De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Bijdragehervorming Inhoud 1. 1.Bepaling van referte-inkomen 2. 2.Startende zelfstandige 3. 3.Gevestigde zelfstandige 4. 4.Regularisaties na stopzetting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Bijdragehervorming Inhoud 1. 1.Bepaling van referte-inkomen 2. 2.Startende zelfstandige 3. 3.Gevestigde zelfstandige 4. 4.Regularisaties na stopzetting."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 Bijdragehervorming

3 Inhoud 1. 1.Bepaling van referte-inkomen 2. 2.Startende zelfstandige 3. 3.Gevestigde zelfstandige 4. 4.Regularisaties na stopzetting 5. 5.Gepensioneerde zelfstandige 6. 6.Wijziging loopbaan en onvolledige jaren 7. 7.Vrijstelling 8. 8.Stopzettingsmeerwaarden 9. 9.Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen 10. 10. Tips

4 4 1. Bepaling referte-inkomen

5 5 Bijdragebasis = referte-inkomen Bruto-bedrijfsinkomsten - -Bedrijfslasten - -Bijdragen sociaal statuut - -Premies aanvullend pensioen = Netto-Bedrijfsinkomsten

6 6 Netto (bedrijfs)inkomsten x herwaardering (enkel bij bepaling wettelijke voorlopige bijdragen) x bijdragepercentage +administratiekosten =jaarbijdrage :4 = Kwartaalbijdrage Bijdrageberekening

7 2. Startende zelfstandige

8 8   Geen wijzigingen   Onvolledige jaren worden afgeschaft (zie verder) Bijdragecyclus starters

9 Bijdragecyclus starter t.e.m. 2014 20112012201320142015 201120122013 201120122013 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op 20,5% 21% 21,5% 22% Reg.2011Reg.2012Reg.2013 Situatie:Start op 01/01/2011

10 Bijdragecyclus starter vf 2015 2015201620172018201920202021 201520162017 2015201620172018201920202021 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op 20,5% 21% 21,5% 22% Reg.2015Reg.2016Reg.2017 2015201620172018 22% Reg.2018Reg.2019 Situatie:Start op 01/01/2015

11 Voorlopige bijdragebasis Sociale bijdragen 1. Starter Wettelijke voorlopige bijdrage Vrijwillige voorlopige bijdrage

12 Wettelijke voorlopige bijdrage starter   Wettelijke minimumbijdrage in hoofdberoep   Wordt door het SVF voorgesteld en zonder bericht van wijziging (of melding op aansluiting) ook toegepast.   Andere grenzen voor bijberoep, gepensioneerd,…

13 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (starter)   Voor hoofdberoepen in principe niet mogelijk   Voor bijberoep, gelijkstelling bijberoep, gepensioneerden: vb. vrijstelling van minimumbijdrage   Boete bij onterechte vermindering ( zie verder)   Kan vrij verhoogd worden

14 3. Gevestigde zelfstandige

15 Sociale bijdragen 3. Gevestigde Vrijwillige voorlopige bijdrage VerminderdeVerhoogde 2x Minimumbijdrage Minimumbijdrage Wettelijke voorlopige bijdrage

16 Wettelijke voorlopige bijdrage (gevestigde)   Berekend op basis van de inkomsten van x-3   Wordt voorgesteld door het SVF en zonder bericht van wijziging ook toegepast   Bij laattijdige betaling verhogingen van 3 % en 7 % blijven   Let wel ! Hierbij wel herwaardering maar niet bij definitieve regularisatie

17 Bijdragecyclus t.e.m. 2014 20112012201320142015 201120122013 201120122013 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op 20,5% 21% 21,5% 22% Reg.2011Reg.2012Reg.2013 Situatie:Start op 01/01/2011

18 Bijdragecyclus vf 2015 2015201620172018201920202021 201520162017 2015201620172018201920202021 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op 20,5% 21% 21,5% 22% Reg.2015Reg.2016Reg.2017 2015201620172018 22% Reg.2018Reg.2019 Situatie:Start op 01/01/2015

19 Bijdragecyclus overgang 2011201220132014201520162017 2011201220132014201520162017 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op Reg.2015Reg.2016Reg.2017 201220132014 Reg.2015 Situatie:Reeds jaren zelfstandig 22%

20 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Kan beperkt verlaagd worden 2 Opties: Minimumbijdrage Indien verwachte inkomsten < inkomsten die overeenstemmen met de minimumbijdrage ( 12.870,43 euro in 2014) 2x minimumbijdrage Indien verwachtte inkomsten > inkomsten die overeenstemmen met de minimumbijdrage en < 2 x de inkomsten die overeenstemmen met de minimumbijdrage ( 25.740,86 euro in 2014)

21 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Aanvraag moet gemotiveerd worden met objectieve elementen   Bijberoep, gepensioneerd,…: andere grenzen ( zie volgende dia)   Aanvraag moet in jaar zelf gebeuren   Betaalde voorlopige wettelijke bijdragen worden niet terugbetaald bij aanvraag vrijwillige verlaagde voorlopige bijdrage.

