De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: 10 jaar WGBH/CZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: 10 jaar WGBH/CZ"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: 10 jaar WGBH/CZ
7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven

2 College voor de Rechten van de Mens (Sinds 1 oktober 2012, opvolger van de CGB)
Missie is om mensenrechten te: Bewaken Beschermen Belichten Naleving ervan te bevorderen Non discriminatie / gelijke behandeling is een mensenrecht

3 Taken en omvang College
Taken, onder meer: Adviezen uitbrengen Onderzoek doen Oordelen uitbrengen (gelijke behandeling) Voorlichting/deskundigheidsbevordering Rapportages en aanbevelingen Omvang: 12 Collegeleden Rond de 50 medewerkers

4 Taken College van de Rechten van de Mens tav Gelijke behandeling
(Gevraagd en ongevraagd) adviseren Onderzoek uit eigen beweging Voorlichting/deskundigheidsbevordering Geven van oordelen Telefonisch spreekuur (werkdagen ) Informatie per

5 Oordelen van het College
Over discriminatiegronden: * Ras (afkomst), geslacht, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, handicap of chronische ziekte * voltijds/deeltijd contract, contract voor bepaalde of onbepaalde tijd Over terreinen: * arbeid, onderwijs, lidmaatschap vakbond * goederen en diensten (waaronder wonen en openbaar vervoer) Niet bindend

6 Wie kunnen om een oordeel van het College vragen
Oordelen over handicap/chronische ziekte en onderwijs Individu (leerling/scholier/student of ouder) Belangenorganisatie (ADB’S, ouderenorganisaties) Geschillenbeslechter (bijv straks de Geschillendcommissie Passend Onderwijs) Onderwijsinstelling School en ouders samen De onderwijsinstelling kan vragen om een ‘oordeel omtrent het eigen handelen’

7 Normadressaten Over welke instellingen kan een oordeel worden gevraagd? Onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs: praktijkonderwijs, mbo, hbo, wo Onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs (sinds 1 augustus 2009) Niet: speciaal (voortgezet) onderwijs Niet: Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie, College voor Examens etc

8 Begrip handicap/chronische ziekte
Geen definitie Het gaat om beperkingen die fysiek, verstandelijk of psychisch van aard zijn. Vaak onomkeerbaar, in ieder geval langdurig van aard Ook vermeende handicap of chronische ziekte Ook indien ‘mede’ een rol heeft gespeeld

9 Normen in de WGBH/CZ - 1 Onderscheid is verboden bij (art 6):
Toelating tot het beroepsonderwijs Loopbaanorientatie en beroepskeuzevoorlichting Tijdens het onderwijs (‘toegang tot en aanbieden van’) Afnemen van toetsen Meestal gaat het om: - toelating - aanpassingen - pestgedrag

10 Normen in de WGBH/CZ – 2 Bewijslast
Omgekeerde bewijslast (art 10) Degene die meent dat in zijn nadeel onderscheid wordt gemaakt / degene die zich gediscrimineerd voelt Moet feiten aanvoeren die dat onderscheid kunnen doen vermoeden Als diegene daarin slaagt, moet de tegenpartij bewijzen dat niet in strijd met de wet is gehandeld. Dus geen bewijs van discriminatie, vermoeden is genoeg. Wel feiten die dat vermoeden staven.

11 Normen in de WGBH/CZ - 3 Verbod van onderscheid
Direct onderscheid (art 1) Indirect onderscheid (art 1) Nalaten doeltreffende aanpassing (art 2) Intimidatie (art 1a) Uitzonderingen in de wet opgesomd (art 3) Geschiktheidseisen mogen, mits noodzakelijk en passend. Staat niet in de wet: volgt uit oordelen.

12 Doeltreffende aanpassing (art. 2)
Doeltreffend: geschikt en noodzakelijk voor individu met h/cz Persoon met h/cz moet kenbaar maken dat hij een aanpassing wil; Onderzoeksplicht school Doeltreffende aanpassing hoeft niet als het onevenredig belastend is

13 Onevenredige belasting
Feiten en omstandigheden die bij de afweging een rol spelen: grootte van de organisatie of instelling; noodzakelijke investeringen en kosten voor het aanbrengen van de aanpassing; beschikbare financiële tegemoetkomingen; operationele en technische haalbaarheid van de aanpassing; financiële draagkracht van de instelling; belang van andere studenten.

14 Relatie met Passend Onderwijs
WGBH/CZ blijft bestaan naast Passend Onderwijs Ondanks specialisatie binnen Samenwerkingsverbanden heeft élke school een onderzoeksplicht.

15 Oordelen over WGBH/CZ en onderwijs in de afgelopen 10 jaar
2003 – 0 2004 – 0 2005 – 0 2006 – 2 2007 – 0 2008 – 0 2009 – 3 2010 – 11 2011 – 10 2012 – 15 2013 – 17

16 Oordelen over: Po: 5 Vo: 23 Mbo: 13 Hbo: 10 Wo: 6 Onbevoegd: 2x

17 VN Gehandicaptenverdrag
VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking Recht op onderwijs Recht op passende ondersteuning Recht op redelijke aanpassingen Recht op inclusief onderwijs Nl heeft ondertekend, maar nog niet geratificeerd Er mag geen beleid of wetgeving worden gemaakt dat in strijd is met het verdrag College voor de Rechten van de Mens wordt het nationale monitoringsinstituut

18 College van de Rechten van de Mens (College) Kleine Singel 1-3
Voor meer informatie: College van de Rechten van de Mens (College) Kleine Singel 1-3 Postbus 16001 3500 DA Utrecht T F E W


Download ppt "Workshop: 10 jaar WGBH/CZ"

Verwante presentaties


Ads door Google