De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een warm welkom! Namens Richard Geurts (AVIO advocaten B.V.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een warm welkom! Namens Richard Geurts (AVIO advocaten B.V.)"— Transcript van de presentatie:

1 Een warm welkom! Namens Richard Geurts (AVIO advocaten B.V.)
Arjan Donker (BrinQer) en Michel Boers (Synck Company) Larissa Zeeman (WerkendStedendriehoek) Maureen Rooding (AVIO advocaten B.V.)

2 Quote: “De kans is groot dat er in workshops, trainingen, masterclasses en seminars meer geld gestoken gaat worden dan de werkelijke schadelast van de nieuwe wet- en regelgeving uiteindelijk ooit zal bedragen” Herman Evers, maart 2013

3 Wat is de relatie “2,5%” en ‘regio Stedendriehoek’ ?
% inwoners van Nederland; hier woon- en werkzaam? Per 1/9 de nieuwe UWV premie-stelling? Het ideale verzuimpercentage waarbij je minimale risico’s loopt? (A) Dat afgezet tegen het te verwachten aantal werknemers dat onder de nieuwe wet en regelgeving een risico vormt, vraagt dan ook om enig relativeringsvermogen…. En inzicht en durf bij werkgevers; het maken van de juiste keuzes, het minimaliseren van risico’s, het inrichten van de organisatie, maar ook (en vooral) het benutten van de nieuwe MOGELIJKHEDEN..

4

5 MODERNISERING ZIEKTEWET
5 september 2013

6 Twee groepen ZW-gerechtigden of “vangnetters”:
Verzekerden met werkgever en Verzekerden zonder werkgever

7 Verzekerden zonder werkgever:
Verzekerden met werkgever: Zwangerschap / bevalling Orgaandonatie of No-riskpolis Ziektewet Verzekerden zonder werkgever: Werknemers wiens dienstverband tijdens ziekte is geëindigd (bepaalde tijd, proeftijd): “Flexwerkers”

8 1 juli 2011: Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld. Voor vangnetters met werkgever moet een re-integratieverslag opgesteld worden uiterlijk 15 weken vóór einde wachttijd WIA, toetsing door UWV. Gevolg kan zijn: loonsanctie

9 Gevolg van wetswijziging:
No-riskpolis minder aantrekkelijk nu ook voor deze werknemers loonsanctie dreigt

10 1 januari 2014: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters vergroting financiële verantwoordelijkheid werkgevers voor flexwerkers

11 Wetswijzigingen hebben dus geen betrekking op vangnetters die in vaste dienst zijn bij een werkgever

12 gevolg wetswijziging:
Ziekengeld/WGA-uitkering van flexwerker wordt doorberekend aan individuele werkgevers

13 NU: Premie wordt sectoraal vastgesteld Per 1 januari 2014: Premie differentiatie waardoor doorbelasting van kosten aan individuele werkgevers

14 Onderscheid werkgevers naar loonsom:
Kleine: < € ,00 Middelgrote: < > € ,00 en € ,00 Grote: > € ,00

15 Onderscheid werkgevers:
Kleine: premie sectoraal bepaald Middelgrote: premie deels individueel, deels sectoraal bepaald Grote: premie individueel bepaald

16 Nieuw arbeidsongeschiktheidsbegrip in Ziektewet voor flexwerkers:
De eerste 52 weken van ongeschiktheid voor eigen werk geeft recht op 70% dagloon. De tweede 52 weken van ongeschiktheid geldt een nieuw criterium

17 Nieuw criterium: Werknemer moet in staat zijn met “gangbare arbeid” slechts ten hoogste 65% te verdienen van zijn oude salaris om in aanmerking te komen voor voortzetting ZW-uitkering. Anders geen ZW-uitkering, aanspraak op WW-uitkering kan dan wel

18 Wat kunnen werkgevers doen?
Alternatief voor betalen gedifferentieerde premie: Eigen risicodragerschap. Werkgevers worden dan zelf verantwoordelijk voor re-integratie voormalige werknemers en kunnen dan meer invloed uitoefenen op herstel.

19 Het is en wordt essentieel om ook ten aanzien van de flexwerkers een goed ziekteverzuimbeleid te voeren geen onderscheid “vaste” medewerker en flexwerker

20 Ook een goede administratie van alle werknemers die ziek uit dienst gaan is van belang: 2 jaar terug wordt gekeken voor bepaling hoogte premie. Met werknemers aanvullende afspraken maken over re-integratie na einde dienstverband.

21 Pas uw verzuimprotocol aan door ook regels op te nemen die gelden voor flexwerkers die ziek uit dienst gaan: “word je – na beëindiging van de arbeidsrelatie ziek, meldt dit dan binnen 28 dagen bij je – voormalig – werkgever”

22 Zorg er ook voor dat flexwerkers die ziek worden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst dit melden aan de werkgever. Als werkgever bent u immers verantwoordelijk voor deze flexwerkers ook na beëindiging van de arbeidsrelatie. Verplichtingen gelden tot en met 28 dagen na beëindiging van het tijdelijke dienstverband.

