De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centraal MeldPunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centraal MeldPunt."— Transcript van de presentatie:

1 Centraal MeldPunt

2 Centraal Meldpunt Wie Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs Beleid Opgestart 2003 10 mensen, +/- 5 VTE 2

3 Centraal meldpunt voor risicojongeren
Doel Verminderen van schooluitval bij Antwerpse jongeren aansturen, ondersteunen en bewaken van begeleidingsprocessen Aanpak netoverschrijdende werking (4 CLB) ondersteuning schoolinterne begeleiding ‘ideaal hulpverleningsaanbod’ gebruik van externe deskundigen meetmomenten spijbelen, tucht onderzoek 3

4 Centraal Meldpunt Hoe Dataverzameling & onderzoek Procesbegeleiding 4

5 Onderzoek Doel In verband met…
Zicht op lacunes en problematieken in onderwijs Sensibilisering van beleid en partners Signaalfunctie In verband met… Schoollozen Met tucht verwijderde leerlingen Laattijdige inschrijvingen Noden basisonderwijs Spijbelen & registratie aanmeldingen CMP i.s.m. partners ( Studiedienst Stadsobservatie) 5

6 Onderzoek 2008- 2009 Secundair onderwijs 14, 8 % van alle jongeren
Grootste aantal 16 (12,6%) – 20 (27,4%) jaar Hoewel er meer meisjes zijn in onderwijs, spijbelen er meer jongens Vooral in BSO(29,8%), DBSO (59,7%), OKAN (18,6%),BUSO (23,2%) tendens: stijging Aso, Tso, daling Buso, daling Okan 30% van alle spijbelaars is ouder dan 18jaar Meeste spijbelaars spijbelen tussen 8 en 20 halve dagen, 3% spijbelt meer dan 100 halve dagen 6

7 Onderzoek 2008- 2009 Lager onderwijs
3% van alle kinderen spijbelt 10 halve dagen In het buitengewoon lager onderwijs 12,1% In het eerste leerjaar wordt het meeste gespijbeld (36% van de spijbelaars) - Verlengde kleuterschooleffect - Onvoldoende kennis van onderwijssysteem - multi- problemsituaties 7

8 Procesbegeleiding Secundair en basisonderwijs
Sinds opstart CMP aanmeldingen, unieke jongeren. Ideaal hulpverleningsaanbod Draaischijf hulpverleningsnetwerk Informeren, adviseren en ondersteunen van hulpverleners Ondersteunen schoolinterne begeleiding Doorverwijzing projecten (SWAT, Time-Out Aktos, Jongerencoaching, jeugdbrigade) Ronde Tafels / CNOR (netwerkoverleg actieve partners, BJB / De Hutten) 8

9 9

10 De partners uitvalpreventie coaching
Project jongerencoaches (CAW Metropool) Vrijwillige, ambulante coaching op alle levensdomeinen van jongeren in secundair onderwijs uit aandachtswijken. - Vanaf 12 jaar tot einde schoolcarrière. Coaching kan over meerdere schooljaren lopen. - Territoriale werking (jongeren in scholen in aandachtswijken). - Vraaggestuurde werking (jongeren uit aandachtswijken). Traject 2 (CAW Metropool) Vrijwillige, ambulante, intensieve en individuele trajectbegeleiding (voor 12- tot 18-jarigen:12 weken & 9 maanden nazorg voor 9- tot 12-jarigen: 5 maanden & 7 maanden nazorg). - Voor 9- tot 18-jarigen uit de grootstad Antwerpen. 10

11 De partners uitvalpreventie Time-Out Lange module
Lange Time-Out (Arktos vzw Antwerpen stad) (40 trajecten per jaar / 8 groepen per jaar) jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud 4 weken schoolexterne begeleiding (di - wo - do - vrij) Secundair Onderwijs leerling blijft ingeschreven en kan terugkeren leerling komt vrijwillig op basis van individuele leerpunten traject in groep individuele sessies contextgerichte benadering persoonlijke en sociale vorming in creatieve en technische ateliers, sport, rots en water… aanmelden via het CMP 11

12 De opvangstructuur voor tijdelijk niet-schoolbaren
SWAT /samen werken aan toekomst (AOBA) (30) opvang = samenwerkingsverband alle netten + departement onderwijs + stad. - opvang en begeleiding op maat voor lln. uit het secundair onderwijs - multidisciplinair team onderwijs / welzijn - sociale en schoolse vaardigheden - Zowel in groep als individueel - Samenwerking met netwerk - zo lang als nodig, zo kort als mogelijk - aanmeldingsprocedure via CMP met gemotiveerd verslag tijdelijk niet-schoolbaar 12

13 Toeleiding naar de Jeugdbrigade
Spijbelende jongeren – Jeugdbrigade Antwerpen Aangemeld door school/CLB Nadat school en CLB reeds acties hebben ondernomen Minstens 10 halve dagen afwezigheid Jeugdbrigade maakt spijbelcontract Opvolging dossiers tot spijbelgedrag stopt (spijbelactieplan) 13

