De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed op weg naar het VO schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed op weg naar het VO schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Goed op weg naar het VO schooljaar 2013 - 2014
Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters

2 BOVO Haaglanden PO VO BOVO procedure
Beschrijft de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. BOVO Haaglanden Begeleidt en ondersteunt scholen bij deze overstap. VO PO Om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs in deze regio in goede banen te leiden hebben de schoolbesturen afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken vormen de jaarlijkse BOVO procedure. Deze afspraken hebben betrekking op: Werving Aanmelding Behandeling van aanmeldingen Loting Doelstellingen van BOVO Een passend basisschooladvies; een helder proces van aanmelding en toelating; zorgvuldige behandeling door de VO-school; verzamelen van statistische gegevens. BOVO Haaglanden is opgericht om scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk te begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van de BOVO procedure.

3 Veel veranderingen Nieuwe klasgenoten;
verschillende leerkrachten en lokalen; sjouwen met boeken; meer huiswerk; studielessen; afstand tot de school; plotseling weer de jongste zijn; andere schoolcultuur; wisselende lestijden. Voor basisschoolverlaters die de overstap PO – VO maken verandert er veel. Dit betekent vooral dat er meer zelfstandigheid van een leerling verwacht wordt. Dit kan voor sommige leerlingen lastig zijn.

4 PO VO Uitstroom naar het VO bo sbo so PrO vmbo havo vwo vso (LWOO)
De BOVO procedure heeft betrekking op basisschoolverlaters die binnen de BOVO regio doorstromen naar: - praktijkonderwijs; - vmbo (met of zonder leerwegondersteunend onderwijs); - havo; - vwo (inclusief gymnasium). Leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) doorlopen een ander aanmeldingstraject.

5 Schooltypen Onderbouw vwo PrO havo vmbo (met of zonder LWOO) 6 jaar
Welke school je ook kiest, in de onderbouw krijgen alle leerlingen grotendeels dezelfde vakken aangeboden. Naarmate de leerling in hogere klassen komt worden de verschillen groter. Het vwo kent bijvoorbeeld een langer traject dan de andere VO-opleidingen en heeft een hoger eindniveau. Ook kan de stijl van lesgeven per onderwijstype verschillen. Enkele bijzonderheden: - PrO; meestal 5 jaar. - Havo en vwo hebben 3 jaar onderbouw. - Het vmbo bestaat uit 4 leerwegen: Basis, Kader, Gemengd en Theoretisch. In de praktijk zijn gemengd en theoretisch 1 leerweg, daarover straks meer. 1 jaar

6 Onderbouw VO Vakken/leergebieden: Nederlands; Engels;
vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Onderbouw VO vmbo, havo en vwo Vakken/leergebieden: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport. Het onderwijsaanbod in de onderbouw van het VO bestaat in de eerste twee leerjaren uit het kerndeel en het differentieel deel. Het kerndeel omvat minstens 2/3 deel van het onderwijsprogramma. De rest van de tijd is beschikbaar voor het differentiële deel. Het kerndeel is bestemd voor alle leerlingen en bevat 58 globaal geformuleerde kerndoelen. Die kerndoelen beschrijven wat alle leerlingen in de onderbouw moeten leren. Kerndoelen zijn in het voortgezet onderwijs als volgt onderverdeeld: zie punten op de dia. Met het differentieel deel beschikt iedere school over vrije uren die gebruikt kunnen worden voor extra lessen binnen het kerndeel of voor lessen en activiteiten die buiten het kerndeel vallen, zoals vreemde talen, levensbeschouwelijke vorming of andere onderwerpen waarmee de school zich wil profileren. De ruimte voor eigen keuzes van de school in het differentiële deel is beperkter als leerlingen: op het gymnasium Grieks en Latijn moeten volgen; op havo en vwo verplicht een tweede en derde moderne vreemde taal moeten volgen; in het vmbo, met uitzondering van de basisberoeps gerichte leerweg, een tweede moderne vreemde taal moeten volgen.

