De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overgang van PO naar VO Let op!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overgang van PO naar VO Let op!"— Transcript van de presentatie:

1 Overgang van PO naar VO Let op!
Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. De Overstap

2 Inrichting van het onderwijs in Nederland
UNIVERSITEIT Wetenschap-pelijk Onderwijs (wo) 4 jaar  HBO Hoger Be-roeps-onder-wijs (hbo) 4 jaar Specialis-ten opleiding 1-2 jaar Niveau 4 Middenka-der opleiding 3-4 jaar Niveau 4 Vakoplei-ding 2-4 jaar Niveau 3  Basis- Beroeps- opleiding 2-3 jaar Niveau 2  Ass. opleiding 0,5–1 jaar Niveau 1 Arbeid VWO Voorberei-dend Wetenschap-pelijk Onderwijs 6 jaar HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 jaar Kader-beroeps- gerichte leerweg Basis- beroeps- gerichte leerweg Praktijk- onder-wijs 4-6 jaar  Theoreti-sche leerweg  VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 8 jaar

3 SCHOOLSOORTEN PRO PRaktijkOnderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

4 PRO PRaktijkOnderwijs
Kenmerken: * Ontwikkeling van de persoonlijkheid * Voorbereiding op de maatschappij * Aangepaste basisvorming * Stage en praktijk Doel: * Toeleiding naar de arbeidsmarkt * Eventueel doorstromen naar MBO

5 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Leerwegen in de bovenbouw * Leerwegondersteuning (extra zorg) * Theorie & praktijk (inclusief stage) Doel: * Vervolgopleiding MBO & HAVO

6 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Soorten advies PO voor onderbouw: * VMBO-T * VMBO-K * VMBO-B Verschillende leerwegen bovenbouw: * Theoretische leerweg * Kaderberoepsgerichte leerweg * Basisberoepsgerichte leerweg (met leerwerktrajecten)

7 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Sectoren en afdelingen: * Techniek * Zorg & Welzijn * Economie * Landbouw (buiten Zaanstad) * Intersectoraal (gecombineerde sectoren)

8 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
* Oriënterend & voorbereidend * Uitgestelde beroepskeuze door verbreding van de onderwijsprogramma’s in bovenbouw * Individueel smalle programma’s mogelijk voor praktisch ingestelde leerlingen * Beroepsopleiding start in het MBO

9 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Mogelijkheden leerwegondersteunend onderwijs: * Zorg op maat * Kortdurend of langdurend * Ondersteuning in elke leerweg * Onderzoek en aanmelding Aanmeldingsformulier: zorg wordt apart aangeven Doel: * Behalen van diploma VMBO

10 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Saenstroom opdc * OrthoPedagogisch Didactisch Centrum in Zaanstad Mogelijkheden: * Schakelklas tussen groep 8 en leerjaar 1 VMBO * VMBO onderbouw (klas 1 en 2) voor leerlingen, die op meerdere gebieden specifieke begeleiding nodig hebben Kenmerken: * Kleine groep met extra zorg * Kleine school * Inschrijven bij Trias VMBO of Pascal Zuid * Toelating via toelatingscommissie Doel: * Schakelfunctie naar regulier VMBO in leerjaar 1 of leerjaar 3 (alle leerwegen)

11 Doorstroming van PO via VMBO
HBO MBO Niveau 3 & 4 HAVO 4 MBO Niveau 1 MBO Niveau 2 PRO VMBO Basisberoepsgericht VMBO Theoretisch & Kaderberoepsgericht advies PRO advies VMBO- B advies VMBO- T&K P R I M A I R O N D E R W IJ S

12 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Profielen in de bovenbouw NT - Natuur & Techniek NG - Natuur & Gezondheid EM - Economie & Maatschappij CM - Cultuur & Maatschappij Doel: * Vervolgopleiding HBO

13 VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw * Atheneum en Gymnasium * Profielen in de bovenbouw NT - Natuur & Techniek NG - Natuur & Gezondheid EM - Economie & Maatschappij CM - Cultuur & Maatschappij Doel: * Vervolgopleiding Universiteit en HBO

14 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs
Aspecten van deze samenwerking: * Overdracht onderzoeksgegevens * Voorlopig VO advies september – december * Voorlichtingsavond VO voor ouders in december * Januari/februari open lesmiddagen voor leerlingen op woensdagmiddag * Eind januari/begin februari definitief advies * Vanaf eind januari 2014 open dagen voor leerlingen en ouders * Uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 aanmelden via PO

15 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs
Voorlopig en definitief advies PO * Gebaseerd op vorderingen leerling * Indruk school (directie + leerkracht + IB-er) Het advies wordt onderbouwd door * Score NIO intelligentie * Dle’s op vier gebieden * Welbevinden d.m.v. afname SAQI (digitale schoolvragenlijst)

16 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs
Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad * Per school worden capaciteitsgrenzen gesteld - per leerjaar en/of - per adviescategorie - in VMBO en in HAVO/VWO * Verplicht aangeven 1e ,2e en 3e voorkeur VO-school * Voorrang aanmelding leerlingen uit Zaanstreek Alle leerlingen uit de Zaanstreek kunnen ingeschreven worden op een Zaanse VO-school.

17 PO & VO Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs
Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad * Informatie over beleid in december tijdens de voorlichtingsavonden op alle VO-scholen * Nieuwe Keuzegids De Overstap (voor ouders) in november 2013 beschikbaar * Speciale ouderbrochure over aanmelding en inschrijving in januari 2014 beschikbaar

18 Hartelijk dank voor uw aandacht! Overgang van PO naar VO


Download ppt "Overgang van PO naar VO Let op!"

Verwante presentaties


Ads door Google