De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie BRO bij RWS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie BRO bij RWS"— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie BRO bij RWS
Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat 27 september 2012

2 Kabinetsvisie “Informatie op orde” 2006
Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk zijn, Maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig, Daarom moeten de rijksoverheid en de Hoge Colleges van Staat hun papieren en digitale informatiehuishouding op orde krijgen. BasisRegistratie Ondergrond (BRO) De ministerraad heeft op 12 december 2008 besloten tot de instelling van de Basisregistratie Ondergrond (BRO), Verantwoordelijk Ministerie is I&M , De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties , De BRO zal voortbouwen op de bestaande registraties DINO en BIS van respectievelijk TNO en Alterra. Op basis van de resultaten van een uitgebreid vooronderzoek en een maatschappelijke kosten-batenanalyse heeft het kabinet op 12 december 2008 besloten tot de invoering van de basisregistratie ondergrond, samen te stellen uit het reeds genoemde DINO aangevuld met het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra. Dit wetsvoorstel voorziet in een basisregistratie met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond. De gegevens betreffen deels beschrijvingen van de fysieke werkelijkheid en deels gegevens van administratief-juridische aard. Omdat het gebruik van geologische en bodemkundige gegevens veelal plaatsvindt in de vorm van kaarten en profielen die zijn gebaseerd op geologische en bodemkundige modellen, maakt ook een beperkt aantal modellen onderdeel uit van de basisregistratie ondergrond. Op de inhoud van de basisregistratie ondergrond wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan. De basisregistratie ondergrond is een van de basisregistraties op het domein van de geo-informatie, naast de basisregistraties adressen en gebouwen, de basisregistratie kadaster, de basisregistratie topografie en de basisregistratie grootschalige topografie. Tot slot is in het vooronderzoek stil gestaan bij de vraag of een wettelijke basisregistratie het meest geschikte instrument is om de informatievoorziening over de ondergrond te verbeteren. Het gewenste resultaat kan het meest effectief en efficiënt worden bereikt met één wet op de basisregistratie ondergrond. Bijkomend voordeel van een wettelijke basisregistratie is dat de informatiehuishouding over de ondergrond daardoor naadloos aansluit op het stelsel van basisregistraties. Dit zal het gebruik van ondergrondinformatie bevorderen. DINO-gebruikersdag 27 september 2012

3 Inhoud presentatie Rijkswaterstaat Oeps!
Naar een verbindende informatievoorziening Ambitie Op weg naar implementatie DINO-gebruikersdag 27 september 2012

