De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond
van de schoolverlatersklas

2 Waar gaan we het over hebben vanavond??
Vakken Gym/judokleding Gebruik smartboard Zelfstandig werken Hoeken Huiswerk Website Kamp Schoolverlaters Vragen? Gegevens juf Mandy Giovanni

3 Welke vakken hebben we allemaal?
Niveaugroep rekenen Niveaugroep taal Taaltrapeze Geschiedenis Aardrijkskunde (de wereld) Gym Judo Thema’s Gio

4 Quincy Gym / judokleding
Gym: belangrijk is dat de kinderen de volgende dingen hebben Goede gymschoenen T-shirt Korte broek of joggingbroek Judo: Judobroek Judojas Judoband Leerlingen hoeven dit jaar geen pak meer te kopen. Ik heb leenpakken. Zonde om het laatste jaar nog te moeten kopen. Leerlingen douchen na deze dagen. Quincy

5 Dante Gebruik smartboard
We maken dagelijks gebruik van het smartboard voor o.a.: Rekenen Taal Filmpjes Topografie Muziek Schrijven Uitleg Spreekbeurten Dante

6 Zelf even proberen?? Wilt u het zelf ook even uitproberen? Yihad

7 Hoeken In onze groep hebben we het hele jaar door hoeken in de klas. Voor de kinderen is dit een uitdagende manier van leren en ze hebben ook de grootste lol. De hoeken van dit jaar zijn: Prehistorie (reeds voorbij) Halloween/herfst Riddertijd Natuur Strand Koos

8 Richard Zelfstandig werken 2 x in de week een half uur Takenlijst
Zelf invullen wat je gedaan hebt Aftekenen door juf Richard

9 Rahul Huiswerk Elke week wordt er huiswerk meegegeven.
Elke dinsdag mee naar huis, maandag weer op school inleveren Voor de schoolverlaters 3 blz. rekenen en taal Het is extra, geen straf. Het is verdieping om beter te worden wat heel belangrijk is, zeker het laatste jaar. 3 x niet op tijd ingeleverd of niet gemaakt, dan geen huiswerk meer Rahul

10 ICT/Website Er wordt veel gebruik gemaakt van de website. Alle actuele dingen staan hierop. Dus wilt u iets weten, dan kunt u het op de site vinden. Let op internetpesten. O.a. op hyves, msn. Thuis ook goed opletten op wat voor sites de kinderen komen. Ik hoor verhalen over bepaalde sites waar ze niks op te zoeken hebben. Natalie

11 Sabrina Kamp Vorig jaar zijn we voor het eerst op kamp geweest.
Dit was heel erg geslaagd!!!! Dit jaar gaan we weer. Sabrina

12 Suman Schoolverlaters We hebben dit jaar 11 schoolverlaters!!!
U wilt natuurlijk alles weten over dit onderwerp…. Suman

13 Goed op weg naar het VO schooljaar 2011 - 2012
Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters

14 Praktijkonderwijs PO VO
BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

15 Grote veranderingen Meer leerkrachten Verhuizen naar een ander lokaal
Meer en dagelijks huiswerk Sjouwen met een zware tas Studielessen Huiswerkklas Afstand school – thuis Nieuwe klasgenoten Weer de jongste van de school Ander schoolklimaat Andere lestijden Weer de jongste (‘brugpieper’)