22 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde) 1.423,892.847,815.653,986.742,0612.870,4325.740,86 Zelfstandigen in hoofdberoep (niet bij starters) Meewerkende echtgenoot maxi-statuut (niet bij starters) Zelfstandigen bijberoep Zelfstandigen artikel 37 Gepensioneerd en TA (OP)

23 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Indienen van de aanvraag:   Schriftelijk én aangetekend of   Neergelegd ter plaatse bij het fonds   1 afwijking: gepensioneerde met toegelaten activiteit   Verklaring is gelijkgesteld met aanvraag vermindering tot drempel toegelaten activiteit   Vanaf jaar volgend op pensioen   Tenzij pensioen ingaat op 1 jan (vanaf jaar zelf)   + 2 volgende jaren

24 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Inhoud van de aanvraag:   Aanvraagformulier   Nodige documenten   Geldigheidsduur van de aanvraag:   Aanvraag voor jaar N => enkel voor jaar N (1 bijdragejaar)   Meerdere jaren verminderde bijdrage => meerdere aanvragen, telkens een afzonderlijk dossier!

25 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Bewijslast in hoofde van zelfstandige:   Aannemelijk maken daling inkomsten jaar N ten opzichte van jaar N-3   Aannemelijk maken daling inkomsten onder wettelijke drempel   Nodige objectieve elementen onder vorm van documenten voorleggen   Duiding geven aan SVF ivm inkomensdaling   evt gebrekkige bewijskracht documenten   vervolledigen dossier

26 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Beoordeling objectieve elementen:   Bevoegdheid SVF   Toetsen aan 3 criteria   1. voorafgaande ervaringen met aanvrager   Vb: CTX minder dan 3 jaar geleden en gedeelte oninbaar of 2 kwartalen vrijstelling voorgaand jaar   2. persoonlijke voorvallen met inkomensverlies als gevolg   Vb: ziekte, ongeval, bevalling of beslag of hulp OCMW, collectieve schuldenregeling,…   3. directe of indirecte link aan de uitoefening van de activiteit   Vb: faillissement belangrijke klant, daling BTW-inkomsten, trend laatste 3 jaar, afname personeelsbestand of vennoten, overdracht of afstand, enz…

27 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Beoordeling objectieve elementen:   elk dossier minstens twee van de genoemde criteria én   minstens één van de twee criteria komt uit tweede of derde groep   In geval van een duidelijke en realistische inschatting op basis van voorgelegde stukken, maar zonder te beantwoorden aan tenminste twee criteria => eventueel toch aanvaarden

28 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Beoordeling objectieve elementen:   Begin van een jaar:   Meerdere elementen nodig   Nog geen inkomensgegevens beschikbaar   Einde van het jaar:   Minder elementen nodig   Al inkomensgegevens beschikbaar   Afweging tov wettelijke drempels

29 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Beslissing:   Vormvereisten   Mogelijke verhogingen   Weigering => nieuwe aanvraag mogelijk   Monitoring - Controle:   Statistiek aantal aanvragen, weigeringen, goedkeuringen,…   Opvolging bijsturing in vierde kwartaal   Eventueel aanpassingen

30 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde)   Nieuw :   Verhogingen van 3 % en 7 %   Voor de eerste keer aangerekend op 1 januari van jaar X+1 tot het kwartaal van betaling of regularisatie   onbetaalde bijdragen op 31/12 jaar X   Opmerking: niet verwarren met verhogingen omwille van laattijdige betaling

31 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde) Voorbeeld 1 Voorgestelde wettelijke bijdrage : 2.200 EUR per kwartaal - -Gevraagde vermindering : 1.400 EUR (dubbele van min.bijdrage) - -Totale betaling 2015 : 4 * 1.400 = 5.600 EUR Definitieve bijdrage 2015 : van 1.800 EUR per kwartaal (7.200 op jaarbasis) – regularisatie op 12/08/2017 - -Bijbetaling van 1.600 EUR (7.200-5.600) - -Onbetaalde bijdragen op 31/12/2015 = 1.600 EUR - -Verhoging 7% = 1.600 EUR * 0,07 = 112 EUR - -Verhoging 3% = 1.600 EUR * 0,03 * 7 = 48 * 7 = 336 EUR => totale verhoging verminderde bijdrage = 448 EUR

