De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Misdrijven tegen de zeden Gebaseerd op hoofdstuk 9 van het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Misdrijven tegen de zeden Gebaseerd op hoofdstuk 9 van het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer."— Transcript van de presentatie:

1 www.zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Misdrijven tegen de zeden Gebaseerd op hoofdstuk 9 van het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer

2 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG’s Overige jurisprudentie

3 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com3 Ne bis in idem (1/2) Art. 1 Sr Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast

4 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com4 Ne bis in idem (2/2) Gelet op art. 1 Sr is het dus van belang bij zedenmisdrijven die (ook) langer geleden gepleegd zijn altijd de tekst van de oude zedenmisdrijven te vergelijken met de tekst van de huidige misdrijven Niet alleen vanwege het verschil in bestanddelen maar ook gelet op de gewijzigde bepalingen over verjaring en klacht (en dat gaat nog wel eens mis)!!

5 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com5 Stelling Slechts enkele zedenmisdrijven zijn alleen vervolgbaar op klacht

6 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com6 Geen enkel zedenmisdrijf is klachtmisdrijf De volgende zedenmisdrijven waren tot 1 oktober 2002 klachtmisdrijven: art. 245: (gemeenschap met iemand tussen 12 en 16); art. 247: (ontucht met iemand tussen 12 en 16) en art. 248a: (verleiding van minderjarige tot ontucht) Sinds 1 oktober 2002 is er voor de opsporing / vervolging van geen enkel zedenmisdrijf een klacht vereist

7 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com7 Stelling Als het vermoedelijk gepleegde zedenmisdrijf gepleegd is onder oud recht en er toen een klacht vereist was moet er wél een klacht opgenomen worden

8 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com8 Feit onder oud recht (klacht vereist) Indien feit gepleegd onder oud recht en er toen een klacht vereist was: klacht opnemen dus (immers: gunstiger voor verdachte) Ook de MvT bij de wetswijziging stelt (onder verwijzing naar art. 1 Sr) dat een klacht vereist is indien het feit (ook) gepleegd is vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet en lagere rechtspraak wijst daar ook op

9 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com9 Stelling Als verzuimd is een klacht op te nemen dan kan dat niet meer hersteld worden

10 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com10 Herstel klachtverzuim Aangezien onder de oude wetgeving in afwijking van art. 64 t/m 66 Sr de klachttermijn gelijkgesteld was aan de verjaringstermijn (art. 245,4, 247,3 en 248a,2 oud), zou er alsnog een klacht opgenomen kunnen worden Let op: bij verstrijken klachttermijn: wat was wens aangever ten tijde van doen 'aangifte'? Een klacht?? Zo ja, geen probleem. Zie hierover (relativering klachtvereiste) ook zakboek HulpOvJ 10.4

11 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com11 Vertegenwoordiger (art. 65) (1/4) 1. Indien de in art. 64 aangewezen persoon (= klachtgerechtigde: degene tegen wie het feit is begaan) –de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt –of anders dan wegens verkwisting onder curatele is gesteld, –dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet in staat is te beoordelen of zijn belang gediend is met de klacht geschiedt de klacht door zijn wettige vertegenwoordiger in burgerlijke zaken.

12 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com12 Vertegenwoordiger (art. 65) (2/4) 2. Indien de in art. 64 aangewezen persoon overleden is, zijn tot de klacht gerechtigd: zijn ouders, zijn kinderen en zijn overlevende echtgenoot, tenzij blijkt dat hij een vervolging niet heeft gewild. 3. Indien de klacht tegen de wettige vertegenwoordiger in burgerlijke zaken van de in art. 64 aangewezen persoon moet geschieden, zijn tot de klacht gerechtigd: de echtgenoot, een bloedverwant in de rechte linie of, bij het ontbreken van al die personen, een broer en een zuster. 4. Indien een in het 2 e of 3 e lid aangewezen persoon de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt of anders dan wegens verkwisting onder curatele is gesteld, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet in staat is te beoordelen of zijn belang gediend is met de klacht, kan vervolging plaatsvinden op klacht van diens wettige vertegenwoordiger in burgerlijke zaken.

13 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com13 Stelling Beslissend voor de bevoegdheid tot het indienen van een klacht is de leeftijd en/of gesteldheid van het slachtoffer ten tijde van het vermoedelijk gepleegde zedenmisdrijf en dus niet ten tijde van het indienen van de klacht!

14 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com14 Vertegenwoordiger (3/4) LET OP: beslissend voor de bevoegdheid tot het indienen van een klacht is de leeftijd en/of gesteldheid van het slachtoffer ten tijde van het indienen van de klacht en dus niet ten tijde van het misdrijf!

15 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com15 Vertegenwoordiger (4/4) Indien er meer wettelijke vertegenwoordigers zijn (bijv. de ouders van een kind dat nog geen 16 jaar is) dan dient de klacht door die vertegenwoordigers gezamenlijk gedaan te worden of met toestemming van de andere vertegenwoordiger(s) plaats te vinden. Om problemen te voorkomen dient hiervan in het pv melding gemaakt te worden (ook van het aantal en de hoedanigheid van de vertegenwoordigers)

16 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com16 Stelling Met het afschaffen van het klachtvereiste voor zedenmisdrijven behoeft het OM bij zedenmisdrijven gepleegd ten aanzien van een minderjarige van 12 jaar of ouder de minderjarige ook niet meer in de gelegenheid te stellen zijn mening over het gepleegde feit kenbaar te maken

17 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com17 Mening minderjarige art. 245, 247 of 248a Wel dient sinds 01 oktober 2002 art. 167a Sv in acht genomen te worden: ter zake van een misdrijf, omschreven in art. 245, 247, 248a, 248d of 248e Sr en gepleegd ten aanzien van een minderjarige die twaalf jaren of ouder is, stelt het OM de minderjarige zo mogelijk in de gelegenheid zijn mening over het gepleegde feit kenbaar te maken

18 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com18 Verjaringstermijn (1/4) Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring (art. 70,1 Sr): 1.in 3j voor alle overtredingen 2.in 6j voor misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan 3j is gesteld schennis/239, porno/240, bescherming jeugdigen < 16j/240a 3.in 12j voor de misdrijven waarop tijdelijke gevangenisstraf van > 3j is gesteld kinderporno/240b, seksueel binnendringen van bewusteloze enz./243, seksueel binnendringen van iemand < 16 jaar/245, feitelijke aanranding v/d eerbaarheid/246, ontucht met bewusteloze, verminderd bewustzijn, onmachtige, gestoorde of kind/247, verleiding minderjarige tot ontucht/248a, ontucht met minderjarige prostituee/248b, aanwezig zijn bij seksuele exploitatie van minderjarige/248c, seksuele corruptie/248d, grooming/248e, ontucht met misbruik van gezag/249, koppelarij/250 4.in 20j voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van > 10j is gesteld verkrachting/242 en seksueel binnendringen < 12j/244 Art. 70,2 Sr: in afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot strafvordering niet voor misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld

19 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com19 Verjaringstermijn (2/4) Art. 71 Sr De verjaringstermijn van een t.a.v. een minderjarige gepleegd met name genoemd zedenmisdrijf (240b of 242 t/m 250 Sr) vangt aan op de dag nadat het slachtoffer 18 jaar is geworden

20 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com20 Verjaringstermijn (3/4) Art. 77d Sr De verjaringstermijn van het recht tot strafvordering wordt t.a.v. misdrijven bij jeugdigen tot de helft ingekort Voor een jeugdige in de leeftijd van 16 tot 18 jaar die een met name genoemd zedenmisdrijf (240b of 242 t/m 250) heeft gepleegd t.a.v. een minderjarige, geldt echter de volledige verjaringstermijn

21 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com21 Verjaringstermijn (4/4) De hiervoor omschreven bepalingen zijn ook van toepassing op de verjaring van strafbare feiten die zijn gepleegd voor 1 september 1994 (inwerkingtreding voorgaande bepalingen) mits die feiten al niet vóór de ingang van de nieuwe wetgeving verjaard waren! HR, NJ 97-261 en NJB 98-53

22 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com22 Stelling Seksuele handelingen tussen mens en dier vallen nooit onder het bereik van de zedelijkheidswetgeving

23 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com23 Bestialiteiten Ook seksuele handelingen tussen mens en dier vallen onder het bereik van zedelijkheidswetgeving (niet als zodanig maar alleen als ze vallen onder een delictsomschrijving) Niet vereist is dat verdachte zelf deelneemt aan de seksuele activiteiten HR, NJ 98-337 Let inmiddels op wetswijziging seks met dieren / ‘dierenporno’ (nieuw art. 254 en 254a, zie hierna)

24 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

25 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com25 Schennis eerbaarheid (art. 239) Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid: 1  op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd; 2  op een andere dan onder 1  bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar; 3  op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

26 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com26 Schennis eerbaarheid (art. 239) Schennis: uitgegaan dient te worden van de hier te lande heersende zeden, welke worden bepaald door de bij een belangrijke meerderheid van het Nederlandse volk op dit punt levende opvattingen Voldoende is dat de dader willens en wetens een onder gegeven omstandigheden voor het normaal ontwikkeld schaamtegevoel kwetsende handeling verricht

27 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com27 Stelling Onder schennis der eerbaarheid valt volgens de HR ook schennis door gesproken woord

28 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com28 Schennis eerbaarheid (art. 239) Onder schennis valt volgens de HR niet schennis door afbeelding, geschrift of gesproken woord Dat zou volgens de HR onder omstandigheden wel belaging kunnen opleveren Te denken valt onder omstandigheden mijns inziens ook aan bedreiging met verkrachting

29 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com29 Schennis eerbaarheid (art. 239) 1: op of aan plaats voor het openbaar verkeer bestemd Plaatsen, die men in het normale verkeer betreedt (de openbare weg, openbare terreinen zoals parken, duinen, stranden, postkantoren, stations e.d.)