16 Uitstroom naar het VO PO sbo bo so VO PrO vmbo (LWOO) havo vwo vso

17 Praktijkonderwijs De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding. Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per school verschillend). Leerlingen die bij de start in het VO een lage intelligentie hebben en grote problemen ondervinden in het leerproces, worden aangemeld voor het Praktijkonderwijs. Om een leerling toe te kunnen laten op het PrO zal de school voor VO een beschikking moeten aanvragen bij de Regionale Verwijzingscommissie (RVC-VO). De individuele behoefte van elke leerling staat voorop in het praktijkonderwijs, en daardoor zijn de lessen aangepast aan elke individuele leerling – en niet aan een algemeen programma. Het praktijkonderwijs bestaat voor een groot gedeelte uit praktijkvakken en stages. De leerlingen worden begeleid naar een plek op de arbeidsmarkt. Leerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het AKA-traject. AKA staat voor Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent. In het praktijkonderwijs krijgen de leerlingen een voorbereidend AKA-jaar, waarna de leerlingen op het mbo (of in sommige gevallen op de school voor praktijkonderwijs in samenwerking met het mbo) in één jaar hun AKA-diploma kunnen halen. Dit is een diploma op niveau 1 van het mbo. De leerlingen kunnen daarna doorstromen naar de arbeidsmarkt of doorleren op het mbo voor een beroepsgerichte opleiding op niveau 2.

18 Onderbouw voortgezet onderwijs
vmbo, havo en vwo Vakken/leergebieden: Nederlands Engels Rekenen en Wiskunde Mens en Natuur Mens en Maatschappij Kunst en Cultuur Bewegen en Sport Het onderwijsaanbod in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO) bestaat in de eerste twee leerjaren uit het kerndeel en het differentieel deel. Het kerndeel omvat minstens tweederde deel van het onderwijsprogramma. De rest van de tijd is beschikbaar voor het differentiële deel. Het kerndeel is bestemd voor alle leerlingen en bevat 58 globaal geformuleerde kerndoelen. Die kerndoelen beschrijven wat alle leerlingen in de onderbouw moeten leren. Kerndoelen zijn in het voortgezet onderwijs als volgt onderverdeeld: Nederlands Engels Rekenen en Wiskunde Mens en Natuur Mens en Maatschappij Kunst en Cultuur Bewegen en Sport. Met het differentieel deel beschikt iedere school over vrije uren die de school kan gebruiken voor extra lessen binnen het kerndeel. Of voor lessen en activiteiten die buiten het kerndeel vallen, zoals godsdienstles, levensbeschouwelijke vorming of andere onderwerpen waarmee de school zich wil profileren. De ruimte voor eigen keuzes van de school in het differentiële deel is beperkter als leerlingen: op het gymnasium Grieks en Latijn moeten krijgen; op de havo en het vwo verplicht een tweede en derde moderne vreemde taal moeten volgen; in het vmbo, met uitzondering van de basisberoeps gerichte leerweg, een tweede moderne vreemde taal moeten volgen; in Friesland het vak Fries moeten krijgen.

19 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Leerwegen Basisberoeps Kaderberoeps Gemengd/ Theoretisch Afkorting BBL KBL GL/TL MBO-niveau 1 & 2 3 & 4 De basisberoepsgerichte leerweg bereidt voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg kan een leerling kiezen als hij heel praktisch is ingesteld. Soms kan een leerling in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken gecombineerd). Dit traject is tijdens de laatste twee jaar. In de kaderberoepsgerichte leerweg leert een leerling ook door vooral praktisch bezig te zijn. Aan het niveau van de beroepsgerichte vakken worden echter hoge eisen gesteld. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Een leerling kan de gemengde leerweg kiezen als hij weinig moeite heeft met studeren, maar zich ook gericht wil voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Leerlingen die de gemengde leerweg volgen, volgen bijna hetzelfde programma als de leerlingen die de theoretische leerweg volgen. Het verschil is dat zij vanaf het derde schooljaar een theoretisch vak kunnen vervangen door een praktisch vak. Met de gemengde leerweg kan een leerling soms ook doorstromen naar het havo. Havo-scholen kunnen hiervoor zelf regels opstellen. Een leerling kan de theoretische leerweg kiezen als hij niet veel moeite heeft met studeren en nog geen specifieke beroepsopleidingen wil kiezen. De theoretische leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met de theoretische leerweg kan een leerling soms ook doorstromen naar het havo. Havo-scholen kunnen hiervoor zelf regels opstellen.

