De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT-monitor Hoger Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT-monitor Hoger Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 ICT-monitor Hoger Onderwijs 2002-2003
Judith Schoonenboom, SCO-Kohnstamm Instituut Amsterdam Ton Klein Research voor Beleid, Leiden

2 Opzet presentatie Achtergrond ICT-monitor HO
Belangrijkste uitkomsten survey Belangrijkste uitkomsten themastudies Conclusies en aanbevelingen

3 Achtergrond ICT-monitor: aanleiding
Ministerie OCW Investeren in de toekomst (1997) Onderwijs On Line (1999 – 2002) Sinds 1997 ICT-onderwijsmonitor Primair en voortgezet onderwijs Beroeps- en volwasseneneducatie Lerarenopleidingen 2000: verzoek van de Tweede kamer: Stand van zaken ICT in het Hoger Onderwijs

4 Voorstudie ICT-monitor HO
Model voor de ICT-monitor in Hoger Onderwijs Uit bestaand onderzoek ontbreekt inzicht in rol van ICT in het primaire proces van het HO Sligte en Meijer (2002) De daadwerkelijke verandering van de organisatie en inhoud van het onderwijs met behulp van ICT

5 Model voor ICT-monitor HO

6 Onderzoeksvragen ICT-monitor HO
Stand zaken gebruik ICT voor onderwijsdoeleinden? Docenten/studenten voldoende expertise? Opvattingen over innovatief onderwijs en ICT? Praktijkvoorbeelden van gebruik ICT in onderwijs? Relevante internationale praktijkvoorbeelden? Impact praktijkvoorbeelden op primaire proces? Gebruik van praktijkvoorbeelden in het onderwijs?

7 Opzet ICT-monitor HO Vier themastudies Survey
Praktijkvoorbeelden hoger onderwijs Handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden Gebruik maken van best practises Stand van zaken ICT in het hoger onderwijs Survey Internetenquête en telefonische enquête

8 Informatie per indicator en actor

9 Respons WO HBO Totaal CvB benaderd 14 33 47 CvB respons 12 19 31
Responspercentage 86% 58% 66% Opl.dir. Benaderd 325 543 868 Opl.dir. Respons 122 211 333 38% 39% Docenten benaderd 1625 2715 4340 Docenten respons 798 1794 2592 49% 60% Studenten voltijd 2271 3418 5689 Studenten deeltijd 224 1060 1284

10 Primair proces Belangrijke functies ICT in onderwijs
(opleidingsdirecteuren en docenten) Informatie over organisatie cursus Volgen/registreren leeractiviteiten Info over docenten en deelnemers Inschrijven voor tentamens Hier iets zeggen over resultaten beleid en infrastructuur

11 Draagvlak gebruik ICT in onderwijs

12 Draagvlak vernieuwing onderwijs

13 Uitkomsten Nederlandse praktijkvoorbeelden
Nederlandse praktijkvoorbeelden bij werken met ict-voorzieningen doorgaans gericht op docenten Een belangrijk deel van de Nederlandse praktijkvoorbeelden heeft betrekking op een specifiek vakgebied of beroepspraktijk Veel praktijkvoorbeelden rond ontwikkelen en gebruiken van digitaal materiaal Relatief weinig praktijkvoorbeelden rond samenwerkend leren op afstand Enkele praktijkvoorbeelden rond nieuwe manieren van leren

14 Uitkomsten internationale praktijkvoorbeelden
Finland en UK: samenwerking per vakgebied Samenwerking met volwassenenonderwijs Consortia Landelijke professionaliseringsactiviteiten

15 Algemene conclusies ICT-voorzieningen zijn goed op orde
Docenten ervaren meerwaarde van ICT in het onderwijs Maar: docenten ervaren geboden ondersteuning als onvoldoende Draagvlak onder docenten voor vernieuwing van het onderwijs (met ICT) wordt relatief laag ingeschat Ondersteuning van docenten is de cruciale factor bij verdere onderwijsvernieuwing

16 Ideeën voor ondersteuning van docenten
Docentondersteuning en –professionalisering kan worden gerealiseerd of bevorderd door: Het opzetten van virtuele leergemeenschappen per vakgebied Docenten materiaal te laten ontwikkelen, bijvoorbeeld binnen consortia Het opzetten van een landelijk professionaliseringsprogramma


Download ppt "ICT-monitor Hoger Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google