30 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com30 Stelling Schennis is ook strafbaar als zij niet plaatsvindt op een voor het openbaar verkeer bestemde plaats maar wel vanaf zo'n plaats te zien is (exhibitie vanachter een raam, zichtbaar op straat)

31 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com31 Schennis eerbaarheid (art. 239) Door het opnemen van de woorden 'op of aan' is schennis dus ook strafbaar indien zij niet plaatsvindt op zo'n voor het openbaar verkeer bestemde plaats maar wel vanaf zo'n plaats te zien is (exhibitie vanachter een raam, zichtbaar op straat) Derhalve is niet openbaar de handeling (vanuit een niet openbare plaats) die slechts waarneembaar is vanuit een raam (van een niet openbare plaats) aan de overzijde van de straat

32 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com32 Schennis eerbaarheid (art. 239) 2: op een andere dan onder 1  bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar: plaatsen, welke weliswaar vrij toegankelijk zijn, maar waar iemand niet argeloos met het oog op het aldaar gebodene binnengaat. Voorbeelden zijn bioscopen, theaters, musea e.d. een plaats is ook dan openbaar wanneer zij feitelijk voor het publiek toegankelijk is, ook al is de toegang verboden

33 Schennis eerbaarheid (art. 239) 3: op (niet dus ook 'aan') een niet openbare plaats: een niet voor het publiek toegankelijke plaats lichamelijke tegenwoordigheid van de waarnemer op de plaats van het delict is niet vereist, wel dat de schennispleger vanaf die plaats handelt en dat de waarnemer met z'n eigen ogen (eventueel dus vanaf een andere plaats) waarneemt voorbeelden: klaslokalen, een compagniesbar gesitueerd binnen een kazerne of op het kazerneterrein, ziekenhuizen, kazernes, gevangenissen, spoorwegrijtuigen, enz.

34 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com34 Schennis eerbaarheid (art. 239) Indien een ander daarbij zijns ondanks aanwezig is: 'zijns ondanks tegenwoordig is hij die niet kan heengaan omdat de uitgang hem door gesloten deuren of op andere wijze verhinderd is, of niet tijdig kan heengaan omdat de handeling zonder voorbereiding of aankondiging voorvalt zodat hij er zich eerst van bewust wordt op het ogenblik waarop zij wordt volvoerd'

35 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com35 Schennis eerbaarheid (art. 239) Indien een ander daarbij zijns ondanks aanwezig is: onder 'een ander' wordt ook begrepen degene die zelf de oneerbare handeling ziet of voelt een slachtoffer is ook 'zijns ondanks' tegenwoordig indien dat slachtoffer niet beseft dat er schennis van de eerbaarheid plaatsvindt er behoeft dus geen sprake te zijn van 'niet willen' In het betreffende geval ging het om een man die zich als vrouwenarts voordeed en aldus een argeloze vrouw betastte

36 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com36 Schennis eerbaarheid (art. 239) Art. 239 wordt door de HR uiterst ruim uitgelegd. Bij twijfel of een ander zedenmisdrijf op de concrete feitelijke situatie van toepassing is, kan het verstandig zijn om dit art. 239 subsidiair ten laste te leggen Staat echter géén vh op (3 mnd), wél indien vaste woon of verblijfplaats niet kan worden vastgesteld

37 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com37 Stelling Herhaalde schennis kan ook belaging opleveren

38 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com38 Schennis eerbaarheid (art. 239) Herhaalde schennis tegenover hetzelfde slachtoffer kan onder omstandigheden ook belaging opleveren en dus vh zodat aanhouding buiten heterdaad, ivs, enz. tot de mogelijkheden behoort. Wat schennis lijkt te zijn zou ook wel eens een verdenking van poging verkrachting of een bedreiging met verkrachting kunnen opleveren

39 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com39 Schennis eerbaarheid (art. 239) Onder omstandigheden ook de streaker Hof 's-Gravenhage 30-09-05, LJN AU3645

40 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

41 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com41 Pornografie (art. 240) Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat een afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid is en die afbeelding of dat voorwerp: 1 . op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk tentoonstelt of aanbiedt; 2 . aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

42 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com42 Pornografie (art. 240) Afbeelding: foto, tekening, film (videoclip), beeld (direct zichtbaar) Voorwerp: object, niet zijnde een afbeelding; bijv. een kunstpenis Openlijk: zichtbaar voor ieder die het kan zien (ook achter raam)

43 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com43 Pornografie (art. 240) Aanstotelijk voor de eerbaarheid en op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd: Zie de bespreking van art. 239 (schennis)

44 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

45 Bescherming jeugdigen < 16 jaar (art. 240a) Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar

46 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com46 Bescherming jeugdigen < 16 jaar (art. 240a) In dit artikel is de leeftijd van 'jonger dan zestien jaar' dus niet geobjectiveerd aangezien de verdachte die leeftijd 'moet weten of redelijkerwijs moet vermoeden'

47 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com47 Bescherming jeugdigen < 16 jaar (art. 240a) Afbeelding: foto, tekening, film (videoclip), beeld (direct zichtbaar) Voorwerp: object, niet zijnde een afbeelding; bijv. een kunstpenis

48 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com48 Bescherming jeugdigen < 16 jaar (art. 240a) Een gegevensdrager: zie voor de betekenis van 'gegevens' en 'geautomatiseerd werk' art. 80quinquies en 80sexies. Voorbeelden van dragers van gegevens zijn een videotape, floppy, harde schijf, cd, dvd, enz. Schadelijk is te achten: risico op schade volstaat, vaststaande schade dus niet vereist

49 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

50 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com50 Kinderpornografie (art. 240b) 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die –een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding –van een seksuele gedraging, –waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

51 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com51 Kinderpornografie (art. 240b) 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht (MH: tot 01-07- 09 zes) jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt. Gewoonte: gelijk aan gewoonte bij gewoonteheling Beroep: oogmerk van herhaling teneinde inkomsten te verschaffen

52 11-12-201552 Kinderpornografie (art. 240b) per 01-10-2002 is de strafbepaling ingrijpend veranderd: –strafbaarstelling 'schijnbare betrokkenheid': virtuele kinderporno –verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar –strafbaarstelling van het 'in bezit hebben' –strafuitsluitingsgrond van lid 2 vervallen (wetenschappelijk, educatief of therapeutisch doel) (art. 240b): nu via ontbreken materiële wederrechtelijkheid per 01-01-10: toevoeging ‘aanbiedt’, ‘verwerft’ en ‘met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft’ Zie voor oude wetteksten het zakboek Strafrecht voor de Politie

53 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com53 Kinderpornografie (art. 240b) MvA: voorkomen van schade aan kind dat bij de vervaardiging van kinderporno betrokken is geweest als gevolg van die vervaardiging voorkomen van schade aan betreffende kind en kinderen in het algemeen door het in omloop brengen van dat beeldmateriaal (MH: internet!!). De instemming van een 16- of 17-jarige met de vervaardiging en de verspreiding van kinderporno neemt de schadelijke effecten ervan niet weg

54 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com54 Aanwijzing kinderpornografie (art. 240b) (1/6) Kennisneming van de aanwijzing kinderporno voor politieambtenaren belast met de aanpak van kinderporno verplicht Zie www.om.nl

55 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com55 Aanwijzing kinderpornografie (art. 240b) (2/6) Aanwijzing kinderporno van het college van PG's inhoudende onder meer –wet- en regelgeving –prioriteiten –opleiding en deskundigheid –behandeling van in beslag genomen materiaal –digitaal tactisch onderzoek ter opsporing van seksueel misbruik en productie –registratie en verwerking in proces-verbaal de tenlastelegging –internationale Samenwerking –dagvaarding en tenlastelegging –beoordeling van strafbaar- en strafwaardigheid –het beoordelen van strafbaarheid en de ‘seksuele gedraging’

56 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com56 Stelling In beslag genomen kinderporno dient zoveel mogelijk in het pv opgenomen te worden

57 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com57 Aanwijzing kinderpornografie (art. 240b) (5/6) Beslag: Om ieder risico van (verdere) verspreiding van het materiaal te voorkomen, dient het inbeslaggenomen materiaal niet in het pv opgenomen te worden of op enigerlei wijze onderdeel van de dossierstukken te worden. In plaats daarvan dient de verbalisant de omvang en aard van het aangetroffen materiaal te omschrijven met gebruikmaking van de basisfactoren zoals genoemd in de Richtlijn Kinderpornografie en de elementen van art. 240b Sr en een selectie daaruit samen te stellen. Deze selectie geeft een representatief beeld van de gehele collectie. Verdediging kan inzage vragen en krijgen

58 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com58 Aanwijzing kinderpornografie (art. 240b) (6/6) Tenlastelegging Film- en videomateriaal kunnen geen onderdeel van een tenlastelegging uitmaken en dienen, ter voorkoming van (verdere) verspreiding van het strafbare materiaal ook nimmer aan de dagvaarding gehecht of als dossierstuk aan het dossier toegevoegd te worden In de tenlastelegging dienen de seksuele gedragingen met/door minderjarigen die op het in beslag genomen materiaal zichtbaar zijn, verfeitelijkt te worden door een algemene omschrijving ervan

59 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com59 Kinderpornografie (art. 240b) G egevensdrager Zie voor de betekenis van 'gegevens' en 'geautomatiseerd werk' art. 80quinquies en 80sexies. Voorbeelden van dragers van gegevens zijn een videotape, floppy, harde schijf, cd, dvd, usb-stick, enz.

