De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De opstandingen in de bijbel

Verwante presentaties


Presentatie over: "De opstandingen in de bijbel"— Transcript van de presentatie:

1 De opstandingen in de bijbel
Hoop voor iedereen De opstandingen in de bijbel

2 Hoop voor iedereen Wat bedoel ik met opstandingen? In de tijd gezien zullen er meerdere momenten zijn waarin groepen mensen door God opgewekt worden tot heerlijkheid en onvergankelijk LEVEN. Net zoals de Heer Jezus na zijn sterven op de derde dag werd opgewekt door God tot heerlijkheid en als eerste het onvergankelijk LEVEN ontving. Doel van deze studie: Iedereen heeft familie of kinderen of goede vrienden die niet het evangelie geloven of het evangelie niet kennen. Wat gebeurt er met hen na het sterven? Gods woord verteld ons dat er een zekere verwachting is voor iedereen!

3 ‘Opstanding van Job’ Weet u dat Job iets wist over een opstanding? (NBG) Job 14:10-12 Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; TOTDAT de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap. De tekst is heel duidelijk. Het ‘TOTDAT’ in deze tekst geeft aan dat een mens ‘ontwaakt’ uit de dood als de hemelen (van de huidige wereld) er niet meer zijn.

4 Hoop voor iedereen Algemene Christelijke gedachten: Direct nadat je gestorven bent ‘wordt je “wakker” in de hemel of in de hel’. Je ‘lichaam’ verplaatst als het ware van de aarde naar de ‘hemel of de hel’. Als je hier goed over nadenkt zegt men in de diepste zin dit : Je sterft op aarde maar je leeft voort, alleen op een andere plek. Deze gedachte zult u nergens in de bijbel terug vinden.

5 Hoop voor iedereen Dit zegt de bijbel over de dood.
- Psalm 6:6 Want in de dood is Uwer geen gedachtenis, wie zou U loven in het dodenrijk? - Prediker 9:10 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. - Hand.2:29 , 34 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. (…) 34 Want David is niet opgevaren naar de hemelen.

6 Hoop voor iedereen Wat is de dood dan wel? De dood is een terugkeer. Lichaam Gen.3:19 19 in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Pred.12:7 en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. Levensadem In gen.2:7 lezen we: toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. Het omgekeerde gebeurt bij het sterven, we geven de geest, de levensadem keert terug naar de Here God.

7 Opstanding waarvan Job wist
Terug naar Job. De opstanding waar Job over sprak komen we ook in het ‘Nieuwe Testament’ tegen. Weliswaar verwoord in een andere term, maar onze Heer Jezus zegt er iets over. (NBG) Lucas 23:42-43 …En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

8 Paradijs Twee belangrijke aandachtspunten:
De misdadiger vraagt: gedenk mijner wanneer Gij in uw koninkrijk komt. De Heer wist dat de misdadiger NIET zou worden opgewekt voordat Zijn koninkrijk begon en zegt daar ook niets over. MAAR de Heer wist wel dat die misdadiger op een ander moment zou opstaan (worden opgewekt), namelijk in het tijdperk (de aioon) dat NA het koninkrijk zou komen. Job noemde deze tijd ‘als de hemelen (van de huidige aarde) niet meer zijn’. De Heer Jezus noemt het tijdstip en plaats na het koninkrijk, het paradijs. Er staat in vers 43 dit: ik zeg u heden –komma- gij zult met Mij in het paradijs zijn.

9 Paradijs Wat is een paradijs? -Online Vandale woordenboek : een paradijs is een heerlijk oord, een lusthof -Paradijs - lees openbaring 21 en 22 * Openb.21:1,4 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, (…) en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan * Openb.22:2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. etc

10 Opstandingen in de bijbel
Korte samenvatting tot nu toe. Job kende een opstanding (Job.14:12) De Heer Jezus noemde de plaats na de opstanding waar Job over sprak het paradijs (luc.23:43) Tijdstip van Job zijn opstanding …na grote witte troon, boek des levens..., dus NA het ‘duizend jarig rijk’ of het millennium (zie Openbaring 21 en 22) Dood is een terugkeer. Als je sterft keert je levensadem terug naar God. In de dood is geen bewuste waarneming. (Job.14:12, Ps.6:6, Pred.9:10, Ps.31:18)

11 Opstandingen en tijdperken
Opstanding groep ‘3’ (o.a. Adam, Job) Opstanding groep ‘1’ Opstanding groep ‘2’ Jezus noemt dit ‘Paradijs’ Tijdperk 1 Tijdperk 2 Tijdperk 3 Tijdperk 4 Tijdperk 5

12 Opstanding van ‘Abraham/Izaak/Jacob’ ‘Israël’
(NBG) Gen.12:1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. (NBG) Gen.13:14-15 En de HERE zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven. Heeft Abraham in zijn leven in dat land gewoond? Neen Wanneer zal Abraham daar wonen? Na de opstanding Welke opstanding?