32 Vrijwillig verminderde voorlopige bijdrage (gevestigde) Voorbeeld 2 Voorgestelde wettelijke bijdrage : 2.200 EUR per kwartaal - -Gevraagde vermindering : 1.400 EUR (dubbele van min.bijdrage) - -Totale betaling 2015 : 4 * 1.400 = 5.600 EUR Definitieve bijdrage 2015 : van 2.400 EUR per kwartaal (9.600 EUR op jaarbasis) – regularisatie in oktober 2017 - -Verschil betaalde bijdragen op 31/12/2015 = 4.000 EUR (9.600 – 5.600) - -OPGELET => 2.400 > 2.200 (wettelijke voorlopige bijdrage) - -Verhoging op verschil wettelijke voorlopige bijdrage (8.800 – 5.600 = 3.200 EUR) - -Verhoging 7% = 3.200 EUR * 0,07 = 224 EUR - -Verhoging 3% = 3.200 EUR * 0,03 * 8 = 96 * 8 = 768 EUR => totale verhoging verminderde bijdrage = 992 EUR

33 NIEUW ! Overschotten en affectatieregels   Bijbetalen kan:   Bovenop de wettelijke voorlopige bijdrage   Bovenop de verminderde voorlopige bijdrage ( indien geraamd inkomen hoger dan 1x of 2x minimumplafond en lager dan wettelijk voorlopig bijdrageplafond )   De bijbetaling kan:   Vrijwillig   Op basis van een geschat inkomen   Op voorwaarde dat er geen oudere vervallen schulden zijn (= vervaldag ligt voor de betaaldatum)

34 Overschotten en affectatieregels Zelfstandige A heeft wettelijke voorlopige bijdragen betaald. 12/ 2015 bijbetaling Boeking betaling op ‘vrije overschotten’ 2015 Zelfstandige B bevindt zich in dezelfde situatie. Betaling € 1 000 Onbetaalde bijdrage van 2014 van € 200. Saldo van € 800 in vrije overschotten 2015 Zelfstandige C bevindt zich in dezelfde situatie. Betaling € 1 000 bijbetalen 2014 openstaande bijdrage € 2 000. geen saldo meer beschikbaar voor overschot.

35 Overschotten en affectatieregels 35 Kunnen overschotten nog terugbetaald worden ? Ja, onder specifieke voorwaarden :   Geen openstaande schulden (ook geen voorgaande jaren)   Aanvraag terugbetaling voor 31/12 jaar X   Aanvraag heraanwending ook voor 31/12 jaar X Kan in 2016 nog bijbetaald worden voor 2015 ?   Ja, maar dit kan noch terugbetaald, noch heraangewend worden.

36 4. Regularisatie na activiteit

37 Regularisatie na einde zelfstandige activiteit   Huidige situatie :   Definitieve stopzetting geeft nooit een regularisatie   Wijzigt vanaf 2015

38 Regularisaties na einde zelfstandige activiteit   Gewone stopzetting, stopzetting bij ziekte, faillissement,… Er volgen nog regularisaties na stopzetting van de zelfstandige activiteit TIP! Zorg voor een correcte inschatting van de inkomsten in de laatste jaren van zelfstandige activiteit. Zo worden zware regularisaties na stopzetting vermeden.

39 Stopzetting zelfstandige activiteit 20152016201720182019 201220132014 201520162017 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op 22% Reg.2015Reg.2016Reg.2017 Situatie:Reeds jaren zelfstandig Stop 31/12/2017

40 5. Gepensioneerde zelfstandige

41 Gepensioneerde zelfstandige   Bij stopzetting activiteit bij pensioen: 2 opties voor laatste 3 bijdragejaren voorafgaand. Wettelijke voorlopige bijdragen met regularisatie = voorlopige wettelijke bijdrage op x-3, nadien herberekening op jaar x = pensioenbedrag wijzigt telkens na regularisatie Wettelijke voorlopige bijdragen zonder regularisatie = voorlopige wettelijke bijdrage op x-3 zonder regularisaties nadien. = definitief pensioenbedrag ligt vast bij aanvang van pensioen

