De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgeheim op de SEH

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgeheim op de SEH"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgeheim op de SEH
Anke ten Have jan 2011

2 Beroepsgeheim Arts moet gebruik maken van verschoningsrecht om zo te voldoen aan zijn zwijgplicht, tenzij er bijzondere redenen zijn om de zwijgplicht te doorbreken. Zwijgplicht tegenover iedereen, verschoningsrecht tegenover rechter , rechtercommissaris en politie. waarheidsvinding is geen grond voor doorbreking ervan, niet tijdens het opsporingsonderzoek, niet tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en niet ter terechtzitting. Het

3 Welke Uitzonderingen zijn er op geheimhoudingsplicht ?

4 Doorbreken van de zwijgplicht;
toestemming van de patiënt Informatieverstrekking aan functionele eenheid wettelijke voorschriften waarbij zwijgplicht wordt opgeheven: conflict van plichten Toestemming van patient niet onder druk: contusionele patient, emotionele patient. Is er een weloverwogen toestemming? Ook als patient comateus is of wilsonbekwaam, blijft de zwijgplicht van kracht; er mag aan de vertegenwoordiger van patient info verstrekt worden, tenzij arts meent dat dit in strijd is met goed hulpverlenerschap. ( dit staat ook in de WGBO).

5 Groep van personen die rechtstreeks bij een behandeling van een patient betrokken is. Voor goede uitoefening van hun werk hebben ze informatie nodig, arts hoeft niet expliciet toestemming van patient te vragen. Ook de politie kan in deze hulpverlener zijn ( bv moet familie inlichten over sterfgeval of ernstig ongeluk, of op IC liggen ed.) Wie hebben afgeleid beroepsgeheim? (portier, laborante, telefoniste, zij moeten beroepsgeheim van arts beschermen ) Functionele eenheid?

6 Wettelijke voorschriften:
-aangifteplicht infectieziekten -Verklaring van overlijden -Vermoeden melden van niet -natuurlijk overlijden Conflict van plichten: -Niet doorbreken levert ernstige schade op. -Geheim zo min mogelijk schenden. Een ander belang kan in gevaar komen. Kindermishandeling, en ouders behoren tot je patientengroep. Concreet voornemen tot mishandeling, moord of brandstichting of dronken aan het stuur willen. Ook al is op voorhand niet duidelijk dat er slachtoffers zullen gaan vallen. Arts kan in gewetensnood komen. Meldcode voor medici inzake kindermishandeling. Wet op Lijkbezorging en Infectieziektenwet. NB: Verder: Het gaat om het voorkomen van een misdrijf, als dit reeds gepleegd is, dan kan doorbreken van zwijgplicht een rol spelen in opsporing en vervolgen van dader, en dan is schending van de zwijgplicht niet in algemene zin geoorloofd !!! Ouders mogen dus klacht indienen bij Tuchtcollege, dit is wel gebeurd. Persoonlijk inzicht in situatie en eigen opvattingen omtrent ethiek, moraal en samenleving zullen arts de weg moeten wijzen. Dus beroepsgeheim is niet iets absoluuts!

7 Bij het maken van de keuze moet de arts zich de volgende vragen stellen: -Is het mogelijk toestemming aan de patiënt te vragen? -Kan de patiënt het probleem zelf oplossen? -Is er een reëel risico op acuut en direct gevaar? -Wordt het risico daadwerkelijk weggenomen door politie/justitie te informeren? -Is er geen andere weg om de dreiging weg te nemen? -Is er een redelijke verhouding tussen middel en doel? Van zijn afwegingen maakt de arts aantekening in het medisch dossier; dit is geen wettelijke plicht maar wel verstandig. Regels van subsidiariteit en proportionaliteit Met subsidiariteit (niet verlangende oplossing, maar een vervangend alternatief dat minder aangrijpend is) wordt bedoeld dat de arts zich de vraag moet stellen of de veiligheid van het slachtoffer ook op minder ingrijpende wijze kan worden beschermd dan door de politie in te lichten. Zo ja, dan moet hij kiezen voor het minder ingrijpende alternatief. Als direct gevaar (d.i. een acute en levensbedreigende situatie) voor personen echter alleen kan worden opgeheven door een schending van het beroepsgeheim, dan is dat toegestaan. Met proportionaliteit wordt bedoeld dat de schade als gevolg van de schending van het geheim in verhouding moet staan tot het voordeel, dat de schending met zich brengt. Als het inschatten van dat voordeel voor de arts in kwestie lastig is, verdient het aanbeveling vertrouwelijk overleg te plegen met een collega of met de KNMG-artseninfolijn.9

8 De zwijgplicht betreft niet alleen medische kennis, wat nog meer ?

9 -Persoonlijke gegevens -Financiele gegevens t. o. v
-Persoonlijke gegevens -Financiele gegevens t.o.v. iedereen dus ook van de politie. Reden: zonder vrees voor verhoor of aanhouding moet iedereen toegang hebben tot medische hulp.