7 vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Praktijkonderwijs Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Leerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het voorbereidend AKA-traject (toeleidend naar ROC niveau 1). Algemene vakken: Taal; rekenen; informatiekunde; lichamelijke opvoeding. Beroepsgerichte vakken: Magazijn- of vorkheftruckwerk; grootwinkelbedrijf; horeca; bouw. Leerlingen met een IQ van 55 t/m 80 en veel problemen ondervinden tijdens het leerproces, kunnen worden aangemeld voor praktijkonderwijs (PrO). Meestal is er sprake van leerachterstanden en zijn deze leerlingen sociaal-emotioneel kwetsbaar, hetgeen zich uit in bijvoorbeeld angst en/of concentratieproblemen. Om een leerling toe te kunnen laten tot het PrO moet de VO-school een beschikking aanvragen bij de Regionale Verwijzingscommissie (RVC-VO). Daarnaast moet de leerling op 1 oktober 2014 (teldatum), 12 jaar zijn. In het PrO staat de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen voorop. Naast de algemene vakken taal, rekenen, informatiekunde en lichamelijke opvoeding bestaat het PrO grotendeels uit praktijkvakken en stages. Deze vakken kunnen per school verschillen. Vaak worden op PrO-scholen praktijksituaties nagebootst, bij vakken als winkelwerk, houtbewerking, verzorging en administratie. Zo worden de leerlingen voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt. De meeste leerlingen stromen na 4 of 5 jaar door naar de arbeidsmarkt. Leerlingen met meer mogelijkheden kunnen deelnemen aan het AKA-traject. AKA staat voor Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent. In het praktijkonderwijs krijgen deze leerlingen een voorbereidend AKA-jaar, waarna de leerlingen op het mbo (of in sommige gevallen op de PrO-school in samenwerking met het mbo) in één jaar hun AKA-diploma kunnen halen op niveau 1 van het mbo. De leerlingen kunnen daarna doorstromen naar de arbeidsmarkt of doorleren op het mbo voor een beroepsgerichte opleiding op niveau 2. Verwacht voor : Door een voorgenomen wetswijziging zullen mbo- opleidingen niveau 1 gaan verdwijnen en verwacht wordt dat daarmee ook een einde zal komen aan het AKA-traject. Mbo begint straks op niveau 2.

8 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Leerwegen Afkorting MBO-niveau Basisberoeps BBL 1 & 2 Kaderberoeps KBL 3 & 4 Gemengd / Theoretisch GL/TL De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Voorbeelden hiervan zijn medewerker ICT, beveiliger of kok. De theorie die binnen deze leerweg wordt aangeboden vraagt meer letterlijk begrip en gebruikt veel praktijkvoorbeelden. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg bestaan maatwerktrajecten. Een voorbeeld hiervan is het leerwerktraject. Dit is een leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Leerlingen kunnen in sommige gevallen de assistentenopleiding volgen. De assistentenopleiding is op mbo niveau 1 en leidt je op tot assisterend beroepsoefenaar, die onder leiding van iemand anders eenvoudige werkzaamheden verricht. De opleiding duurt een half jaar tot een jaar. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo. In verhouding tot BBL ligt het niveau van KBL zowel praktisch als theoretisch beduidend hoger. Voorbeelden hiervan zijn receptionist, schoonheidsspecialist of binnenvaart schipper. In de onderbouw van deze leerweg is vooral aandacht voor theorie (in de vakcolleges is in de onderbouw wel al meer aandacht voor praktijkvakken. Een leerling kan de gemengde leerweg kiezen als hij weinig moeite heeft met studeren, maar zich ook wil voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Leerlingen die de gemengde leerweg volgen, hebben hetzelfde programma als de leerlingen van de theoretische leerweg en de leerstof is op hetzelfde niveau. Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen een theoretisch vak vervangen door een kort beroepsgericht programma dat bijvoorbeeld gaat over voeding, technologie, natuur of dieren. Met de gemengde leerweg kan een leerling ook doorstromen naar het havo. Havo- scholen kunnen hiervoor zelf regels opstellen. Een leerling kan de theoretische leerweg kiezen als hij niet veel moeite heeft met studeren en nog geen specifieke beroepsopleiding wil kiezen. De theoretische leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen in het mbo een vakopleiding op niveau 3 volgen of een middenkaderopleiding op niveau 4. Met de theoretische leerweg kan een leerling ook doorstromen naar het havo.

