De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling en vaststelling Regeling Verschuivingsvergoeding 2008/Piet Wesdorp/Going Concern.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling en vaststelling Regeling Verschuivingsvergoeding 2008/Piet Wesdorp/Going Concern."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ontwikkeling en vaststelling Regeling Verschuivingsvergoeding 2008/Piet Wesdorp/Going Concern

3 Het waarom van de regeling In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007 is afgesproken, dat er per 1 januari 2008 een verschuivingsvergoeding wordt ingevoerd bij de politiekorpsen en het KLPD. De invoering van deze vergoeding is primair bedoeld als sturingsmiddel om: rust in roosters te realiseren de medewerkers meer zekerheid te geven over de in het rooster geplande herkenbare vrije tijd en daardoor het welzijn van de medewerkers te bevorderen

4 Uitgangspunten Uitgangspunt van de regeling moet zijn dat deze op een eenvoudige toe te passen wijze de medewerker meer zekerheid gaat bieden over: de in de vastgestelde en bekendgemaakte roosters geplande herkenbare vrije tijd én de werkgever meer mogelijkheden geeft voor flexibiliteit in de bedrijfsvoering bij het vaststellen van de begin- en eindtijdstippen in een zo laat mogelijk stadium. Als toets/meetmoment voor de vergoeding is aansluiting gezocht bij de rechtspositionele roostermomenten zoals de Arbeidstijdenwet en het BARP deze ons aangeven

5 Toepassing Elke politieambtenaar op wie het Besluit Algemene Rechtspositie Politie van toepassing is, heeft aanspraak op de verschuivingsvergoeding, tenzij hij/zij is ingeschaald in schaal 13 of hoger conform het Besluit Bezoldiging Politie

6 Definitie 28 dagen rooster Dit is het rooster dat uiterlijk 28 dagen vóór de periode waarop het betrekking heeft aan de medewerker moet worden meegedeeld, en waarin de wekelijkse rust alsmede de vrije zondagen zijn aangegeven.[ 1][ 1] [1][1] Als bedoeld in artikel 4.2.2 ATW

7 Definitie Dienstrooster Dit is het rooster dat uiterlijk 7 dagen vóór de periode waarop het betrekking heeft aan de medewerker moet worden meegedeeld, en waarin de vrije dagen alsmede de dagen waarop dienst moet worden verricht zijn aangegeven.[ 1][ 1] [1][1] Als bedoeld in artikel 12 Barp

8 Definitie Dagrooster Dit is het rooster dat uiterlijk 4 dagen vóór de dag waarop dienst moet worden verricht aan de ambtenaar kenbaar moet worden gemaakt en waarin de tijdstippen van aanvang en einde van de dienst zijn aangegeven.[1][1] [1][1] Als bedoeld in artikel 4.2.3ATW jo. art. 12 Barp

9 Verschuivingen ten opzichte van het 28 Dagen rooster en het Dienstrooster Als het 28 Dagen rooster is vastgesteld, kunnen de daarin vermelde vrije zondagen en de wekelijkse rust niet meer worden verschoven. Uit oogpunt van dienstbelang[1] kan het zo zijn dat verschuiving(en) toch noodzakelijk worden geacht. Deze verschuiving(en) worden zichtbaar in het vastgestelde dienstrooster.[1] [1] Verschuiving op eigen verzoek komt niet in aanmerking voor de verschuivingsvergoeding

10 Verschuivingen ten opzichte van het 28 Dagen rooster en het Dienstrooster Voor deze verschuiving(en) wordt aan de betrokken politieambtenaar een verschuivingsvergoeding uitbetaald voor elk uur dat uit oogpunt van dienstbelang volgens het dienstrooster arbeid moet worden verricht op een in het 28 dagen rooster aangegeven vrije zondag of gedurende de in dat rooster aangegeven wekelijkse rust.

11 Verschuivingen ten opzichte van het dienstrooster en het dagrooster Als het Dienstrooster is vastgesteld, kunnen de daarin vermelde vrije dagen[1] niet meer worden verschoven. Uit oogpunt van dienstbelang kan het zo zijn dat de verschuiving(en) toch noodzakelijk worden geacht. Deze verschuiving(en) worden zichtbaar in het vastgestelde dagrooster.[1] [1] In het kader van dit voorstel wordt onder vrije dag bedoeld een dag waarop 0 uur is ingeroosterd

12 Verschuivingen ten opzichte van het dienstrooster en het dagrooster Voor deze verschuiving(en) wordt aan de betrokken politieambtenaar een verschuivingsvergoeding uitbetaald voor elk uur dat uit het oogpunt van dienstbelang volgens het dagrooster op een in het dienstrooster aangegeven vrije dag moet worden gewerkt.

