De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motivering van het ontslag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motivering van het ontslag"— Transcript van de presentatie:

1 Motivering van het ontslag
Eenheidsstatuut: Motivering van het ontslag

2 Motivering van het ontslag - Voorgeschiedenis
Geen verplichting om te motiveren! Maar… nuancering Rechtsfiguren misbruik van ontslagrecht – willekeurig ontslag EHRM, K.M.C. tegen Hongarije, 10 juli 2012

3 Motivering van het ontslag – cao nr.109
Vanaf 1 april 2014: cao nr. 109 Enkel toepasselijk voor private sector! Niet van toepassing op: Eerste 6 maanden tewerkstelling 6 maanden met inbegrip van anciënniteit indien: Voorafgaand en aaneensluitend AO bepaalde duur of AO uitzendarbeid Voor identieke functie Bij dezelfde werkgever AO student SWT Wettelijk pensioen Definitieve stopzetting activiteit Sluiting onderneming Collectief ontslag Werknemer voor wie bijzondere ontslagprocedure vastgelegd is bij wet of cao Meervoudig ontslag Bijzondere regeling voor uitzonderingsregimes (Bv. mobiele werkplaatsen in bouw, kleding – en confectiebedrijven, hout, diamant, … )

4 Motivering van het ontslag – cao nr.109
Vernieuwingen: Verplichte motivering van ontslag – werknemer heeft recht om concrete redenen die tot ontslag hebben geleid te kennen (1e luik) Kennelijk onredelijk ontslag (2e luik)

5 Motivering van het ontslag – cao nr.109
1e luik: Motivering van ontslag Hypothese 1: Spontane motivering door de werkgever Hypothese 2: Motivering op vraag van werknemer

6 1e luik: Motivering van ontslag
Hypothese 1: Spontane motivering door de WG Voorwaarden Uit eigen beweging Schriftelijk Mededeling bevat alle elementen die de werknemer toelaten de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid te kennen

7 1e luik: Motivering van ontslag
Hypothese 2: werknemer vraagt de motieven Voorwaarden voor formele procedure Met aangetekende brief Binnen termijn van 2 maanden na het einde van de AOK Maximum 6 maanden na betekening van de opzeg werkgever zal binnen 2 maanden na ontvangst via aangetekende brief de concrete redenen van ontslag moeten bekendmaken Op straffe van een forfaitair burgerlijke boete van 2 weken loon Cumuleerbaar met schadevergoeding voor KOO

8 1e luik: Motivering van ontslag
Motiveringsrecht Werkgever motiveert spontaan - Uit eigen beweging Schriftelijk Mededeling concrete redenen die tot het ontslag geleid hebben Werknemer vraagt de motieven - Aangetekende brief Binnen termijn van 2 m na einde AOK Maximum 6 m na betekening opzeg Niet aan voorwaarden voldaan => WG moet niet motiveren WG moet motiveren: Aangetekende brief Concrete redenen van ontslag Binnen 2 m na ontvangst verzoek Sanctie: boete van 2 weken loon

9 2e luik: Kennelijk onredelijk ontslag
“Ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid, het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever” Werknemer die slachtoffer is van een kennelijk onredelijk ontslag heef recht op een forfaitaire schadevergoeding Vervangt artikel 63 AOW m.b.t. willekeurig ontslag Misbruik van ontslagrecht blijft mogelijk Enkel betrekking op redenen! Nooit op de omstandigheden

10 2e luik: Kennelijk onredelijk ontslag
Sanctie = Schadevergoeding tussen 3 en 17 weken loon Afhankelijk van gradatie kennelijke onredelijkheid van het ontslag Niet cumuleerbaar met enige andere vergoeding die verschuldigd is door de werkgever n.a.v. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van een opzeggingsvergoeding, een niet-concurrentievergoeding, een uitwinningsvergoeding of een aanvullende vergoeding die bovenop de sociale uitkeringen wordt betaald

11 Motivering van het ontslag – cao nr.109: Bewijslast
Motiveringsrecht Werkgever heeft motieven meegedeeld Iedere partij bewijst wat hij aanvoert (870 Ger.W.) Werkgever heeft motiveringsrecht geschonden Werkgever draagt bewijslast (Art 63 AOW) WN heeft motivering niet of niet volgens procedure gevraagd Werknemer draagt bewijslast


Download ppt "Motivering van het ontslag"

Verwante presentaties


Ads door Google