De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Passend Onderwijs Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs in de groep en de dienstverlening van de OPD. De toekomst van Passend Onderwijs.

3 Schooltypen PO WPO: Reguliere basisscholen (Bao).
Speciale basisscholen (SBO) diverse vraagstellingen, plaatsing via de PCL (permanente commissie leerlingenzorg vanuit het samenwerkingsverband). WEC: Speciale scholen (SO) -> 4 verschillende clusters, plaatsing of lgf (rugzak) via de CVI (commissie voor indicatiestelling).

4 Het speciaal onderwijs
Verdeling in 4 clusters behorende bij de Regionale Expertise Centra (Rec’s): Cluster 1: kinderen met een visuele beperking (slechtziende en blinde kinderen) Cluster 2: dove en slechthorende kinderen meervoudig gehandicapte kinderen kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden (ESM) -spraak- of taalstoornis -communicatieve incompetentie

5 Cluster 3: zeer moeilijk lerende kinderen IQ < 55 of IQ tussen 55 en 70 met een stoornis lichamelijk gehandicapte kinderen (mythyl) langdurig zieke kinderen meervoudig gehandicapte kinderen (lichamelijk) Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen internaliserende en/of externaliserende vraagstelling

6 Weer Samen naar School (plus)
Basisscholen en scholen voor Speciaal Basisonderwijs werken in een samenwerkingsverband aan de doelstelling om zorgleerlingen zo lang mogelijk onderwijs te geven in de reguliere basisschool.

7 WSNS (plus) onderwijsinhoud:
Richten op leerlingenzorg: Fasen: Alarmering Hulpverlening Afstemming

8 Samenwerkingsverband…
“Samen” sterker in de zorg voor kinderen. In de meest brede zin van het woord of juist heel smal……. Geen enkel samenwerkingsverband is gelijk!! Het samenwerkingsverband is dus niet ons bestuur!!

9 Knelpunten Een complex systeem met te veel bureaucratie en ondoorzichtigheid. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en regie, met als gevolg ll’n die thuis zitten of voor wie lang gezocht moet worden naar een geschikte plek. Gebrek aan afstemming en aan flexibiliteit, waardoor onvoldoende maatwerk kan worden geleverd.

10 Het onderwijs nu Richten op wetgeving: integratie gehandicapten in de samenleving. Gevolgen voor het onderwijs: kinderen volgen m.b.v. een rugzak(lgf) vanuit het speciaal onderwijs (S.O.) het reguliere onderwijs; enorme groei van cluster 4 indicaties en in geringere mate cluster 3.

11 Het kind Geen kind tussen wal en schip. Thuis- school- zorg.
Afstemming (preventie, weten van elkaar).

12 Passend onderwijs basisnotitie
Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind: pedagogische en didactische afstemming. Elk kind wordt een ononderbroken ontwikkelingslijn geboden. Onderwijs zo dichtbij mogelijk, zo normaal mogelijk met de ouders als gesprekspartners. Sociaal-maatschappelijke afstemming. Zorgplicht, zorggewicht, 2011.

13 Gevolgen van passend onderwijs
Het vermogen tot differentiëren bevorderen. Van elkaar (blijvend) leren. Van aanbod gestuurd onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs. Mogelijkheden tot plaatsing op speciale scholen open houden.

14 Hoe? De 1-zorgroute en haar betekenis:
-samenwerking in de regio: Samenwerkingsverband en Regionetwerk -taken PCL en ZAT -positie en dienstverlening SBO -samenwerking met SO (Rec’s): Ambulante Begeleiding -samenwerking met Jeugdzorg, GGnet -samenwerking met gemeenten -inrichten 1-(zorg)loket --uitvoering 1-zorgroute op groeps-, school- en bovenschoolsniveau (handelingsgericht werken hgw)

15 Passend Onderwijs in de groep en de rol van de OPD
Het kind passend maken voor ons onderwijssysteem of….. Het onderwijs passend maken voor het kind? Centraal: kinderen verschillen. De leerkracht als regisseur van het onderwijsproces aan de leerlingen: de leerkracht legt de Accenten!! Kansen! De OPD is er voor alle hulpvragen.

16 Kwaliteitsverbetering door volgen van de 1-zorgroute (handelingsgericht werken)

17 De rol van de leerkracht:
Accenten durven formuleren! Observeren, verwoorden, interpreteren, registreren (het kind in beeld). Clusteren van leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte (groepspan en individueel handelingsplan). Delen van de informatie met het kind, de intern-begeleider, de collega’s, de ouders, de directeur. Durven vertrouwen op kennis en inzicht in de leerlijnen!

18 De toekomst Heroverweging:
Zorgplicht en samenwerking besturen (2011?). Samenwerking met VO slechts verplicht bij ll’n met een zorgvraag. Rol van het samenwerkingsverband/ het regionetwerk. Inzet zorgmiddelen: SWV en besturen bepalen. Speciaal onderwijs wordt onderdeel van SWV. Herziening taak van het Rec en de ambulante begeleiding. Plaatsen van leerlingen in SO/SBO op basis van begeleidingsbehoefte. Niet meer op basis van diagnose, maar handelingsgericht.

19 Als er een wind van verandering waait, bouwen sommige mensen windschermen, anderen bouwen windmolens.

20 ACCENT maakt Passend Onderwijs op alle fronten mogelijk.
Passend Onderwijs kan gerealiseerd worden als alle scholen meewerken aan collegiale consultatie en dus mensen willen “uitlenen”. Zonder een verbrede opvang van zorgleerlingen in elke groep binnen de school is Passend Onderwijs onmogelijk. De leerkracht maakt het verschil. Alle medewerkers in de school bekwamen zich in het handelingsgericht werken. Passend Onderwijs vraagt om: een organisatie die…; ouders die …; een school die…; een leerkracht die…; een intern begeleider die …; een directeur die …; een onderwijsassistent die …; een orthopedagogische dienst die …; een onderwijszorgcentrum dat …. ACCENT kan het niet alleen, maar is afhankelijk van de regio. ACCENT kan het niet alleen, maar is afhankelijk van de ouders. Zij zijn klant en deskundig. Vroegtijdig interventies doorvoeren is van groot belang. Betrek daarom de voorschoolse en de buitenschoolse opvang bij de scholen. Onze scholen hebben de vrijheid om hun eigen zorgsysteem te kiezen. Passend Onderwijs betekent oude wijn in nieuwe zakken.


Download ppt "Passend Onderwijs Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?"

Verwante presentaties


Ads door Google