De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

intermediaire organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "intermediaire organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 intermediaire organisaties
EU GHS de CLP Verordening Rol intermediaire organisaties bij voorlichting over EU GHS G. Jonkers VVVF 25 november 2008

2 Opzet presentatie VVVF en CEPE
Etiketteren voor Downstream users Formuleerder Rol intermediairen Punten van aandacht

3 VVVF Verf en Drukinkt Leden 87 Werknemers 6300 Omzet > € 1 mrd

4 CEPE 85% of the paint and printing ink industry in Europe
the European Council of producers and importers of paints, printing inks and ‘artists’ colour 85% of the paint and printing ink industry in Europe Value of € 17 billion people

5 Etiketteren Wat houdt etiketteren in voor Downstream User Formuleerders? Verzamelen informatie over (grond)stoffen Bronnen: Fabrikanten en importeurs Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) leveranciers Website ECB Verificatie van de data Opstellen etiketteksten

6 Etiketteren (fictief voorbeeld)
Witte lak Componenten Concentratie (%) Oplosmiddel 35,00 Talk 5,00 Alkydhars Titaandioxide 25,00 CAS Nr. EC Nr. Gevaar Symbool Signaalwoord Gevarenaanduiding Gevaar H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt H226: Ontvlambare vloeistof en damp - nvt

7 Etiketteren (fictief voorbeeld)
Witte lak Componenten Concentratie (%) Oplosmiddel 35,00 Talk 5,00 Alkydhars Titaandioxide 25,00 Classificatie Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie AH-1: Inademingsgevaar Category 1B P102: Buiten bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P262: Mag niet in de ogen, op de huid of op de kleding komen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. nvt

8 Etiketteren (fictief voorbeeld)
WITTE LAK Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Achter slot bewaren. Explosieveilige elektrische ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van brand: blussen met schuim Inhoud/verpakking afvoeren naar gemeentelijk depot

9 Rol intermediaire organisatie
CEPE/VVVF Betrokken zijn bij totstandkoming van regelgeving Zorgen voor werkbare regelgeving Voorlichting aan de leden

10 Voorlichting CEPE Labelling guide GHS in ontwikkeling Checks en tests
Voorbeeld metaalbescherming Alkydhasrverf Epoxyverf ….. ….

11 Voorlichting Coatings voor metaalbescherming

12 Voorlichting VVVF Etiketteringsgids GHS
Specifieke Nederlandse etiketteringseisen Organiseren Informatiebijeenkomst in 2009 Organiseren van trainingen

13 Voorlichting mengsels

14 Voorlichting Aanpak Inventarisatie stoffen en mengsels
Opstellen planning Welke producten eerst (stoffen) Uitfasering etiketten (papier, plano’s) Uitwerking etiketteksten Voorkom non-compliant voorraden

15 IT “Handmatig” opstellen van etiket is lastig
Gebruik van softwareprogramma’s Lisam Chemges Blending Bureaus voor opstellen etiketten Safetydocs MSDS.nl

16 Punten van aandacht Beschikbare ruimte op een etiket
Vorm pictogrammen Aantal talen Kleine verpakkingen Uitvouwetiketten Archiveren van etiketten Tenminste 10 jaar

17 Punten van aandacht Opslag ADR is basis voor opslag PGS 15
Mogelijk hoger regime voor opslag Effect van classificatie milieugevaarlijk Extra eisen vloeistofdichtheid vloeren

18 Dank voor uw aandacht


Download ppt "intermediaire organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google