60 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com60 Stelling Voor de beantwoording van de vraag of een afbeelding een seksuele gedraging in de zin van art. 240b bevat is van belang of die afbeelding een seksuele prikkeling teweeg kan brengen bij een persoon die naar die afbeelding kijkt

61 Kinderpornografie (art. 240b) Afbeelding seksuele gedraging: Kamerstukken (en ook HR): niet het mogelijk teweegbrengen van een seksuele prikkeling bij een persoon die naar die afbeelding kijkt maakt deze houding tot een seksuele gedraging in de zin van art. 240b uitgangspunt dient te zijn dat het gaat om een gedraging, die (als ze wordt vastgelegd) schadelijk is voor de jeugdige, òf omdat het tot die gedraging brengen al schadelijk is, òf vanwege de publicatie daarvan. Dat de afbeelding primair wordt vervaardigd en in omloop gebracht met het oogmerk anderen seksueel te prikkelen, is bijzaak. Het gaat om bescherming van de jeugdige tegen seksuele exploitatie

62 11-12-201562 Kinderpornografie: afbeelding van seksuele gedraging, niet noodzakelijk dat jeugdige is geschaad, werkelijke leeftijd niet van belang Art. 240b Sr ziet ‘op een afbeelding van een gedraging van expliciet seksuele aard, zoals die aan de hand van de afbeelding zelf kan worden vastgesteld, waaronder begrepen het op zinnenprikkelende wijze tonen van de geslachtsdelen of de schaamstreek. Het gaat hierbij om een gedraging die reeds door haar karakter strekt tot het opwek-ken van seksuele prikkeling’. Voorts ziet art. 240b Sr op een afbeelding die welis-waar niet een gedraging van expliciet seksuele aard in de hiervoor aangegeven zin toont, maar die, gelet op de wijze waarop zij is totstandgekomen eveneens strekt tot het opwekken van seksuele prikkeling. Hierbij kan het gaan om een af- beelding van iemand in een houding of omgeving die weliswaar op zichzelf of in andere omstandigheden "onschuldig" zouden kunnen zijn, maar die in het con-crete geval een onmiskenbaar seksuele strekking heeft’. ‘Voor de toepassing van art. 240b Sr is niet noodzakelijk dat vaststaat dat de jeugdige is geschaad’. HR 07-12-10, LJN BO6446

63 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com63 Kinderpornografie (art. 240b) Kennelijk leeftijd van 18 nog niet bereikt: de rechter kan waarnemen dat op foto's afgebeelde kinderen kennelijk beduidend jonger waren dan 18 jaar (op grond van kenmerken die in het algemeen in de beschouwing kunnen en plegen te worden betrokken bij de schatting van de leeftijd van een bepaalde persoon, waarbij onder meer gedacht kan worden aan de lengte en de lichamelijke ontwikkeling) niet vereist is dat komt vast te staan dat het opzet van de verdachte zich mede heeft uitgestrekt tot de leeftijd van het slachtoffer en de werkelijke leeftijd behoeft dus niet bewezen te worden

64 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com64 Kinderpornografie (art. 240b) 1.Niet bewezen hoeft te worden dat het afgebeelde kind in werkelijkheid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 2.Het is voldoende (maar ook noodzakelijk) dat aan de hand van de uit de afbeelding blijkende uiterlijke lichaamskenmerken wordt bewezen dat het slachtoffer jonger oogt dan 18 jaar 3.Daarbij is niet van belang of betrokkene in werkelijkheid de leeftijd van 18 jaar al heeft bereikt HR 18-11-08, LJN BF0170

65 Kinderpornografie (art. 240b) Betrokken of schijnbaar betrokken: Nota n.a.v. het verslag: –kinderporno waarvoor kinderen niet daadwerkelijk zijn misbruikt, maar waarbij afbeeldingen (digitaal) zijn gemanipuleerd door de toevoeging van het woord 'schijnbaar' in de delictsomschrijving ziet het gewijzigde art. 240b op drie gevallen: –een afbeelding van een echt kind; –een afbeelding van een echt persoon die eruit ziet als een kind; –een realistische afbeelding van een niet bestaand kind.

66 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com66 Kinderpornografie (art. 240b) Betrokken of schijnbaar betrokken: Virtuele kinderporno moet voor strafbaarheid wel realistisch zijn. Tekeningen en schilderijen vallen volgens Remmelink buiten het bereik van dit art. 240b omdat zij onvoldoende levensechtheid uitstralen.

67 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com67 Kinderpornografie (art. 240b) Verspreiden: kan een enkel exemplaar van de afbeelding betreffen Vervaardigen: maken, fotograferen, afdrukken Openlijk tentoonstellen: zichtbaar voor iedereen die het wil zien (bijv. achter een raam)

68 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com68 Stelling Het in bezit hebben van een enkele afbeelding kinderporno voor eigen gebruik valt niet onder de strafbepaling van kinderporno

69 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com69 Kinderpornografie (art. 240b) In bezit: Ook het in bezit hebben voor eigen gebruik Ook een enkele afbeelding

70 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com70 Bezit kinderporno en opzet Het in het bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager met daarop kinderporno is slechts strafbaar als er sprake is van (voorwaardelijk) opzet gericht op het bezit van die kinderporno (van belang bij 'digitaal' bezit) Anders gezet, verdachte moet wel hebben geweten (ook via voorwaardelijk opzet) dat er kinderporno op de afbeelding / gegevensdrager stond HR 28-02-06, LJN AU9104

71 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com71 Kinderporno: d.m.v. een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen (wetswijziging 01-01-10) ‘Deze strafbaarstelling zou strafwaardige gedragingen ter zake kinderpornografie kunnen ondervangen die bij afwezigheid van gedownload materiaal op de computer mogelijk niet onder de strafbaarstelling van “bezit” zouden kunnen worden gebracht. In het bijzonder kan daarbij worden gedacht aan personen die zich tegen betaling toegang verschaffen tot kinderpornografie, maar de strafbare beelden uitsluitend “real time” bekijken’ (MH: en dus niet ‘downloaden’) Kamerstukken 31808, nr. 3 (MvT), p. 11

72 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com72 Kinderporno: redenen van wetenschap (1/4) Ingevolge art. 153 Sv moet het pv zoveel mogelijk uitdrukkelijk de redenen van wetenschap bevatten Onder redenen van wetenschap zijn de bronnen van kennis te verstaan van datgene wat de opsp. ambt. in het pv heeft gerelateerd (bijv. zien, horen, voelen, ruiken, enz.) Door de opname van redenen van wetenschap kunnen waarnemingen en ondervindingen van de verbalisant onderscheiden worden van conclusies die hij aan die waarnemingen en/of bevindingen verbindt De rechter mag dus geen conclusies uit een pv overnemen als deze door de betreffende verbalisant niet zijn onderbouwd door redenen van wetenschap En dat geldt natuurlijk ook voor de/een conclusie dat er sprake is van kinderporno.

73 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com73 Kinderporno: redenen van wetenschap (2/4) HR: niet voor het bewijs gebruikt mag worden de verklaring van een opsp. ambt. in een pv ‘dat 299 van de onderzochte beeldfiles kinderporno bleken te bevatten, dat 314 beeldfiles voldeden aan de criteria voor overtreding van art. 240b Sr, en dat zij in hoofdzaak bleken te bestaan uit beeldfiles met meisjes wier leeftijd varieert tussen de vijf tot zes en dertien tot veertien jaar die seksuele handelingen plegen met of ondergaan van volwassenen’ Bedoeld relaas hield (op twee afbeeldingen na) niets in omtrent de wijze waarop de verbalisant was gekomen tot zijn bevinding dat de afbeeldingen voldeden aan ‘de criteria voor overtreding van art. 240b Sr’ en zijn bevindingen ten aanzien van de leeftijd van de afgebeelde kinderen

74 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com74 Kinderporno: redenen van wetenschap (3/4) De gerelateerde omstandigheid dat ‘vrijwel alle kinderpornografische afbeeldingen, op één na, bekend bleken in de Landelijke Database kinderpornografie’ maakte dat niet anders, nu de bewijsvoering (bijv. het pv) niets inhield omtrent de status van die Database en de criteria die worden aangelegd bij de opneming van afbeeldingen in die Database Een voorbeeld van hoe het wel zou kunnen is terug te vinden in een recent arrest van de HR. Daar waren de conclusies van verbalisanten gegrond op een door het team Jeugd en Zeden gegeven referentiekader, te weten (zie volgende dia)

75 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com75 Kinderporno: redenen van wetenschap (4/4) Het gebruiken van een map, waarin aan de hand van foto's en tekeningen, in het bijzonder foto's van de primaire en secundaire geslachtskenmerken van een meisje (de vagina, de schaamlippen, het schaamhaar en de borsten) de ontwikkeling van het lichaam van een meisje schematisch in kaart was gebracht met daarbij de leeftijd van het meisje in categorieën vermeld Het maken van werkafspraken over het gezamenlijk beoordelen van de afbeeldingen, het dienaangaande opstellen van de pv’s en de handelswijze bij twijfel (het bij blijvende twijfel buiten beschouwing laten van de afbeelding) Vermelding van deze werkwijze in het pv Uiteraard is er een kans dat de rechter (al dan niet na een daartoe strekkend verweer) de voornoemde map zelf ook wil inzien en/of één of meer van de gecertificeerd zedenrechercheurs (als getuige-deskundige) op de zitting of door de RC wil (laten) horen HR 30-09-08, LJN BD4872 (conclusie AG)

76 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

77 77 Verkrachting (art. 242) Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

78 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com78 Stelling Ook het stiekem toedienen van slaapmiddelen, medicijnen of verdovende middelen kan vallen onder geweld

79 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com79 Verkrachting (art. 242) Art. 81: met het plegen van geweld wordt gelijkgesteld het brengen in een staat van bewusteloosheid of onmacht Bijv. door toediening (tegen de wil of stiekem) van slaapmiddelen, medicijnen of verdovende middelen of middelen die de geslachtsdrift zozeer opwekken dat het slachtoffer zich seksueel niet meer kan beheersen (HR)

80 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com80 Verkrachting (art. 242) Geweld: ook dus als het slachtoffer verkeert in een staat van bewusteloosheid of lichamelijke onmacht conform art. 243 die door de dader met geweld is veroorzaakt.

