De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

een overzicht EU-GHS EU-GHS De CLP verordening Kees Planken

Verwante presentaties


Presentatie over: "een overzicht EU-GHS EU-GHS De CLP verordening Kees Planken"— Transcript van de presentatie:

1 een overzicht EU-GHS EU-GHS De CLP verordening Kees Planken
Ministerie van VWS 25 november 2008

2 Inhoud presentatie Doelstellingen Voor wie? Uitzonderingssituaties
Inwerkingtreding Verplichtingen Wat verandert er? Rol van de overheid Voorbereidingen

3 EU-GHS versus CLP EU-GHS is de werktitel die in NL wordt gebruikt om te kunnen onderscheiden van VN-GHS CLP komt van Classification, Labeling and Packaging en wordt als EN afkorting gebruikt om de verordening aan te duiden. 3

4 Doel van EU-GHS Waarborgen hoog beschermingsniveau van de gezondheid van de mens en het milieu Garanderen vrij handelsverkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen 4

5 Hoe te realiseren? Harmoniseren van de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels Fabrikanten, importeurs en gebruikers te verplichten om stoffen en mengsels in te delen Een lijst van stoffen met een geharmoniseerde indeling en etikettering op te stellen Een inventaris van indelingen en etiketteringen op te stellen 5

6 Voor wie? Iedereen die stoffen en mengsels in de handel brengt.
Fabrikanten Importeurs Downstreamgebruikers formuleerders, producenten van voorwerpen Distributeurs 6

7 Uitgezonderde stofgroepen (1)
EU-GHS is niet van toepassing op: radioactieve stoffen en mengsels niet-geïsoleerde tussenproducten stoffen en mengsels onder douanetoezicht afvalstoffen geneesmiddelen en diergeneesmiddelen cosmetica 7

8 Uitgezonderde stofgroepen (2)
medische hulpmiddelen levensmiddelen diervoeders stoffen en mengsels voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling stoffen en mengsels door het Rijk vrijgesteld in het belang van defensie vervoer gevaarlijke stoffen 8

9 Bijzonderheden: legeringen en voorwerpen
Legeringen worden beschouwd als mengsels Voorwerpen die genoemd zijn in bijlage I ook indelen, etiketteren en verpakken 9

10 Wijzigingen in wetgeving (1)
EU-GHS vervangt op termijn Stoffenrichtlijn 67/548/EG Preparatenrichtlijn 1999/45/EG EU-GHS wijzigt REACH (1907/2006) Verwijzingen naar de stoffen- en preparatenrichtlijn De inventaristitel gaat naar EU-GHS Het begrip mengsel vervangt het begrip preparaat Categorie giftig voor de voortplanting toegevoegd 10

11 Wijzigingen in wetgeving (2)
Op termijn ook wijzigingen in Nederlandse wet- en regelgeving Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer Arbeidsomstandighedenwet ……… 11

12 Verhouding EU-GHS en REACH
Informatie uit REACH bepaalt indeling in EU-GHS EU-GHS indeling bepaalt hoe om te gaan met stof of mengsel in REACH 12

13 Wanneer van kracht? Stof Indeling Stoffenrichtlijn verplicht
dec dec juni 2015 Stof Indeling Stoffenrichtlijn verplicht EU-GHS vrijwillig EU-GHS verplicht Etikettering en Verpakking EU-GHS vrijwillig* EU-GHS verplicht** Mengsel Preparatenrichtlijn verplicht EU-GHS verplicht*** *Als indeling volgens EU-GHS dan etikettering en verpakking volgens EU-GHS verplicht **Tot 1 december 2012 vrijstelling voor stoffen die voor 1 december 2010 zijn afgeleverd ***Tot 1 juni 2017 vrijstelling voor mengsels die voor 1 juni 2015 zijn afgeleverd 13

14 Verplichtingen Downstreamgebruikers 1 Indelen X O - - 2 Etiketteren O
 Verplichting Fabrikant Importeur Formuleerders Producent Voorwerpen Professionele Gebruikers Industriële Distribiteurs 1 Indelen X - 2 Etiketteren O 3 Verpakken  X 4 Melden  - 5 Informatie bewaren X = altijd van toepassing O = soms van toepassing - = niet van toepassing 14

15 Inhoud verordening (1):wettekst
Algemene aspecten Gevarenindeling Voorlichting over de gevaren via het etiket Verpakking Harmonisatie van de indeling en etikettering van stoffen en de inventaris van indelingen en etiketteringen Bevoegde instanties en handhaving Gemeenschappelijke en slotbepalingen 15

16 Inhoud verordening (2): bijlagen
Voorschriften voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels Speciale voorschriften voor de etikettering en verpakking van bepaalde stoffen en mengsels Lijst van gevarenaanduidingen, aanvullende gevarenaanduidingen en aanvullende etiketteringselementen Lijst van voorzorgsmaatregelen Gevarenpictogrammen Geharmoniseerde indeling en etikettering voor bepaalde gevaarlijke stoffen Transponeringstabel 16

17 Wat verandert er? Criteria en gevarenklassen Negen nieuwe pictogrammen
Signaalwoorden op etiket gevaar en waarschuwing EUH-, H- en P- zinnen ipv R en S zinnen Voorbeeld: R8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen H242 Brandgevaar bij verwarming 17

18 Nieuwe pictogrammen Oud Nieuw 18

19 Voorbeeld: Acute toxiciteit
Huidig EU-GHS Cat 1 en Cat 1-3 (danger) Cat Cat 4 (warning) 19

20 Wat kunt u nu alvast doen?
Overzicht maken van chemische stoffen/ mengsels/ stoffen in voorwerpen die u op de markt brengt Vervolgens per chemische stof Indelen met nieuwe criteria Etiket opstellen Productinformatie aanpassen Voor mengsels Indelen met de nieuwe criteria Werknemers voorlichten en opleiden 20

21 Rol van de overheid Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Registreert meldingen van indelingen Stelt de lijst op van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering Stelt een inventaris van indelingen en etiketteringen op Nederlandse overheid Zorgt voor voorlichting Wijst een orgaan aan die informatie ontvangt over de eigenschappen van stoffen en mengsels NVIC 21

22 Voorlichting overheid
Richt zich op branche- en koepelorganisaties Gaat over de ‘wat’ vraag Helpdesk EU-GHS website Folder, factsheets, standaardartikelen Voorlichtingsbijeenkomsten 22

23 Rol van branche- en koepelorganisatie?
23

24 Bedankt voor uw aandacht.
24


Download ppt "een overzicht EU-GHS EU-GHS De CLP verordening Kees Planken"

Verwante presentaties


Ads door Google