13 Opstanding van ‘Abraham/Izaak/Jacob’ ‘Israël’
Mat.8:10 10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden! 11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Izaäk en Jakob in het Koninkrijk der hemelen. Luc.13:28-29 wanneer gij Abraham en Izaäk en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, en zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. Abraham zal dus opgewekt worden en aanliggen in het koninkrijk dat van de hemel op de aarde gevestigd zal worden.

14 Opstandingen in de bijbel
Ook Dan.2:44 spreekt over dit koninkrijk. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in ‘eeuwigheid’ niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan (…) maar zelf zal het bestaan in ‘eeuwigheid’. In het toekomstig Millennium zal de wereld geregeerd worden vanuit Jeruzalem. Er zal een tempel zijn en een offerdienst om de volkeren te leren (Jes.2:1-5).

15 Opstandingen en tijdperken
Opstanding ‘groep 1’ Opstanding ‘groep 3’ (o.a. Adam, Job) Opstanding ‘groep 2’ (‘Israel’) Millennium of 1000 jarig rijk Tijdperk 1 Tijdperk 2 Tijdperk 3 Tijdperk 4 Tijdperk 5

16 Opstanding en wegrukking gemeente
In de bijbel wordt over nog een opstanding van nog een groep gesproken. Een opstanding waar Job niets vanaf wist en waar ‘Abraham/Izaäk/Jacob’ niets vanaf wisten. Een opstanding die ook niet met grote tekenen of zichtbare activiteiten gepaard zal gaan. Het is een opstanding waar alleen Paulus over spreekt 1 Thes.4:16-17 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

17 Opstanding en wegrukking gemeente
In Efez.1 leest u in een paar verzen diverse malen over: tevoren , vooraf, voor - uitverkoren voor de grondlegging der wereld - Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen - het lotdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren -tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Deze eerste opstanding na de opstanding van Christus is als het ware een vooropstanding . Het zijn eerstelingen die als de Heer verschijnt, met Hem in Heerlijkheid zullen verschijnen (Kol.3:4).

18 Opstandingen en tijdperken
Opstanding ‘groep 1’ (gemeente) Opstanding ‘groep 2’ (‘Israel’) Opstanding ‘groep 3’ (o.a. Adam, Job) Tijdperk 1 Tijdperk 2 Tijdperk 3 Tijdperk 4 Tijdperk 5

19 Opstandingen in de bijbel
Samenvatting: Tijdperk 3 - Er is een groep die net op tijd wordt weggerukt voor de verdrukking door opwekking en metamorfose (*1). Het betreft de gemeente (ekklesia). Alleen Paulus spreekt hierover. (*1 - 1 Kor.15:44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. ) Tijdperk 4 - Er is een groep die opgewekt zal worden voor het koninkrijk van de hemelen. Het betreft hen die de (aardse) ’Israël beloften‘ verwachting. Tijdperk 5- Er is een groep rechtvaardigen, van Adam tot en met Noach, die voor dit laatste tijdperk opgewekt zullen worden. Nu gaan we terug naar het begin van deze studie

20 Hoop voor iedereen Ik begon deze studie met het vertellen dat er hoop voor iedereen is. U weet nu van drie opstandingen van drie groepen gelovigen die op verschillende momenten opgewekt worden. Ik heb u echter één ding nog niet verteld. En juist daarin ligt een geweldige hoop en troost. Openb.20:11-15 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

21 Hoop voor iedereen -en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. -En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen -En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Wat gebeurt er met een mens in de poel des vuurs? Hij sterft direct. Wat is dood zijn? We hebben gezien dat er geen bewuste waarneming is. Geen werken, geen overleg, geen kennis. Dus al die mensen die in de poel des vuurs geworpen worden sterven een tweede maal (de tweede dood).

22 Hoop voor iedereen Nu komt het geheim waar alleen Paulus iets over verteld in de Korinthe brief. Vers 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Éen ding weten we zeker, iedereen sterft, maar één ding weten we nu ook zeker, iedereen zal opgewekt worden. Dat staat in vers 22. Ja maar….denkt u misschien, er is een groep die gestorven is in de poel des vuurs. Vers 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.

23 Hoop voor iedereen Over vijandschap dit. Als er oorlogen tussen volkeren zijn, en de vijandschap wordt overwonnen (=verzoening). Wat betekent dat dan? Dan zijn die volkeren niet meer in staat van oorlog , maar dan heerst er vrede. Als de dood onttroont is, en er niet meer is, wat houden we dan over? Juist , leven. Iedereen zal LEVEN! Uw geliefden missen een aantal geweldige tijdperken, en vergis u niet, de 5e aioon of het 5e tijdperk is het beste van het beste, maar aan het einde van dit tijdperk zullen ook zij , die het evangelie niet geloven of nog nooit van het evangelie gehoord hebben, opgewekt worden.

24 Hoop voor iedereen AMEN!! Opgewekt worden?
Jazeker, als ieder is opgewekt, dan zal God alles in allen zijn. 1 Kor.15:28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. AMEN!!


Download ppt "De opstandingen in de bijbel"

Verwante presentaties


Ads door Google