14 Spijbelen/spijbelambtenaar

15 Spijbelambtenaar Spijbelaanspreekpunt Vorming en ondersteuning
Netwerkvorming 15

16 Aanspreekpunt Voor iedereen die met spijbelen te maken krijgt
Spijbelregistratoren i.s.m. Studiedienst Stadsobservatie Opvolging hardnekkige spijbelaars i.s.m. CMP (procesbegeleiding) Sensibiliseren netwerk Ronde Tafel-methodiek 16

17 Vorming en ondersteuning
Wie? Scholen CLB’s Hulpverleners Lerarenopleiding Spijbelspiegels= Middel in verfijning spijbelactieplan 17

18 Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs/ netwerk spijbelen
18

19 Opvolging door het CLB 19

20 Wanneer wordt het CMP ingeschakeld?
Als het CLB ondersteuning nodig heeft, wil overleggen rond een dossier Als er doorverwijzing naar een project (SWAT, jongerencoaching, LTO) nodig is Als doorverwijzing naar lokale politie of jeugdbrigade nodig is Voor SPIJBELAARS uit Antwerpse secundaire scholen Andere problematieken en lager onderwijs  school / CLB neemt rechtstreeks contact op met sociale dienst bij de jeugdbrigade of lokale politie Ondersteuning LOP 20

21 Wat doet het CMP? 21

22 Doorverwijzing LOP? Voor spijbelaars die niet willen ingaan op het hulpaanbod Voor spijbelaars die nergens terecht kunnen Het LOP geeft het dossier door aan het departement onderwijs Het departement geeft het dossier door aan het Parket Antwerpen, sectie jeugd en gezin 22

23 Wat doet de jeugdbrigade / lokale politie?
23

24 Wat doet de jeugdbrigade
Woonplaats jongere bepaalt welke politiezone bevoegd is Enkel melden via CMP voor leerlingen die begeleid worden door de 4 Antwerpse CLB’s (GO, Provinciaal, Stedelijk, VCLB De Wissel) Spijbelcontract tot einde leerplicht Verbreken van spijbelcontract tijdens hetzelfde of een volgend schooljaar Jeugdbrigade maakt PV op, wordt doorgestuurd naar parket 24

25 GEEN DOORVERWIJZING JEUGDBRIGADE…
Voor jongeren die illegaal in België verblijven (wel inschakelen sociale dienst bij POS) Voor jongeren die al onder toezicht van de jeugdrechter staan (rechtstreeks contact opnemen met consulent) 25

26 Spijbelopvolging op Parketniveau
26

27 Opvolging op parketniveau
Na melding door Jeugdbrigade / lokale politie Departement Indien jongere nog NIET onder toezicht van jeugdrechter staat Opvolging door parketcriminoloog Indien jongere reeds onder toezicht van de JR staat Melding bij JR Melding aan consulent (SDJRB) Eventueel Ronde Tafel 27

28 Parketcriminoloog Opvolging gedurende 2 maanden, 3 gesprekken
2 Mogelijkheden Leerling spijbelt niet meer  zonder gevolg Leerling spijbelt opnieuw  bemiddelingscommissie Bemiddelingscommissie Geen hulp binnen BJZ  uit handen geving Vrijwillige hulp  CBJ Gedwongen hulp  parket  jeugdrechtbank / politieparket… 28

29 De BC stuurt het dossier terug naar PA…
29

30 Mogelijke interventies…
Inschakelen jeugdrechtbank Spijbelen is nog steeds geen MOF Consulent SD JRB: Ronde Tafel Tav ouders: Boete opgelegd door politierechtbank (na PV jeugdbrigade of als BC dossier terug naar PA stuurt) Ouderstage ADAM (verplicht op parketniveau, vrijwillig op niveau politie of CMP) 30

31 In de praktijk Wat met 18 +? Schema is geldig, maar niet alle diensten werken met of zijn bevoegd voor meerderjarigen CBJ enkel op vraag van de jongere Mogelijkheden zijn beperkt. Sommige ouders melden zelf rechtstreeks aan bij de politie Zij hebben dit recht en hun melding zal opgevolgd worden 31

32 Praktijk Wat met lager onderwijs? Wat met niet-Antwerpse jongeren?
Procesbegeleiding CMP mogelijk Inschakelen sociale dienst jeugdbrigade mogelijk Beperkte mogelijkheden doorverwijzing Signaalfunctie Wat met niet-Antwerpse jongeren? Woonplaats jongere bepaalt tot welke politiezone of gerechtelijk arrondissement de jongere behoort De school waar de leerling is ingeschreven bepaalt welk CLB betrokken is Beperktere rol CMP (doorverwijzingen) 32

33 CMP Contact Centraal Meldpunt Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen Maandag tem vrijdag:9u u Teamleden Fabienne Fell, Gadisha Lechkar, Ellen Schryvers, An Tachelet, Katleen Gielis, Saartje Hens, Tjerk Steenbeke, Els Herremans, Sofie Van de Velde 33


Download ppt "Centraal MeldPunt."

Verwante presentaties


Ads door Google