9 vmbo: sectoren voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. Voordat leerlingen in het vmbo van de onderbouw kunnen doorstromen naar de bovenbouw, maken ze een keuze uit vier sectoren. Deze keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Leerlingen in het vmbo kiezen op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de vier sectoren: Techniek, Zorg & welzijn, Economie en Landbouw. Binnen deze sectoren bestaan weer beroepsgerichte programma’s (zie dia). De intersectorale programma’s zijn combinaties van de verschillende sectoren uit de bovenste vier rijen. De programma’s bieden aansluiting op de sectoren in het mbo. Nb. Niet iedere school biedt alle beroepsgerichte programma’s.

10 vmbo met LWOO voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs is een extra voorziening, bedoeld voor leerlingen die met ondersteuning het vmbo-diploma kunnen halen. Leerwegondersteunend onderwijs is geen vorm van onderwijs, maar een extra voorziening binnen het vmbo. LWOO-leerlingen volgen onderwijs in één van de vier leerwegen van het vmbo, maar krijgen daarbij extra ondersteuning. LWOO krijgt op verschillende manieren vorm. Scholen mogen hierin hun eigen keuzes maken. Vormen van extra begeleiding zijn les in kleinere groepen, remedial teaching (RT), concentratietraining, sociale vaardigheidstraining (SOVA), faalangstreductietraining (FRT). Om een leerling toe te kunnen laten op het LWOO zal de VO-school een beschikking moeten aanvragen bij de regionale verwijzingscommissie (RVC-VO).

11 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw havo hoger algemeen voortgezet onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren havo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding (niveau 3) of een middenkaderopleiding (niveau 4) van het mbo. In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van het havo volgen leerlingen algemene vakken, waaronder Nederlands, Engels en wiskunde. In het derde jaar oriënteren leerlingen zich op een profiel in de bovenbouw. Aan het eind van dit schooljaar kiest de leerling uit één van de vier profielen (zie dia). Profielen: Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot je mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs. Leerlingen in de bovenbouw volgen niet alleen lessen op school. Zij bereiden ook lessen voor, maken huiswerk, schrijven werkstukken, lezen boeken, gaan naar de mediatheek en doen mee aan excursies. Alles bij elkaar wordt dit de studielast genoemd.

12 vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wo (wetenschappelijk onderwijs). Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren van het vwo met een gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding (niveau 3) of een middenkaderopleiding (niveau 4) van het mbo. Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het atheneum wordt soms Latijn als keuzevak gegeven. In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van het vwo volgen leerlingen algemene vakken, waaronder Nederlands, Engels en wiskunde. In het derde jaar oriënteren leerlingen zich op een profiel in de bovenbouw. Aan het eind van dit schooljaar kiest de leerling uit één van de vier profielen (zie dia). Profielen in de bovenbouw: Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot je mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs. Leerlingen in de bovenbouw volgen niet alleen lessen op school. Zij bereiden ook lessen voor, maken huiswerk, schrijven werkstukken, lezen boeken, gaan naar de mediatheek en doen mee aan excursies. Alles bij elkaar wordt dit de studielast genoemd.

13 Overig aanbod Kopklas vmbo-t en Kopklas havo/vwo
Een extra jaar PO óp de VO-school met veel aandacht voor taal. Doel: Doorstromen naar vmbo-t of havo/vwo Internationale schakelklassen (ISK) Voor leerlingen korter dan 2 jaar in Nederland Onderwijs voor hoogbegaafden VO-scholen met Leonardo-onderwijs Kopklassen: Leerlingen die vmbo-t, havo of vwo kunnen halen, maar door hun taalachterstand een lager basisschooladvies hebben gekregen, kunnen naar een kopklas. De kopklas is een extra jaar basisonderwijs. In dat extra jaar leren ze vooral veel Nederlands en worden ze voorbereid op de brugklas. Na dat jaar gaan ze naar een gewone brugklas. De kinderen krijgen les op middelbare scholen, omdat zij beter passen op een school voor het voortgezet onderwijs. Ze blijven dus niet een jaar langer op de basisschool. Het is belangrijk dat de leerlingen zelf gemotiveerd zijn voor de kopklas en een grote inzet hebben. Leerlingen t/m 13 jaar komen voor de kopklas in aanmerking. Er zijn twee kopklassen: één met als doel doorstroming naar vmbo-t en één met als doel doorstroming naar havo/vwo. De kopklassen zijn ondergebracht op Hofstad mavo (vmbo T kopklas) en het Internationaal College Edith Stein, Johan de Witt (locatie Zusterstraat). Het ISK is een speciale klas voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland zijn (richtlijn is minder dan 2 jaar) en het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. Deze onderwijsvorm wordt ook wel Eerste Opvang Anderstaligen genoemd. In deze klas volgen leerlingen een intensief taalprogramma, zodat ze daarna in kunnen stromen in een reguliere klas op het VO. In het eerste jaar volgen ze ook vakken zoals rekenen/wiskunde, kunsteducatie, informatica en sport. Leerlingen zitten 1 tot 2 jaar in de schakelklas. In de regio Haaglanden bieden drie VO-scholen ISK aan, het: - Internationaal College Edith Stein - Johan de Witt, locatie Hooftskade - Diamant College Onderwijs speciaal voor hoogbegaafde leerlingen wordt aangeboden op het Aloysius College en het Rijswijks Lyceum.

