De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Antwerps netwerk uitvalpreventie en opvang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Antwerps netwerk uitvalpreventie en opvang"— Transcript van de presentatie:

1 Het Antwerps netwerk uitvalpreventie en opvang

2 Bestuursakkoord - veiligheid in en rond de school
- werken aan een aangename en veilige schoolomgeving in samenwerking met leerlingen, ouders, politie, buurtwerk en jeugdorganisaties - aandacht voor verkeersveiligheid in schoolomgeving

3 Bestuursakkoord aandacht voor risicojongeren
terugdringen ongekwalificeerde uitstroom schooluitval links met opvoedingsondersteuning netwerk met doelgroepregie / buurtregie jeugd i.f.v. vrije tijd

4 Realisaties overlegfora
Sectoroverschrijdend Forum uitvalpreventie - reflectie en advies Antwerpse Onderwijsraad - Commissie uitvalpreventie en opvang - reflectie, advies en sturing Algemeen onderwijsbeleid - Cluster risicojongeren Centraal Meldpunt SWAT School aan de beurt Spijbelambtenaar Netwerkcoördinator jongerencoaching

5 Ondersteuning van schoolteams
Projecten Trammelant (De Lijn) + schoolspotters Onderwijscoördinatie in arresthuis Antwerpen Pedagogische ondersteuning pakketten Mikpunt en OverStagg vormingen via school aan de beurt Onderwijsondersteuningsaanbod Arktos vzw Instrumenten protocolovereenkomsten spijbelspiegels bevragingen via school aan de beurt

6 AOB en partners Algemeen welzijnswerk Samen Leven Politie en parket

7 AOB partners binnen forum
Worden vandaag voorgesteld: Coachingsprojecten - Opvangprojecten

8

9 Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP)
Filosofie Inspelen op noden van onderwijspartners in het werken met risicojongeren. Door signaalfunctie lokaal / beleid organisatie van netwerkverbindende initiatieven gerichte aanpak naar spijbelen (spijbelambtenaar)

10 Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP)
Doel Aansturen, ondersteunen en bewaken van begeleidingsprocessen. Aanpak - netoverschrijdende werking (5 CLB’s) - ondersteuning schoolinterne begeleiding - ‘ideaal hulpverleningsaanbod’ toeleiding naar projecten - gebruik van externe deskundigen - spijbelambtenaar - onderzoek registratie

11 Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP)
Samenwerkingsverbanden Gemeenschapsinstellingen Arresthuis Alle Antwerpse partners uitvalpreventie Bijzondere jeugdzorg, welzijnswerk LOP

12

13 De partners uitvalpreventie coaching
Project jongerencoaches (CAW Metropool) Vrijwillige, ambulante coaching op alle levensdomeinen van jongeren in secundair onderwijs uit aandachtswijken. - Vanaf 12 jaar tot einde schoolcarrière. Coaching kan over meerdere schooljaren lopen. - Territoriale werking (jongeren in scholen in aandachtswijken). - Vraaggestuurde werking (jongeren uit aandachtswijken). Traject 2 (CAW Metropool) Vrijwillige, ambulante, intensieve en individuele trajectbegeleiding (voor 12- tot 18-jarigen:12 weken & 9 maanden nazorg voor 9- tot 12-jarigen: 5 maanden & 7 maanden nazorg). - Voor 9- tot 18-jarigen uit de grootstad Antwerpen.

14 De partners uitvalpreventie coaching
Opvoedingswinkel Opvoedingswinkel Kerkstraat Laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor alle ouders, grootouders en andere niet-professionele opvoeders die de zorg opnemen voor kinderen van 0 tot 21 jaar. Mobiele medewerker voor wijken Kiel, Linkeroever, Luchtbal. Steunpunt Opvoedingsondersteuning Voor alle professionele opvoeders die met vragen zitten rond opvoeding. Creëert en coördineert projecten. Adviesraad Opvoedingsondersteuning Netwerkoverleg met organisaties die een aanbod hebben rond opvoeding (ondersteuning).

15 De partners uitvalpreventie Time-Out Korte module en HERGO op school
145 begeleidingen per jaar Korte Time-out (Elegast vzw) (50) Korte Time-out (Arktos vzw) (95) jongeren van 12 tot 18 jaar oud secundair onderwijs, ook BUSO aanmelding via CLB / school /cel leerlingenbegeleiding als aanvulling op schoolinterne hulpverlening vanuit individuele vraag / oog voor de context maximum 10 dagen + opvolging

16 De partners uitvalpreventie Time-Out Lange module
Lange Time-Out (Elegast vzw) Doelgroep jongeren van 12 tot 18 jaar secundair onderwijs, ook BUSO moeilijke schoolloopbaan Werkingsgebied Antwerpen stad ruime regio rond Antwerpen Doelstellingen schoolexterne begeleiding en opvang op maat uitgewerkt traject groeps- en individuele begeleiding met nadruk op vorming en sociale vaardigheden aandacht voor evaluatie en verdere opvolging

