De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College voor de Rechten van de Mens

Verwante presentaties


Presentatie over: "College voor de Rechten van de Mens"— Transcript van de presentatie:

1 College voor de Rechten van de Mens
DE AMBTENAAR EN HET RECHT OP GELIJKE BEHANDELING

2 Oprichting van het College
College bij wet opgericht op 1 oktober 2012 Lange geschiedenis: VN-resolutie 1993 => Paris Principles => A-status Paris Principles: breed mandaat en garanties voor onafhankelijkheid, met name t.o.v. de overheid

3 Oprichting van het College
Organisatorisch Samengevoegd met de CGB CGB had al B-status Synergie in taken

4 Oprichting van het College
Taken in de wet vastgelegd Onderzoek: alle mensenrechtelijke onderwerpen, w.o. gelijke behandeling Advisering Rapporteren Educatie In nauw contact met ‘Civil Society’

5 Oprichting van het College
Missie: het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland

6 Oprichting van het College
Prioriteiten Ouderenzorg en mensenrechten Migratie en mensenrechten Toegang tot de arbeid Mensenrechteneduactie Gelijke behandeling

7 Gelijke behandeling Wettelijke taak van het College: * individuele klachten over discriminatie onderzoeken en beoordelen * oordeel over het eigen handelen * breder onderzoek uit eigen beweging Voortzetting van het werk van de CGB

8 Hoofdlijnen gelijke behandeling 1
Bestrijden van uitsluiting en achterstelling op de belangrijke terreinen van het leven: arbeid en dienstverlening Op gronden die er niet zouden moeten doen: geslacht, ras, seksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,nationaliteit, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur vaste of tijdelijke aanstelling

9 Hoofdlijnen gelijke behandeling 2
GB-wetten: uitwerking van artikel 1 van de grondwet => de wetten gelden voor iedereen: symmetrie Lappendeken: AWGB, WGBH/CZ, WGBm/v, WGBL, BW, Ambtenarenwet, WOA, WOBOT Integratiewet?

10 WGBH/CZ, WGBL zien (nog) alleen op de arbeid en niet op de dienstverlening
BW, Aw, WOA en WOBOT zien per definitie alleen op de arbeid

11 Hoofdlijnen gelijke behandeling 3
Sterk ingebed in Europese wetgeving: verdrag en richtlijnen En in jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie

12 Hoofdlijnen gelijke behandeling 4
Gelijke gevallen gelijk behandelen, ongelijke gevallen ongelijk behandelen Kernbegrip: ONDERSCHEID * direct * indirect Onderscheid is verboden, tenzij: * wettelijke uitzondering (direct) * objectieve rechtvaardiging (indirect)

13 Hoofdlijnen gelijke behandeling 5
Bijzondere positie van de overheid Eenzijdig overheidshandelen vs. de overheid als werkgever College kan alleen de overheid als werkgever beoordelen: zelfde toets als bij private werkgevers

14 Uitwerking: bewijsvermoeden
Discriminatie is vaak moeilijk te bewijzen Verschuiving van de bewijslast: feiten die onderscheid kunnen doen vermoeden Tegenbewijs: * geen onderscheid gemaakt * wel onderscheid gemaakt, maar het onderscheid is niet verboden

15 Uitwerking: direct onderscheid
Direct onderscheid: verboden, tenzij een specifieke wettelijke uitzondering NB: WGBL, WOA, WOBOT Gesloten systeem, de wetgever heeft de belangenafweging gemaakt Voorkeursbeleid: geslacht (t.b.v. vrouwen), ras en handicap/chronische ziekte

16 Uitwerking: indirect onderscheid 1
Neutraal criterium dat personen met een bepaald beschermd kenmerk bijzonder treft in vergelijking met andere personen: * getalsmatig * intrinsiek/causaal Als concept van enorm belang voor het tegengaan van discriminatie Verboden, tenzij het onderscheid objectief gerechtvaardigd is

17 Uitwerking: indirect onderscheid 2
Objectieve rechtvaardiging Waarom? => het doel Hoe? => het middel Passendheid: bereik je op die manier je doel? Kan het ook op een andere manier? Is het niet buiten proportie?

18 Uitwerking: indirect onderscheid 3
Valkuilen bij de rechtvaardiging van onderscheid: De overheid als werkgever beroept zich op: formele wet, amvb (ARAR), ministeriële regeling, beleidsregel Niet anders dan bij een private werkgever die zich beroept op de toepasselijke CAO

19 Voorbeelden in de sfeer van de overheid
Trouwambtenaar Rendementseis bij functies die functioneel leeftijdsontslag kennen: maximumleeftijd Maximumleeftijd bij indiensttreding in sommige functies bij Defensie.

20 Bijzondere bescherming
Victimisatieverbod: het is verboden om werknemer te benadelen die zich op een GB-wet beroept

21 Tot slot Vragen? Meer informatie:


Download ppt "College voor de Rechten van de Mens"

Verwante presentaties


Ads door Google