10 Arts heeft geen aangifteplicht terwijl je dat als burger wel hebt.

11 Medische informatie aan de politie
Politie heeft info nodig over letsel bij een slachtoffer. Poppetjes formulier. KNMG arts en recht: omgaan met medische gegevens. Poppetjesformulier.

12

13 De patient als bedreiging patient kan niet straffeloos tot strafbare feiten overgaan.
Als arts zelf bedreigt wordt. Of patiente bedreigt andere patienten. Als bedreiging is in kader van psychische ziekte, of psychose, dan zou aangifte achterwege kunnen blijven.

14 Conclusie: Beroepsgeheim prevaleert boven de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

15 Bevoegdheden van de politie
Mag de politie het ziekenhuis of huisartsenpraktijk /post zonder meer binnengaan?

16 Nee, tenzij er toesteming is van bv de directie
Goed hulpverlenerschap waakt ervoor dat de patient niet zomaar geconfronteerd kan worden met de politie, als deze dit niet wenst of er ook geen wettelijke bevoegdheid is bij de politie. Is er twijfel over? Contact opnemen met de superieuren van de politieambtenaar. Schriftelijke machtiging van procureur-generaal of (hulp) officier van justitie nodig om woning binnen te komen. Bv machtiging van officier van justitie voor ziekenhuis binnen te komen. Tenzij bij gevaar voor veiligheid personen/goederen, dan mag politie binnengaan. Nu gaat het om beveiliging en niet om opsporing. Politie mag openbare ruimtes van ziekenhuis. HAPA etc binnengaan, voor hulpverlenerschap. Voor opsporing niet zomaar onderzoekskamers binnentreden.

17 Mag de politie medisch dossier in beslag nemen
Mag de politie medisch dossier in beslag nemen? En het openbaar ministerie of de rechter commissaris?

18 Nee. Tenzij de arts zijn zwijgplicht doorbreekt
Nee. Tenzij de arts zijn zwijgplicht doorbreekt. Arts mag dus weigeren mee te werken aan doorzoekingen. Mag de politie bloedmonsters meenemen? De persoonlijke spullen mogen wel doorzocht worden, maar niet de medische dossiers! Punt van aandacht;Verbod op inbeslagneming van brieven en andere geschriften m maar patientgebonden materialen zoals x-rays en bloed mag wel. Strekking van de wet is alle soorten gegevensdragers (scanuitslag, rontgen) maar over bloed of lichaamsmateriaal is de wet niet duidelijk.

19 Drugs?

20 Als de arts tijdens onderzoek of behandeling van een patiënt drugs op of in zijn lichaam aantreft, draagt hij deze zo spoedig mogelijk over aan de politie, zonder vermelding van personalia of medische gegevens.

21 Wapens?

22 Onaanvaardbaar dat patienten dit bij zich dragen.
Bij wapenbezit wordt de politie gebeld; de wapens worden zo spoedig mogelijk overgedragen aan de politie. Hierbij worden geen personalia van de patiënt prijsgegeven, tenzij deze het wapen moedwillig heeft meegenomen om het te (kunnen) gebruiken tegen de hulpverlening. De arts krijgt een schriftelijk ontvangstbewijs van de overdracht en brengt de patiënt ervan op de hoogte. Andere gevaarlijke voorwerpen dienen in bewaring te worden gegeven bij de receptie of veiligheidsdienst. Is de patiënt hiertoe niet bereid, dan kan hem de toegang tot de arts/instelling worden ontzegd.

23 Stappenplan Samenvatting in 2008 gemaakt.
kindermishandeling Stappenplan Samenvatting in 2008 gemaakt.

24

25 Praktische punten bij contacten met politie/justitie
Bij telefonische verzoeken van politie/justitie: bel zonodig terug ter verificatie Verzoek politie/justitie om haar vragen gericht en schriftelijk te stellen Benoem een contactpersoon als aanspreekpunt voor politie/justitie Maak bij politie/justitie bekend wie de contactpersoon is De contactpersoon benadert de behandelend arts van de betrokken patiënt Deze arts maakt zelf de belangenafweging omtrent het beroepsgeheim

26 TREFWOORDEN: beroepsgeheim eerste hulp zwijgplicht aangifteplicht


Download ppt "Beroepsgeheim op de SEH"

Verwante presentaties


Ads door Google