De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisopleiding sociale wetgeving 22 - 23 januari 2014 Dag 1 Eenheidsstatuut: Motivering van het ontslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisopleiding sociale wetgeving 22 - 23 januari 2014 Dag 1 Eenheidsstatuut: Motivering van het ontslag."— Transcript van de presentatie:

1 Basisopleiding sociale wetgeving 22 - 23 januari 2014 Dag 1 Eenheidsstatuut: Motivering van het ontslag

2 Geen verplichting om te motiveren! Maar… nuancering Rechtsfiguren misbruik van ontslagrecht – willekeurig ontslag EHRM, K.M.C. tegen Hongarije, 10 juli 2012 Motivering van het ontslag - Voorgeschiedenis

3 Vanaf 1 april 2014: cao nr. 109 Enkel toepasselijk voor private sector! Niet van toepassing op:  Eerste 6 maanden tewerkstelling  6 maanden met inbegrip van anciënniteit indien: o Voorafgaand en aaneensluitend o AO bepaalde duur of o AO uitzendarbeid o Voor identieke functie o Bij dezelfde werkgever  AO uitzendarbeid  AO student  SWT  Wettelijk pensioen  Definitieve stopzetting activiteit  Sluiting onderneming  Collectief ontslag  Werknemer voor wie bijzondere ontslagprocedure vastgelegd is bij wet of cao  Meervoudig ontslag  Bijzondere regeling voor uitzonderingsregimes (Bv. mobiele werkplaatsen in bouw, kleding – en confectiebedrijven, hout, diamant, … ) Motivering van het ontslag – cao nr.109

4 Vernieuwingen: Verplichte motivering van ontslag – werknemer heeft recht om concrete redenen die tot ontslag hebben geleid te kennen (1 e luik) Kennelijk onredelijk ontslag (2 e luik) Motivering van het ontslag – cao nr.109

5 1 e luik: Motivering van ontslag  Hypothese 1: Spontane motivering door de werkgever  Hypothese 2: Motivering op vraag van werknemer Motivering van het ontslag – cao nr.109

6  Hypothese 1: Spontane motivering door de WG o Voorwaarden o Uit eigen beweging o Schriftelijk o Mededeling bevat alle elementen die de werknemer toelaten de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid te kennen 1 e luik: Motivering van ontslag

7  Hypothese 2: werknemer vraagt de motieven o Voorwaarden voor formele procedure o Met aangetekende brief o Binnen termijn van 2 maanden na het einde van de AOK o Maximum 6 maanden na betekening van de opzeg o werkgever zal binnen 2 maanden na ontvangst via aangetekende brief de concrete redenen van ontslag moeten bekendmaken  Op straffe van een forfaitair burgerlijke boete van 2 weken loon  Cumuleerbaar met schadevergoeding voor KOO 1 e luik: Motivering van ontslag

8 Motiveringsrecht Werkgever motiveert spontaan Werknemer vraagt de motieven -Uit eigen beweging -Schriftelijk -Mededeling concrete redenen die tot het ontslag geleid hebben -Aangetekende brief -Binnen termijn van 2 m na einde AOK -Maximum 6 m na betekening opzeg WG moet motiveren: -Aangetekende brief -Concrete redenen van ontslag -Binnen 2 m na ontvangst verzoek Niet aan voorwaarden voldaan => WG moet niet motiveren Sanctie: boete van 2 w loon 1 e luik: Motivering van ontslag

9 “Ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid, het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever” Werknemer die slachtoffer is van een kennelijk onredelijk ontslag heeft recht op een forfaitaire schadevergoeding Vervangt artikel 63 AOW m.b.t. willekeurig ontslag Misbruik van ontslagrecht blijft mogelijk Enkel betrekking op redenen! Nooit op de omstandigheden 2 e luik: Kennelijk onredelijk ontslag

10 Sanctie = Schadevergoeding tussen 3 en 17 weken loon  Afhankelijk van gradatie kennelijke onredelijkheid van het ontslag  Niet cumuleerbaar met enige andere vergoeding die verschuldigd is door de werkgever n.a.v. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van een opzeggingsvergoeding, een niet-concurrentievergoeding, een uitwinningsvergoeding of een aanvullende vergoeding die bovenop de sociale uitkeringen wordt betaald 2 e luik: Kennelijk onredelijk ontslag

11 Motiveringsrecht Werkgever heeft motieven meegedeeld Werkgever heeft motiveringsrecht geschonden WN heeft motivering niet of niet volgens procedure gevraagd Iedere partij bewijst wat hij aanvoert (870 Ger.W.) Werkgever draagt bewijslast (Art 63 AOW) Werknemer draagt bewijslast Motivering van het ontslag – cao nr.109: Bewijslast


Download ppt "Basisopleiding sociale wetgeving 22 - 23 januari 2014 Dag 1 Eenheidsstatuut: Motivering van het ontslag."

Verwante presentaties


Ads door Google