De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom in deze dienst waarin de doop wordt bediend aan Suze Nuijen en aan Elisa Martina Oostindie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom in deze dienst waarin de doop wordt bediend aan Suze Nuijen en aan Elisa Martina Oostindie."— Transcript van de presentatie:

1 Van harte welkom in deze dienst waarin de doop wordt bediend aan Suze Nuijen en aan Elisa Martina Oostindie

2 Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal, Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

3 Als je ’s avonds niet kunt slapen, als je bang in ’t donker bent, Denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent. Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal, Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

4 En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal, Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

5 Moment van stilte voor een persoonlijk gebed We belijden onze afhankelijkheid van God Hij begroet ons met woorden van genade en vrede

6 Zingen: Lied 334: 1,4 Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen, met ons kind gaan wij tot U, wil uw zegen ons verlenen, waar de roepstem wordt vernomen: laat de kindren tot Mij komen.

7 Herder, neem uw schaapje aan. Hoofd, maak het een van uw leden
Herder, neem uw schaapje aan. Hoofd, maak het een van uw leden. Wees zijn weg, wijs het zijn baan. Vredevorst, wees Gij zijn vrede. Wijnstok, laat dit rankje bloeien, dat er eens veel vruchten groeien.

8 Doopformulier: wat zegt God in de bijbel over de doop? Gebed

9 De Here zegent jou en Hij beschermt jou Hij schijnt zijn licht over jouw leven Hij zal genadig zijn En heel dicht bij je zijn Hij zal zijn vrede aan je geven.

10 De Here zegent u En Hij beschermt u Hij schijnt zijn licht over uw leven Hij zal genadig zijn En heel dicht bij u zijn Hij zal zijn vrede aan u geven.

11 Vragen aan de ouders

12 Ik zegen jou in Jezus’ Naam - Hij bewijst zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ Naam - Hij bewijst zijn trouw. Ik zegen jou in Jezus’ Naam: Hij blijft bij jou. Een bloem die in de schaduw groeit houdt zijn blaadjes dicht. Een bloem bloeit open in de zon, groeit naar het licht.

13 Wanneer het leven tegenvalt - mensen doen je zeer - bedenk: op wie de regen valt groeit naar de Heer. Ik zegen jou in Jezus’ Naam - Hij bewijst zijn trouw. Ik zegen jou in Jezus’ Naam: Hij blijft bij jou.

14 Bediening van de doop

15 Zingen: Ps. 105:5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

16 Dankzegging en gebed om de opening van het Woord

17 Gods wegen ten leven

18 Zingen: Opwekking lied 518 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

19 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

20 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

21 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

22 Schriftlezing: Jesaja 51 : 4,5, 12-16

23 zingen: Psalm 103:5,9 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem.

24 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

25 9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam.

26 Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

27 Uitleg van het thema: Weet je hoe belangrijk je bent...?

28 Weet je dat de Vader je kent Weet je dat je van waarde bent Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand (2x). Ik Weet dat de Vader mij kent Ik Weet dat ik van waarde ben Ik Weet dat ik een parel ben een parel in Gods hand (2x).

29 Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd, en met de schaduw van mijn hand
Verkondiging Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd, en met de schaduw van mijn hand heb Ik u bedekt... (Jesaja 51 vers 16a)

30 Psalm 131:1,2,3 O HEER, er is geen trots in mij, ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog.

31 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil, zoals het pas gespeende kind troost in zijn moeders armen vindt?

32 Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad. Hoop, Israël, op God den HEER, rust bij Hem nu en immermeer.

33 Dankgebed

34 Psalm 121:1,3 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de HERE die dit alles heeft geschapen, mijn Herder zal niet slapen.

35 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: De zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

36 De collecte vindt plaats: we geven onze gaven als een offer van dank

37 zingen: Lied 44:1,3 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

38 Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven
Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

39 Zegen

40

41

42

43


Download ppt "Van harte welkom in deze dienst waarin de doop wordt bediend aan Suze Nuijen en aan Elisa Martina Oostindie."

Verwante presentaties


Ads door Google