De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerdere werknemers in een beperkte ruimte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerdere werknemers in een beperkte ruimte"— Transcript van de presentatie:

1 Meerdere werknemers in een beperkte ruimte
WEKAbouw Kennisbank Veilig werken

2 Doel Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke risico's en maatregelen met betrekking tot het werken met meerdere werknemers in een beperkte ruimte: Duidelijkheid te geven over de risico's Duidelijkheid te geven over de risicogebieden Duidelijkheid te geven over de te nemen maatregelen Voorkomen van ongevallen Voldoen aan Arbowet inzake voorlichting en onderricht

3 Installatietechniek De installatietechniek heeft kenmerken die goede voorlichting, samenwerking en overleg, meer dan in andere branches, noodzakelijk maken. De belangrijkste kenmerken zijn: De betrokkenheid van verschillende partijen op een bouwproject Het werken in een keten De autonomie van de individuele werknemer De taalproblematiek De continue instroom van jonge, onervaren werknemers

4 Diverse partijen in de keten (1)
Op een bouwlocatie zijn vaak meerdere bedrijven en meerdere beroepen tegelijkertijd aan het werk. Hierdoor kunnen werknemers worden blootgesteld aan risico's van de werkzaamheden van andere partijen. Samenwerken en overleg zijn daarom noodzakelijk.

5 Diverse partijen in de keten (2)
In de bouw is sprake van een keten. De opdrachtgever wil iets bouwen, de architect maakt het ontwerp, diverse partijen bouwen het ontwerp en weer andere partijen maken gebruik van het object. Elke schakel in de keten kan invloed hebben op (de veiligheid van) andere schakels. Overleg tussen de verschillende partijen in de keten is belangrijk om risico's te beperken.

6 Meerdere vakmensen en meerdere nationaliteiten (1)
Werknemers in de bouw hebben veelal een grote mate van autonomie. Medewerkers van een bedrijf gaan alleen of in groepjes naar een project. Leidinggevenden van het eigen bedrijf zijn lang niet altijd aanwezig. Medewerkers moeten daarom gemotiveerd zijn bepaalde veilige handelingen uit te voeren, omdat direct toezicht regelmatig ontbreekt. Dit maakt voorlichting en overleg extra belangrijk.

7 Meerdere vakmensen en meerdere nationaliteiten (2)
Op een bouwplaats kunnen meerdere nationaliteiten aan het werk zijn. In de praktijk beheerst niet iedereen de Nederlandse taal even goed. Dit kan leiden tot communicatieproblemen. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als instructies of waarschuwingen niet worden begrepen.

8 Jonge, onervaren werknemers
In de bouwnijverheid is sprake van een continue instroom van jonge, onervaren werknemers. Voorlichting aan deze groep is dan ook belangrijk.

9 Toepassing van de Arbowet
Voor iedereen in een gezagsrelatie (werkgever-werknemer). Dat geldt ook voor uitzendkrachten en stagiairs. Dat geldt ook voor ZZP'ers. De situaties waarin twee of meer werkgevers op dezelfde locatie werk (laten) verrichten. Die werkgevers moeten samenwerken en onderling afspraken maken.

10 Uitgangspunten van de Arbowet (1)
Het werk moet zo georganiseerd worden dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Gevaren en risico's voor de veiligheid en de gezondheid moeten zo veel mogelijk bij de bron worden aangepakt. Dit betekent dat gevaren zo veel mogelijk moeten worden voorkomen.

11 Uitgangspunten van de Arbowet (2)
Al bij het inrichten van werkplekken en functies moet gekeken worden of het ontstaan van gevaren te voorkomen is door bijvoorbeeld andere technieken te gebruiken. De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud moeten zo veel mogelijk aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers zijn aangepast.

12 Uitgangspunten van de Arbowet (3)
Het gaat hier niet alleen om ergonomische aanpassingen maar ook om aanpassing aan bijvoorbeeld ervaring en vakmanschap en leeftijd. Er moet een evenwicht zijn tussen belasting en belastbaarheid in fysieke en psychische zin. Doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen voor de eerste hulp bij ongelukken, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, er moeten doeltreffende verbindingen worden onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties.

13 Uitgangspunten van de Arbowet (4)
Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen.

14 Hulpmiddel / V&G plan (1)
Voor bepaalde bouwprojecten is het verplicht een V&G-plan op te stellen. Het V&G-plan is onder meer bedoeld om risico's te herkennen en te beheersen die kunnen ontstaan door de veelheid aan partijen. Een V&G-plan is verplicht als: de geraamde duur meer dan 30 werkdagen is én als op de bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn Een V&G-plan is ook verplicht als er sprake is van bijzondere gevaren: bedelving, vastraken of vallen nabijheid van hoogspanningskabels graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken montage of demontage van zware prefab-elementen

15 Hulpmiddel / V&G plan (2)
Het V&G-plan bevat minstens de volgende informatie: een overzicht van de betrokken partijen de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van gelijktijdig en na elkaar bouwen (en van de wisselwerking tussen activiteiten) de maatregelen die volgen uit de risicoinventarisatie en -evaluatie de afspraken over het uitvoeren van de maatregelen de wijze waarop toezicht wordt gehouden bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in de ontwerpfase worden gemaakt de wijze waarop voorlichting en instructie van werknemers op de bouwplaats plaatsvindt

16 Conclusie (1) Organisatorische maatregelen
Voorlichting, samenwerking en overleg zijn voorbeelden van organisatorische maatregelen die de veiligheid en gezondheid van medewerkers op bouwprojecten kan vergroten. Het succes van beheersmaatregelen staat of valt met kennis over de noodzaak van de maatregel en kennis over het gebruik van de beheersmaatregel.

17 Conclusie (2) V&G-plan uitvoeringsfase
In het V&G-plan uitvoeringsfase moet worden vastgelegd op welke wijze partijen op een bouwplaats samenwerken om gevaren op de bouwplaats te verminderen. Het gaat dan vooral om voorlichting en overleg. Deze verplichting kan onder andere ingevuld worden door: een kick-offbijeenkomst (op bedrijfsniveau) een projectintroductie voor nieuwe medewerkers op het project toolboxmeetings met (onderdelen van) het bouwproject als onderwerp

18 Vragen?


Download ppt "Meerdere werknemers in een beperkte ruimte"

Verwante presentaties


Ads door Google