De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV"— Transcript van de presentatie:

1 Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV
Kosten en effectiviteit in de kinderdiabeteszorg Grenzen van verantwoordelijkkeid Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV

2 Agenda De wet Het functieprofiel De zorgstandaard

3 De wet Systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Kwaliteitswet zorginstellingen De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Hierbij betrekt hij de resultaten van overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/consumentenorganisaties.

4 Kwaliteitswet zorginstellingen: art. 3
Dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. (Hierbij betrekt hij de resultaten van) overleg tussen zorgaanbieders- dat zijn wij!, zorgverzekeraars (komt in tweede presentatie aan de orde) en patiënten/consumentenorganisaties (DVN). Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.

5 De zorgaanbieder, afgestemd op de aard en omvang van de instelling, draagt zorg voor:
A. Het verzamelen en registreren van gegevens B. Toetsen C. Aanpassingen werkwijze concentreren- research- technologie- preventie- betere resultaten - minder complicatie 's op de middellange termijn- minder kosten Art. 3 is verantwoorde zorg: Het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg b. in hoeverre de wijze van uitvoering van artikel 3 leidt tot een verantwoorde zorgverlening; c. het op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld onder b, zonodig veranderen van de wijze waarop artikel 3 wordt uitgevoerd.

6 Jaarverslag waarin: a. of en, zo ja, op welke wijze patiënten of consumenten bij kwaliteitsbeleid zijn betrokken; b. de frequentie waarmee en de wijze waarop binnen de instelling kwaliteitsbeoordeling plaatsvond en het resultaat daarvan; c. welk gevolg gegeven is aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg. 4. De zorgaanbieder zendt een afschrift van het verslag aan Onze Minister en aan de regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid, alsmede aan de organisatie die in de regio de belangen van de patiënten in algemene zin behartigt.

7 Functieprofiel Niet alleen inhoud is belangrijk, ook professie: goed omschreven functieprofiel!

8 Ondernemer, regisseur Bedrijfsvoeringstaken
Jaarverslag (aanleveren data) Coordinatie en continuïteit Levert bijdragen aan bedrijfsvoeringstaken in de diabeteszorggroep / diabetesteam om efficiënt en effectief zorg te verlenen. kan een taak hebben mbt het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag. – wie doen hieraan mee onder de WKDV-leden? Opstellen/nakijken

9 Inleiding zorgstandaard (EADV magazine mei 2010-09-11 )
Zorgovereenkomst Anno 2010; Een diabetesteam bepaalt zelf welke zorg hij levert, wie het uitvoert en wat daarvan de resultaten zijn. Dit gaat veranderen: mensen met diabetes moeten bij het aangaan van de zorgovereenkomst weten welke zorg geleverd wordt en wat van henzelf verwacht wordt. VBB: bijhouden registratie, in contact blijven met het team, ZORGEN OF SAMENWERKEN? Wie maken er jaarplannen? Wie werken er in jarschema ‘s?

10 De patient/client centraal!
Hoofdspeler in het team

11 De patient centraal YouTube - Dutch Diabetes Rap

12 (zorg) Afspraken over:
Kosten Inhoud Uitdagingen Parameters Uitdagingen: Zelfmanagement: hoe? Parameters: Wat is in welke omstandigheden een goed HbA1C?

13 Doel zorgstandaard: Formuleren zorgdoel
Bevorderen transparantie zorgproces Bevorderen zelfmanagement: patiënt als regisseur Inkopen van ketenzorg Kwaliteitsbewaking en -bevordering door interactie patiënt/zorgverlener alsook door rapportage en feedback Informatie ordenen ten behoeve van analyse, beleid en toezicht Ketenzorg: hier wordt zaken gedaan met een hoofcontractant die in staat is om (op termijn) meerdere ketens te organiseren, Ketenzog: functioneel opgebouwd, per patient per jaar.

14 Zorgstandaard

15 Wat is duur Complicatie ‘s Teamkosten (wanneer?) Lange levensduur
Voetzorg: 40% van het totale budget. Teamkosten? Effectiviteit psycholoog, diëtist, hoe vaak?

16 Wat is goedkoop Hoge productie
Effectieve samenwerking (team? Intra- of extramuraal?) Wie horen er bij het team? Afstemming zorg: veilig, effectief, en niet onnodig belastend Patientgestuurd

17 Overzicht: Volledig overzicht over kosten utopie?


Download ppt "Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV"

Verwante presentaties


Ads door Google