42 Voor pensioen : jaar op jaar 20152016201720182019 201220132014 201520162017 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op 22% Reg.2015Reg.2016Reg.2017 Situatie:Reeds jaren zelfstandig Stop 31/12/2017 + Pensioen 01/01/2018

43 Voor pensioen : bijdrage op X – 3 201520162017 201220132014 201220132014 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op 22% Situatie:Reeds jaren zelfstandig Stop 31/12/2017 + Pensioen 01/01/2018 =

44 Gepensioneerde zelfstandige   Voorwaarden optie 2:   aanvraag uiterlijk op de eerste ingangsdatum van het pensioen   ingangsdatum van pensioen uiterlijk op 1/1/2019   volledige stopzetting op moment van pensionering   enkel drie laatste kalenderjaren waarvoor :   geen aanvraag verminderde bijdragen is ingediend   of waarop nog geen regularisatie is uitgevoerd.

45 Gepensioneerde zelfstandige   Voorbeeld :   Een zelfstandige weet op 1/5/2015 dat hij zijn zelfstandige activiteit zal stopzetten en met pensioen zal gaan en pensioen zal ontvangen vanaf 1/12/2017 (ingang pensioen). Hij vraagt op 1/5/2015 (aanvraagdatum) om NIET te regulariseren. Op 1/4/2017 wordt het bijdragejaar 2015 geregulariseerd op het inkomen van 2015   Berekeningsbasis ?   2017 op 2014   2016 op 2013   2015 op 2015   2014 op 2011 (huidige wetgeving)

46 6. Wijziging loopbaan en onvolledige jaren

47 Begin van bezigheid Het aantal situaties met begin van bezigheid, wordt sterk verminderd. Enkel : wanneer geen enkele zelfstandige activiteit werd uitgeoefend in het voorgaande kwartaal of bij een overstap van het mini-statuut meewerkende echtgenote naar een andere bijdragecategorie. Overgang van hoofd- naar bijberoep en omgekeerd => geen begin van bezigheid meer.

48 Wijziging loopbaan Voorbeeld : bijberoep wordt hoofdberoep Vóór 2015 Nieuwe aanvang: bijdrageberekening wordt volledig hernomen alsof het een starter is. Vanaf 2015 Geen nieuwe aanvang: er worden voorlopige wettelijke bijdragen aangerekend op basis van inkomsten x-3. Dit kan wel een element zijn om vrijwillige verminderde voorlopige bijdragen te betalen in dat jaar.

49 Wijziging loopbaan vóór 2015 2010/4 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2010/3 2011 2012 2013 2007 2011 2012 2013 2007 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op BB HB BB 2013/4 2013 HB 1 e periode 20,5% 2 e periode 21% 3 e periode 21,5% Definitief 22% Definitief 22% 2013 2014/1 2011 HB

50 Wijziging loopbaan vanaf 2015 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3 2014/3 2012 2014 2012 2013 2014 2011 2015 2016 2017 2011 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op BB HB BB 2017/4 2017 HB Definitief 22% Definitief 22% Definitief 22% Definitief 22% Definitief 22% 2014 2018/1 2018 HB 2015

51 Onvolledige jaren: starter   Kalenderjaar met minder dan 4 kwartalen aansluiting (in dezelfde categorie) Vóór 2015 Gebaseerd op eerstvolgende volledige jaar. Vb: Start 15/08/2013 Berekend op inkomsten 2014 Vanaf 2015 Berekeningsbasis wordt geproratiseerd. Vb: start 15/08/2015, inkomsten in die periode = €3.000 €3.000/2 (kwartalen) x 4(kwartalen per jaar)= Bijdragebasis 2015/3 en 2015/4 = €6.000

52 Onvolledig jaar vóór 2015 (starter) 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2010/4 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2011 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op HB 2014/1 2011 HB 1 e periode 20,5% 2 e periode 21% 3 e periode 21,5% Definitief 22%

53 Onvolledig jaar vanaf 2015 (starter) 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2015/4 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op HB 2019/1 2019 HB 1 e periode 20,5% 1 e periode 20,5% 2 e periode 21% 3 e periode 21,5% 2018 2016 Definitief 22%

54 Voorbeeld Start bijberoep op 1/4/2014 Tweede, derde en vierde kwartaal 2014 op inkomsten 2015 2015 op 2015 2016 op 2016 2017 op 2017 2018 – 2015 > regu 2018 2019 - 2016 < regu 2019 Start bijberoep op 01/04/2015 2015 op 2015 Inkomen = 5000 € 5000/3 * 4 = 6666,66 € 2016-2016 2017-2017 2018-2018 2019-2016 > 2019 2020-2017 > 2020 TIP starter: misschien toch beter starten in het 1ste kwartaal (delen door 4) i.p.v. het 2de kwartaal (delen door 3)