14 VSO voortgezet speciaal onderwijs
Commissie voor Indicatiestelling beslist over plaatsing Vier clusters: Cluster 1: visuele beperking Cluster 2: auditieve en/of communicatieve beperking Cluster 3: verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen Cluster 4: Ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek Elk cluster heeft een eigen aanmeldingsprocedure die afwijkt van de BOVO-procedure Andere formulieren Ander tijdpad Neem contact op met de VSO-school voor uitleg De beslissing over het recht op een plaats in het speciaal onderwijs of op het leerlinggebonden budget ligt in handen van de Commissies voor de Indicatiestelling (CvI). Deze commissies zijn onafhankelijk van de speciale scholen, maar zijn wel gekoppeld aan Regionale Expertise Centra (REC’s). De schoolsoorten VSO zijn per regio gebundeld in vier clusters: Cluster 1: visueel gehandicapte leerlingen Scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn Scholen voor meervoudig gehandicapte blinde of slechtziende kinderen Voor cluster 1 scholen geldt een afwijkende regeling. Cluster 2: auditief en communicatief gehandicapte kinderen Scholen voor kinderen die doof (DOV) zijn Scholen voor kinderen die slechthorend (sh) zijn Scholen voor meervoudig gehandicapte dove of slechthorende kinderen Scholen voor kinderen met ernstig spraak en/of taalmoeilijkheden (esm) Cluster 3: Scholen voor verstandelijk gehandicapte kinderen, lichamelijk gehandicapte leerlingen (inclusief chronisch zieke kinderen) en meervoudig gehandicapte leerlingen. Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) Scholen voor langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK) Scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen) Scholen moor meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap (tyltylscholen) Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) Scholen voor langdurig psychiatrisch zieke kinderen (LZK) Scholen verbonden aan een pedologisch instituut (PI-scholen)

15 Didactische toetsen Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Soorten toetsen: Drempelonderzoek Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS) Op de basisschool worden didactische toetsen (ook wel leervorderingstoetsen) gebruikt om het niveau van de leerling te meten. Didactische toetsen worden meegewogen in het basisschooladvies en tevens gebruikt voor het aangeven van leerachterstanden bij eventuele LWOO- of PrO-leerlingen. Didactische toetsen dienen adaptief (= op het niveau van de leerling) te worden afgenomen.

16 Cito Eindtoets De Cito Eindtoets wordt afgenomen in februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van: taal studievaardigheden rekenen-wiskunde wereldoriëntatie (op meeste scholen) De Cito Eindtoets wordt dit schooljaar afgenomen van 11 t/m 13 februari De Cito Eindtoets is in de regio Haaglanden niet verplicht. Basisscholen kunnen er ook voor kiezen om bij de basisschoolverlaters een intelligentieonderzoek af te laten nemen (volgende dia). Let op: vanaf 2013 zijn er twéé papieren versies van de Cito Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies overlappen elkaar gedeeltelijk, maar verschillen in moeilijkheid. - De Eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen (landelijk 25%) van wie wordt ingeschat dat zij doorstromen naar brugklastype vmbo basis of vmbo kader. - De Eindtoets Basis is bedoeld voor leerlingen (landelijk 75%) met een basisschooladvies vmbo gemengd/theoretische leerweg of hoger. Cito adviseert bij twijfel (bijv. bij een leerling die tussen vmbo kader en vmbo theoretische leerweg invalt) te kiezen voor de Eindtoets Basis. Verder kunnen bepaalde leerlingkenmerken, zoals toetsangst, bij twijfel de doorslag geven om te kiezen voor het lagere of hogere niveau. Een leerling die weinig zelfvertrouwen heeft wanneer het om toetsen gaat, kan bij twijfel beter de Eindtoets Niveau maken. De digitale versie van de Cito Eindtoets blijft gehandhaafd en kan ingezet worden als inhaaltoets.