23 Indien uw ex-werknemer dan ook binnen 28 dagen na beëindiging van de arbeidsrelatie ziek wordt, dient hij dit te melden aan u. Voor u als werkgever is het relevant om de toerekening van het gedifferentieerde premie door het UWV te controleren.

24 Leg contact met ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan
Leg contact met ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Ter bevordering van de re-integratie: hou contact!

25 Voor werkgevers is het nog meer van belang om te voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt worden en ook te voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt uit dienst treden. Waarom? Elke zieke werknemer beïnvloedt de hoogte van de premie.

26 Aanstellingsbeleid: Bepaalde tijd? ZZP-er boven flexwerker?
Wie neem je aan? Opletten bij sollicitatieprocedure Na twee maanden vragen naar status

27 Arbeidsomstandigheden
verzuimpreventie

28 proefplaatsing is verruimd van 3 naar maximaal 6 maanden
proefplaatsing is verruimd van 3 naar maximaal 6 maanden. Deze plaatsing geschiedt met behoud van uitkering

29 Per 2016 mogelijk om eigen risicodrager te worden voor de WGA-uitkeringslasten voor flexwerkers

30 Vragen/opmerkingen?

31 Modernisering Ziektewet
Extra kostenpost of besparingsmogelijkheid? 5 september 2013

32 Inhoud Even voorstellen Bredere context
Achtergrond/noodzaak wetswijziging Samenvatting veranderingen Consequenties publiek versus privaat Positie verzekeringsmarkt Wat nu te doen? Vragen?

33 Over Synck Company B.V. Gespecialiseerd onafhankelijk risicoadviseur op het gebied van personele risico’s, employee benefits en (sociale) verzekeringen. Innovatieve organisatie, experts met ruim 20 jaar ervaring Expertisegebieden specifiek m.b.t. verzuim en arbeidsongeschiktheid Eigenrisicodragen WGA/WIA Risicomanagement Eigenrisicodragen Ziektewet Collectief inkomen (WGA-Hiaat en WIA-Excedent) Dossieraudits langdurig verzuim/WGA-dossiers Besparingsonderzoeken sociale verzekeringspremies

34 Bredere Context/Speelveld 12-jaarsrisico
12-jaars risico voor werkgever, zowel publiek (UWV) als privaat verzekerd. Werkgever draagt altijd het financiële risico van verzuim / arbeidsongeschiktheid Ziektewet ERD

35 Aanleiding aanpassing Ziektewet
Werknemer met tijdelijk dienstverband relatief vaak in WGA: 55% instroom in WGA van totaal Daling aantal werknemers vast contract ( in 2010 naar in 2011 (= -97%) Toename aantal werknemers tijdelijk dienstverband (13% in 2001 naar 18% in 2011 (ruim 1 miljoen werknemers) UWV schiet tekort in re-integratie van (ex-werknemers) met een Ziektewetuitkering Financieel: overheid wil € 270 miljoen bezuinigen

36 Samenvatting veranderingen
Werkgever was al twaalf jaar verantwoordelijk voor verzuim- en WGA- schade werknemers met vast contract Wordt dat nu ook voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract De vaste sectorpremie wordt een gedifferentieerde premie Werkgevers mogen dit risico zelf gaan dragen Toename financiële belang re-integratie (ongeacht eigenrisicodragen)

37 Consequenties bij publieke verzekering?
Per gedifferentieerde premie Ziektewet en WGA Flex (middel)grote werkgever Ziektewetuitkeringen ex-werknemers vanaf bepalen de premie vanaf Tijdens dienstverband re-integratieverplichtingen, bij einde dienstverband verplichting over naar UWV Werkelijke schadelast (feitelijke Ziektewetuitkeringen) x factor = premie (zie ook rekenvoorbeeld) Invloed op Ziektewet-schadelast/premie is nihil Invloed op instroom WGA/WGA Flex-schadelast/premie is nihil Separate verzuimregistratie tijdelijke krachten (verplicht)

38 Rekenvoorbeeld 1 effect schade/premie
parameters premieberekening 2014 bekend gemaakt Werkgever in sector 43 Zakelijke dienstverlening I Loonsom EUR Sectorpremie Ziektewet ,21% 2012 1 Ziektewetgerechtigde aan werkgever toegerekend (op toekenningsbeslissing UWV) Totaalbedrag aan Ziektewetuitkeringen 2012 EUR 2014 Gedifferentieerde premie ,18% x loonsom EUR = EUR Conclusie: - EUR schade in 2012 leidt tot een premie in 2014 van EUR (factor 2,24) - Gedifferentieerde premie 2014 factor 5,61 hoger dan sectorpremie 2013