81 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com81 Verkrachting (art. 242) Het geweld kan ook tegen een ander dan het slachtoffer zijn aangewend, mogelijk zelfs tegen goederen Van bedreiging kan ook sprake zijn als wordt gedreigd met geweld of een andere feitelijkheid te plegen door een ander

82 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com82 Stelling Van bedreiging met geweld is al sprake indien de dader een dermate dreigende situatie heeft gecreëerd, dat de vrees van het slachtoffer voor geweld van de zijde van verdachte gerechtvaardigd is

83 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com83 Verkrachting (art. 242) Van bedreiging met geweld kan ook sprake zijn indien de dader een dermate dreigende situatie heeft gecreëerd, dat de vrees van het slachtoffer voor geweld van de zijde van verdachte gerechtvaardigd is Bijv. het door de verdachte aanwenden van geestelijk en lichamelijk overwicht tegen het slachtoffer en het aldus een voor het slachtoffer bedreigende situatie creëren, waardoor dat slachtoffer aan de wensen van de verdachte geen weerstand konden bieden en zich gedwongen voelden daaraan te voldoen HR 13-10-09, LJN BJ2833 Die dreigende situatie moet goed in het pv omschreven zijn

84 Verkrachting (art. 242) Dreigende situatie 'L. en IJ. begonnen te huilen toen de verdachten in de nacht de weg naar het industriegebied bij Heerhugowaard insloegen en/of dat terrein opreden. De verdachten hebben dit geconstateerd, maar geen enkele poging gedaan hen te kalmeren. Integendeel, zij hebben door naar een afgelegen plek op het industrieterrein te rijden en daar te stoppen, de onmiskenbare angst van beide meisjes nieuw voedsel gegeven. Door deze handelwijze hebben zij bovendien de enige ontsnappingskans die de meisjes hadden, namelijk die bestaande in het trekken van de aandacht van derden, verijdeld. Aan het (op weg naar de afgelegen plek) snel verlaten van de auto (een zgn. tweedeurs ‑ auto) door L. en IJ. viel immers niet te denken nu de verdachten voorin zaten en de meisjes achterin. Aldus hebben de verdachten, mede door de onverbiddelijke doelgerichtheid van hun gedragingen waarbij geen spoor van mededogen met de meisjes werd getoond, een situatie geschapen waarvan voor deze meisjes de dreiging uitging dat als zij niet zouden toegeven, geweld van de kant van de verdachten hun deel zou zijn. De meisjes hebben verklaard bang voor dit laatste te zijn geweest'

85 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com85 Verkrachting (art. 242) Ander voorbeeld van bedreiging met geweld in de zin van art. 242 betreft een jong meisje dreigen alles over de ontuchtige handelingen aan haar ouders te vertellen en het dreigen met geweld tegen een derde, nu aldus, in samenhang met het ook daadwerkelijk door verdachte eerder tegen haar uitgeoefende geweld, een dermate bedreigende situatie is ontstaan dat haar vrees voor geweld gerechtvaardigd was

86 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com86 Verkrachting (art. 242) De enkele omstandigheid dat de verdachte met kracht zijn penis in de vagina van het 13-jarige slachtoffer heeft gebracht is onvoldoende om te kunnen aannemen dat door het daarin bestaande geweld het slachtoffer is gedwongen tot seksueel binnendringen Wel: onverhoeds duwen/brengen van verdachtes penis en/of vingers in de vagina van het slachtoffer (zie ook de bespreking van art. 246). Kan onder feitelijkheid vallen

87 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com87 Verkrachting (art. 242) Van door (bedreiging met) geweld of andere feitelijkheid dwingen kan slechts sprake zijn indien de verdachte door dat geweld of die feitelijkheid opzettelijk heeft veroorzaakt dat het slachtoffer het seksueel binnendringen in diens lichaam tegen diens wil heeft ondergaan

88 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com88 Verkrachting (art. 242) De HR verwijst voor de vraag wanneer er sprake van kan zijn dat iemand door een feitelijkheid wordt gedwongen naar de MvT: 'het gaat er (..) om dat de feitelijkheid zo bedreigend moet zijn dat wanneer zij niet wordt gebezigd, het slachtoffer niet zou hebben gehandeld of nagelaten, althans niet op het ogenblik waarop en in de omstandigheden waarin hij (zij) thans gehandeld heeft of niet gehandeld heeft. Er moet dus een relatie zijn tot het gebezigde middel en het handelen of nalaten. Als een feitelijkheid zeer bedreigend is voor het slachtoffer zal zij geen weerstand meer kunnen bieden'

89 11-12-201589 Verkrachting (art. 242) 'Van door een feitelijkheid dwingen (...) kan sprake zijn indien de verdachte opzettelijk een zodanige psychische druk heeft uitgeoefend of het slachtoffer in een zodanige afhankelijkheidssituatie heeft gebracht dat het slachtoffer zich daardoor naar redelijke verwachting niet tegen die handelingen heeft kunnen verzetten, of dat de verdachte het slachtoffer heeft gebracht in een zodanige door hem veroorzaakte (bedreigende) situatie dat het slachtoffer zich naar redelijke verwachting niet aan die handelingen heeft kunnen onttrekken. Of zulk een dwang zich heeft voorgedaan, laat zich niet in het algemeen beantwoorden, maar hangt af van de concrete omstandigheden van het geval'. HR 27-08-13, ECLI:NL:HR:2013:494

90 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com90 Stelling Psychische druk kan géén verkrachting opleveren

91 91 Verkrachting (art. 242) (bedreiging) met andere feitelijkheid handelingen van de verdachte in een situatie waarin het voor het slachtoffer zo moeilijk was om zich aan die handelingen te onttrekken dat er derhalve sprake was van dwang van de kant van de verdachte hierbij valt vooral aan psychische druk te denken Als voorbeelden noemt T&C: –een verdachte die door de invloed van drugs of alcoholhoudende drank zodanig dreigend overkomt, dat het slachtoffer zich niet durft te verzetten –de bedreigende situatie (bijv. door de deur van een vertrek in een verlaten woning af te sluiten) –ernstige ongewenste intimiteiten op de werkvloer

92 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com92 Verkrachting (art. 242) (bedreiging) met andere feitelijkheid het afsluiten van een auto door middel van een centrale deurvergrendeling misbruik van stiefouderlijk gezag na daaraan voorafgaande frequente verkrachtingen misbruik maken van (een) uit feitelijke verhouding(en) voortvloeiend overwicht het uit verdachte’s leeftijd voortvloeiende fysieke en/of geestelijke overwicht (MH: e.e.a. gelet op jonge leeftijd slachtoffer: 13 jaar) doelbewust in een afhankelijke positie brengen (leefgemeenschap, dreigen met uitsluiting)

93 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com93 Verkrachting (art. 242) Feitelijkheid binnen afhankelijkheidssituatie in gezondheidszorg (1/2) In strafbaarstelling van seksueel misbruik door iemand die werkzaam is in de gezondheidszorg, is voorzien in art. 249 Kan tevens verkrachting (art. 242) opleveren Doch voor een veroordeling ter zake van dat misdrijf is dan vereist dat het slachtoffer tot het ondergaan van de in die bepaling genoemde handelingen is gedwongen door (bedreiging met) geweld of door een andere feitelijkheid

94 94 Verkrachting (art. 242) Feitelijkheid binnen afhankelijkheidssituatie in gezondheidszorg (2/2): Het bestaan van dwang door een dergelijke feitelijkheid kan in een zodanig geval, tegen de achtergrond van doel en strekking van de art. 242 en 249, niet enkel worden afgeleid uit de tussen de verdachte en zijn patiënt of cliënt bestaande afhankelijkheidsrelatie en het daarmee verband houdende overwicht van de verdachte op zijn patiënt of cliënt. Voor een veroordeling ter zake van art. 242 is dan vereist dat komt vast te staan dat het slachtoffer binnen die afhankelijkheidsrelatie door bepaalde gedragingen van de verdachte waardoor een bedreigende sfeer is ontstaan, is gedwongen de seksuele handelingen te ondergaan.

95 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com95 Verkrachting (art. 242) Dwingen: het geweld, de bedreiging met geweld, de feitelijkheid en/of de bedreiging met die feitelijkheid moeten van voldoende gewicht zijn voordat van 'dwingen' kan worden gesproken dwingen wordt niet aanwezig geacht indien het slachtoffer het dwangmiddel niet heeft bemerkt of niet als zodanig heeft ervaren onder dwingen valt toelaten wat men, ware er geen dwang uitgeoefend, niet zou hebben gedaan van dwingen kan slechts sprake zijn indien de verdachte opzettelijk heeft veroorzaakt dat het slachtoffer de handelingen tegen haar/zijn wil heeft ondergaan

96 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com96 Verkrachting (art. 242) Dwingen: Uit de omstandigheid dat geweld of bedreiging met geweld is gebezigd kan in het algemeen het bestaan van een opzet gericht op onvrijwilligheid voortvloeien Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waaronder dat niet het geval behoeft te zijn Bijv. de omstandigheid dat er tussen verdachte en slachtoffer een proces van aantrekken en afstoten heeft bestaan, waardoor de verdachte onvoldoende heeft kunnen doorzien dat het slachtoffer definitief de relatie met hem wilde verbreken en mitsdien geen vleselijke gemeenschap meer met hem wilde hebben

97 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com97 Verkrachting (art. 242) Dwingen: Van dwingen is 'geen sprake indien het slachtoffer doordat zij (half) in slaap was door misleiding van de kant van de verdachte (m.b.t. zijn identiteit) diens handelingen heeft toegelaten' (verdachte deed zich voor als vriend van het slachtoffer)

98 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com98 Verkrachting (art. 242) Dwingen: Art. 242 strekt zich echter wél uit tot het geval waarin er pas sprake is van dwang nadat de geslachtsgemeenschap is aangevangen en het slachtoffer dus wordt gedwongen tot geslachtsgemeenschap die aanvankelijk zonder dwang tot stand is gekomen (bijv. omdat het slachtoffer bij de aanvang van de gemeenschap sliep en/of door misleiding van de verdachte m.b.t. diens identiteit) Bij 'slapende' slachtoffers zijn wel de (in 2002 veranderde) strafbepalingen van art. 243 of 247 van toepassing ('verminderd bewustzijn‘, zie hierna)

99 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com99 Stelling 'Seksueel binnendringen van het lichaam' omvat ieder binnendringen van het lichaam met een seksuele strekking (genitaal, oraal of anaal)

100 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com100 Verkrachting (art. 242) Seksueel binnendringen: 'seksueel binnendringen van het lichaam' omvat ieder binnendringen van het lichaam met een seksuele strekking (genitaal, oraal of anaal) het met de handen de binnenkant van de vagina betasten levert 'seksueel binnendringen van het lichaam' op evenals het inbrengen en houden van de tong van verdachte in de mond van het slachtoffer omvat ook het door het slachtoffer dulden dat verdachte zijn penis in de vagina van dat slachtoffer hield

101 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

102 102 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

103 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com103 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) De huidige (ruimere) wettekst is in werking getreden op 1 december 1991 en per 1 oktober 2002 zijn daar de woorden 'verminderd bewustzijn' aan toegevoegd. Tot 1 december 1991 luidde de tekst van dit artikel: 'Hij die buiten echt vleselijke gemeenschap heeft met een vrouw van wie hij weet dat zij in staat van bewusteloosheid of onmacht verkeert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie'.

