De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen Wmo/AWBZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen Wmo/AWBZ"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen Wmo/AWBZ
Overleg Communicatie 1 juli 2014

2 Hervorming langdurige zorg
zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen betaalbaarheid van de zorg, ook in de toekomst voor meest kwetsbaren: recht op passende zorg in een instelling. AWBZ verdwijnt: deel gaat naar de Wet Langdurige Zorg deel gaat naar de Zorgverzekeringswet deel gaat naar de gemeente: Wmo en Jeugdwet.

3 Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg (Wlz):
treedt waarschijnlijk in werking verantwoordelijkheid rijksoverheid voor iedereen die vanwege een handicap of aandoening in een instelling moet verblijven.

4 Zorgverzekeringwet verzorging voor thuiswonenden gaat hier vanaf
1 januari 2015 onder vallen gaat om thuiszorg/wijkverpleging (zorg aan het lichaam: wassen, hulp bij opstaan, wondverzorging e.d.)

5 Nieuwe Wmo Nieuwe Wmo treedt op 1-1-2015 in werking.
Gemeente wordt verantwoordelijk voor ondersteuning van thuiswonende volwassen: ouderen inwoners met verstandelijke beperking inwoners met lichamelijke beperking inwoners met psychische problematiek

6 Gemeentelijk beleid Kadernota “Samen Leven, Samen Redzaam” is vastgesteld. Beleid erop gericht dat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Eigen verantwoordelijkheid en eigen netwerk staan centraal. Ondersteuning wordt dichtbij georganiseerd en moet goed aansluiten bij de behoefte. Ondersteuning met minder middelen.

7 Centrale uitgangspunt
Stepped care principe: Persoon zelf Netwerk Vrijwilligers/ Collectieve arrangementen Professionele (individuele) zorg

8 specifieke ondersteuning bewoners zelf, mantelzorgers, vrijwilligers
Naar een nieuwe sociale infrastructuur voor de Wmo specifieke ondersteuning ondersteuning thuis de basis ontmoetingsacitivteiten en dagactiviteiten in de buurt, cliëntondersteuning, openbaar vervoer, open inloop, mantelzorgondersteuning etc. bewoners zelf, mantelzorgers, vrijwilligers Verschuiving zwaartepunt van zware naar lichtere vormen van ondersteuning / basis versterken.

9 De basis versterken Een sterke basis:
informatie goed/duidelijk beschikbaar mantelzorgondersteuning goed geregeld vrijwilligerswerk stimuleren burgerinitiatieven stimuleren activiteiten in de buurt/wijkvoorzieningen goed toegankelijk openbaar vervoer geschikte woningen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

10 Ondersteuning vanuit Wmo
Ondersteuning thuis: individuele begeleiding huishoudelijke hulp Specifieke ondersteuning: dagactiviteiten/dagbesteding logeervoorzieningen/respijthuis woningaanpassingen scootmobiel/rolstoel regiotaxi

11 De praktijk Als ondersteuning nodig is bij zelfstandig wonen:
naar een sociaal wijkteam sociaal wijkteam kijkt samen met inwoner wat nodig en mogelijk is dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan ondersteuning/participatie wordt op basis van ondersteuningsplan ingevuld. inwoner krijgt een vast aanspreekpunt Als opname nodig is: voor een indicatie naar het CIZ.

12

13 Sturing gemeente gemeente stuurt op hoofdlijnen (regiegemeente)
verantwoordelijkheid uitvoering bij partijen/professionals aantal open-eind regelingen beperken gemeente bepaalt welk basisaanbod aanwezig is (met subsidies) gemeente bepaalt budget ondersteuning thuis, wordt per stadsdeel ingekocht. gemeente bepaalt budget dagbesteding, wordt per aandachtsgroep ingekocht.

14 Stand van zaken Gemeenteraad heeft kaders vastgesteld: Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam. Aanbestedingen ondersteuning thuis en dagbesteding zijn op basis hiervan gestart; aanbesteding huishoudelijke hulp start binnenkort. Budget nieuwe Wmo 2015 is bekend. Meicirculaire: € 9.8 miljoen. Communicatieplan is opgesteld. Beleidsplan Wmo /uitvoeringsplan 2015/nieuwe Wmo verordening zijn in voorbereiding; in juli/augustus voor inspraak naar partijen en Wmo Cliëntenraad; daarna naar college/raad. Sociale wijkteams zijn uitgebreid starten na vakantie met individuele gesprekken/opstellen ondersteuningsplannen voor AWBZ klanten die naar Wmo overgaan.

15 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Ontwikkelingen Wmo/AWBZ"

Verwante presentaties


Ads door Google