17 De partners uitvalpreventie Time-Out Lange module
Lange Time-Out (Arktos vzw Antwerpen stad) (40 trajecten per jaar / 8 groepen per jaar) jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud 4 weken schoolexterne begeleiding (di - wo - do - vrij) Secundair Onderwijs leerling blijft ingeschreven en kan terugkeren leerling komt vrijwillig op basis van individuele leerpunten traject in groep individuele sessies contextgerichte benadering persoonlijke en sociale vorming in creatieve en technische ateliers, sport, rots en water… aanmelden via het CMP

18 De partners uitvalpreventie Opvang
POT: Persoonlijk Ontwikkelingstraject (Arktos vzw , Lejo vzw) jongeren van 15 tot en met 18 jaar Profiel Leren en Werken ingeschreven in een van de zes CDO’s CDO screent jongere na screening kan klassenraad samen met CLB POT beslissen CLB schrijft gemotiveerd verslag POT organiseert met jongere, ouders, CLB en trajectbegeleider een kennismakingsrondetafel jongere start in POT 28u (voltijds) of 15u (in combinatie met voortraject of brugproject) of 13u (in combinatie met school) iedere 2 maanden evaluatiegesprek met alle betrokkenen Doel: Jongere naar een arbeids- en kwalificatiegericht traject laten doorstromen.

19 De opvangstructuur voor tijdelijk niet-schoolbaren
SWAT /Samen Werken Aan Toekomst (AOBA) (30) opvang = samenwerkingsverband alle netten + departement onderwijs + stad opvang en begeleiding op maat voor leerlingen uit het secundair onderwijs multidisciplinair team onderwijs / welzijn training sociale en schoolse vaardigheden zowel in groep als individueel samenwerking met ouders en netwerk zo lang als nodig, zo kort als mogelijk aanmeldingsprocedure via CMP met gemotiveerd verslag tijdelijk niet-schoolbaar

20 ADAM ZAPP ZAPP: Zelfredzaam en Actief Preventie Project Doelgroep:
(CAW Metropool) (160) Doelgroep: Jongeren tussen 10 en 25 jaar, die in Antwerpen wonen of er naar school gaan, en die vrijwillig en bij voorkeur binnen een begeleidingstraject hun weerbaarheid en impulscontrole willen versterken. (+ School aan de Beurt) Methodiek: Rots en Water: psychofysieke training in groep (16u) Doelstellingen: Vergroten van de weerbaarheid en de impulscontrole. Thema’s: Groepsdruk, grenzen, lichaamstaal, conflicthantering, communicatie,…

21 De Schoolbrug Intern begeleidingstraject (De Schoolbrug) Doelgroep
Jongeren van het secundair onderwijs Jongeren die spijbelen, dreigen uit te vallen en / of grensoverschrijdend gedrag vertonen Doelstellingen Sociale vaardigheden verbeteren Bewustwording van het belang van een goede en positieve schoolloopbaan Terug aansluiten bij het klasgebeuren

22 De Schoolbrug Traject Meerwaarde
Traject met leerling, ouders en leerkrachten Activiteiten rond sociale vaardigheden Nazorg Meerwaarde School biedt zelf en onmiddellijk begeleiding Contact tussen school en ouders verbetert Leerlingen worden gehoord en krijgen inzicht in hun gedrag

23 Integrale Jeugdhulp Integrale Jeugdhulp
Samenwerking tussen voorzieningen uit 6 jeugdhulpsectoren AWW, K&G, CLB, GGZ Jongerenwelzijn & Gehandicaptenzorg Taken van de netwerken Voor minderjarigen en ouders Naadloze hulp gedurende het volledige hulptraject Vlaamse overheid ondersteunt cliënten, hulpverleners en organisaties

24 Samen Leven / Jeugdinterventieteam
Plaats- en persoonsgerichte regie op maat Jeugdinterventieteam (200) Jongeren die voor problemen zorgen hebben vaak zelf problemen die tot uiting komen via overlast / antisociaal gedrag. Vroegtijdig ingrijpen op problemen op verschillende leefdomeinen. Doelgroep Minderjarigen en hun gezin, project +18 en -12 jarigen Methodiek Aanmelding via organisaties / netwerk Huisbezoek als middel om oorzaken van overlast te detecteren Meest aangewezen hulpverlening rond gezin / jongere opzetten Casuïstiek overleg met verschillende partners (rondetafel) Opvolging tot een jaar, heraanmelding mogelijk Signaalfunctie Beleid

25 Gezinscoaches Gezinscoaches (CAW De Terp)
Verwijzingen in deze volgorde: 1.door doelgroepregie 2.door diensten binnen het netwerk van Doelgroepregie 3.door andere eerstelijnsdiensten in de stad Wat doen we: 1. gezamenlijk huisbezoek met verwijzer 2. hulp aan huis rond afgesproken doelen 3. versterken van de krachten in het gezin 4. afronden of toeleiden naar passende hulp


Download ppt "Het Antwerps netwerk uitvalpreventie en opvang"

Verwante presentaties


Ads door Google