104 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com104 Stelling Seksuele handelingen met psychisch gehandicapten vallen onder de zedenwetgeving (art. 243)

105 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com105 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Voor veroordeling moet dus vast komen te staan: a: dat de dader (voorwaardelijk) opzet had op het plegen van het feit en b: dat hij wist (ook voorwaardelijk opzet) dat het slachtoffer psychisch gehandicapt was én c: de dader moet hebben geweten (ook voorwaardelijk opzet) dat het slachtoffer als gevolg van de handicap niet of onvolkomen in staat was zijn wil te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden omtrent hetgeen de dader van zins was

106 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com106 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Bewusteloosheid: totale afwezigheid van bewustzijn of comateuze toestand niet vereist Lichamelijke onmacht: een toestand van fysieke weerloosheid die zijn oorzaak vindt in een bij het slachtoffer zelf bestaand lichamelijk onvermogen tot handelen. Daarvan kan ook sprake zijn als door beïnvloeding van het bewustzijn van het slachtoffer de oorzaak van dit lichamelijk onvermogen (mede) psychisch van aard is. Daaronder valt niet het door geestelijke weerloosheid buiten staat zijn om t.a.v. seksuele handelingen adequaat de wil te bepalen en te uiten

107 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com107 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Lichamelijke onmacht: betreft niet alleen een fysieke weerloosheid die haar oorzaak vindt in een bij het slachtoffer bestaand lichamelijk onvermogen tot handelen als gevolg van een ziektetoestand Omvat ook een dergelijke fysieke weerloosheid, welke het gevolg is van een van buiten komende oorzaak (toedienen van slaapmiddelen of bewustzijnsverlagende middelen, zie ook onder verkrachting: (bedreiging met) geweld)

108 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com108 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Voorbeelden van lichamelijke onmacht en/of bewusteloosheid: coma diep/vast in slaap zijn (valt nu ook onder verminderd bewustzijn, zie hierna) zwaar lichamelijk gehandicapt zijn en trance/hypnose

109 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com109 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Geen staat van bewusteloosheid of lichamelijke onmacht indien het slachtoffer door een combinatie van factoren (drank, verdovende middelen en vermoeidheid) niet alert, dan wel onvoldoende alert heeft gereageerd of heeft kunnen reageren op de handelingen van de verdachte Dan wél mogelijk verminderd bewustzijn (zie hierna)

110 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com110 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Lichamelijke onmacht is niet beperkt tot de situatie waarin het slachtoffer zich in het geheel niet meer van diens omgeving bewust is of waarin deze in het geheel geen macht meer heeft over zijn/haar lichaam, doch omvat ook de situatie waarin het slachtoffer zich nog wel enigermate bewust is van diens omgeving en nog wel enigermate in staat is tot lichaamsbeweging, doch niet bij machte is zich fysiek te verzetten

111 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com111 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Verminderd bewustzijn: dit bestanddeel is ingevoerd per 1 oktober 2002 (ook in art. 247) volgens de MvT heeft de zaak van een slachtoffer die in een toestand van halfslaap misleid werd omtrent de identiteit van degene die met haar gemeenschap wenste en daardoor deze gemeenschap toeliet, een leemte in de wetgeving aan het licht gebracht. Zij werd immers niet gedwongen en zij was niet onmachtig. Zij werd misleid in een toestand van verminderde bewustzijnstoestand: vandaar aanpassing van deze strafbepaling met dit bestanddeel

112 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com112 Stelling De situatie van sluimering die aan een diepe slaap voorafgaat of daarop volgt valt niet onder 'verminderd bewustzijn'

113 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com113 Stelling Ook de situatie waarin een persoon zich bevindt in een roes als gevolg van het innemen van alcohol of drugs valt onder 'verminderd bewustzijn'

114 www.zakboekenpolitie.com114 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Verminderd bewustzijn: Situatie van sluimering die aan een diepe slaap voorafgaat of daarop volgt Ook: situaties waarin de persoon zich bevindt in een roes als gevolg van het innemen van alcohol of drugs Het gaat niet om de situatie dat iemand geheel weg is. Het gaat om situaties tussen waakzaamheid en geheel van de wereld zijn in, waarbij van de persoon in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij weerstand biedt aan seksuele verlangens van een ander De toestand van verminderd bewustzijn zal in de rechtspraktijk en jurisprudentie nadere uitwerking moeten krijgen

115 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com115 Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243) Verminderd bewustzijn: 'degene die door eigen toedoen geraakt in een situatie van verminderd bewustzijn geeft geen vrijbrief af voor zogenaamd vrijwillig vrijen. In het gegeven voorbeeld zal de vrouw aannemelijk moeten maken dat zij door het innemen van grote hoeveelheden alcohol is geraakt in een situatie van verminderde bewustzijnstoestand. Zij zal zo nodig ook aannemelijk moeten maken dat zij in de fase waarin zij nog niet verkeerde in die toestand, geen avances heeft gemaakt of heeft gedoogd' (kamerstukken)

116 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

117 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com117 Seksueel binnendringen van iemand beneden 12 jaar (art. 244) Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie

118 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com118 Seksueel binnendringen van iemand beneden 12 jaar (art. 244) De huidige (ruimere) wettekst is in werking getreden op 1 december 1991. Tot dat moment luidde de tekst van dit artikel: 'Hij die vleselijke gemeenschap heeft met een meisje beneden de leeftijd van twaalf jaren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie'

119 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com119 Stelling Iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren: opzet of schuld gericht op dit bestanddeel is niet vereist

120 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com120 Seksueel binnendringen van iemand beneden 12 jaar (art. 244) Iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren: Omdat de bescherming van het slachtoffer centraal staat is opzet of schuld m.b.t. dit bestanddeel niet vereist. Niet vereist is dus dat de dader met de leeftijd van het slachtoffer bekend was. De leeftijd van twaalf jaren is 'geobjectiveerd'

121 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

122 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com122 Seksueel binnendringen van iemand beneden 16 jaar (art. 245) Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie

123 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com123 Seksueel binnendringen van iemand beneden 16 jaar (art. 245) Tot 1 december 1991 luidde de tekst van dit artikel: 'hij die buiten echt vleselijke gemeenschap heeft met een vrouw die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie' Per 1 oktober 2002 is het klachtvereiste vervallen

124 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com124 Seksueel binnendringen van iemand beneden 16 jaar (art. 245) Art. 245 en 247 (ontucht bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind) beogen personen beneden de leeftijd van 16 jaar zo doeltreffend mogelijk te beschermen. Zij beschermen jeugdige personen ook tegen verleiding, die mede van henzelf is uitgegaan Van belang is hier ook art. 167a Sv: horen betrokken minderjarige bij bepaalde zedendelicten (art. 245, 247, 248a, 248d en 248e).

125 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com125 Seksueel binnendringen van iemand beneden 16 jaar (art. 245) Buiten echt: Zie v.w.b. de gelijkstelling van het huwelijk met geregistreerd partnerschap en echtgenoot met geregistreerde partner art. 90octies

126 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com126 Seksueel binnendringen van iemand beneden 16 jaar (art. 245) Iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt: Wetenschap over de leeftijd is niet nodig. De leeftijd is dan ook 'geobjectiveerd'. De enkele bewering van een verdachte dat de betrokkene eruit zag als iemand die de leeftijd van 16 jaar was gepasseerd en dat deze hem een hogere leeftijd had opgegeven, werkt niet strafuitsluitend.

127 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com127 Seksueel binnendringen van iemand beneden 16 jaar (art. 245) Art. 245 Sr strekt tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten worden niet of onvoldoende in staat te zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit opzicht te overzien. Art. 245 Sr beschermt deze jeugdige personen ook tegen verleiding die mede van henzelf kan uitgaan. E.e.a. is in belangrijke mate afhankelijk van de weging en waardering van de omstandigheden van het geval HR 30-03-10, LJN BK4794 Ontuchtige handelingen: zie de bespreking van art. 246 en 247 hierna

128 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

129 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com129 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246) Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

130 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com130 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246) Ontuchtige handelingen: Handelingen van seksuele aard, in strijd met de sociaal-ethische norm Of handelingen (in het betreffende geval te weten het meermalen kussen van het slachtoffer op haar wang en in haar nek) als ontuchtig moeten worden aangemerkt, is afhankelijk van de omstandigheden waaronder die handelingen zijn verricht

131 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com131 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246) Ontuchtige handelingen: Voorbeeld: het door een man knijpen in een knie van een op een voor het publiek toegankelijke weg rijdende wielrijdster behoeft niet noodwendig een oneerbaar en ontuchtig karakter te hebben, doch kan wel geschieden op zodanige wijze en met zodanige bedoeling, dat dit als oneerbaar en ontuchtig moet worden aangemerkt. Zie volgende dia

132 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com132 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246) Ontuchtige handelingen: In het onderhavige geval maakte dat knijpen echter deel uit van een geheel van gedragingen, hierin bestaande, dat verdachte naast de wielrijdster is gaan rijden, haar heeft toegevoegd 'meid, meid, wat heb jij dikke dijen. Wat zou ik hem daar graag tussen duwen', en daarop plotseling met geweld met zijn rechterhand die wielrijdster aan haar onbedekte linkerknie heeft vastgepakt en daarin heeft geknepen, en ‑ voorts ‑ dat het knijpen geschiedde met ontuchtige bedoelingen

133 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com133 Stelling Voor een 'ontuchtige handeling' is lichamelijke aanraking vereist

134 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com134 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246) Ontuchtige handelingen: één handeling is ook voldoende een lichamelijke aanraking is niet vereist (het door een ander in de mond laten wateren, grijpen onder rok)

135 www.zakboekenpolitie.com135 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246) Dwingen: door de wetswijziging van 1991 is fysieke kracht overigens niet meer vereist, thans is immers ook dwingen door 'een feitelijkheid' mogelijk. Onverhoeds min of meer strelend seksueel betasten valt derhalve nu ook onder art. 246, waarbij de 'feitelijkheid' bestaat in het onverhoeds handelen en het 'dwingen' in het aldus weten te voorkomen van (onmiddellijk) verzet van de ander dwingen is volgens de HR dan ook aanwezig wanneer de aanrander mede door het onverhoedse van zijn optreden zijn doel bereikt

136 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com136 Dwingen bij feitelijke aanranding van de eerbaarheid Onverhoeds naderen, vastpakken en/of betasten: zodanig onverwacht dat het slachtoffer niet de gelegenheid had om zich tegen de gedragingen te verweren of zich daaraan te onttrekken Hof 's-Hertogenbosch 24-05-06, LJN AX4434.