17 Intelligentieonderzoek
Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de Cito Eindtoets of een intelligentieonderzoek, zoals: NIO NDT WISC-III Een intelligentieonderzoek meet wat een leerling in potentie in zich heeft (m.a.w. hoe leerbaar de leerling is). Dit in tegenstelling tot de Cito Eindtoets, die meet wat een leerling zich de afgelopen 8 jaar op de basisschool heeft eigen gemaakt. Uit het intelligentieonderzoek komt een IQ-score, verdeeld over een verbale en niet-verbale component. Intelligentieonderzoeken worden afgenomen door speciale onderzoekers. Een intelligentieonderzoek kan in groepsverband of individueel worden afgenomen.

18 Test- en toetsgegevens Goed basisschooladvies
Leerlingkenmerken werkhouding thuissituatie karakter sociaal-emotioneel intelligentieonderzoek (Cito) LOVS drempelonderzoek Test- en toetsgegevens Methodetoetsen Visie basisschool Een betrouwbaar en helder basisschooladvies (BSA) draagt in belangrijke mate bij aan een vlotte overstap naar een passend onderwijstype. Het BSA is in grote mate bepalend voor toekomstige scholing en ontwikkeling van de leerling. Vorming van het basisschooladvies In de BOVO regio wordt het BSA gevormd door de basisschool. Deze komt tot stand door een combinatie van leerlingkenmerken en test- en toetsgegevens in overweging te nemen. De directie van de school is verantwoordelijk voor het basisschooladvies. Goed basisschooladvies

19 Adviesformulier Dit formulier is vereist bij aanmelding op een VO-school. Het adviesformulier vermeldt: Een unieke code; leerling gegevens (NAW); schoolgegevens; basisschooladvies. Het adviesformulier is vereist om een leerling aan te melden op een VO-school. Zonder het adviesformulier kan de VO-school het OKR niet inzien.

20 Adviesformulier Met het adviesformulier kan de leerling op één VO-school worden aangemeld. BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. Unieke code Hiermee registreert de VO-school uw aanmelding in BOVO digitaal: De basisschool ontvangt direct bericht van de aanmelding; de VO-school kan het onderwijskundig rapport bekijken. Reden voor aanmelding op één school: In het verleden meldden ouders bij meerdere scholen aan en kwam het voor dat leerlingen ook op meerdere scholen aangenomen werden. Vervolgens werd er voor een school gekozen en werd de aanmelding bij de overige scholen ingetrokken. Dit werd voor VO/scholen erg onoverzichtelijk en zorgde voor veel administratieve rompslomp. Voor VO-scholen een vervelende situatie.

21 Welke stappen? 1. Kies een VO-school 1ste aanmeldingsperiode
Start voor leerlingen PrO en LWOO en kopklas Start voor overige leerlingen aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze; alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen. 1ste aanmeldingsperiode sluit op Behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria. Ouders ontvangen via de basisschool een folder van BOVO met belangrijke data. Deze wordt tijdens de uitwisselingsmarkt aan de scholen uitgedeeld. Open dagen: 8 januari t/m 14 maart 2014 Kies een VO-school aan de hand van het basisschooladvies Nb. We adviseren u om uw kind vroegtijdig aan te melden. Als uw kind wordt afgewezen blijft er voldoende tijd om binnen de 1e aanmeldingsperiode opnieuw aan te melden. 1e aanmeldingsperiode LWOO en PrO en kopklas : 18 januari t/m 21 maart 2014 1e aanmeldingsperiode vmbo, havo en vwo : 25 januari t/m 21 maart 2014 1e behandelperiode LWOO en PrO en kopklas : 20 januari t/m 27 maart 2014 1e behandelperiode vmbo, havo en vwo : 27 januari t/m 27 maart 2014 Alle aanmeldingen gelden als gelijktijdig aangemeld. De VO-school bekijkt a.d.h.v. toelatingscriteria of de leerling plaatsbaar is. Indien een leerling NIET plaatsbaar is, worden ouders en de PO-school zo snel mogelijk op de hoogte gesteld met de motivering voor het afwijzen. Toelatingscriteria zijn eisen waar de leerling aan dient te voldoen om toegelaten te worden op de desbetreffende VO-school, zoals een minimale Cito Eindtoetsscore of IQ-score.