4 DINO-gebruikersdag 27 september 2012

5 Missie van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu drie nationale infrastructurele netwerken (hoofdwegennetwerk, hoofdvaarwegennetwerk en hoofdwatersystemen) op duurzame wijze beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijkswegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem ( km2). De Afsluitdijk is op en top Rijkswaterstaat Werken aan betrouwbare wegen en vaarwegen Een betrouwbaar wegennet vormt een belangrijke basis voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer. Rijkswaterstaat is in 2006 gestart met de grootscheepse aanpak van het achterstallig onderhoud aan de rijkswegen. Eind 2010 moet het rijkswegennet een onderhoudsniveau hebben dat klaar is voor de ambities uit de Nota Mobiliteit. Werken aan vlotte, veilige verkeersdoorstroming Dagelijks storten zo’n drie miljoen automobilisten zich in het verkeer. In 2006 zijn op het hoofdwegennet in totaal 61,6 miljard kilometers afgelegd: ongeveer 165 miljoen kilometer per dag. Aan Rijkswaterstaat, als infrastructuurmanager, de taak om het verkeer vlot en veilig in goede banen te leiden. Vlot en veilig varen op het hoofdvaarwegennet De Nederlandse vaarwegen behoren tot de drukste ter wereld. Transport en overslag van goederen vormen een belangrijke motor van de economie. Rijkswaterstaat werkt aan vlot en veilig verkeer op het netwerk van hoofdwaterwegen, zowel voor de binnenvaart als voor de recreatievaart. Werken aan droge voeten Nederland ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel. Dat is een bedreigende situatie. In het westen en noorden dreigt de zee en vanuit het zuiden en oosten brengen de grote rivieren soms plotseling enorme watermassa’s ons land binnen. Bescherming tegen overstromingen door de zee, meren, rivieren en kanalen is dan ook een belangrijke taak van Rijkswaterstaat. Schoon en voldoende water voor alle gebruikers Nederland wordt doorsneden door grote en kleine rivieren, kanalen, beken en sloten en heeft veel meren en estuaria. Al deze wateren zijn boven- en ondergronds met elkaar verbonden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van de slagaders van dit netwerk: het hoofdwatersysteem. Rijkswaterstaat reguleert de waterstanden en stemt het waterbeheer af op de behoeften en de natuurlijke inrichting van Nederland. Dit gebeurt in goed samenspel met collega-ministeries, provincies en waterschappen. Rijkswaterstaat beheert ook een belangrijk deel van de Noordzee. Werken aan een betrouwbare, veilige infrastructuur Al sinds de oprichting in 1798 is Rijkswaterstaat deskundige bij uitstek op het gebied van de planning, het beheer en het onderhoud van grootschalige infrastructurele werken. In 2006 werkte Rijkswaterstaat als maatschappelijk opdrachtgever aan vijf grote aanlegprojecten: Betuweroute, Maaswerken, HSL-Noord en -Zuid, Geluidsisolatie Schiphol (GIS) en Ruimte voor de Rivier. Leefbaar en bereikbaar, nu en straks De leefbaarheid van ons land komt steeds meer onder druk te staan. Dit is het gevolg van de stijging van de zeespiegel, de bodemdaling en de toenemende ruimtelijke druk en de luchtverontreiniging. Een schoon, veilig en bereikbaar Nederland is in de komende twintig jaar niet te halen zonder innovatie. Daarom investeert Rijkswaterstaat continu in kennis en vernieuwende oplossingen om Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. DINO-gebruikersdag 27 september 2012

6 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
Droge voeten Voldoende schoon water Vlot en veilig verkeer over weg en water Betrouwbare en bruikbare informatie DINO-gebruikersdag 27 september 2012

7 Rijkswaterstaat in vogelvlucht
ruim medewerkers regionaal georganiseerd, centraal aangestuurd 10 regionale diensten, 5 landelijk opererende organisatieonderdelen, 1 procesorganisatie, 35 water- en wegendistricten, 1 projectdirectie sinds 2006 agentschap budget: 5,1 miljard euro in 2012 DINO-gebruikersdag 27 september 2012

8 Beheergebied Hoofdwatersystemen
km² oppervlaktewater 35 kilometer duinen 214 kilometer dijken en dammen 2.969 kilometer oevers 10 stuwen Afsluitdijk en Houtribdijk 4 stormvloedkeringen DINO-gebruikersdag 27 september 2012

9 Beheergebied Hoofdwegennet
3.046 kilometer auto(snel)weg inclusief verkeerssignalering 1.428 kilometer op- en afritten en verbindingswegen 79 spitsstroken 2.749 viaducten 22 tunnels 743 beweegbare en vaste bruggen 13 ecoducten DINO-gebruikersdag 27 september 2012

10 Hoofdwegennet Areaal voor verkeersmanagement
5 regionale verkeerscentrales 1 landelijk verkeerscentrum (VCNL) 119 Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) 1.575 camera’s dynamische verkeersmanagementsystemen route-informatiesystemen DINO-gebruikersdag 27 september 2012

11 Beheergebied Hoofdvaarwegennet
2.137 kilometer kanalen en rivieren 5.472 kilometer vaarweg in open water 84 sluizen 278 bruggen DINO-gebruikersdag 27 september 2012

12 Hoofdvaarwegennet Areaal voor ‘nat’ verkeersmanagement
10 ‘natte’ verkeerscentrales 14 verkeersposten Circa 120 patrouille-, meet- of oliebestrijdingsvaartuigen DINO-gebruikersdag 27 september 2012

13 En het vierde netwerk Betrouwbare en bruikbare informatie
Betrouwbare verkeersinformatie op weg en water, maar ook over waterhoogtes en waterkwaliteit zijn essentieel voor alle gebruikers. Alleen op die manier zijn de netwerken goed te gebruiken en kan Rijkswaterstaat ze goed beheren en ontwikkelen. Dit gebeurt samen met mede-beheerders en marktpartijen. DINO-gebruikersdag 27 september 2012

