De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe Ziektewet BeZaVa (vanaf )

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe Ziektewet BeZaVa (vanaf )"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe Ziektewet BeZaVa (vanaf 01-01-2013)
NVAB Rik Schuurmans

2 (potentiële) Belangenverstrengeling
Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen: niet van toepassing Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … -geen -geen, in dienst bij Zorg van de Zaak

3 Programma Wet modernisering Ziektewet in vogelvlucht
Gevolgen voor de niet eigenrisicodrager (werkgever) Gevolgen voor de eigenrisicodrager (werkgever) Gevolgen voor de (ex-)werknemer

4 De Wet Modernisering Ziektewet in vogelvlucht Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

5 modernisering Ziektewet
Welke wet gaat het om? Wet BeZaVa Wet modernisering Ziektewet Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters = Wet BeZaVa Van kracht vanaf

6 Waarom deze wet? Langdurig ziekteverzuim en instroom in de wet Wia vanuit de uitkeringsgerechtigden bleef hoog. Effecten vanuit WVP/VLZ/WIA bleven beperkt tot werknemers met vast dienstverband. Activerende werking van Ziektewet werd als onvoldoende ervaren.

7 Waarop richt de BeZaVa zich?
Wijziging Ziektewet ten aanzien van de verplichtingen en rechten van de vangnetter. Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen ten aanzien van werkgevers. Snellere werkhervatting vangnetters.

8 Wijzigingen voor de vangnetter
Aanpassing ZW-criterium na het eerste ziektejaar Invoering arbeidsverledeneis Aanscherping re-integratie- en sollicitatieverplichtingen

9 Wijzigingen voor de werkgever
Invoering ERD Ziektewet Geen ERD: invoering gedifferentieerde premie ZW en WGA-flex

10 Wijzigingen werkhervattingsmogelijkheden
Mogelijkheid voor UWV om convenanten te sluiten met werkgevers en sectoren Verruiming periode proefplaatsing naar 6 maanden

11 Om welke (ex)werknemers = vangnetters groep 1 gaat het?
Arbeidsovereenkomst loopt af & ziek uit dienst gaan (ook na 1 dag werken in proeftijd van toepassing, tijdelijk contract, faillissement) Ziek en stoppen met werk uit fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten) Uit dienst gaan (niet ziek) & binnen 28 kalenderdagen ziekmelding (op dat moment geen WW of werk= nawerking)

12 Om welke (ex) werknemers gaat het juist NIET ? (= vangnetter groep 2)?
‘Ziek uit dienst’ categorie met specifiek kenmerk: Ziek t.g.v. orgaandonatie No riskpolis via UWV, gemeente, Sociale verzekeringsbank Regres definitief vastgesteld (bewijs) Bij ‘ziek uit dienst’ tellen deze ex-werknemers NIET mee voor de ex-werkgever. UWV begeleidt en betaalt de ZW uitkering. Ziek t.g.v. zwangerschap of bevalling

13 Wijzigingen voor de vangnetter (1): aanpassing ZW-criterium
Na het eerste jaar is niet langer de laatstelijk verrichte arbeid bepalend, maar algemeen gangbare arbeid (conform WIA) (19aa lid 1 jo. 19ab lid 3 Zw) Na eerste jaar >65% van maatmaninkomen verdienen met gangbare arbeid? Géén ZW. Geen wijziging maar wel van belang: eerste jaar  passende arbeid; de ‘glijdende schaal’ conform de WW is ook op de ZW van toepassing

14 Algemeen geaccepteerde arbeid
1e ziektewetjaar 2e ziektewetjaar Passende arbeid Bedongen arbeid Bedongen arbeid Gangbare arbeid= Algemeen geaccepteerde arbeid

15 Wijzigingen voor de vangnetter (2): arbeidsverledeneis
Fase 1: loongerelateerde uitkering: 3 maanden + 1 maand voor elk kalenderjaar dat het arbeidsverleden de 3 jaar overstijgt. Fase 2: Minimumloon-gerelateerde fase: uitkering 70% minimumloon

16 Wijzigingen voor de vangnetter (3): aanscherping reïntegratieverplichtingen
Verplichtingen vergelijkbaar met WGA-gerechtigden (art. 30 ZW)