20 vmbo: sectoren Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw
bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Leerlingen in het vmbo kiezen op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de vier sectoren. Binnen deze sectoren bestaan weer beroepsgerichte programma’s, zoals je kunt zien in het schema hierboven. De intersectorale programma’s uit de onderste rij zijn gecombineerde beroepsgerichte programma’s. Het zijn combinaties van de verschillende sectoren uit de bovenste vier rijen. Nb. Niet iedere school biedt alle beroepsgerichte programma’s.

21 LWOO Leerwegondersteunend onderwijs
LWOO is een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo. LWOO is bedoeld voor leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken. Om een leerling toe te kunnen laten op het LWOO zal de VO-school een beschikking moeten aanvragen bij de regionale verwijzingscommissie (RVC-VO). LWOO-leerlingen volgen onderwijs in één van de vier leerwegen van het vmbo, maar krijgen daarbij extra ondersteuning. LWOO krijgt op verschillende manieren vorm. Scholen mogen hierin hun eigen keuzes maken. Vormen van extra begeleiding zijn les in kleinere groepen, remedial teaching (RT), concentratietraining, sociale vaardigheidstraining (SOVA), faalangstreductietraining (FRT).

22 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren havo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding (niveau 3) of een middenkaderopleiding (niveau 4) van het mbo. Profielen: Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot je mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs.

23 Overige aanbod Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo
Een extra jaar PO óp de VO-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden VO-scholen met Leonardo-onderwijs Kopklassen: Leerlingen die vmbo-t, havo of vwo kunnen halen, maar door hun taalachterstand een lager basisschooladvies hebben gekregen, kunnen naar een kopklas. De kopklas is een extra jaar basisonderwijs. In dat extra jaar leren ze vooral veel Nederlands en worden ze voorbereid op de brugklas. Na dat jaar gaan ze naar een gewone brugklas. De kinderen krijgen les op middelbare scholen, omdat zij beter passen op een school voor het voortgezet onderwijs. Ze blijven dus niet een jaar langer op de basisschool. Het is belangrijk dat de leerlingen zelf graag naar de kopklas willen en hun best willen doen. De leerlingen mogen niet ouder zijn dan 13 jaar. Er zijn twee kopklassen: één met als doel doorstroming naar vmbo-t en één met als doel doorstroming naar havo/vwo. ISK: Het ISK is een speciale klas voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland zijn (richtlijn is minder dan 2 jaar) en het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. In deze klas volgen ze een cursus Nederlands, zodat ze daarna naar een gewone klas op de middelbare school kunnen. Leerlingen zitten 1 tot 2 jaar in deze schakelklas. In de regio Haaglanden bieden drie VO-scholen ISK aan. Voor meer informatie zie Wegwijzer Voortgezet Onderwijs.

24 VSO voortgezet speciaal onderwijs
Commissie voor Indicatiestelling beslist over plaatsing Vier clusters: cluster 1: voor visueel gehandicapte leerlingen cluster 2: voor auditief en communicatief gehandicapte leerling cluster 3: voor verstandelijk, lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerling cluster 4: voor leerling met ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek Elk cluster heeft een eigen aanmeldingsprocedure die af wijkt van de BOVO-procedure Andere formulieren Ander tijdpad Neem contact op met de VSO-school voor uitleg De beslissing over het recht op een plaats in het speciaal onderwijs of op het leerlinggebonden budget ligt in handen van de Commissies voor de Indicatiestelling (CvI). Deze commissies zijn onafhankelijk van de speciale scholen, maar zijn wel gekoppeld aan Regionale Expertise Centra (REC’s). De schoolsoorten VSO zijn per regio gebundeld in vier clusters: Cluster 1: visueel gehandicapte leerlingen Scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn Scholen voor meervoudig gehandicapte blinde of slechtziende kinderen Voor cluster 1 scholen geld een afwijkende regeling. Cluster 2: auditief en communicatief gehandicapte kinderen Scholen voor kinderen die doof (DOV) zijn Scholen voor kinderen die slechthorend (sh) zijn Scholen voor meervoudig gehandicapte dove of slechthorende kinderen Scholen voor kinderen met ernstig spraak en/of taalmoeilijkheden (esm) Cluster 3: Scholen voor verstandelijk gehandicapte kinderen, lichamelijk gehandicapte leerlingen (inclusief chronisch zieke kinderen) en meervoudig gehandicapte leerlingen. Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) Scholen voor langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK) Scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen) Scholen moor meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap (tyltylscholen) Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) Scholen voor langdurig psychiatrisch zieke kinderen (LZK) Scholen verbonden aan een pedologisch instituut (PI-scholen)

