De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regels en protocollen bij nieuwe vormen van werken (HNW)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regels en protocollen bij nieuwe vormen van werken (HNW)"— Transcript van de presentatie:

1 Regels en protocollen bij nieuwe vormen van werken (HNW)
Henriëtte van Baalen

2 HNW

3 Opzet workshop Inleiding Korte geschiedenis van HNW
Wat houdt HNW precies is: voordelen en nadelen Arbeidsrechtelijk kader: ARBO, Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbeidstijdenbesluit, Art. 7:658 BW: zorgplicht en aansprakelijkheid Social Media en HNW De rol van de OR bij HNW Discussie: HNW al achterhaald?

4 Het Nieuwe Werken

5 Arbeidsomstandighedenwet
Arbo Art. 3 - Werkgever zorgt voor veiligheid en gezondheid van werknemers en voert een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Art. 5 - Werkgever legt in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid meebrengt. Art. 8 - Werknemer wordt doeltreffend ingelicht over te verrichten werkzaamheden en daaraan verbonden risico’s.

6 Arbeidsomstandighedenbesluit
Werkplek op kantoor/binnen bedrijf. Volledig arbo-regime (hoofdstuk 3 arbo-besluit; inrichting arbeidsplaatsen). Werkgever verantwoordelijk voor veilige (ergonomische) werkplek. Werkplek thuis /plaatsonafhankelijke arbeid? Beperkt arbo-regime.

7 Artikel 7:658 BW Artikel 7:658 BW
  Werkgever is verplicht de ruimte waarin hij arbeid doet verrichten zodanig in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade ondervindt.   Werkgever is aansprakelijk voor de schade die werknemer lijdt tenzij hij aantoont dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet/bewuste roekeloosheid van werknemer.   Hiervan kan niet ten nadele van werknemer worden afgeweken.

8 Social Media

9 Wet op de ondernemingsraden
WOR art. 27 WOR – instemmingsrecht, leden 1b, 1c, 1d, 1e, 1f,1h,1k, 1l art. 25 WOR - adviesrecht, leden 1e, 1h en 1k art 23 lid 3 Initiatiefrecht OR art. 24 WOR – overlegvergadering Geschillenregelingen art. 26 WOR – procedure bij de OK art. 27 leden 4, 5 en 6 WOR – vervangende toestemming kantonrechter art. 36 algemene geschillenregeling

10 Onderwerp

11 Tips and tricks Waarom HNW? Let op wet- en regelgeving
HNW is een cultuuromslag; behandel het als zodanig HNW-brief Gedragscode social media

12 HNW al achterhaald?


Download ppt "Regels en protocollen bij nieuwe vormen van werken (HNW)"

Verwante presentaties


Ads door Google