17 De wettelijke proces BeZaVa
ZW-flex: WG is ERD ZW-flex WG is geen ERD Dag 1-4 Ziekteaangifte vangnet bij UWV Werkgever Vanaf dag 3 Betalen van de Ziektewetuitkering UWV afd. uitkeren Jaar 1 + 2 Alle reguliere verzuimbegeleiding en Poortwachter acties t/m WIA aanvraag Arbodienst/bedrijfsarts Ex-werkgever+ex-werknemer UWV heeft ‘WG’ en ZW-arborol Jaar 1+ 2 ZW/BeZaVa Sturen op vinden passend werk Handhaven Maatregelenbeleid + uitvoering Beslissing aanvraag bij UWV WG/WN: activiteiten en sturen op: sollicitatieplicht passende arbeid (j1), gangbare arbeid (j2) geschiktheid eigen werk (j 1), geschiktheid gangbare arbeid & ≥ 65% verdiencapaciteit (j 2) Week 44 44e week melding UWV heeft ‘WG’ rol 44e week melding (inhoudelijk) Arbodienst UWV Week 44-51 Weel 44-51: Eerste jaars ZW beoordeling Door UWV Week 52 Beschikking 1ste jaars ZW beoordeling WG: wel/niet stoppen betalen ziektewetuitkering + begeleiding; WG: evt. in bezwaar/beroep UWV: wel/niet stoppen betalen ziektewetuitkering + begeleiding; Jaar 2 Optie: verzoek toetsing belastbaarheid tweede jaar Door WG met Arbodienst Week 91 Regulier indienen WIA aanvraag + bijbehorende stukken Werkgever met ex-werknemer Week 104 Loonsanctie Loonsanctie is mogelijk tot max 1 jaar

18 Financieel Gevolgen voor de niet eigenrisicodrager werkgever
ZW flex en WGA flex Financieel

19 Financiële gevolgen: geen eigenrisicodrager
Betaalt, afhankelijk van loonsom, per loonaansluitnummer in een organisatie een gecombineerde premie over de loonsom: WGA vast premie WGA flex premie NIEUW: BeZaVa ZW flex premie Vaste basispremie WIA/WAO 4,65%

20 Geen eigenrisicodrager

21 Geen eigenrisicodrager
Voorbeeld: Geen eigenrisicodrager ZW-flex, WGA-vast/flex Werkgever is geen uitzendorganisatie 2014: Bij loonsom groter dan Euro per miljoen euro loonsom betalen Minimum* Maximum* Minimaal Maximaal Gedifferentieerde WGA vast premie 0,12% 1,96% € 1.200 Gedifferentieerde WGA flex premie 0,04% 0,68% € 400 € 6.800 Gedifferentieerde ZW flex premie 0,07% 1,24% € 700 Basispremie WIA/WAO 4,65% Totale premies WGA, ZW per miljoen euro loonsom * Minimum en maximum wordt bepaald door UWV op basis van daadwerkelijke instroom vanuit uw organisatie

22 Uitvoering Gevolgen voor de niet eigenrisicodrager werkgever
ZW flex en WGA flex Uitvoering

23 Wat moet de niet eigenrisicodrager bij ziek uit dienst?
Geen eigenrisicodrager Wat moet de niet eigenrisicodrager bij ziek uit dienst? Vangnet ziekmelding naar UWV sturen binnen 4 dagen Re-integratieverslag naar UWV Verzuim < 6 weken: geen verslag Verzuim > 6 < 10 weken: kort verslag Verzuim > 10 weken: uitgebreid verslag Verzuim dreigend langdurig: uitgebreid verslag

24 Let op: nawerking Geen eigenrisicodrager In dienst + gezond uit dienst
1-28 kalenderdagen na uit dienst > 28 dagen na uit dienst Gezond uit deinest ziekmelding ziekmelding Wel financiële schade laatste werkgever als geen WW is toegekend of er inkomen uit arbeid Geen directe financiële schade ZW flex + WGA flex

25 Ex-werkgever kan bijdragen aan reïntegratie
Geen eigenrisicodrager Ex-werkgever kan bijdragen aan reïntegratie Door aan UWV aan te geven dat mogelijk tijdelijk passend werk aanwezig is. UWV moet dan beoordelen of de ex-werknemer dit passende werk kan doen. Ex-werknemer moet dit tijdelijk passende werk accepteren en mag geen eisen stellen. Dit kan op elk moment tijdens ziektewetjaar 1 en 2

26 Geen eigenrisicodrager
Controleer Beschikkingen UWV hebben uiteindelijk invloed op de premie Werkgever heeft er belang bij dat deze correct zijn. Mogelijkheid van bezwaar en beroep.

27 Uitvoering Gevolgen voor de eigenrisicodrager werkgever
ZW flex en WGA flex Uitvoering

28 Wat zijn de gevolgen voor de ex-werknemer: het proces
Geen eigenrisicodrager Eigenrisicodrager Geen eigenrisicodrager: UWV voert uit Eigenrisicodrager ZW flex Eigenrisicodrager voert uit UWV afd. uitkeren betaalt ZW uitkering aan de persoon Ex werkgever betaalt ZW uitkering aan ex-werknemer UWV verzuimbegeleiding: Mdw. verzuimbeheersing, arts, arbeidsdeskundige Arbodienst/bedrijfsarts namens werkgever: Poortwachter acties jaar 1+2 UWV met ex-werknemer: Poortwachter acties jaar 1+2 Ex-werkgever met ex-werknemer: UWV intern 44e week melding: ex- werkgever + arbodienst Eerstejaars beoordeling UWV UWV intern: optie aanvraag toetsing herbeoordeling belastbaarheid Ex werkgever: optie WIA beoordeling UWV