137 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com137 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246) NIET: heimelijk en onverhoeds filmen van vrouwen die gebruik maken van het toilet Dat is mogelijk anders als enige voor het plegen of dulden van ontucht relevante interactie tussen de verdachte en de aangeefster heeft plaatsgevonden HR 14-02-12, LJN BU5254 Zie voor mogelijke strafbaarheid in dit soort situaties art. 139f (gebruik verborgen camer in woning, enz.) art. 139c (gegevens opnemen/aftappen), 139d (plaatsen opname/aftap/afluisterapparatuur), 239 (schennis), 240b (kinderporno), 285b (belaging) en/of 441b Sr (verborgen camera in besloten ruimte)

138 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com138 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid middels webcam (art. 246) Verdachte was in bezit van eerder (zonder wetenschap van het slachtoffer) opgenomen beelden van het slachtoffer waarbij zich naakt toont voor de webcam Onder de dreiging deze beelden aan de vader van het slachtoffer te geven en te verspreiden via internet, heeft verdachte de vrouw gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen (via webcam) Rechtbank Haarlem 19-07-06, LJN AY4781.

139 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

140 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

141 141 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Tot 1 december 1991 luidde de tekst van dit artikel: 'Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid of onmacht verkeert of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen of, buiten echt, van vleselijke gemeenschap met een derde verleidt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie'; per 1 oktober 2002 is de wet gewijzigd: –opname 'verminderd bewustzijn' in de wettekst; –klachtvereiste vervallen

142 www.zakboekenpolitie.com142 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Art. 245 (seksueel binnendringen < 16j) en 247 beogen personen beneden de leeftijd van 16 jaar zo doeltreffend mogelijk te beschermen. Zij beschermen deze jeugdige personen ook tegen verleiding, die mede van henzelf is uitgegaan Art. 247 strekt onder meer 'tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die daartoe, gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen worden geacht niet of onvoldoende in staat te zijn' Van belang is hier ook art. 167a Sv: horen betrokken minderjarige bij bepaalde zedendelicten (art. 245, 247, 248a, 248d en 248e)

143 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com143 Stelling Het geringe leeftijdsverschil tussen de verdachte en het slachtoffer is voor strafbaarheid ingevolge dit art. 247 niet van belang

144 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com144 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Ontuchtige handelingen (HR): Art. 247 strekt mede tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die daartoe, gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht worden niet of onvoldoende in staat te zijn. Voor de strafbaarheid inzake ontucht met een minderjarige conform dit artikel is de aard van de ontuchtige handelingen van belang, de mogelijk zeer jeugdige leeftijd van de betreffende minderjarige en het (grote) leeftijdsverschil met de verdachte

145 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com145 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Ontuchtige handelingen (HR): Onder omstandigheden kan aan ontuchtige handelingen met een minderjarige tussen 12 en 16 het ontuchtige karakter ontbreken. Bijv. indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen.

146 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com146 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Ontuchtige handelingen (HR): De enkele omstandigheid dat tussen de ongeveer veertigjarige verdachte en de minderjarige een intieme liefdesrelatie bestond en er in zoverre sprake was van vrijwilligheid van het slachtoffer, levert niet een zodanig bijzonder geval op. 'Immers de door art. 247 beoogde bescherming van minderjarigen is mede daarop gebaseerd dat zodanige minderjarigen v.w.b. relaties als de onderhavige in het algemeen niet of onvoldoende in staat zijn om de draagwijdte van hun handelen te overzien en hun wil dienaangaande in vrijheid te bepalen en dat zij in zoverre tegen een ongewenste beïnvloeding van hun wil moeten worden beschermd'

147 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Ontuchtige handelingen (HR): De enkele omstandigheid dat de seksuele gedragingen (in aanwezigheid minderjarige ontkleed kijken van pornofilms, aftrekken en erectie penis tonen) zijn verricht in het bijzijn van de minderjarigen levert nog geen ontucht plegen met die minderjarigen op ex art. 247 en 249.1 Sr op. Dat zou anders kunnen liggen indien de verdachte iets van de minderjarige zou hebben verlangd en/of enige (voor de ontucht relevante) interactie met de minderjarige heeft plaatsgevonden. HR wijst voorts nog op art. 239 (schennis v/d eerbaarheid) en 240a Sr (vertoning, schadelijk voor personen beneden 16 jaar)

148 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com148 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Ontucht zonder aanraking: van ontucht kan onder omstandigheden ook sprake zijn zonder lichamelijke aanraking tussen verdachte en de minderjarige

149 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com149 Stelling Plegen van ontuchtige handelingen (art. 247): daaronder valt alleen het handelen van de verdachte en niet ook het nalaten in te grijpen door de verdachte (zich laten betasten)

150 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com150 Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (art. 247) Plegen van ontuchtige handelingen: niet alleen handelen van de verdachte maar ook het nalaten in te grijpen door de verdachte (zich laten betasten) Iemand beneden de leeftijd van zestien jaren: de leeftijd is 'geobjectiveerd' Verleiden: bewegen tot, bepaalde middelen zijn niet vereist

151 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

152 Verleiding van minderjarige tot ontucht (art. 248a) Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt (MH: tot 01-10-2000: van onbesproken gedrag) opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen (MH: tot 01-10- 2002 met hem) te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

153 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com153 Verleiding van minderjarige tot ontucht (art. 248a) Klachtvereiste per 01-10-02 vervallen (geen enkel zedenmisdrijf vereist sindsdien een klacht)

154 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com154 Verleiding van minderjarige tot ontucht (art. 248a) Per 01-01-05 is 'minderjarige, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden' vervangen door: 'persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt' In dit artikel is het bestanddeel 'minderjarigheid' dus niet geobjectiveerd aangezien de verdachte de minderjarigheid moet kennen of redelijkerwijs moet vermoeden Van belang is hier ook art. 167a Sv: horen betrokken minderjarige bij bepaalde zedendelicten (art. 245, 247, 248a, 248d en 248e)

155 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com155 Stelling Van misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht kan ook sprake zijn door een groot leeftijdsverschil tussen dader en slachtoffer

156 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com156 Verleiding van minderjarige tot ontucht (art. 248a) Misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht (HR): Groot leeftijdsverschil tussen dader en slachtoffer (uitzonderlijk) De wetenschappelijke ontwikkeling van de dader (in tegenstelling tot het slachtoffer) Een inwonende zoon die ontucht pleegt met een minderjarige dienstbode of een kostganger die een kind verleidt

157 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com157 Verleiding van minderjarige tot ontucht (art. 248a) Misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht: ‘Verdachte heeft zich op internet voorgedaan als een modelscout of als iemand die als fotomodel een goed woordje zou doen bij een modelscout. Hij benaderde meisjes in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Na hun vertrouwen te hebben gewonnen, verzocht hij de meisjes zich voor de webcam uit te kleden om hen beter te kunnen “keuren”. Hij nodigde ook meisjes bij hem thuis uit en maakte naaktfoto’s van hen. Bij sommigen gebruikte hij als dwangmiddel de publicatie van de door hem gemaakte foto’s om een (seks)afspraak door te laten gaan of om hen voor de webcam seksuele handelingen te laten plegen’. Hof Arnhem 24-07-09, LJN BJ3736.

158 Verleiding van minderjarige tot ontucht (art. 248a) Misbruik en misleiding: Verdachte (33): –heeft bij het s.o. (16j) gesuggereerd te kunnen bemiddelen bij modellenwerk –heeft meegedeeld dat hij met instemming van moeder v/h s.o. handelde; dat die moeder instemde in een afspraak tussen verdachte en het s.o. –heeft aan het s.o. gesuggereerd dat de borstomvang van belang was voor het verkrijgen van modellenwerk en dat het daarvoor noodzakelijk was dat hij de grootte van haar borsten met zijn handen moest controleren; –dat de vorm of grootte van de uitwendige geslachtsdelen van het slachtoffer van belang waren voor het verkrijgen van dat modellenwerk en dat hij daarvoor met zijn handen die uitwendige geslachtsdelen moest bevoelen

159 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com159 Verleiding van minderjarige tot ontucht (art. 248a) Bewegen: Het brengen van iemand tot iets, door het aanwenden van de in het artikel genoemde middelen Het beïnvloeden, niet het beheersen of dwingen van iemand (dan immers bijv. feitelijke aanranding (art. 246)) Er is wel sprake van een zekere drang, maar een drang die ruimte laat voor de vrije wilsbepaling

160 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

161 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com161 Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b) Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

162 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com162 Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b) Inwerkingtreding van dit nieuwe art. per 01-10-2000 Zie voor ontucht met en seksueel binnendringen bij iemand beneden de leeftijd van 16 jaar: art. 244 ( < 12j), 245 (< 16j) en 247 (ontucht < 16j) De wetgever heeft bedoeld de prostituant strafbaar te stellen indien hij gebruikmaakt van de diensten van een jeugdige prostituee