39 Rekenvoorbeeld 2 effect schade/premie
Werkgever in sector 3 Bouwbedrijf Loonsom EUR Sectorpremie Ziektewet ,53% 2012 2 Ziektewetgerechtigden aan werkgever toegerekend (op toekenningsbeslissing) Totaalbedrag aan Ziektewetuitkeringen 2012 EUR 2014 Gedifferentieerde premie ,98% x loonsom EUR = EUR Conclusie: - EUR schade in 2012 leidt tot een premie in 2014 van EUR (factor 2,33) - Gedifferentieerde premie 2014 factor 1,84 hoger dan sectorpremie 2013

40 Rekenvoorbeeld 3 effect schade/premie
Werkgever in sector 10 Metaalindustrie Loonsom EUR Sectorpremie Ziektewet ,17% 2012 5 Ziektewetgerechtigden aan werkgever toegerekend (op toekenningsbeslissing) Totaalbedrag aan Ziektewetuitkeringen 2012 EUR 2014 Gedifferentieerde premie ,19% x loonsom EUR = EUR Conclusie: - EUR schade in 2012 leidt tot een premie in 2014 van EUR (factor 2,26) - Gedifferentieerde premie 2014 factor 7,00 hoger dan sectorpremie 2013

41 Consequenties bij ERD Ziektewet
Werkgever betaalt geen gedifferentieerde premie meer Voor maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor re-integratie Werkelijke schadelast = werkelijke schadelast Draagt zelf het risico van nieuwe instroom in de Ziektewet Bestaande schade (tot en met ) blijft volledig bij UWV Zelf invloed op Ziektewet-schadelast Zelf invloed op instroom WGA/WGA Flex-schadelast

42 Organisatorische consequenties ERD Ziektewet
Bepalen Recht, hoogte, duur Ziektewetuitkering Opleggen boetes, maatregelen, invordering en terugvordering uitkeringen Uitvoeren alle acties Wvp, ook bij ziek uit dienst Casemanagement gedurende Ziektewet-periode/instroom WGA Ziekmeldingen/doormelding UWV Betrokkenheid professionals (Bedrijfsarts, Arbeidsdeskundige) Separate Verzuimregistratie tijdelijke krachten (verplicht)

43 Positie private verzekeringsmarkt
Afwachtende houding, eerst puin ruimen (o.a. WGA ERD) Beperkt commercieel belang (lage premies) Verzekeraars willen meer invloed op proces/schadelast beperkende maatregelen Verplichte koppeling WGA ERD en ERD Ziektewet Lobby Verbond van Verzekeraars heeft geleid tot: Zelfstandig recht verzekeraars aanvraag herkeuring Geen inlooprisico WGA Flex per

44 Wat staat u als werkgever nu te doen?
Controle en analyse Controle Toekenningsbeslissing UWV Ziektewet Controle Toekenningsbeslissing UWV WGA tijdelijke krachten Beroep en bezwaar bij onjuiste toekenningsbeslissing (op persoonsniveau) (Financiële) analyse consequenties eigenrisicodragen Ziektewet (inclusief onderzoek private markt) Bij keuze eigenrisicodragen Ziektewet Keuzes invulling processen (wat doe ik zelf, wat besteed ik uit?) Implementatie Uitvoering

45 Wat staat u als werkgever nu te doen?
De verzuimadministratie van tijdelijke werknemers nu al op orde maken Herbeoordeling ziekteverzuim- en WIA-beleid en protocollen Inzet van preventieve maatregelen intensiveren Bewuste afweging bij ziek uit dienst tijdelijke kracht (bijvoorbeeld verlenging contract)

46 Begeleiding BrinQer/Synck Company i.s.m. AVIO
Kunnen het volledige traject voor u invullen: Controle beschikkingen/beroep en bezwaar Uitvoeren (financiële) analyse Marktonderzoek private verzekeringsmarkt Begeleiding/advies inrichting processen/protocollen Volledige uitvoering (Wvp, re-integratie, cofinanciering, proces) Levering professionals (Bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen) Begeleiding/advies procedure bezwaar/beroep Aanpassen verzuim / re-integratieprotocol Aanpassen arbeidsovereenkomst Invulling aanstellingsbeleid

47 Doelstelling keuzes Dus Schadelastbeperking
Directe sturing, zelf de regie in handen houden Inzicht op dossierniveau Sneller herstel Voorkomen van instroom in de WGA van tijdelijke krachten Dus Schadelastbeperking

48 Vragen?

49 Bedankt voor uw aandacht.
Namens WerkendStedendriehoek & Arjan Donker (BrinQer) Richard Geurts (AVIO advocaten B.V.) Michel Boers (Synck)


Download ppt "Een warm welkom! Namens Richard Geurts (AVIO advocaten B.V.)"

Verwante presentaties


Ads door Google