De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq

Verwante presentaties


Presentatie over: "SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq"— Transcript van de presentatie:

1 SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq
Opleiding HGW SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq

2 sawu bona shikona

3 Inzicht krijgen in de intake- en strategiefase binnen HGW.
Doelen sessie 3 Inzicht krijgen in de intake- en strategiefase binnen HGW. Eigen intakegebeuren kritisch onder ogen nemen binnen zorgcontinuüm. De kwaliteit van schoolspecifieke intake verhogen door er de 7 HGW uitgangspunten in te verwerken. De wensen en verwachtingen afstemmen met de CLB partners.

4 Rondgang 4 5 minuten Verschil intake CLB
Feedback sterke punten in deelgroep Plenair : 1 minuut per 4

5 Luc Lemarcq & Beatrijs Van De Casteele
INTAKE & STRATEGIE HGW sessie III Luc Lemarcq & Beatrijs Van De Casteele

6 Verschillende fasen binnen HGW
Aanmelding: meer informatie nodig om vraag te beantwoorden? Nee Vraag beantwoorden Ja 1. Intake 1. Intake 1. Intake 1. Intake 1. Intake 2. Strategie 2. Strategie 2. Strategie 2. Strategie 2. Strategie 3. Onderzoek 3. Onderzoek 3. Onderzoek 3. Onderzoek 4. Indicering 4. Indicering 4. Indicering 5. Advies 5. Advies Verschillende fasen binnen HGW Interventie- & evaluatiefase

7 1. Intake Vraag beantwoorden Aanmelding: meer informatie ->Geen HGW
traject nodig Wèl 7 uitgangspunten meenemen Aanmelding: meer informatie nodig om vraag te beantwoorden? Nee Ja 1. Intake

8 Doelstelling intakefase
Informatie verzamelen Afstemmen met alle actoren Constructief samenwerken Verwachtingen van iedereen helder en transparant Verantwoordelijkheden van iedereen Strategie bepalen

9 UITGANGSPUNTEN HGW Onderwijsbehoeften van leerlingen
Ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders Positieve aspecten van alle betrokken inzetten Alle betrokkenen werken constructief samen Het belang van de wisselwerking Systematisch en transparant werken Doelgericht werken met haalbare adviezen De leerkracht maakt een verschil !

10 HGW : intakefase Structuur Reden van aanmelding Hulpvraag
Wensen en verwachtingen Positieve kenmerken Attributies of verklaringen Genomen maatregelen en effecten Afstemming

11 Hoe samenwerken met ouders, leerkracht en leerling?
Gerichte vraagstelling: Wie? ►Wat ?►Wanneer ?►Waarom ? ►Waarheen Hulpvraag van de cliënt Verduidelijken! Verwoord in taal en termen van de cliënt Bevraag van algemeen naar specifiek Zoek naar de “vraag achter de vraag” Vat samen en benoem expliciet : “ hier gaat het over”

12 Brede informatie verzamelen
Vraag naar relevante voorgeschiedenis -verricht onderzoek,… Verzamel informatie over de aanpak tot nu toe. Welke zijn de genomen maatregelen ? Welke zijn de effecten ? wat werkte wel? Wat werkte niet? En waarom wel of niet? Wat zegt dat over onderwijsbehoeften van dit kind? Vraag ook naar gewenste oplossingen. Doe dit bij alle betrokkenen !

13 Probleemgedrag◄►emotie
Informeer naar wat gaat wél goed bij dit kind welke situaties - op school en thuis –verlopen goed? Informeer naar gedragingen en situaties die de leerkracht, de ouders, het kind als problematisch beleven. Communiceer hier open over. Neem “problemen” serieus. Er zit een zorg achter! Subjectief: wat de ene als positief ervaart is voor de andere negatief . Belevingen van leerkrachten ≠ ouders ≠ leerling

14 Attributies Attributies zijn factoren waaraan iemand een gebeurtenis of een bepaald gedrag aan toeschrijft. Zij kunnen betrekking hebben op het kind - de onderwijsleersituatie - de opvoedingssituatie. Ze zijn per definitie subjectief Ze zijn intern en extern Neem ze toch serieus : Ze kunnen een zicht geven op de vraag achter de hulpvraag Ze kunnen een motivatie zijn voor verandering Ze zijn belangrijk voor de afstemming Ze blijven een vermoeden doorheen het proces Leg je eigen verklaringen ernaast, zonder te overtuigen van je eigen gelijk.