22 Welke stappen? 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum:
Toepassen van eventuele voorrangsregels Plaatsing bij voldoende ruimte Loting bij onvoldoende ruimte Nb. De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school. 28 maart 2014: Bericht van plaatsing, op sommige scholen loting. Voorrangsregels zijn regels die in geval van overaanmelding kunnen worden toegepast, zoals voorrang voor broertjes of zusjes van leerlingen die al op de VO-school zitten. VO-scholen in de BOVO regio zijn vrij om toelatingscriteria en/of voorrangsregels toe te passen bij het aannemen van nieuwe leerlingen. Het formuleren en hanteren van toelatingscriteria en voorrangsregels valt niet onder de BOVO procedure en BOVO Haaglanden heeft hier geen zeggenschap over. Het aanspreekpunt op dit gebied is de directie van de desbetreffende VO-school en/of diens schoolbestuur. Bekend maken van toelatingscriteria en voorrangsregels Conform de BOVO procedure maken VO-scholen jaarlijks eind oktober/begin november hun toelatingscriteria en voorrangsregels bekend op hun website. De informatie dient via een directe link op de homepage toegankelijk te zijn om de schoolkeuze voor ouders en leerlingen te vergemakkelijken. Raadt ouders aan de websites van de VO-scholen goed te raadplegen!

23 Welke stappen? 5. 2e aanmeldingsperiode
Voor kinderen die na de 1e periode niet (meer) zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering: Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om op de eerste aanmeldingsdag zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. Tweede aanmeldingsperiode start 2e aanmeldingsperiode: vanaf maandag 31 maart 2014 en loopt tot donderdag 17 april 2014.

24 Welke stappen? Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen. De VO-school geeft het bericht van wel/niet plaatsing nadat zij het besluit genomen hebben. 24 april 2014 is de uiterlijke datum voor bericht van wel/niet plaatsing naar ouders en PO-school.

25 Rechten van ouders De basisschool vormt het basisschooladvies en stelt het onderwijskundig rapport samen. Ouders hebben het recht om het OKR in te zien. BOVO adviseert basisscholen om ouders een kopie van het OKR en de bijhorende bijlagen te geven. Indien ouders vragen en/of aanmerkingen hebben over: het OKR de BOVO-procedure de toelatingscriteria en voorrangsregels van VO-scholen de manier waarop scholen met bovenstaande omgaan kunnen zij terecht bij de betreffende school en indien nodig bij de schoolleiding en/of het schoolbestuur. Nb. Gescheiden ouders die allebei ouderlijk gezag hebben, hebben beiden inzagerecht in het OKR. Bij verschil van mening over de inhoud van het OKR gaan ouders en school met elkaar in gesprek. Wijzigen van OKR na overeenstemming Bij een verschil van mening tussen de PO-school en ouders omtrent het OKR en/of bijlagen probeert de PO-school er in eerste instantie samen met de ouders uit te komen. Als de PO-school achter de voorgestelde wijziging(en) van de ouders kan staan, wijzigt de PO-school het OKR. Bij een blijvend verschil van mening Als de PO-school en de ouders het niet eens kunnen worden, dient de PO-school de ouders de gelegenheid te bieden om hun visie of standpunt schriftelijk vast te leggen. Dit wordt vervolgens als bijlage aan het OKR toegevoegd en evenals bewaard in het dossier van de leerling op de PO-school.

26 Tips voor ouders Houd bij het kiezen van een school bijvoorbeeld ook rekening met De kosten; opvang bij lesuitval; de afstand; mogelijkheden extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). Leestips: BOVO Ouderfolder De Scholenwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) Websites van de VO-scholen (toelatingscriteria en voorrangsregels) Website BOVO Haaglanden Checklist bij schoolkeuze (zie: > primair onderwijs > ouders) VO-gids ministerie OCW (zie:

27 Einde Veel succes!


Download ppt "Goed op weg naar het VO schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google