De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het klinisch-en gezondheidspsychologisch werkveld: vervolg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het klinisch-en gezondheidspsychologisch werkveld: vervolg."— Transcript van de presentatie:

1 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het klinisch-en gezondheidspsychologisch werkveld: vervolg

2 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel2 De gedwongen opname (collocatie) (wet van augustus 1993) Wat? Een vrijheidsbeperkende maatregel die door de vrederechter kan genomen worden om een psychisch zieke te laten opnemen ter observatie (en behandeling) in een erkende psychiatrische dienst of te laten verplegen in een gezin. Het gaat om een gerechterlijke maatregel waarbij de vrederechter zich baseert op het medisch verslag, op het gesprek met de psychisch zieke en ev. op andere psychosociale informatie.

3 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel3 Aanvraagprocedure Vrij ingewikkeld (voordeel: o.a. misbruiken voorkomen, nadeel: verhoogde kans op procedurefouten) De plaats waar de zieke zich bevindt, bepaald bij welke vrederechter het verzoekschrift moet worden ingediend. De verzoeker kan ‘elke belanghebbende’ zijn. (familielid, vriend, collega, buur,...). Bijstand door raadsman is niet nodig. Verzoekschrift moet spec. inhouden bevatten (zo niet: ongeldig) o.m. identificatiegegevens,verwantschap met betrokkene, datum, plaats,... Verplicht toe te voegen: omstandig medisch onderzoeksverslag (onderzoek mag niet meer dan 15 dagen voor de aanvraag hebben plaatsgevonden).

4 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel4 Aanvraagprocedure (vervolg) Het medisch verslag mag niet opgesteld worden door een bloed-of aanverwant van de zieke of de verzoeker of door een arts die verbonden is aan de psychiatrische dienst waar de zieke zich bevindt. Om het even welke arts (ook huisarts) mag verslag opstellen. Vrederechter kan bij niet medewerking een deskundige aanstellen.

5 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel5 Doelgroep Psychisch zieken (ook minderjarigen), indien geen andere geschikte behandeling voor handen is én indien toestand het vereist, hetzij omdat zij hun gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengen of omdat zij een ernstige bedreiging vormen voor andermans leven of integriteit.

6 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel6 Vervolg van de procedure -Zieke kan beroep doen op bijstand van een advocaat, een vertrouwenspersoon en een geneesheer-psychiater van zijn keuze. -Binnen 24 uur na het indienen van het verzoekschrift wordt datum, uur en locatie van de zitting meegedeeld. De zieke wordt gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. Ook andere betrokkenen kunnen worden gehoord. -Binnen de 10 dagen na de indiening van het verzoekschrift doet vrederechter een (gemotiveerde) uitspraak. Bij inwilliging duidt hij de instelling aan waar de zieke dient te worden opgenomen.

7 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel7 Bijzondere procedure in geval van spoed -Meest gebruikt in de praktijk -Procureur des Konings heeft bevoegdheid om onmiddellijk in te grijpen. -Elke belanghebbende kan schriftelijke aanvraag doen + medisch verslag (‘dringend karakter’) -Proc.des Konings vraagt schrift.advies over gezondheidstoestand aan door hem aangestelde geneesheer indien er zich bijv. in het openbaar ernstige problemen hebben voorgedaan met een psychisch zieke.

8 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel8 Vervolg spoedprocedure Procureur duidt instelling aan waar dringende opname dient te gebeuren. Directeur van de instelling geeft opdracht aan dienst 100 eventueel in bijzijn van politie in burger om zieke op te halen. Binnen 24 uren na beslissing van opneming dient vrederechter op de hoogte te worden gebracht door de procureur a.d.h.v. een verzoekschrift. Binnen de 10 dagen moet een vonnis worden geveld na zitting cfr. gewone procedure. (Indien niet binnen de 10 dagen vonnis of indien procureur vergeet verzoekschrift in te dienen, vervalt de maatregel automatisch.

9 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel9 Inkorting van de maatregel De vrederechter kan,tijdens het verdere verblijf, op elk ogenblik,op eigen initiatief of op vraag van de zieke of van elke belanghebbende tot herziening (ttz ongedaan maken of inkorten)van de maatregel overgaan, na advies van de geneesheer. Alvorens een beslissing te nemen, moet ook de verzoeker worden gehoord en is een tussenkomst van de advocaat van de zieke verplicht. Als vrederechter een einde maakt aan het verder verblijf, zal de procureur de directeur van de instelling vorderen dat hij de zieke onmiddellijk op de hoogte brengt dat hij de instelling onmiddellijk mag verlaten.

10 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel10 Kosten De kosten van overbrenging van de zieke naar de aangeduide instelling zijn ten laste van de zieke. Ook de kosten van het verblijf en de behandeling in het ziekenhuis. De reis-en verblijfskosten van de vrederechter, de kosten en erelonen van aangestelde deskundigen en desgevallend getuigengeld zijn ten laste van de zieke als het verzoek wordt ingewilligd, ten laste van de verzoeker als op het verzoek niet wordt ingegaan.

11 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel11 Rechtsmiddelen Tegen de vonnissen van de vrederechter kan in deze materie geen verzet aangetekend worden. Ook tegen de beslissing om de observatieperiode vervroegd te beëindigen is geen beroep mogelijk. Dwang tijdens de gedwongen opname Indien een gedwongen opgenomen zieke in een isoleer-en observatiekamer ondergebracht wordt, dient de geneesheer deze dwangmaatregelen in een register op te tekenen met vermelding van hun duur, aard en medische indicatie. Dit register moet dagelijks worden geparafeerd en van aantekeningen voorzien.

12 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel12 Voorzieningen binnen het domein van de Gezondheidspsychologie -Gebiedsafbakening: relatie tss. gedrag en lichamelijke gezondheid en ziekte - Soorten taken: diagnose van psychosociale aspecten van lichamelijke gezondheid en ziekte, begeleiden van ziektegedrag, gezondheidsvoorlichting-en opvoeding, terrein van arbeid en gezondheid -Settings: - Preventieve gezondheidszorg: Logo’s (website)website - Ziekenhuizen: oncologie, palliatieve eenheden, pediatrie,ziekenhuisscholen, cardiale revalidatie, MS-klinieken, brandwondencentra, pijnklinieken, zeepreventorium (muco, astma, obesitas), … - Bedrijfssector: personeelsdiensten, arbeidsgeneeskundige diensten, … - Onderwijs, vorming: CLB’s, vormingsdiensten,…


Download ppt "Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het klinisch-en gezondheidspsychologisch werkveld: vervolg."

Verwante presentaties


Ads door Google