25 Didactische toetsen Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Soorten toetsen: Drempelonderzoek Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS) Cito Eindtoets

26 Intelligentieonderzoek
Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek. Voorbeelden van intelligentieonderzoeken: NIO NDT WISC-III

27 Basisschooladvies Bestaat uit: Mening van de basisschool over:
het onderwijsniveau het functioneren door de jaren heen Onafhankelijke toets- en testgegevens

28 Welke stappen? 1. Bezoeken open dagen VO 2. 1e aanmeldingsperiode
Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen Behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria. Ouders ontvangen via de school een folder van BOVO met alle belangrijke data. Deze folder wordt aan de scholen overhandigd tijdens de uitwisselingsmarkten. Open dagen: 3 januari t/m 12 maart 2011 1e aanmeldingsperiode LWOO en PrO : 15 januari t/m 12 maart 2011 1e aanmeldingsperiode vmbo havo en vwo : 29 januari t/m 12 maart 2011 1e behandelperiode LWOO en PrO : 17 januari t/m 17 maart 2011 1e behandelperiode vmbo havo en vwo : 29 januari t/m 17 maart 2011 Alle aanmeldingen gelden als gelijktijdig aangemeld. De VO-school bekijkt a.d.h.v. toelatingscriteria en/of voorrangregels of de leerling plaatsbaar is. Indien een leerling NIET plaatsbaar is, worden ouders en de PO-school zo snel mogelijk op de hoogte gesteld met de motivering voor het afwijzen.

29 Welke stappen? 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum:
Toepassen van eventuele voorrangsregels Plaatsing bij voldoende ruimte Loting bij onvoldoende ruimte Nb. De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school. 18 maart 2011: Bericht van plaatsing, op sommige scholen loting.

30 Welke stappen? 5. 2e aanmeldingsperiode
Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering: Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. 2e aanmeldingsperiode: vanaf maandag 21 maart 2011.

31 Welke stappen? Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen. De VO-school geeft het bericht van wel/niet plaatsing nadat zij het besluit genomen hebben. 8 april is de uiterlijke datum voor bericht van wel/niet plaatsing naar ouders en PO-school.

32 Aanmeldingsformulier
Uniek BOVO aanmeldingsnummer

33 Aanmeldingsformulier
Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld. BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO-school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken.

34 Rechten van ouders De basisschool maakt het onderwijskundig rapport (OKR). Ouders hebben het recht om het OKR in te zien. BOVO adviseert basisscholen ouders een kopie van het OKR en de bijhorende bijlagen te geven. Indien ouders/verzorgers op- of aanmerkingen hebben over: Het OKR De BOVO-procedure De toelatingscriteria en voorrangsregels van VO-scholen De manier waarop scholen met bovenstaande omgaan kunnen zij eerst terecht bij de direct betrokkenen en indien nodig bij het bevoegd gezag van de school (schoolleiding en het bestuur). Nb. Gescheiden ouders die allebei ouderlijk gezag hebben, hebben beiden inzagerecht in het OKR.

35 Tips voor ouders Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). Leestips: BOVO Ouderfolder Website BOVO Haaglanden Checklist bij schoolkeuze Handige websites (zie: > primair onderwijs > ouders) De Scholenwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) VO-gids ministerie OCW (zie:

36 Zijn er vragen? Stel ze dan gerust Mea

37 Gegevens juf Mandy Ik ben elke dag bereikbaar tussen & en woensdag U kunt mij ook mailen: Of

38 Einde Heel erg bedankt voor uw komst!!
Ik zie u weer in januari voor de schoolverlatersgesprekken.


Download ppt "Welkom op de ouderavond"

Verwante presentaties


Ads door Google