De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeringsstrategie 2010 – 2020 cie Wonen 25 juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeringsstrategie 2010 – 2020 cie Wonen 25 juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Investeringsstrategie 2010 – 2020 cie Wonen 25 juni 2008

2 Opbouw 1.Bevindingen AT Osborne 2.Vervolgacties 3.Planning en proces 4.Richting waarin besluitvorming wordt voorbereid

3 Bevindingen AT Osborne 1.Economie 2.Verkeer en vervoer 3.Groen 4.Wonen

4 Economie 1.Eigen middelen nodig voor realisatie regionaal economisch programma 2.Opbrengstpotentie nieuwe bedrijfsterreinen beperkt 3.Subsidies hogere overheden t.b.v. herstructurering en functieverandering 4.Cofinanciering door gemeente is problematisch

5 Verkeer en vervoer 1.Raming projecten overschrijdt fors beschikbare BDU-budget 2.Noodzaak eigen middelen voor regionaal netwerk 3.Investeringen in infrastructuur hebben vliegwielfunctie

6 Groen 1.Realisatie programma onder druk door financieel tekort 2.Huidige financieringsbronnen ontoereikend 3.Inzet op gebiedsontwikkeling zowel regionaal als gemeentelijk 4.Vergroten publiek-publieke samenwerking

7 Wonen 1.Ambitie op binnenstedelijk bouwen leidt tot grote druk op gemeentelijke grondexploitatie 2.Spiegelbeeldig bouwen zet lokale grondexploitatie verder onder druk 3.Omslagheffing vergroot nog verder druk op lokale grondexploitatie

8 Conclusie Voortzetting huidige rijksbijdragen noodzakelijk, maar niet kostendekkend. max. inzet op genereren eigen middelen

9 Aanbevelingen 1.Verlenging Omslagstelsel; in welke mate en hoe? 2.Optimaliseren omvang eigen middelen 3.Vergroten effect inzet eigen middelen 4.Prioriteren projecten

10 Uitgangspunt: regie bij de regio Realisatie van RR2020 is leidend; naast een coördinerende rol heeft de regio zoveel als mogelijk een duidelijke voortrekkersrol in het haalbaar maken van projecten. Dat betekent regie op proces, inhoud en financiën.

11 Omslagstelsel, voorbereiding besluitvorming 1.Technische analyse heffingsgrondslag: hoogte, welke productie-activiteit; incl. benchmark 2.Onderbouwing benodigde c.q. gewenste omvang Omslagfonds 3.Waar of voor wat wordt Omslagfonds ingezet?

12 Vergroting regionale middelen 1.Subsidieveld inzichtelijk maken incl. logische aanhaakmomenten 2.Bepalen waarop ingezet wordt en hoe (EU? Subsidieagenda specifieke RR 2020 projecten? Meeliften Rotterdam?) 3.Benutting mogelijkheden nWRO / grex-wet (kostenverhaal en kostentoedeling)

13 Vergroting effect eigen middelen 1.Zoeken naar de kansrijke combinaties Op inhoud Op geld In het proces 2. Package deals – sectoraal - territoriaal - thematisch

14 Illustratie Package deals RR2020 Programma’s / Projecten Sectorprogramma’s Packagedeals Noordas Bedrijvensterren Landelijk wonen Rivierzone Knooppunten Stedenbaan Infrastructuur Milieu Groen Wonen Economie

15 Illustratie gebiedsontwikkeling Verkeer en Vervoer Groen wonen

16 Prioritering van projecten: Technisch: MKBA-methode op basis van onderlinge vergelijking Hamvraag: Hoe wordt het resultaat toegepast?

17 Planning en proces juni – juli Toelichting in commissies: Wonen, GROM, Stuurgroep REO, Middelen, Verkeer en Vervoer Doel: kennisnemen en oriënterende bespreking mei – november Uitwerking diverse aanbevelingen dec. 2008 Besluitvorming Regioraad m.n. Omslagstelsel en fasering / prioritering / gebiedsontwikkeling

18 Richting voor het gesprek in de commissies 1. Uitgangspunt rol en positie stadsregio 2. Omslagstelsel: a.Verlengen ? b.Ideeën over voeding Omslagfonds? c.Voor welke doeleinden: groen? economie? infrastructuur? bepaalde projecten? 3. Inzet eigen middelen / reserves a.In samenhang met Omslagstelsel? b.Eerst verder prioriteren? c.Een deel reserve handhaven als weerstandsvermogen? 4. Richtingen voor prioriteren


Download ppt "Investeringsstrategie 2010 – 2020 cie Wonen 25 juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google