14 Geodata bij Rijkswaterstaat
DTB NWB Kadastrale kaarten Waterstanden Verwachtingen Verzin er zelf ook één! DINO-gebruikersdag 27 september 2012

15 De dementerende overheid
Documenten: Het voortijdig verloren raken, Het niet terug kunnen vinden, Het niet juist kunnen interpreteren, Het onbedoeld in de openbaarheid komen. DINO-gebruikersdag 27 september 2012

16 Is RWS ook dement? Formele weg: . overdracht data na project, . fysiek en elektronisch; Hoe gegevens terug te vinden? . invloed reorganisaties, . zeer grillig vastgelegd, . persoonsafhankelijk terugvinden; Kwaliteit gegevens? . verschillende definities, . vastgelegd in verschillende systemen, . juistheid, . … DINO-gebruikersdag 27 september 2012

17 Relevantie Archiefbeheer Tekeningen
Formeel Informeel Gering Groot Documentatie van de bouwperiode van de Ketelbrug Tekeningen Elektrotechnische & werktuigbouwkun-dige documentatie DINO-gebruikersdag 27 september 2012

18 Relevantie Archiefbeheer Tekeningen
Formeel Informeel Gering Groot Tekeningen Elektrotechnische & werktuigbouwkun-dige documentatie Documentatie van de bouwperiode van de Ketelbrug DINO-gebruikersdag 27 september 2012

19 Ondernemingsplan 2015 Wat is het antwoord van Rijkswaterstaat?
DINO-gebruikersdag 27 september 2012

20 Ondernemingsplan 2015 Informatievoorziening (IV) als verbindende schakel, Regie-organisatie: van zorgen voor, naar zorgen dat, Alliantie-strategie. Hoe past Informatievoorziening in het OP2015? De alliantiestrategie zal vermoedelijk met partijen zijn als: Het Rijk Provincies en waterschappen Kadaster etc. DINO-gebruikersdag 27 september 2012

21 Proces implementatie BRO
Binnen RWS moeizaam op gang gekomen, Medewerkers op individuele basis betrokken bij de TNO-dataprojecten, Nu: onderzoek & analyse wet. DINO-gebruikersdag 27 september 2012

22 Analyse van de wet Bro, vragen
Wat moeten we als overheidsorganisatie van de wet? Hoe zit ‘t eigenlijk met de BES-eilanden? Informatische relaties ondergrond met bovengrond? Historische gegevens? Tarieven? Hoe kan de gemiddelde gebruiker de juiste dingen uit BRO halen en hoe moet hij zijn proces & producten daarvoor veranderen? DINO-gebruikersdag 27 september 2012

23 Output BRO i.r.t. verwerkende systemen en gebruik?
Systeem BRO U I T Bron- houders I N BRO Gebruikers Output BRO i.r.t. verwerkende systemen en gebruik? DINO-gebruikersdag 27 september 2012

24 Implementatie i.r.t. (re)organisatie
Welke relatie heeft BRO met de werkprocessen van RWS en met onze organisatie? DINO-gebruikersdag 27 september 2012

25 informatievoorziening
Wens Vorming van het vierde netwerk: informatievoorziening DINO-gebruikersdag 27 september 2012

26 Verder weg liggende wens
Verbinding verschillende (basis)registraties met gegevens over de ondergrond en met registraties voor bovengrondse gegevens: Link met gebruik, Link met Kabels & Leidingen (Wion → gemiste kans!), Link met BIM (Bouw Informatie Model), Link met BMS (Beheer Management Systeem) dat in 3D de Assets gaat weergeven gebaseerd op BIM. DINO-gebruikersdag 27 september 2012

27 En uiteraard het vijfde netwerk: wij!
Stellingen: IV kan in de huidige organisatie van grote projecten de verbindende schakel (nog) niet zijn. RWS heeft nog onvoldoende besef van zijn vierde netwerk en kan daardoor het vijfde netwerk niet organiseren (Tip voor de discussie: de markt kan het ook niet!) DINO-gebruikersdag 27 september 2012

28 Contact DINO-gebruikersdag 27 september 2012


Download ppt "Implementatie BRO bij RWS"

Verwante presentaties


Ads door Google