163 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

164 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com164 Aanwezigheid bij seksshows met minderjarigen (art. 248c) Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

165 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com165 Aanwezigheid bij seksshows met minderjarigen (art. 248c) Inwerkingtreding 01-10-2002 Per 01-01-05 is 'minderjarige, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden' vervangen door: 'persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt'

166 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com166 Aanwezigheid bij seksshows met minderjarigen (art. 248c) Stelt strafbaar het aanwezig zijn bij: strafwaardig misbruik van kinderen (erotische show) op de exploitanten zijn art. 248a (verleiding) en 273f (mensenhandel) van toepassing. de vertoning van een kinderpornofilm in een daarvoor bestemde gelegenheid. Ook als een groep kinderpornofielen een ruimte huurt en daar een diaprojector wegzet met daarbij een verzameling kinderpornodia's (Remmelink)

167 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

168 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com168 Persoon jonger dan 16 jaar bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (seksuele corruptie) (art. 248d) Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

169 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com169 Persoon jonger dan 16 jaar bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (seksuele corruptie) (art. 248d) -Deze nieuwe strafbepaling is ingevoegd per 01-01-10 -‘Voor strafbaarheid is niet vereist dat het kind participeert in de seksuele handelingen. (…) In het bijzonder gaat het om gedragingen die tot doel hebben een kind vatbaar te maken voor seksuele uitbuiting of seksueel misbruik’ -Het dient te gaan om reële handelingen. Het tonen van afbeeldingen valt niet onder de reikwijdte van dit art. 248d Sr (zie daarvoor art. 240a Sr)

170 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

171 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com171 D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16jarige een ontmoeting voorstellen (grooming) (art. 248e) Hij die -door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst -een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, -een ontmoeting voorstelt -met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen -wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie

172 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com172 D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16jarige een ontmoeting voorstellen (grooming) (art. 248e) -deze nieuwe strafbepaling is ingevoegd per 01-01-10; -betreft het door een volwassen persoon op internetsites of chatrooms benaderen en verleiden van een seksueel minderjarig kind met als uiteindelijk doel het plegen van seksueel misbruik met die minderjarige. -Voor strafbaarheid is vereist dat het gedrag van de dader zich concretiseert tot een voorstel voor een ontmoeting met het kind gevolgd door een concrete handeling gericht op het realiseren van die ontmoeting. Deze handelingen tekenen de vastheid van het voornemen tot het plegen van seksueel misbruik. Het door een volwassen persoon uitsluitend op internet benaderen van en communiceren met een kind, ongeacht de intentie en de inhoud van de communicatie, valt buiten de reikwijdte van de strafbaarstelling

173 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

174 Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (art. 248f) Hij die door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, het plegen van ontucht door een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Deze nieuwe strafbepaling is in werking getreden per 01-01-14 Ontuchtige handelingen: zie de bespreking van art. 246 en 247 Sr (Bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid: zie de bespreking van art. 242 en 246 Sr

175 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

176 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com176 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) 1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

177 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com177 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) 2. Met dezelfde straf wordt gestraft: 1 . de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen; 2 . de bestuurder, geneeskundige, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, rijkswerkinrichting, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen; 3 .degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.

178 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com178 Stelling Voor strafbaarheid ingevolge art. 249 Sr is van belang van wie het initiatief tot de ontucht uitging (van verdachte of het slachtoffer)

179 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com179 Stelling Instemming/toestemming van het slachtoffer heft de strafbaarheid ingevolge art. 249 Sr op

180 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com180 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) in dit art. 249 staat de bescherming van personen die afhankelijk zijn van anderen centraal het is niet van belang van wie het initiatief tot de ontucht uitging (van verdachte of het slachtoffer) (T&C) instemming/toestemming van het slachtoffer heft de strafbaarheid niet op (Remmelink)

181 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com181 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Minderjarige + hoedanigheid t.o.v. dader (249,1) hoedanigheid van minderjarige brengt telkens een min of meer grote mate van afhankelijkheid van de dader mee dader kan daaraan een zeker overwicht tegenover die minderjarigen ontlenen

182 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com182 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Minderjarige + hoedanigheid t.o.v. dader (249,1) De strekking van 249,1 is dan ook bescherming te verlenen aan minderjarigen die als gevolg van die afhankelijkheid en dat overwicht minder weerstand aan de dader kunnen bieden dan anderen (HR)

183 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com183 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Minderjarig kind: 'de enkele omstandigheid dat een man de biologische vader van een kind is brengt een kind nog niet in een verhouding ten opzichte van die man, die een afhankelijkheid en een overwicht (..) meebrengt (MH: als bedoeld in de vorige dia). Gelet op de strekking van art. 249 lid 1 is er alsdan geen sprake van een verhouding die bescherming op grond van die bepaling rechtvaardigt. Zie volgende dia

184 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com184 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Minderjarig kind: Daarbij verdient nog opmerking dat, mede in aanmerking genomen hetgeen overigens is bepaald in het onderhavige artikel en in de titel waarvan het deel uitmaakt, er geen aanleiding bestaat aan de term 'zijn minderjarig kind' een ruimere betekenis toe te kennen Zie volgende dia

185 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com185 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Minderjarig kind: Naast het vaststellen dat een slachtoffer minderjarig kind van de verdachte is, zal nader onderzoek dan ook moeten uitwijzen of dat kind 'afhankelijk' is van diens biologische vader en of die vader een overwicht heeft over dat kind. Het pv zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen, bijv. door verklaringen van het betreffende kind, de moeder, andere getuigen en/of de verdachte zelf (HR)

186 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com186 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Stiefkind: Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever bij 'stiefkind' het oog heeft gehad op het geval dat de dader gehuwd is (geweest) met de ouder van het desbetreffende kind van wie hij zelf niet de ouder is en niet ook op het geval dat de dader in concubinaat ( buitenechtelijke samenleving van man en vrouw) leeft of heeft geleefd met de ouder van het desbetreffende kind Zie volgende dia

187 187 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Die uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever noopt, gelet op het bepaalde in art. 1 Sr, tot terughoudendheid bij de uitleg van het begrip 'stiefkind' in art. 249 Tot een extensieve interpretatie van het begrip 'stiefkind' bestaat ook minder aanleiding omdat in art. 249 (dat immers tevens ziet op een 'aan zijn zorg (..) of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige') en in art. 248a, voor zover daarin sprake is van 'een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht', voldoende aanknopingspunten kunnen worden gevonden om een geval als het onderhavige, waarin de minderjarige deel uitmaakt van het samenlevingsverband van diens ouder en de dader, onder het bereik van de strafwet te brengen

188 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com188 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Pleegkind: een aangenomen kind, een kind dat men als zijn eigen kind opvoedt Pupil: degene die onder het gezag van een (toeziend) voogd staat

189 189 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Aan zorg/waakzaamheid toevertrouwd (lid 1): Daaronder valt ook de tijdelijke of gedeeltelijke toevertrouwing E.e.a. is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval (zoals bijv. het overwicht dat tussen de verdachte en de minderjarige bestaat op grond van de aard en graad van bloedverwantschap, de plaats waar de ten laste gelegde gedragingen plaatsvonden en de leeftijd van de verdachte en van de minderjarige alsmede de duur van de betrekkingen tussen beiden) (HR)

190 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com190 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Aan zorg/waakzaamheid toevertrouwd (lid 1): B ij afwezigheid van een juridische gezagsverhouding wordt hieronder onder bepaalde omstandigheden begrepen een minderjarige die feitelijk aan iemand is toevertrouwd (HR) Daarvan kan al sprake zijn indien het slachtoffer 'uit logeren' is (HR)

191 191 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Aan zorg/waakzaamheid toevertrouwd (lid 1): De enkele omstandigheid dat het slachtoffer met toestemming van haar ouders ging oppassen bij het gezin van de verdachte brengt niet zonder meer mee dat zij door haar ouders aan de zorg en waakzaamheid van de verdachte was toevertrouwd (MH: dat zou mogelijk anders liggen als het slachtoffer, na het overdag oppassen, 's nachts bij de verdachte bleef slapen) (HR)

192 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Aan zorg/waakzaamheid toevertrouwd (lid 1): Van toevertrouwen kan ook sprake zijn indien op de verdachte geen eigen zorgplicht rust en/of aan hem slechts een gedeeltelijke (feitelijke of juridische) zorgplicht is overgedragen. HR-casus: –kinderen accepteerden verdachte als vader, spraken hem zo aan –verdachte had een goede band met de kinderen –verdachte, mevr. K. en haar kinderen vormden een gezin waarbij verdachte regelmatig alleen voor de kinderen zorgde en hen indien nodig ook strafte –dat de omstandigheid dat mevr. K. sedert augustus 1984 afzonderlijk van verdachte is gaan slapen, geen invloed heeft gehad op de verhouding van verdachte tot de kinderen, omdat overigens zijn plaats in het gezin ongewijzigd bleef –dat mevr. K., toen zij in de zomer van 1985 enige tijd in het ziekenhuis heeft gelegen, de zorg voor haar minderjarige kinderen heeft overgelaten aan verdachte

193 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com193 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Ambtenaar Art. 84: 1. Onder ambtenaren worden begrepen leden van algemeen vertegenwoordigende organen. 2. Onder ambtenaren en onder rechters worden begrepen scheidsrechters; onder rechters zij die administratieve rechtsmacht oefenen. 3. Allen die tot de gewapende macht behoren worden mede als ambtenaar beschouwd

194 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com194 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Ambtenaar In Sr is geen definitie van het begrip ambtenaar te vinden. Art. 84 geeft slechts een uitbreiding aan het begrip, het omschrijft niet meer dan wie er ook onder ambtenaren worden begrepen. Voor het begrip ambtenaar zelf moeten we dan ook te rade gaan in de literatuur en jurisprudentie

195 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com195 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Ambtenaar Volgens de HR is iemand ambtenaar als hij door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van de Staat of zijn organen te verrichten