15 Verwachtingen Zijn de verwachtingen reëel? Bij iedereen aftoetsen!
Wat verwachten ze? Welke effecten willen ze zien ? Hoe schatten ze de gevolgen van de hulpverlening in? Mogelijke misverstanden nu oplossen! => Communiceer helder en transparant wat wél en niet kan verwacht worden!

16 Einde intakefase heel veel info! over verschillende gebieden
brede kijk op wat goed gaat, wat niet info van ouders, leerkrachten, leerling en eventueel andere betrokkenen

17 Waarom willen we dat weten?
Aanmelding: meer informatie nodig om vraag te beantwoorden? Nee Vraag beantwoorden Ja 1. Intake 1. Intake 1. Intake 1. Intake 1. Intake 2. Strategie: fase van reflectie Hoe gaan we bij deze casus te werk? Wat weten we al? Wat willen we nog weten? Waarom willen we dat weten? 2. Strategie 2. Strategie 2. Strategie 2. Strategie

18 HGW : strategiefase Wat weten we al?
Informatie uit de intake► clusteren Kindkenmerken in 5 clusters : Leerontwikkeling Werkhouding en taakgedrag Cognitief functioneren Sociaal-emotioneel functioneren Lichamelijk functioneren Per cluster bepalen welke aspecten sterk zijn, welke zwak zijn

19 Ook nog te inventariseren !
Inventariseren van de relevante problematische en positieve aspecten : In de onderwijsleersituatie: pedagogische werkwijze vakkennis en didactische vaardigheden klassenmanagement In de opvoedingssituatie: lichamelijke verzorging cognitieve stimulering steun bij sociaal-emotionele ontwikkeling

20 Wat willen we nog weten? Is de hulpvraag te beantwoorden op basis van de beschikbare gegevens ►dan wordt géén onderzoek verricht of aangevraagd Hebben we onvoldoende informatie om de hulpvraag te beantwoorden ►dan wordt er gericht meer informatie verzameld. ► We formuleren onderzoeksvragen: ► wat moeten we nog weten om verder te kunnen met deze casus? ( doelgericht)

21 Handelingsgerichte onderzoeksvragen
Formuleer vragen die gezien de voorinformatie waarschijnlijk zijn en die te beantwoorden zijn Onderkennende vragen: ->om welk type van probleem/stoornis gaat het? Verklarende vragen: ->Waarom zijn deze problemen er? ->Welke factoren van het kind, onderwijsleer- en opvoedingssituatie verklaren het? Indicerende vragen: ->Hoe kan dit kind het beste worden geholpen?

22 Waarom willen we dat weten?
Als…dan redenering: Als we weten dat … dan betekent dit voor de aanpak dat … Enkel actie om beter te kunnen handelen

23 Einde strategiefase Alle reeds beschikbare info is geclusterd
Er is een planning hoe verder met deze casus aan de slag gegaan wordt : - wat gaat er gebeuren? - wie gaat wat doen? - tegen wanneer? -> afspraak vastleggen Alle betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht

24 Awareness test hoeveel keer wordt de oranje sinaasappel aangetikt?

25 Opdracht Integreer de HGW uitgangspunten in je intake
Leg er het analyseschema voor intake op Maak het sterker en schoolspecifiek adhv de conclusies

26 Huistaken. Lees in het Groen Boek de theorie rond intake en strategie van p 57 tot 69. Per school een drietal casussen meebrengen waarmee we tijdens de volgende sessie aan de slag gaan. Breng jullie “wijze van aanmelden door de leerkracht” mee

27 Evaluatie sessie 3! Doel van deze sessie was...
We krijgen graag feedback! ....


Download ppt "SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq"

Verwante presentaties


Ads door Google