29 Rol UWV t.o.v. eigenrisicodrager ZW-flex
De ERD ZW-flex neemt een aantal rollen van het UWV over UWV blijft eindverantwoordelijk en kan ingrijpen bij onjuiste uitvoering + kosten verhalen Audit door UWV 1 maal per 2 jaar UWV blijft verantwoordelijk voor het afgeven van beschikkingen Tegen deze beslissingen is door de werknemer en werkgever bezwaar- en beroep mogelijk

30 Geen verzoek om beslissing UWV nodig als
Eigenrisicodrager Geen verzoek om beslissing UWV nodig als De ex-werknemer zelf aangeeft volledig hersteld te zijn of weer geschikt voor de bedongen arbeid te zijn

31 Deskundigenoordeel (sinds 2010)
Eigenrisicodrager Deskundigenoordeel (sinds 2010)

32 Welke informatie is vereist bij een deskundigenoordeel?
Eigenrisicodrager Welke informatie is vereist bij een deskundigenoordeel?

33 Deskundigenoordeel en de eigenrisicodrager
De werknemer of werkgever kunnen alleen een deskundigenoordeel aanvragen bij de beoordeling of de (ex)werknemer voldoende re-integratie inspanningen realiseert. Andere vormen van deskundigenoordeel zijn niet mogelijk Dit geldt zowel voor de eigenrisicodrager ziektewet als WGA

34 Financieel Gevolgen voor de eigenrisicodrager werkgever
ZW flex en WGA flex Financieel

35 Financiële gevolgen: eigenrisicodrager
Feitelijke betaling van de ziektewet flex uitkering in jaar 1 en 2 na de eerste ziektedag aan de ex-werknemer als er een private herverzekering is: verhalen van de verzekerde kosten op de private verzekering Uitvoeringskosten Kosten van eigen ERD rol (namens UWV), betalen, arbodienst, interventies, kans op loonsanctie, audit voorbereiding UWV

36 Gevolgen voor de Ex- werknemer Van de niet eigenrisicodrager ZW flex Van de eigenrisicodrager ZW flex

37 Wat zijn de gevolgen voor de ex-werknemer: het proces
Wel of geen Eigenrisicodrager Wat zijn de gevolgen voor de ex-werknemer: het proces Het UWV doet kort na de 44e week een eerstejaars ziektewetbeoordeling overeenkomstig WIA criteria Het UWV geeft een beslissing af rondom week 52 De ex-werknemer (en werkgever) kan/kunnen in bezwaar of beroep gaan tegen deze eerstejaars ziektewetbeslissing Het UWV of ex-werkgever zal de ziektewetuitkering beëindigen bij ≥ 65% verdiencapaciteit voor algemeen geaccepteerde arbeid De ex-werknemer kan dan evt. WW, bijstand of Toeslag (Toeslagenwet) aanvragen Ziektewetuitkering eindigt 1 maand na beslissing bij ≥ 65% verdiencapaciteit

38 Wat zijn de gevolgen voor de ex-werknemer: tweede ziektewetjaar en WIA
Wel of geen Eigenrisicodrager Wat zijn de gevolgen voor de ex-werknemer: tweede ziektewetjaar en WIA Criterium arbeid In het 2e ziektewetjaar is algemeen geaccepteerde arbeid (getoetst aan krachten en bekwaamheden) het arbeidscriterium waarop gestuurd wordt Toetsing Toetsing herbeoordeling belastbaarheid onder bepaalde voorwaarden mogelijk door UWV. Gevolg is dat de Ziektewetuitkering kan worden beëindigd als blijkt dat alsnog de verdiencapaciteit ≥ 65% WIA In vierde kwartaal van het tweede ziektewetjaar vindt een WIA beoordeling plaats door het UWV De ex-werknemer/werkgever kan/kunnen tegen de WIA beslissing in bezwaar- of beroep

39 Wel of geen Eigenrisicodrager
UWV (indien geen eigenrisicodrager) of ex-werkgever als eigenrisicodrager kunnen maatregelen (sancties) treffen Onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie verstrekken Geen passend werk aanvaarden Niet of onvoldoende solliciteren op passend werk Niet of onvoldoende nakomen van afspraken bij een nieuwe werkgever, bij de ex-werkgever, bij de arbodienst/bedrijfsarts of andere partijen aangewezen in het kader van re-integratie Niet opvolgen van geneeskundige behandelvoorschriften

40 Passende arbeid , gangbare arbeid
1-6 maanden 6-12 maanden 12-24 maanden Zelfde opleidingsniveau Lager opleidingsniveau Alle gangbare arbeid (voorbeelden worden geduid met eerstejaars ZW beoordeling UWV) Zelfde ervaring Minder ervaring Zelfde loon Lager loon Lager loon evt. ook lager dan ZW Reistijd 2 uur per dag Reistijd 3 uur per dag Ook tijdelijk werk is passend

41 Conclusie Doelstelling: activerende werking ZW vergroten
Doelstelling: positieve effecten WVP uitbreiden naar flex-werkers Doelstelling: instroom WIA vanuit ZW beperken Het KAN gaan werken!


Download ppt "De nieuwe Ziektewet BeZaVa (vanaf )"

Verwante presentaties


Ads door Google