De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk
De CLP-verordening Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk

2 Inhoud Verschillen tussen CLP en stoffen-/preparatenrichtlijnen
Verschillen tussen CLP en GHS Geharmoniseerde indelingen en Inventaris Overgangsregeling Veiligheidsinformatiebladen Andere afgeleide regelgeving Conclusies en aanbevelingen

3 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen

4 Fysisch-chemische gevaren: indeling Stoffenrichtlijn:
Ontplofbaar Oxiderend Zeer licht ontvlambaar Licht ontvlambaar Ontvlambaar + indien nodig informatie over andere fysisch-chemische eigenschappen (NB: alleen voor ingedeelde stoffen)

5 Fysisch-chemische gevaren: indelingen in gevarenklassen GHS en CLP
Ontplofbare stoffen Ontplofbare gassen Ontvlambare aerosolen Oxiderende gassen Gassen onder druk Ontvlambare vloeistoffen Ontvlambare vaste stoffen Zelfontledende stoffen Pyrofore vloeistoffen Pyrofore vaste stoffen Voor zelfverhitting vatbare stoffen Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Oxiderende vloeistoffen Oxiderende vaste stoffen Organische peroxiden Bijtend voor metalen

6 Gezondheidsgevaren: indelingen Stoffenrichtlijn
Op basis van tox eigenschappen: Zeer vergiftig Vergiftig Schadelijk Bijtend Irriterend Sensibiliserend Specifieke effecten: Kankerverwekkende stoffen Mutagene stoffen Voor de voortplanting vergiftige stoffen

7 Gezondheidsgevaren: Indelingen gevarenklassen GHS en CLP
Acute toxiciteit Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid Mutageniteit in geslachtcellen Kankerverwekkendheid Voortplantingstoxiciteit (incl effecten op of via lactatie) Specifieke doelorgaantoxiciteit, eenmalige blootstelling (STOT SE) Specifieke doelorgaantoxiciteit, meermalige blootstelling (STOT RE) Aspiratietoxiciteit

8 Milieugevaren: indelingen Stoffenrichtlijn
Aquatisch milieu Niet-aquatisch milieu

9 Milieugevaren: Indelingen gevarenklassen GHS
Gevaar voor aquatisch milieu Acuut aquatisch gevaar Chronisch aquatisch gevaar (4 categorieën) Milieugevaren: Indelingen gevarenklassen CLP Gevaar voor aquatisch milieu Acuut aquatisch gevaar Chronisch aquatisch gevaar (4 categorieën) gevaar voor de ozonlaag

10 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorieën

11 Voorbeeld: klasse acute toxiciteit

12 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorieën Gewijzigde criteria

13 Voorbeeld: licht ontvlambare vloeistoffen
Zeer licht ontvlambaar Licht ontvlambaar ontvlambaar DSD F+; R12 F; R11 R10 0 °C 21 °C 55 °C Vlampunt 23 °C 60 °C CLP Cat 1 Cat 2 Cat 3 Gevaar Gevaar Waarschuwing Kookpunt <= 35 °C Kookpunt > 35 °C

14 Acute orale toxiciteit
Xn DSD/DPD Zeer vergiftig Vergiftig Schadelijk 5 50 300 5000 25 200 2000 GHS/CLP Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Gevaar Gevaar Gevaar Waarschuwing

15 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorieën Gewijzigde criteria Pictogrammen

16 Symbolen/pictogrammen

17 Symbolen/pictogrammen
Meest in het oog springend zijn de nieuwe pictogrammen. Niet alleen vorm en kleur veranderen [klick] ook ket CLP een drietal nieuwe picrogrammen. Ik zal ze kort toelichten

18 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorieën Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen

19 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorieën Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen H-zinnen

20 H-zinnen H2..  Fysisch-chemische gevaren H3..  Gezondheidsgevaren
H4..  Milieugevaren EUH…  Aanvullende gevaarsinformatie

21 Nieuwe zinnen R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
R60: Kan de vruchtbaarheid schaden R61: Kan het ongeboren kind schaden R42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing H340 Kan genetische schade veroorzaken H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Belangrijke wijzigingen betreffen de etikettering: Op de verpakkingen van stoffen (maar uiteraard ook mengsels, zult u nieuwe teksten aantreffen. Ik geef hier een aantal voorbeelden

22 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorieën Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen H-zinnen P-zinnen