13 Verschuivingen ten opzichte van het gerealiseerde rooster en het Dagrooster Als het dagrooster is vastgesteld kunnen de daarin vermelde uren waarop dienst moet worden verricht niet meer worden verschoven. Uit oogpunt van dienstbelang kan het zo zijn dat de verschuiving(en) toch noodzakelijk worden geacht. Er kan uitsluitend worden verschoven, nadat de ambtenaar hiermee heeft ingestemd en dit schriftelijk is vastgelegd, of wanneer er sprake is van toepassing van artikel 2:2 en artikel 2:5 ATW. Deze verschuiving(en) worden zichtbaar in de vastgestelde feitelijke urenregistratie. Bij toepassing van artikel 2:2 ATW ( rampen)bestaat geen aanspraak op de verschuivingsvergoeding.

14 Verschuivingen ten opzichte van het gerealiseerde rooster en het Dagrooster Wanneer uit registratie blijkt dat er binnen vier dagen voor aanvang dienst is overgegaan tot het wijzigen van de begintijd of de eindtijd van de vastgestelde dienst dan worden de verschoven uren door middel van een verschuivingsvergoeding uitbetaald per geregistreerd verschuivingsuur waarop daadwerkelijk arbeid is verricht[1].[1] Indien de ambtenaar die dag toch niet hoeft te werken, of tegen zijn wil eerder van zijn dienstplicht wordt ontheven, wordt hij geacht daadwerkelijk arbeid te hebben verricht. [1][1] De verschuiving (die voor een vergoeding in aanmerking komt) bedraagt minimaal 30 minuten

15 Vergoedingsvrije drempel De verschuivingsvergoeding wordt pas uitbetaald, nadat 8 uren zijn verschoven in het 28 dagenrooster én het dienstrooster te samen. Verschuiving van de wekelijkse rust/vrije zondag bedraagt altijd 8 uur (ook bij deeltijd). In andere gevallen (DIRO/DARO) worden uren (en delen van uren) geteld.

16 Overige ‘spelregels’ De vergoeding wordt alleen toegekend: bij verschuiving (die voor een vergoeding in aanmerking komt), die minimaal 30 minuten bedraagt er nooit tegelijkertijd overwerkvergoeding en een verschuivingsvergoeding kan worden toegekend.

17 Monitoring De verschuivingsvergoeding dient om “rust in roosters” te realiseren. Partijen spreken af om de ontwikkeling van de “tussentijdse” verschuivingen[1] tussen 1/7/2008 en 1/7/2009 te monitoren. Over de wijze waarop dit monitoren geschiedt, moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.[1] Het doel van deze monitoring is om te bezien of het aantal verschuivingen in de loop van deze 12 maanden significant afneemt. [1][1] Dit zijn verschuivingen in het 28-dagen rooster respectievelijk het dienstrooster die niet zichtbaar worden op het meetmoment van de vaststelling van het dienstrooster respectievelijk het dagrooster. Dat zijn verschuivingen (lees: veranderingen) die voor de vaststelling van een rooster (het meetmoment) weer worden gecorrigeerd. Dit kan meerdere keren gebeuren voor dezelfde dag. Al die verschuivingen moeten worden geregistreerd om achteraf de omvang te kunnen vaststellen.

18 Bijzondere afspraak toekomstgericht Als het aantal “tussentijdse verschuivingen” per periode van vier weken, gemeten tussen 1/7/2008 en 1/7/2009, beneden de 24 uur blijft dan komt er geen vergoeding voor tussentijdse verschuivingen.[1] Wordt de 24 uur overschreden, dan wordt vanaf juli 2009 opnieuw onderhandeld over een aanpassing van de verschuivingregeling per 1/1/2010, waarbij nu reeds wordt afgesproken dat alle tussentijdse verschuivingen vanaf die datum ook voor vergoeding in aanmerking komen. De hoogte van de vergoeding en de drempel zijn dan onderwerp van gesprek.[1] [1] Dit zijn verschuivingen in het 28-dagen rooster respectievelijk het dienstrooster die niet zichtbaar worden op het meetmoment van de vaststelling van het dienstrooster respectievelijk het dagrooster. Dat zijn verschuivingen (lees: veranderingen) die voor de vaststelling van een rooster (het meetmoment) weer worden gecorrigeerd. Dit kan meerdere keren gebeuren voor dezelfde dag. Al die verschuivingen moeten worden geregistreerd om achteraf de omvang te kunnen vaststellen.

19 De verschuivingregeling aan de hand van voorbeelden.


Download ppt "Ontwikkeling en vaststelling Regeling Verschuivingsvergoeding 2008/Piet Wesdorp/Going Concern."

Verwante presentaties


Ads door Google