55 Onvolledige jaren: wijziging loopbaan   Kalenderjaar met minder dan 4 kwartalen aansluiting (binnen eenzelfde categorie) Vóór 2015 Periode oude categorie: Gebaseerd op X-3 of laatst voorafgaande volledig jaar of minimumbijdrage Periode nieuwe categorie: Gebaseerd op eerstvolgende volledig jaar Vanaf 2015 jaarinkomen wordt effectief gebruikt geen nieuwe aanvang rekening houden met plafonds

56 Onvolledig jaar vóór 2015 (loopbaan) 2011/2 2011/3 2011/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2011/1 2011 2012 2013 2008 2012 2013 2014 2008 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op BB HB BB 2014/2 2014 HB 1 e periode 20,5% 2 e periode 21% 3 e periode 21,5% Definitief 22% 2014

57 Onvolledig jaar vanaf 2015 (loopbaan) 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2019/1 2016/1 2013 2014 2015 2013 2016 2017 2018 2019 2016 Bijdrage voor Voorlopige bijdrage berekend op Definitieve bijdrage berekend op BB HB BB 2019/2 2019 HB Definitief 22% Definitief 22% Definitief 22% 2016 Definitief 22% Definitief 22%

58 Voorbeeld HB wordt BB 58 BB vanaf 01/07/2014 Inkomen 2011 = 40.000 € Inkomen 2014 = 30.000 € Inkomen 2015 = 5.000 € 1/2 2014 HB op 40.000 € 3/4 2014 BB wordt berekend op 2015 = inkomen 2014 (jaar van wijziging) speelt geen rol!!!! Opnieuw taxatie 20,5%, 21% en 21,5% BB vanaf 01/07/2015 Inkomen 2012 = 40.000 € Inkomen 2015 = 30.000 € Wettelijke voorlopige bijdrage 2015 op 40.000 € - vermindering mogelijk Werkelijk inkomen 2015 = 30.000 € (25.000 eerste 2 kwartalen + 5.000 laatste 2 kwartalen) 3/4 2015 wordt ook berekend op 2015 (30.000 €) = inkomen jaar van wijziging speelt nu wel een rol!!! 2016 op 2013, mogelijkheid om te verlagen = uiteindelijk op 2016 2017 op 2014, …. Uiteindelijk 2017 Doorlopende taxatie van 22%

59 Voorbeeld toegelaten activiteit (TA) 59 Zelfstandige reeds 10 jaar actief Inkomen 2011 = 40.000 € Pensioen op 01/07/2014 Grens ta 62 jaar: 6.175 € 1 & 2/ 2014 = HB op 40.000 3 & 4/ 2014 = maximaal 233 € (plafonnering van het referte –inkomen) 2015 : op 2012 met maximale bijdrage van 233 € 2016 … Zelfstandige reeds 10 jaar actief Inkomen 2012 = 40.000 € Pensioen op 01/07/2015 Grens ta 62 jaar: 6.175 € 1 & 2/ 2015 = HB op 40.000 EUR 3 & 4/ 2015= doorlopende taxatie op 2012 > mogelijkheid om de bijdragen te verlagen tot de grens (233 €)! Stel: inkomen 2015 = 43.000 € (40.000 eerste 2 kwartalen + 2 kwartalen 3.000€) 2015: regularisatie op 43.000 €, dus ook de 2 kwartalen TA (verschil oude wetgeving) 2016 – 2018: automatische toekenning verminderde bijdrage overeenkomstig de TA met achteraf regularisatie 2019 – …: voorlopig x-3 met herberekening

60 Voorbeeld stopzetting 60 Oude wetgeving: Stopzetting op 01/10/2014 1-3/2014 op het inkomen van 2011 Geen rekening met het inkomen van 2012, 2013, 2014 Nieuwe wetgeving Stopzetting op 01/10/2019 1-3/2019 wettelijk voorlopig op het inkomen van 2016 Definitieve taxatie op inkomen 2019 (40.000 €) 40.000/3 x 4 = 53.333,33 € 3 kwartalen op 53.333,33 € Bij gewone stopzetting: afrekening op het jaar zelf

