welzijn Leren en werken V M B

10 Theoretische leerweg (T)
TL Gericht op studie uit boeken Niet gericht op beroepskeuze Leerlingen doen examen in 6 algemene vakken (talen, geschiedenis, wiskunde, enz.) Sluit aan bij MBO niveau 3 &4 Doorstroom mogelijk naar HAVO 4 De theoretische leerweg Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Een diploma van de theoretische leerweg geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) van het mbo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan je ooknaar het havo.

11 Gemengde Leerweg (G) GL Leerlingen hebben weinig moeite met studeren, maar willen zich ook gericht voorbereiden op beroepen Vermenging van theoretisch en praktisch onderwijs. Examen in 5 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak Sluit aan op MBO niveau 3 & 4 Doorstroom mogelijk naar HAVO 4 De gemengde leerweg Deze leerweg is vergelijkbaar met de theoretische leerweg, maar in plaats van één van de theoretische vakken volg je een beroepsgericht vak. De gemengde leerweg bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 of 4) van het mbo. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kan je naar het havo.

12 Kaderberoepsgerichte leerweg (K)
Leerlingen doen kennis op via praktisch bezig zijn Leerlingen zijn bezig met opleiding gericht op functie binnen het kader van de sector Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken Sluit aan op MBO 3 KBL De kaderberoepsgerichte leerweg Deze richt zich op de praktijk en bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3) van het mbo.

13 Basisberoepsgerichte leerweg (B)
BBL Ook voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn Qua belasting wat minder zwaar dan de KBL en biedt het basisprogramma Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken Lichter examenprogramma dan KBL Sluit aan bij niveau 2 van MBO De basisberoepsgerichte leerweg Deze leerweg bereidt je voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg bestaan verschillende maatwerktrajecten. Allereerst het leerwerktraject. Dit is een leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Ook het leerwerktraject geeft toegang tot een niveau 2-opleiding in het mbo, mits deze eraan verwant is. Is deze niet verwant, dan kan het mbo nadere eisen stellen voor toelating. Daarnaast bestaat de assistentopleiding in het vmbo. Leerlingen volgen een mbo-1 opleiding op de vmbo-school. Overigens biedt niet elke vmbo-school deze maatwerktrajecten aan.

14 Leerwegondersteunend Onderwijs
Voor alle leerwegen binnen het VMBO Extra ondersteuning Bijv. kleinere groepen Bijv. eigen tempo Bijv. RT bij taal / rekenen Bijv. sociaal-emotionele trainingen Handelingsplan Beschikking via Regionale Verwijzingscommissie Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen hun leerweg met een diploma afsluiten. De meeste leerlingen kunnen dat op eigen kracht. Sommige leerlingen hebben daar wat extra hulp en bijzondere voorzieningen bij nodig. Extra zorg in leerwegondersteunend onderwijs Voor leerlingen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Leerlingen krijgen dan extra (orthodidactische of orthopedagogische) hulp. Sommige vmbo-scholen hebben een aparte voorziening voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs krijgen. Hier krijg je les in kleinere groepen en meer in je eigen tempo. In het lwoo blijf je hetzelfde programma volgen als in de reguliere leerwegen; de lesstof zelf is dus niet anders. Wanneer kun je lwoo volgen? De school beslist zelf of een leerling voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking komt. Vervolgens zal één van de zestien Regionale Verwijzingscommissie bepalen of de school extra geld ontvangt voor de extra zorg voor deze leerling. Dit gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria. Bij een positieve beslissing krijgt de leerling de indicatie voor lwoo De school is verplicht een individueel handelingsplan voor de leerling op te stellen. Vraag ernaar op school. Ook niet-geïndiceerde leerlingen kunnen worden toegelaten tot het lwoo. Deze beslissing is aan de school. Wat als het met lwoo niet lukt? Als leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs de lessen door omstandigheden niet kunnen volgen, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden naar het praktijkonderwijs. Alleen met een beschikking voor het praktijkonderwijs.

15 Praktijkonderwijs PRO Voor leerlingen waarvan verwacht wordt dat zij geen VMBO diploma kunnen behalen. Onderwijsaanbod: combinatie theorie, praktijk en stage. Bereid leerlingen voor op een directe plek in de arbeidsmarkt. Certificaat Beschikking via Regionale Verwijzingscommissie Het praktijkonderwijs Denk je dat het vmbo net iets te moeilijk voor je is, dan is het praktijkonderwijs de meest logische weg. Het praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling en maakt voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan/handelingsplan. In dit plan staat wat de leerling gaat doen om zich voor te bereiden op z’n eigen toekomst. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Praktijkonderwijs Individueel in plaats van algemeen. Op een school voor praktijkonderwijs krijg je les in taal, rekenen/wiskunde, informatiekunde en lichamelijke oefening. De individuele behoefte van elke leerling staat voorop in het praktijkonderwijs, en daardoor zijn de lessen aangepast aan elke individuele leerling – en niet aan een algemeen programma. Beroepsgerichte vakken Naast de algemene vakken taal, rekenen, informatiekunde en lichamelijke opvoeding krijg je op het praktijkonderwijs ook vakken die speciaal gericht zijn op beroepen die je later kan beoefenen. Deze vakken verschillen per school. Van school naar praktijk Voordat je beroepsgerichte vakken gaat volgen, ga je nadenken en overleggen over je eigen beroepswensen en je eigen mogelijkheden. Na verloop van tijd ga je ook één of meer stages lopen om praktijkervaring op te doen voor een echte baan. De scholen doen hun best om voor hun leerlingen een geschikte functie te vinden. Hoe kom je op een school voor praktijkonderwijs? Om toegelaten te worden op een school voor praktijkonderwijs moet je ouder zijn dan 12 jaar en een indicatie hebben voor het praktijkonderwijs. Een indicatie is een verwijzing van een Regionale Verwijzingscommissie (RVC’s); de nieuwe school zal dit voor je regelen. De RVC beslist op basis van landelijk vastgestelde criteria over jouw aanvraag voor extra zorg in het voortgezet onderwijs.

