De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar Passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar Passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar Passend onderwijs
KANS K S N A Op weg naar Passend onderwijs 1

2 Op weg naar Passend Onderwijs
met de SBO’s van de RVKO Lucasschool Johannes Martinus Laurens-Cupertino Lucas

3 Toekomst SBO’s De drie O’s Onderwijsgevende functie Observatiefunctie
Ondersteunende functie …

4 1. Onderwijsgevende functie
Het geven van (tijdelijk) opbrengstgericht onderwijs aan kinderen van 4 – 13 jaar, afgestemd op de didactische en pedagogische behoeften. Dit mede door het gebruik van ontwikkelingsprofielen, individuele leerlijnen, analyse van leerrendementen etc.

5 2. Observatiefunctie Het bieden van een opvang van maximaal 6 maanden ter observatie van (jonge) kinderen Doel is om door observatie en diagnostiek binnen de termijn te komen tot handelingsadviezen of plaatsing in de meest geschikte onderwijssituatie Observatie en diagnostiek wordt uitgevoerd door een intern team van deskundigen ...

6 3. Ondersteunende functie
Directe ondersteuning van de reguliere school bij de opvang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door o.a. het inzetten van preventieve ambulante begeleiding Ondersteunen van scholen bij het ontwikkelen en vergroten van de deskundigheid (zowel op theoretisch als praktisch niveau) Vanuit deze ondersteunende functie………

7 N K ennis A dvies etwerk S BO

8 Impuls vanuit het bestuur om Basisscholen te ondersteunen richting Passend Onderwijs
In het voortraject van WSNS en REC’s Bedoeld voor scholen van de RVKO Een gemeenschappelijk initiatief van de SBO scholen

9 Doel is het verder ontwikkelen van de ondersteunende functie van de SBO’s als expertisecentra.
Als eerste stap is een behoeftepeiling middels een enquête gedaan …..

10 KANS analyse enquête Er blijkt grote behoefte te bestaan aan ondersteuning op het gebied van gedragsproblemen (70%), leerproblemen (46%) en dyslexie (40%). …

11 KANS analyse enquête Informatie over aanpak gedrag scoort hoog (74%), aanpak werkhoudingproblemen (68%), aanpak van lees- en rekenproblemen (50%) en informatie over remediërende methoden (46%)….

12 KANS analyse enquête De vraag of er behoefte is aan verdiepte kennis van psychopathologie wordt door veel scholen bevestigend beantwoord. De scores op alle gebieden liggen boven de 50%. Er blijkt dus behoefte aan kennis omtrent gedragsproblematiek waaronder ADHD, NLD, PDD-NOS, angst en hechtingsproblematiek….

13 Dan waren er nog 3 open vragen;
1.Welke mogelijke andere hulpvragen zijn er voor KANS? 2. Wat verwacht U van KANS? 3.Zijn er tips voor KANS? Deze vragen zijn zeer uiteenlopend beantwoord……

14 Een greep uit de antwoorden:
opzetten van eigen leerlijnen, standaard digitale handelingsplannen beschikbaar hebben voor veel voorkomende leer-gedragsproblemen, intervisie voor intern begeleiders, crisisopvang, afname van toetsen en testen, screenen van kinderen door een logopedist, het stellen van diagnoses...

15 Een greep uit de antwoorden:
mogelijkheden om op de werkvloer te ondersteunen. aansluiten bij de expertise die basisscholen zelf al in huis hebben; daar valt voor KANS mogelijk ook iets te halen, extra ondersteuning van leerkrachten, telefonische vraagbaak, …

16 Een greep uit de antwoorden:
inzichten in nieuwe ontwikkelingen, observeren om tot aanpak van de problemen te komen, uitwisseling, interactie tussen verschillende scholen, consultatie, studiemiddagen etc. …

17 Enkele conclusies: Een groot aantal scholen heeft gereageerd
Ondanks de interne zorgstructuur, de IB-netwerken, de samenwerkingsverbanden en andere hulpinstanties is er behoefte aan hulp en ondersteuning

18 Enkele conclusies: Het project KANS lijkt in een behoefte te gaan voorzien. Veel scholen lopen tegen bureaucratie aan. Er is vooral behoefte aan directe praktische hulp, meedenken en overdracht van kennis en vaardigheden.

19 Voor de reguliere basisscholen
Op basis van de enquête zijn we gekomen tot de volgende 3 kerntaken 1. Consultatie 2. Informatie 3. Deskundigheidsbevordering

20 KANS concreet 1.Consultatie:
Wij bieden o.a. ambulante begeleiding in de preventieve sfeer; van waaruit onder voorwaarden eventueel psychodiagnostisch onderzoek kan plaatsvinden Dit door korte lijnen, laagdrempeligheid en zo mogelijk zonder (al te veel) formulieren in te vullen…

21 Te denken valt aan: advies over aanpak in de klas bij zorgen rondom leren, werkhouding en/of gedrag advies m.b.t. inhoud van hulp(plannen), indien nodig op basis van diagnostisch/didactisch (deel)onderzoek dyslexie-onderzoek en dyslexieverklaringen (onder voorwaarden) intelligentie en persoonlijkheidonderzoek (onder voorwaarden) begeleiding bij vragen over interacties leerkracht-leerling en/of leerling-leerling

22 Te denken valt aan: advisering bij verwijzing
begeleiding bij clusterverwijzing/rugzak begeleiding bij overgang PO/VO bij zorgleerlingen begeleiding bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven/leerlijnen

23 KANS concreet 2. Informatievoorziening
Website KANS met nieuws, links, infobulletin (waarin bespreking recente onderwijstijdschriften als Balans, boekbesprekingen etc.). Orthotheek-materialen; meedenken over de inrichting van de orthotheek voor de basisschool, inzage- en uitleenmogelijkheid op twee locaties; Johannes-Martinus én Laurens-Cupertino

24 3. Deskundigheidsbevordering
KANS concreet vandaag cursusbijeenkomst over angst. dinsdag 1 juni of donderdag 3 juni ( uur) is de volgende cursusbijeenkomst gepland met als inhoud: gedragsproblematiek (waaronder ADHD) Volgend schooljaar: workshops: “wat werkt op het SBO”, materialenmarkt en cursusbijeenkomsten over: hechting, NLD en PDD-NOS

25 Wie? Peter Meijerink aanspreekpunt en coördinator KANS
Els Pastijn orthopedagoog NVO, GZ-psycholoog Dees van Grondelle gespecialiseerd ambulant leesbegeleider, SBO-deskundige Peter, Els en Dees, alle drie werkzaam op de Johannes- Martinus voor SBO met een specifieke taakstelling voor het project KANS. Hiernaast kan KANS een beroep doen op verschillende collega’s binnen de SBO’s en op externe specialisten.

26 bereikbaar via SBO Johannes-Martinus Telefoon: 010 4121819
Contactpersoon: Peter Meijerink (coördinator)

27 Kans op de website van de RVKO
Ga naar: Ga op de homepage van de RVKO-site naar Vereniging Klik op Passend Onderwijs Et voila! Daar is…..

28 Op weg naar Passend onderwijs
Dank u voor uw aandacht KANS Op weg naar Passend onderwijs 28


Download ppt "Op weg naar Passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google