De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenjaar vmbo-t 2010 / 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenjaar vmbo-t 2010 / 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Examenjaar vmbo-t 2010 / 2011

2 Examenvakken (7) Nederlands Engels Frans Wiskunde Economie
Natuur- en scheikunde Biologie Geschiedenis En ook sectorwerkstuk (toekomstdossier)

3 sectoren Techniek (wiskunde en natuur- en scheikunde1)
Economie (economie en wiskunde of Frans) Landbouw (wiskunde en biologie of natuur- en scheikunde1) Zorg en welzijn (biologie en wiskunde of geschiedenis)

4 Programma van Toetsing en Afsluiting
Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Beschrijving wat, hoe getoetst wordt en hoe zwaar dat telt.

5 Examenreglement 4.1 Aantal herkansingen:
Leerlingen kunnen na afloop van elke SE periode twee toetsen herkansen uit het Programma van Toetsing en Afsluiting van de voorafgaande  periode. Voor de leerlingen die op gaan voor het CE is dat medio januari en begin april. De hoogste beoordeling van de herkansing en de oorspronkelijk toets geldt als definitief resultaat.

6 Leerlingen krijgen na elke toetsperiode een overzicht van de SE resultaten en een formulier waarop ze herkansingen kunnen aanvragen. Dit formulier moet ondertekend een dag na uitreiking geretourneerd worden.

7 4.2 Toetsen uit een voorgaand jaar kunnen alleen herkanst worden indien er voor het desbetreffende vak in het huidige studiejaar geen toetsen afgenomen worden. Deze te herkansen toets uit een vorig schooljaar gaat ten koste van een toets uit het huidige schooljaar.

8 6.1 Als een kandidaat om een geldige reden niet aan (een onderdeel van) het schoolexamen of aan een zitting van het centraal examen kan deelnemen, dient dit gemeld te worden. Zijn wettelijke vertegenwoordiger (of, bij meerderjarigheid, de kandidaat zelf) neemt dan rechtstreeks contact op met de directie van school. Dit contact moet in ieder geval worden gezocht, voordat de betreffende toets of zitting begint.

9 7.4 Een kandidaat die afwezig is zonder dat dat correct is gemeld (zie art. 7.1), valt onder de werking van artikel 6. 7.5 Een door ziekte gemiste schoolexamentoets wordt ingehaald in de herkansingsperiode na de gemiste toets. De aldus ingehaalde toets komt niet in aanmerking voor

10 11.1 De kandidaat die eindexamen vmbo-t heeft afgelegd in 2011, is geslaagd indien hij: a. geldig vakkenpakket b. een 5, de rest 6 of hoger c. een 4, de rest 6 of hoger, gecompenseerd met minimaal een 7. d. Twee keer 5, de rest 6 of hoger, gecompenseerd met minimaal een 7. e. Minimaal een voldoende voor LO, CKV

11 Data: 29 nov. Start SE week 13, 14 jan. Herkansing 1e SE week
28 feb. Start SE week 4, 5 apr. Herkansingen 2e SE week 16 mei start CE havo Nederlands 17 mei start CE vwo Nederlands 16 juni Uitslag 20 juni CE tweede tijdvak 1 juli Diploma uitreiking

12 Bijzondere faciliteiten
Voor de leerlingen die op basis van een psychologisch rapport recht hebben op extra faciliteiten op het eindexamen (zoals bijvoorbeeld dyslexie) Psychologisch rapport bepaalt de faciliteiten Let op: School moet in bezit zijn van het psychologisch rapport! (is dit niet het geval, hoort u dit van school)

13 Procedure Leerlingen voor wie de faciliteiten gelden, krijgen op korte termijn een brief thuis Thuis: ouders + leerlingen bespreken van welke faciliteiten gebruik gemaakt gaat worden Brief ingevuld en ondertekend terug naar school (naar Mark of naar Linda W) Uiterlijk terug op school: maandag 2 november (brief is voorwaarde voor het krijgen van de faciliteiten!) Bij specifieke vragen over invullen: contact met Mark of Linda W

14 Voorbeeld x Examenvak Extra tijd Opgaven op A3
Gebruik laptop (uitwerkingen) Ondersteuning van audio (geldt alleen voor centraal examen) Anders, namelijk… geschiedenis x wiskunde

15 Het vak bepaalt dus wat handig is om aan te
vragen. Als iets toch niet handig blijkt te zijn, kan het natuurlijk aan de kant geschoven worden. Alleen op het centrale eindexamen kan gebruik gemaakt worden van audio (dus niet tijdens de schoolexamens).


Download ppt "Examenjaar vmbo-t 2010 / 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google