De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWPBS Voorlichting SWV Zuid-Kennemerland

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWPBS Voorlichting SWV Zuid-Kennemerland"— Transcript van de presentatie:

1 SWPBS Voorlichting SWV Zuid-Kennemerland
Dineke Kouwets

2 Programma Achtergrond SWPBS Informatie over de praktijk
Mogelijkheid tot vragen stellen

3 Waarom SWPBS? Bewezen effectief m.b.t. gedrag en leren.
Past in de gedachte van Passend Onderwijs.

4 Schoolwide PBS is een: Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag,
gericht op alle leerlingen Gericht op het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag Paraplu waar andere interventies met dezelfde uitgangspunten onder passen PBS is evidence based en ontwikkeld door o.a.: Gerald Patterson, Hill Walker, Rob Horner, Annemieke Golly en Jeff Sprague (U of O)

5 Doel van Schoolwide PBS
Een veilige omgeving scheppen die: leerling- en docentvriendelijk is bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren

6 Vijf pijlers 1. schoolbrede aanpak 2. gericht op preventie
3. vanuit een positieve benadering 4. planmatige aanpak op basis van data 5. ketenaanpak Een helder pedagogisch klimaat!

7 Bouwstenen van Schoolwide PBS

8 Bouwsteen 1: Bepaal de basiswaarden van de school
Bijvoorbeeld: Verantwoordelijkheid Respect Veiligheid

9 Bouwsteen 2: Heldere gedragsverwachtingen
Kort Bondig In termen van gewenst gedrag In actieve vorm Voor alle locaties (gang, wc, plein)

10

11 Visualiseren

12 Bouwsteen 3: Verwachtingen actief aanleren
Lessen in goed gedrag op de plek in de school (vast format) Quiz, spel Filmopnames Andere vormen

13 Bouwsteen 4: Systematisch bekrachtigen verwachtingen
Beloningssystemen schoolbreed In de klas Positieve feedback relevant & oprecht direct na het gewenste gedrag onvoorwaardelijk “You never know when you get a surprise…”

14 Kernelement: 4:1 .

15 Bouwsteen 5: - Minimaliseer aandacht voor ongewenst gedrag
- Formuleer heldere consequenties voor onacceptabel gedrag

16 16

17 Bouwsteen 6: Actief toezicht houden

18 Bouwsteen 7: Data-gestuurd werken
Data maken objectief en neutraal inzichtelijk waar het goed gaat en wanneer en waar er problemen zijn. Daarop worden de doelen gebaseerd. D.m.v. data meet je of aanpak effectief is.

19 Gedragsregistratie Wie? Wat? Waar? Wanneer? 19

20 Bouwsteen 8: Borging van het systeem

21 Uitvoering binnen de school: Schoolteam doet actief mee
Medewerking Positieve benadering Actief toezicht houden 4 dagdelen studiedag Zitting in werkgroepjes

22 Vormen van een PBS-team
Taken: Vormgeven PBS binnen de school Lijnen uitzetten Bijdrage studiedagen Aansturen deelwerkgroepjes Proces monitoren Aan de hand van de data oplossingen bedenken Borgen

23 Wie zitten in het PBS-team:
Directie IB-er Teamleden (bijv. uit elke bouw) Oop (indien mogelijk) Ouders Tussen- /naschoolse opvang PBS-coach

24 Taken PBS-coach: Ondersteuning bieden bij:
Formuleren en aanleren van duidelijke verwachtingen en regels Versterken van vaardigheden van lln. door aanmoediging (pos. Bekrachtiging) Invoeren schoolbrede aanpak Voorbereiden studiedagen Integratie onderwijs, BSO en zorg

25 Ouders en zorg worden geïntegreerd
Ouders worden geïnformeerd en betrokken De tussen- en naschoolse opvang wordt gevraagd te participeren De zorginstelling uit de buurt wordt betrokken bij het proces voor kinderen, waar meer nodig is.

26 Effecten SWBPS: Verbetering van het leerling-gedrag op school
in de klas en thuis Betere leerprestaties, vergroten van de effectieve leertijd Betere vroegsignalering en effectiever interveniëren bij lln. met (ernstig) probleemgedrag Enthousiast schoolteam, tevreden ouders Betere samenwerking van schoolteams met ouders en (jeugd)zorg

27 Effecten SWBPS: De leerling: Afname probleemgedrag
(Horner, Sugai, Todd & Lewis-Palmer, 2005) Halvering aantal lln., dat slachtoffer wordt van verbaal geweld Afname aantal keren, dat lln. de klas uit worden Gestuurd (Barrett et al.: in press, Eber, 2006)

28 Effecten SWBPS: De leerling vervolg:
Toename gevoel van veiligheid (Horner et al., 2009) Toename sociaal gedrag op school, in de klas en thuis (Eber, 2006; Putman, Horner & Algozzine, 2006) Betere schoolprestaties (Eber, 2006; McIntosg, Chard, Boland & Horner, 2006) Toename effectieve leertijd (Bradshaw et al) Toename leesvaardigheid groep 4 (Horner et al., 2009)

29 Traject PBS 3-jarig Fase 1: openbare ruimtes Fase 2: in de klas
Fase 3: individueel en borging

30 Vragen? Hartelijk dank voor jullie aandacht


Download ppt "SWPBS Voorlichting SWV Zuid-Kennemerland"

Verwante presentaties


Ads door Google