De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg
September 2011 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website:

2 Agenda Structuur/zorgstructuur VO Niveaus van zorg Criteria Procedure
Tijdpad

3 Onderwijsstructuur VO
met of zonder LWOO Praktijkonderwijs VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd/theoretische leerweg HAVO VWO

4 SWV VO Noord-Limburg Zorg op school
Reguliere zorg Docent Mentor Extra zorg Remediale Hulp Sociale vaardigheidstraining Counselor Zorgcoördinator Zorg Advies Team (ZAT) Externe deskundigen Zorgcoördinator overlap BAO. Discussie ZAT kan ook op Zorgiveau 3.

5 Zorg op school Specifieke zorgleerlingen binnen school - PRO - LWOO
LGF (met of zonder LWOO/PRO) Speciaal passend onderwijs (SPOP) Speciale zorg LWOO+ team Maasland op Blariacumcollege Zeer speciale zorg - REC-scholen, bijv. VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ - Internaten, psychiatrie Niveau van zorg, niet van onderwijs LWOO per school verschillend ingevuld, aparte klassen, gemengd Spec passend onderwijs: iedere school zelf invulling, in ontwikkeling afstemming binnen swv LWOO+: complexe problematiek, inschatting basisschool VSO LG lichamelijk gehandicapten VSO LZ langdurig zieken

6 Landelijke criteria voor LWOO of PRO
Cognitie Leervorderingen Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen Sociaal-emotionele problematiek

7 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO:
Cognitie: Intelligentie: /80< IQ < 90 Leervorderingen: DLE < 45 Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen Noemen leerlingen met eigen leerlijn, scores D en E

8 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO:
Cognitie: Intelligentie: < IQ < 120 Leervorderingen: DLE < 45 Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

9 Onderzoek sociaal-emotionele problematiek
Onderwijskundig rapport Test bij de leerling Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

10

11 Praktijkonderwijs (PrO)
Onvoldoende cognitieve vaardigheden voor VMBO-diploma Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Cognitie: Intelligentie: /60< IQ < 75/80 Leervorderingen: DLE < 30 Meer dan 50 % achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen .

12 Vangnet Vangnet is geen beschikking: beschikking is PrO maar VMBO –B met ondersteuning LWOO proberen Maatwerk! In overleg: PrO, VMBO, basisschool, ouders Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden, is er groei in de leerontwikkeling? In combinatie met persoonskenmerken (weerbaarheid, zelfstandigheid, motivatie, begeleidingsmogelijkheden) Grijze gebieden. Discrepantie.Niet kijken naar cijfers maar naar kind als geheel compenserende factoeren en belemmernde factoren/

13 Speciaal Passend Onderwijs
Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit zorgloket of vanuit zorgteam school)

14 LWOO+ Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (kan al in groep 7)

15 Voortgezet Onderwijs Vangnet SPOP Maasland In schema Vmbo Havo Vwo PrO
BBL KBL GL TL Havo Vwo PrO praktijkonderwijs LWOO Vangnet SPOP Maasland

16 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Doelen: - Wettelijk (RVC) Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling De juiste plek voor iedere leerling Geen stempel maar hulp Samen Maatwerk Voorbeeld bril

17 Organisatie zorgloket aanmelding zorgleerlingen po/vo
Aanmelding onderzoeken doorstroom zorgleerling Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ZORGLOKET

18 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Vroeg aanmelden: Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7 Belang van zorg voor leerling staat voorop 1e ronde: 80 % ! Denk aan eigen leerlijn en acceptatieproces, Afgelopen jaar: 1e ronde op 35 % 2e ronde: 33% 3e ronde 32%

19 Cijfers School-jaar Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal 2008-2009 39% 23 %
38 % 349 35 % 34 % 31 % 332 49 % 20 % 363

20 Cijfers, adviezen 2010-2011 Adviezen Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
VO regulier 24 % LWOO 55 % 49 % 65 % PRO 6 % 10 % 4 % Vangnet PRO 11% 7 % LWOO + 19 % 15 % 2 % Anders 1 % Totaal 177 73 113

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Welke leerlingen? Zorgleerling Leerling die zonder hulp gaat onderpresteren Op een of meer leergebieden: eigen leerlijn halen niet groep 8 niveau CITO-scores van D en E (entreetoets 0-25 percentiel) BAO zeer bel taak.Entreetoets toelichten. Gaat om D en E scores ( oude versie) nieuwe versie is E zwakste 20) belangrijke taak.

22 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Welke leerlingen? Bij aanmelding voor LWOO+ team Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau of HAVO Standaardscore CITO < 521 (bij derde onderzoeksronde).

23 Samenvatting procedure
Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: Aanmeldingsformulier Onderwijskundig rapport Gegevens uit LVS, historisch overzicht min. vanaf groep 6 in DLE’s Evt. handelingsplan, eerder onderzoek Evt. uitdraai scoreformulier intelligentieonderzoek in schooljaar of DVL Downloaden via

24 Samenvatting procedure
Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of LWOO+ mondeling overleg met basisschool en ouders

25 Samenvatting procedure
Ouders melden leerling aan bij VO op 19 en 20 maart VO selecteert leerlingen voor derde ronde CITO < 521 of andere gegevens (herhaling stap 1 t/m 4) 7. Toelatingscommissie VO beslist CITO wordt later, LAB toets

26 Vervolg VO vraagt gegevens op bij BCO
Afhankelijk van VO school overdracht gegevens van basisschool naar VO BCO (bij ronde 1), VO (bij ronde 2 en 3) vraagt indicatie aan bij RVC Ouders krijgen bericht RVC, uiterlijk begin volgend schooljaar

27 Tijdpad vóór 21 oktober 1e ronde: november– januari
Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 21 oktober Door → basisschool Middels: Aanmeldingsformulier ouders Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS DVL Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

28 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 14 november t/m 25 november
1e ronde: november– januari Groepsonderzoek in periode: 14 november t/m 25 november Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 27 januari Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

29 Tijdpad vóór 16 december 2e ronde: december– maart
Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket vóór 16 december Door → basisschool Middels: Aanmeldingsformulier ouders Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS DVL Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

30 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 16 januari t/m 27 januari
2e ronde: december -maart Groepsonderzoek in periode: 16 januari t/m 27 januari Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 9 maart Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

31 Tijdpad Zsm na 19/20 maart 3e ronde: maart - juni
Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket Zsm na 19/20 maart Door → VO-school of basisschool Secretariaat vraagt gegevens basisschool op: Aanmeldingsformulier ouders Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS DVL Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

32 Tijdpad Groepsonderzoek in periode: 10 april t/m 27 april
3e ronde: maart - juni Groepsonderzoek in periode: 10 april t/m 27 april Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 15 juni Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

33 Belangrijk! Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% 1e ronde)
Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn - CITO-scores D en E

34 HOE EN WAT? Voor 21 oktober opsturen naar: BCO Onderwijsadvies
Secretariaat zorgloket Postbus 829 5900 AV VENLO Aanmeldingsformulier Onderwijskundig rapport Gegevens uit LVS in DLE’s Evt. handelingsplan, eerder onderzoek DVL

35 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google