De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan Zijn kruis stierf Hij zodat ik in Hem kan leven Aan mijn kruis sterf ik zodat Hij in mij kan leven Zijn kruis & mijn kruis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan Zijn kruis stierf Hij zodat ik in Hem kan leven Aan mijn kruis sterf ik zodat Hij in mij kan leven Zijn kruis & mijn kruis."— Transcript van de presentatie:

1 Aan Zijn kruis stierf Hij zodat ik in Hem kan leven Aan mijn kruis sterf ik zodat Hij in mij kan leven Zijn kruis & mijn kruis

2 ZIJN KRUISMIJN KRUIS Het voltooide werk van ChristusZijn voortgaande werk in mij Dit is volbrachtDit wordt volbracht Zijn dood zodat ik in Hem kan levenMijn dood zodat Hij in mij kan leven De basis voor mijn zoonschap GodsDe basis voor mijn discipelschap Heeft betrekking op Gods eeuwige planHeeft betrekking op Gods plan hier en nu Heeft betrekking op vergeving, genezing, rechtvaardiging, hemel, eeuwigheid enz. Heeft betrekking op hoe bruikbaar je kunt zijn voor de Heer in dit leven, hier en nu Zijn kruis is voor mijn reddingMijn kruis is voor de redding van anderen

3 Rechtvaardiging (Alpha) Heiliging (Omega) - betreft de verloren mens- betreft de verlosten - betreft onrechtvaardigen- betreft rechtvaardigen - betreft de zondige mens- betreft de oude mens - bekering, berouw, geloof- verlossing en herstel - genade, vergeving- gehoorzaamheid - wandel in het vlees- wandel in de geest - Romeinen 1 t/m 3, zonden- Rom. 4 t/m 6, zondige natuur - vergeving van zonde- vrijheid van zonde - eerst rechtvaardiging- dan heiliging - begin van de verlossing- einddoel volkomen heiligheid - roeping- vervulling - zonder wedergeboorte zal niemand het Koninkrijk Gods zien - Zonder heiliging zal niemand de Koning zien

4 Zijn kruis - voltooide heiliging Mijn kruis - voortgaande heiliging -Het werk van Christus-Het werk van de H. Geest in ons -Positionele heiliging-Proefondervindelijke heiliging -Een reeds voldongen feit-Een proces, ervaring -Een voltooid werk-Een werk in uitvoering -Bij bekering door geloof-Door dagelijkse zelfverloochening -Het kruis van Christus-Neem uw kruis op, volg Mij -Het is volbracht-Het wordt volbracht -Een gave van God-Een opdracht van God -Uw geloof heeft u behouden-Bewerkt behoudenis met vreze & beve

5 Voltooide heiliging – een gave Voortgaande heiliging – een opdracht Hebr. 10: 10 - Door zijn offer zijn wij voor eens en altijd geheiligd. Hebr. 12: 10 - Hij tuchtigt ons, opdat we deel krijgen aan Zijn heiligheid. 1 Kor. 6: 11 - Maar gij zijt geheiligd, door de Naam van de Here Jezus. Hebr. 12: 14 - Jaagt naar heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Judas 1 - Geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn. 1 Pet. 1: 16 - Gelijk Hij heilig is, wordt zo ook heilig in al uw wandel. 1 Kor. 1:2 - Aan de geheiligden in Christus Jezus. 2 Kor. 7: 1 - Laten wij ons reinigen van....., en zo onze heiligheid volmaken. 1 Kor. 1: 30 - Die ons van God geworden is heiliging, rechtvaardiging. 1 Thess. 4: 3 - Dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij. Rechtvaardiging door Jezus.... een gave Wedergeboorte door de HG...een gave Zoonschap door de Vader.…..een gave Het is Gods wil, bevel, …… een opdracht Door zelfverloochening ….een opdracht Leid tot volkomenheid......een opdracht Is de basis van ons behoud (Rom 8: 30) en het begin van ons leven met God, van waaruit we werken aan onze voortgaande heiligmaking Dit betreft onze wandel op aarde nu en heeft niets te maken met vergeving van zonden, maar met bevrijding van de boom waar deze aan groeien

6 Zijn OFFER voor mijn reddingMijn OFFER voor de redding van anderen Abraham kreeg een belofte van GodAbraham bracht een offer aan God Gen 17: 6-8 - een belofte van een groot volk, koningschap en eeneigen land voor altoos voor hem en zijn nageslacht. Gen 22: 16-18 – Omdat gij dit gedaan hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Gen 37:26 - Juda verkocht Jozef om zichtzelf te verrijken, zonder te denken aan wat dit met zijn vader deed. Gen 44:33-34 - Juda verkocht zichzelf om Jozef te redden omdat hij dacht aan het verdriet wat anders zijn vader zou treffen Fil. 3:18 – Want velen wandelen, ……, als vijanden van het kruis 2 Cor 4:12 - Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Zijn dood voor mijn levenMijn dood voor het leven van anderen Rom. 6:5 - Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;

7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. Filippenzen 3:7-15


Download ppt "Aan Zijn kruis stierf Hij zodat ik in Hem kan leven Aan mijn kruis sterf ik zodat Hij in mij kan leven Zijn kruis & mijn kruis."

Verwante presentaties


Ads door Google