61 7. Vrijstelling

62 Vrijstelling bijdragen   Enkel vrijstelling voor voorlopige bijdragen   Vrijstelling voorlopige bijdragen = Vrijstelling regularisatie bijdragen indien werkelijk inkomen niet hoger dan 2x minimumdrempel (= 25.740,86 EUR) Opgelet! Indien de inkomsten in jaar x > 2x minimumdrempel: retroactieve annulering van de vrijstelling jaar x!   Aparte vrijstelling voor herzieningsbijdragen is niet mogelijk

63 Vrijstelling bijdragen   Aparte regels indien drempel van 25.740,86 EUR nipt overschreden   Behoud vrijstelling van de bijdrage ondanks overschrijding van het dubbele van de minimumdrempel hoofdberoep op voorwaarde dat:   De inkomsten die als basis dienen voor de regularisatie niet meer bedragen dan 120% van het dubbele van de minimumdrempel hoofdberoep ( = 30.889,03 EUR) EN   De inkomsten die als basis dienen voor de regularisatie niet meer bedragen dan 120% van de inkomsten die de zelfstandige voor het betrokken jaar ter informatie opgaf in de loop van de procedure tot vrijstelling.

64 Vrijstelling bijdragen Voorbeeld: vrijstelling bekomen- definitieve inkomen (Y) gekend: -Y < 25.740,86 : behoud vrijstelling -Y > 30.889,03 : annulatie vrijstelling -25.740,86 < Y < 30.889,03 :vergelijking met 120% van geraamde inkomen 27.500 <> 24.000 * 120%= 28.800 : behoud vrijstelling 27.500 <> 12.000 * 120%= 14.400 : verlies vrijstelling 27.500 <> 20.000 * 120%= 24.000 : verlies vrijstelling 64

65 8. Stopzettingsmeerwaarden

66 Bijdragebasis: stopzettingsmeerwaarde Nieuwe regeling stopzettingsmeerwaarden (in jaar X) Geen onderdeel van berekeningsbasis indien:   Stopzetting van elke zelfstandige activiteit ten laatste 31/12/x+1   Rustpensioen genieten ten laatste 31/12/x+1 Procedure: - -Wordt niet automatisch toegepast - -Klant dient Zenito kopie van aanslagbiljet te bezorgen

67 Stopzettingsmeerwaarden 67 Stopzettingsmeerwaarde (SMW) : Oude wetgeving: SMW in 2011 in 2014 betaal ik op het referte-inkomen van 2011 inclusief SMW (gewoon principe) Stopzettingmeerwaarde in 2014 : Nieuwe wetgeving: Wettelijk voorlopige bijdragen 2017 op 2014 regularisatie 2017 op 2017 SMW in 2014 maakt geen deel uit van de berekeningsbasis !!!

68 Stopzettingsmeerwaarden 68   SMW in 2015 : 2015 op 2012 > bij regularisatie op 2015   SMW 2015 behoort tot de bijdrageberekeningsbasis van 2015   NIEUW: Wanneer geen rekening met SMW 2015 ? 1. Stopzetting ten laatste op 31/12/2016 2. Pensioen of pensioen met TA op 01/12/2016 3. Stoppen in 2015 en opnieuw starten in 2016 = er mag geen onderwerping zijn op 31.12.2016

69 Stopzettingsmeerwaarde vs. stopzettingsvergoeding Stopzettingsvergoedingen voor bedrijfsleiders De stopzettingsvergoeding uitgekeerd aan een bedrijfsleider naar aanleiding van de stopzetting van zijn activiteit blijft mee opgenomen in de berekeningsgrondslag.

70 9. Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen

71 Aanvullend pensioen   (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen blijft mogelijk   Steeds berekend op inkomen X-3   Geen regularisatie VAP bij regularisatie sociale bijdrage

72 10. TIPS

73 Tips   Op de inkomsten van 2013 en 2014 zullen voor een gevestigde zelfstandige zonder loopbaanwijziging in die periode nooit sociale bijdragen berekend worden.   Voorzie extra winstdeelnames en tantièmes in 2013 & 2014   Stel regularisatie studieperiode uit tot 2015   Probeer inkomsten goed in te schatten, vermijd zware regularisaties. Voor wie constante inkomsten heeft wijzigt weinig.

74


Download ppt "2 Bijdragehervorming Inhoud 1. 1.Bepaling van referte-inkomen 2. 2.Startende zelfstandige 3. 3.Gevestigde zelfstandige 4. 4.Regularisaties na stopzetting."

Verwante presentaties


Ads door Google