16 Overgangsroutes vanuit Samenwerkingsverband
Voor kinderen die een reguliere route volgen (blauwe route) Voor kinderen die mogelijk in aanmerkingen komen voor LWOO of PrO/ Opstroom (gele route) Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoeften (oranje route)

17 Overdracht lln met specifieke ondersteuningsbehoeften
Gele route: Leerlingen die waarschijnlijk in aanmerkingen komen voor LWOO/ PrO Er vindt onderzoek (intelligentie en sociaal-emotioneel) plaats Oranje route: Leerlingen met LGF en/of diagnose Geen leerlingen met alleen dyslexie. Wel leerlingen met dyscalculie Wel leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften (sociaal-emotioneel en gedrag)

18 Kennismaking/start Na aanmelding: warme overdracht
kennismaking voor ouders en school (praktische zaken) kennismaking voor leerlingen met mentor en klasgenoten introductiedagen Hierover ontvangen de ouders/leerlingen informatie na het aanmelden.

19 De schoolorganisatie en het eerste jaar
Wat is er anders t.o.v. de basisschool?

20 De veranderingen: van een PO-school naar een VO-school
Groter gebouw, meer leerlingen Roosterwisseling Lokalen, lesuren, tussenuren Huiswerk Eigen verantwoordelijkheid Meerdere (vak)docenten De mentor

21 Belangrijke verschillen
Basisschool Voortgezet Onderwijs groepsleerkracht die alle vakken geeft groepsleerkracht bepaalt programma heterogene klassensamenstelling soms huiswerk mentor die één (twee) vakken geeft leerlingen krijgen een rooster homogene klassensamenstelling dagelijks huiswerk

22 Begeleiding van leerlingen
Mentor spil in begeleiding Team van docenten o.l.v. teamleider Zorgcoördinator - Zorgteam Zorgadviesteam De mentor heeft een belangrijke rol. Hij/zij is mentor van een klas of een groep leerlingen. Vaak hebben deze leerlingen meerdere lessen in de week van hun mentor en geeft de mentor begeleidingslessen en voert regelmatig gesprekken met leerlingen. Deze gesprekken gaan over de vorderingen, het sociaal-emotionele aspect en over de te maken keuzes in de loop van hun schoolcarrière. Behalve de mentoren spelen de vakdocenten die ook les geven aan het kind een rol in de begeleiding. Mocht een leerling meer zorg en/of begeleiding nodig hebben dan komt het zorgteam of de zorgcoordinator in beeld. Zij hebben ook contact met externe hulpverleners en de contacten met interne hulptrajecten zoals faalangstreductietraining, rots & water en SOVA (sociale vaardigheidstraining). Het zorgadviesteam kan hulp bieden in het begeleiden van leerlingen, daar waar de school handelingsverlegen is.

23 Ouders “samen optrekken!” Schoolkeuze (samen met kind)
Aanmelding/Inschrijving Kennismaking met de school (introductieavond) Kennismaking met de mentor Contact loopt via de mentor “samen optrekken!” Ouders kunnen plaats nemen in klankbordgroepen, MR, ouderraden om op verschillende manieren mee te denken met het VO. Voorlichtingsavonden en oudergesprekken over de ontwikkelingen op school en in het byzonder voor hun zoon/dochter worden enkele keren per jaar georganiseerd. Ouders kunnen ook zelf het contact zoeken. Ouders hebben een rol in het begeleiden van hun zoon/dochter bij het maken van keuzes en in hun onderwijsloopbaan.

24 Hoe komt u tot een keuze? Traject in de basisschool
Bespreek met uw kind wat hij/zij wil Interesse, motivatie en prestatie Type kind Type school Bezoek samen met uw kind open dagen WEBSITES: GIDS/OCW POVO FLYER VO Weert-Nederweert-Cranendonck

25 Inschrijven en plaatsing
Ouders melden hun kind rechtstreeks aan bij de school van hun keuze Er kan slechts bij één school worden ingeschreven !! Rapport Cito Eindtoets Uittreksel bevolkingsregister Doe dit in maart 2013, data volgen VO in overleg met PO; warme overdracht VO plaatst leerling Uitnodiging aan ouders en leerling Zie ook flyer.


Download ppt "Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google