De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving in vogelvlucht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving in vogelvlucht"— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving in vogelvlucht
Terugblik Modernisering Ziektewet Wat houdt de wet in? Consequenties proces Consequenties financieel Vooruitblik

2 Terugblik 1929: Invoering Ziektewet 1967: Invoering WAO
1990: Lubbers: “Nederland is ziek” 1994: Verplichte aansluiting bij Arbodienst 1996: WULBZ, doorbetaling van loon bij ziekte 52 weken 2002: Wet verbetering poortwachter 2004: VLZ: loondoorbetaling bij ziekte naar 104 weken 2005: Invoering WIA 2013: Modernisering Ziektewet Hoge WIA instroom van vangnetters (flexwerkers) Overheid wil kosten van uitkeringen reduceren: “vervuiler betaalt” Financiële prikkels voor werkgever én werknemer

3 Modernisering Ziektewet
Wat verandert er? Ziektewetcriterium Financiële prikkels Organisatie eigenrisicodragerschap ZW Wat blijft het hetzelfde? Wet verbetering Poortwachter Regeling procesgang eerste en tweede Ziektejaar Beleidsregels Poortwachter

4 Modernisering Ziektewet
Om welke wet gaat het? Modernisering Ziektewet = Wet BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters = Wet BeZaVa Van kracht vanaf

5 Wat zijn vangnetters? Vangnetters zijn werknemers die buiten de WULBZ vallen. Twee groepen: Groep 1 werknemers (zonder werkgever) Arbeidsovereenkomst loopt af en ziek uit dienst (ook na één dag werken in proeftijd) Ziek en stoppen met werk uit fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiaires, uitzendkrachten) Uit dienst (niet ziek) binnen 28 kalenderdagen ziek (op dat moment geen WW of werk = nawerking) Voor deze groep geldt de modernisering Ziektewet

6 Wat zijn vangnetters? Vangnetters zijn werknemers die buiten de WULBZ vallen. Twee groepen: Groep 2 werknemers (met werkgever) Ziek door zwangerschap of bevalling Ziek door orgaandonatie No risk polis via gemeenten, UWV, Sociale Verzekeringsbank Regres definitief vastgesteld Voor deze groep ‘ziek uit dienst’ geldt de modernisering Ziektewet niet. UWV begeleidt en betaalt de ZW uitkering

7 Modernisering Ziektewet
Consequentie voor al uw instroom van Ziek uit dienst personeel vanaf Doel: Instroom beperken van ‘flexwerkers’ in de Ziektewet en Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Boodschap: Aandacht voor verzuimbegeleiding ook belangrijk voor werknemers met een aflopend dienstverband

8 De wereld van verzuim. Wat gaat u zelf doen?

9 Het wettelijke proces verzuimbegeleiding

10 Hoe verder na twee jaar verzuim?
Vangnetters die na twee jaar Ziektewetuitkering in de WGA komen, noemen we WGA-flex De uitkering voor de WGA-flex verschilt niet van de WGA-vast De kosten voor de werkgever en herverzekeraar zijn dus ook niet anders De verschillen tussen vast en ziek uit dienst werknemers zijn er nauwelijks meer

11 De wereld van verzuim. Wat gaat u zelf doen?

12 Financiële consequenties voor werkgever
Geen eigenrisicodrager Nieuwe ZW-flex premie + WGA-flex premie betalen afhankelijk van instroom en grootte van bedrijf Eigenrisicodrager Organiseren eigenrisicodragerschap ZW flex: berekenen en betaling Ziektewetuitkering + re-integratie + Poortwachter + sanctioneren Kosten dragen voor uitvoering + ZW uitkeringen

13 Financiële gevolgen: geen eigenrisicodrager
Per loonaansluitnummer

14 Financiële gevolgen: geen eigenrisicodrager
Per loonaansluitnummer Gedifferentieerde premie voor ZW flex en WGA flex Loonsom < Sectorpremie > < Sectorpremie + individuele premie > Individuele premie Minimum en maximum

15 per miljoen euro loonsom betalen
Financiële consequenties Modernisering Ziektewet Premie ZW-flex, WGA-vast/flex Werkgever is geen uitzendorganisatie 2014: Bij loonsom groter dan € per miljoen euro loonsom betalen Minimum* Maximum* Minimaal Maximaal Gedifferentieerde WGA vast premie 0,12% 1,96% € 1.200 Gedifferentieerde WGA flex premie 0,04% 0,68% € 400 € 6.800 Gedifferentieerde ZW flex premie 0,07% 1,24% € 700 Basispremie WIA/WAO 4,65% Totale premies WGA, ZW per miljoen euro loonsom * Minimum en maximum wordt bepaald door UWV op basis van daadwerkelijke instroom vanuit uw organisatie

16 Financiële consequenties modernisering Ziektewet voor ex-werknemer
Dezelfde re-integratie verplichtingen als werknemers met dienstverband Aanvaarden passend werk vanaf eerste dag Actief meewerken aan re-integratie, interventies en behandeling Sanctioneren bij niet houden aan afspraken Versnelde uitstroom uit de Ziektewet door: Nieuwe 1e jaars ZW beoordeling UWV Mogelijkheid herbeoordeling belastbaarheid UWV in tweede jaar Geschiktheid voor GANGBARE ARBEID en verdienvermogen > 65%

17 Begrippen Bedongen arbeid = het eigen werk, c.q. wat in het algemeen gebruikelijk is voor de functie Passende arbeid = arbeid die aansluit bij beperkingen, mogelijkheden en bekwaamheden; hierbij gelden billijkheid en redelijkheid (glijdende schaal in de tijd) Gangbare arbeid = arbeid die beschikbaar is op de arbeidsmarkt

18 Passende arbeid en gangbare arbeid
1-6 maanden 6-12 maanden 12-24 maanden Zelfde opleidingsniveau Lager opleidingsniveau Alle gangbare arbeid (voorbeelden worden geduid met eerstejaars ZW beoordeling UWV) Zelfde ervaring Minder ervaring Zelfde loon Lager loon Lager loon evt. ook lager dan ZW Reistijd 2 uur per dag Reistijd 3 uur per dag Ook tijdelijk werk is passend

19 Gevolgen eigenrisicodrager Ziektewet (flex)
Checklijst Verzuim en re-integratie beleid Berekenen en betalen ZW uitkering Aparte verzuimadministratie Verzuimprotocol (ziek uit dienst melding bij < 3 dagen bij UWV) ZW uitkering en begeleiding stoppen of voortzetten n.a.v. Eerstejaars ZW beoordeling UWV Optionele toetsing herbeoordeling belastbaarheid in het 2e jaar UWV Begeleiding ex werknemer 2 jaar (Wet Verbetering Poortwachter, Procesgang 1e en 2e ziektejaar) Inzetten re-integratie-instrumenten Deskundigenoordeel; Loonsanctie; Bezwaar- en beroep Maatregelen nemen/ sanctioneren UWV om beschikking vragen Gecertificeerde arbodienst/ Bedrijfsarts inschakelen Audit door UWV 1x per 2 jaar

20 Vooruitblik Ontslagwetgeving aangepast en versoberd (2016)
Snellere verhoging van AOW leeftijd Werkgevers verplicht arbeidsgehandicapten in dienst te nemen (2020) WGA vast en WGA flex gaan samen (2016) Wetsvoorstel Werk en zekerheid Betere rechtspositie flexwerker WW versoberd. Werkhervatting loont


Download ppt "Wetgeving in vogelvlucht"

Verwante presentaties


Ads door Google