23 P-zinnen P1..  Algemene voorzorgzinnen P2..  Preventie
P3..  Respons P4..  Opslag P5..  Verwijdering NB: maximaal 6, tenzij meer nodig NB 2: niet in Bijlage VI, tabel 3.1, niet in C&L inventaris

24 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorieën Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen H-zinnen P-zinnen Evt: rubriek “Aanvullende informatie” ( o.a. Bijlage II-informatie)

25 Verschillen in indeling tussen CLP en DSD/DPD
Nieuwe klassen voor fysische gevaren (NB: overeenkomstig vervoer) Gezondheidsgevaren Nieuwe afkapgrenzen acute tox Inhalatoir Dermaal Oraal STOT Aspiratiegevaar* Milieugevaar M-factor*

26 Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD
Aantal gevarenklassen Onderverdeling in 1 of meer categorieën Gewijzigde criteria Pictogrammen 2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen H-zinnen P-zinnen Evt: rubriek “Aanvullende informatie” ( oa Bijlage II-informatie) + nieuw begrippenkader

27 Consequenties op de werkvloer

28 Nieuwe etiketten: enkele opvallende verschillen
“Ontvlambaar”  Nieuw: bijtend voor metalen   of Waarschuwing Waarschuwing Gevaar Waarschuwing schadelijk

29 Nieuwe etiketten: enkele opvallende verschillen
Waarschuwing irriterend gevaar kankerverwekkend

30 Wat verandert er niet? SDS bepalingen niet overgenomen (REACH)
Ozonaantasting Aanvullende gevaarsinformatie ( EUH-zinnen) Vergiftigingencentra Reclame C&L inventaris Geharmoniseerde indeling (vgl. Bijlage VI) HAZARDOUS FOR THE OZONE LAYER, additional class for EU, No pictogram! EU H zinnen extra voor Europa

31 Waar krijgt werknemer mee te maken?
Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten stoffen Tot 1/6/2015: zowel “oude” als nieuwe etiketten mengsels

32 Overgangsregeling 1 dec 2010 – 1 jun 2015 per 1 jun 2015

33 Waar krijgt werknemer mee te maken?
Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten stoffen Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten mengsels Leiding-, tank- en werkpleksignalering. Overgangstermijnen?

34 Waar krijgt werknemer mee te maken?
Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten stoffen Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten mengsels Leiding-, tank- en werkpleksignalering. Overgangstermijnen? Veiligheidsinformatie

35 Indeling, etikettering en veiligheidsinformatiebladen
Bijlage II wordt momenteel geëvalueerd Informatie in VIB moet overeenstemmen met gehanteerde indeling en etikettering Recht werknemers: toegang tot informatie in VIB

36 Waar krijgt werknemer mee te maken?
Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten stoffen Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten mengsels Leiding-, tank- en werkpleksignalering. Overgangstermijnen? Veiligheidsinformatie Consequenties Arbo-eisen?

37 Arbo-eisen? SZW-lijsten Kankerverwekkende stoffen
Reprotoxische stoffen Mutagene stoffen Intrekking ARIE?

38 Overige afgeleide regelgeving
C&L in ruim 20 Europese regelingen wetten en regels producten (detergenten, cosmetica, speelgoed, biociden, …) Sectorale regels en wetten … en NL regelingen

39 GHS/CLP REACH Water (opslag) Transport (?) Arbo Seveso Eco-label
Cosmetica, detergenten, speelgoed, aerosols Water Afval, incl WEEE, end-of-life vehicles (opslag) Transport (?) Arbo GHS/CLP Seveso Eco-label Biociden, gewasbeschermings-middelen REACH

40 Conclusies en aanbevelingen voor voorlichting
CLP is unieke en nieuwe regelgeving CLP ≠ Stoffen-/preparatenrichtlijnen CLP ≠ GHS Informeer medewerkers tijdig (d.w.z. wordt overgegaan op nieuwe indeling en etikettering) over wijzigingen van Indeling Etikettering Andere rechten en verplichtingen Consequenties voor afgeleide regelgeving

41 Hulpmiddelen Handreikingen ECHA NL-Helpdesk en helpdesks industrie
Software Trainingen VNCI/VAPRO Workshops (vooral voor “passieve” gebruikers) VNCI/VAPRO Masterclasses (vooral voor “actieve” gebruikers)

42 Ook voor CLP geldt …


Download ppt "Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google