196 196 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Ambtenaar Deze definitie wordt door de HR zelf overigens ruim geïnterpreteerd. De HR overwoog over art. 249.2 (zedenmisdrijf) 'dat het begrip 'ambtenaar' in deze bepaling aldus moet worden uitgelegd dat daaronder tevens dient te worden begrepen een reclasseringswerker, als degene die onder toezicht en verantwoording van de overheid is aangesteld in een functie waaraan een openbaar karakter niet kan worden ontzegd teneinde een deel van de taak van de Staat of zijn organen te verrichten'

197 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com197 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Ambtenaar en aan diens gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen: Vereist is een juridische, geformaliseerde relatie tussen de ambtenaar en het slachtoffer. Beslissend is wat formeel of normaal tot de taak van de ambtenaar kan worden gerekend

198 198 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Ambtenaar en aan diens gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen: Gezagsrelatie door HR aangenomen omdat –tussen de verdachte en slachtoffers een ambtelijke gezagsverhouding bestond van meerdere in militaire rang (onderofficier) tegenover mindere (soldaat); –verdachte als instructeur aan schoolbataljon was verbonden en de slachtoffers leerlingen van dat schoolbataljon waren; –er veelal een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen de verdachte en die leerlingen bestond; –de bewezen verklaarde feitelijkheden veelal plaatsvonden in militaire gebouwen of op militair terrein en in het kader van met de militaire dienst verband houdende activiteiten –zie volgende dia

199 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com199 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Ambtenaar en aan diens gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen: In de afweging werd ook betrokken dat de gezagsrelatie van de leerling met de instructeur gedurende de gehele initiële opleiding blijft bestaan, in welke vaststelling besloten ligt dat de leerling, die niet zelf zijn instructeur kan kiezen, zich gedurende die opleiding niet aan het gezag van die instructeur kan onttrekken en dus in zoverre van hem afhankelijk is (HR)

200 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com200 Stelling Het door een leraar plegen van ontucht met een aan zijn opleiding toevertrouwde minderjarige (art. 249,1) is alleen strafbaar als dit feit gepleegd wordt tijdens de lesuren of in het schoolgebouw

201 201 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Aan opleiding toevertrouwd: het gezag van een leraar is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de lesuren en het schoolgebouw. Dit misdrijf kan dus ook buiten de lesuren en buiten het schoollokaal gepleegd worden onder de bescherming van art. 249 viel volgens de HR ook een 17-jarig slachtoffer dat in het kader van haar opleiding (MEAO) gedurende een aantal maanden stage liep op verschillende afdelingen van een ziekenhuis. Daartoe behoorde gedurende een aantal dagen ook de afdeling 'afval', alwaar de veel oudere verdachte (48 jaar) werkzaam was. Het slachtoffer liep in het kader van die stage met hem mee en zij kreeg van hem uitleg. Zie ook onder 'algemeen' hiervoor

202 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Opgenomen (lid 2 onder 2): De bescherming strekt zich uit tot degenen die gedwongen én degenen die vrijwillig opgenomen zijn (HR) Oorzakelijk verband tussen opname en ontucht is niet vereist (zo valt bijv. ook de tuinman van de inrichting onder deze strafbepaling indien hij in de vrije uren buiten de inrichting gemeenschap heeft met het daarin opgenomen slachtoffer) (HR) Niet vereist is dat de ontucht in de ruimte van de opname plaatsvond (bepalend voor de strafbaarstelling is het gezag waaraan de persoon onderworpen zijn of de afhankelijkheid waarin deze zich bevindt)

203 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com203 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Instelling van weldadigheid: Inrichting van maatschappelijke zorg zoals een bejaardencentrum en een observatiehuis voor kinderen Ziekenhuis: ook een psychiatrisch ziekenhuis

204 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com204 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg (lid 2 onder 3): Niet alleen degenen opgesomd in lid 2 onder 2 , maar ook bijv. de huisarts, tandarts, enz. Ook een gediplomeerd sportmasseur, die ongeveer 31 jaar zijn praktijk uitoefent, die personen die hij behandelt aanduidt als patiënten, die ongeveer 60 patiënten per week behandelt (HR)

205 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com205 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg (lid 2 onder 3): De aard van de verrichte handeling is bepalend Niet van belang is dus de kwalificatie van de persoon die de betreffende handelingen verricht (bijv. als arts of hulpverlener)

206 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com206 Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249) Werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg (lid 2 onder 3): Geldt voor alle gevallen waarin tussen de betrokkenen de bedoelde relatie bestaat en in zodanig geval is slechts dan geen sprake van 'ontucht plegen', wanneer die relatie bij de seksuele handelingen geen rol speelt, in die zin dat bij de patiënt of cliënt sprake is van vrijwilligheid en daarbij enige vorm van afhankelijkheid (zoals die in de regel bij een dergelijk functionele relatie min of meer bestaat) niet van invloed is geweest (HR)

207 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

208 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com208 Koppelarij (art. 250) 1. Wordt gestraft: 1 .hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert (4j); 2 .hij die, buiten de gevallen genoemd onder 1 , het plegen van ontucht door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert (3j). 2. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf een gewoonte maakt, kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

209 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com209 Koppelarij (art. 250) Ook strafbaar bij toestemming van het slachtoffer In dit artikel is in lid 1 onder 2  het bestanddeel 'minderjarigheid' dus niet geobjectiveerd aangezien de verdachte de minderjarigheid moet kennen of redelijkerwijs moet vermoeden Zie ook art. 273f (mensenhandel) (zeer ruime strafbepaling)

210 Koppelarij (art. 250) Bevorderen: 'begunstigen, in de hand werken, behulpzaam zijn' (bijv. door het ter beschikking stellen van een deel van een woning voor de ontucht) (HR) Ook bevorderen door niet-verhinderen, waar verhinderen plicht is (moeder liet in haar huis haar minderjarige dochter zich met een man 'afzonderen') (HR) Ook indien de dader tevens een veroorzakende rol heeft gespeeld of overreding heeft toegepast (HR) Voor bevorderen is niet vereist dat er ook daadwerkelijk ontucht is gepleegd

211 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG's Overige jurisprudentie

212 Ontuchtige handelingen met een dier (art. 254) Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie. -in werking getreden op 01-07-10 -onder omstandigheden kunnen ook andere zedenmisdrijven van toepassing zijn zoals bij dwang van één of meer van de betrokken personen of openbare schennis met een dier of dierenporno waarbij een mens is betrokken (resp. art. 239 en 240 Sr). Daarbij is niet vereist dat de verdachte zelf deelneemt aan de seksuele activiteiten. 11-12-2015212www.zakboekenpolitie.com

213 Porno tussen mens en dier (art. 254a) (1/2) 1.Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft. 2.Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt. -zie de aantekeningen onder art. 254 Sr -op art. 254a Sr staat vh (genoemd in art. 67,1 Sv)

214 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG’s Overige jurisprudentie

215 Strafverzwaring (art. 248) 1.De in de artikelen 240b, 242 t/m 247, 248a t/m 248f, 249 en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen. 2.De in de artikelen 240b, 242 t/m 247 en 248a t/m 248f bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent, een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte. 3.De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid, en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt. Zie volgende dia’s voor lid 4 t/m 8!

216 Strafverzwaring (art. 248) 4.De in de artikelen 242, 246 en 249, tweede lid, bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van achttien jaar bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt. 5.De in de artikelen 240b, 244, 245, 248a tot en met 248f, 249, eerste lid, en 250 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld. 6.De in de artikelen 242, 243, 246, 247 en 249, tweede lid, bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de schuldige het feit begaat tegen een persoon beneden de leeftijd van achttien jaar en het feit is voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

217 Strafverzwaring (art. 248) 8.Indien een der in de artikelen 240b, 242, 243 t/m 247, 248a, 248b, 248f en 249 omschreven misdrijven de dood tengevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de 5e categorie opgelegd.

218 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com218 Stelling Bij veroordeling wegens bijv. kinderporno of ontucht met een kind kan als bijkomende straf ontzetting uit het beroep worden opgelegd

219 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com219 Bijkomende straf (art. 251) 1. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 240b tot en met 247 onderscheidenlijk 248a tot en met 250 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1 , 2  en 4 , vermelde rechten worden uitgesproken (MH: ambt / gewapende macht / raadsman / bewindvoerder) 2. Indien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 240b tot en met 247 en 248a tot en met 250 omschreven, het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet

220 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com220 Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik Verplichte kost voor opsporingsambtenaren belast met de opsporing van zedenmisdrijven!! De aanwijzing wordt strikt getoetst door de rechter!! Niet opvolgen van de aanwijzing kan leiden tot niet-ontvankelijkheid of vrijspraak!! Indien de politie verzoekt om toestemming voor aanhouding buiten heterdaad van de verdachte kan bedoelde toestemming slechts worden verleend nadat de OvJ kennis heeft genomen van de inhoud van de aangifte Zie voor complete aanwijzing het zakboek wetteksten of overheid.nl

221 Inhoud presentatie Inleiding (wetswijzigingen/klacht/ vertegenwoordiging/verjaring/bestialiteiten) Schennis v/d eerbaarheid (239: 3m) Pornografie (240: 2m) Bescherming jeugdigen < 16j (240a: 1j) Kinderpornografie (240b: 4 - 8j) Verkrachting (242: 12j) Seksueel binnendringen van bewusteloze, onmachtige, gestoorde of bij verminderd bewustzijn (243: 8j) Seksueel binnendringen < 12j (244: 12j) + Seksueel binnendringen < 16j (245: 8j) Feitelijke aanranding (246: 8j) Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of kind (247: 6j) Verleiding van minderjarige tot ontucht (248a: 4j) Ontucht met prostituee 16-18 jaar (art. 248b: 4j) Aanwezigheid bij seksshows met minderjarige (248c: 4j) Persoon < 16j bewegen getuige te zijn van seksuele handelingen (248d Sr: 2j) D.m.v. geautomatiseerd werk / communicatiedienst een < 16j een ontmoeting voorstellen (248e: 2j) Teweegbrengen/bevorderen ontucht door persoon jonger dan 18 jaar (248f: 10j) Ontucht met misbruik gezag/vertrouwen (249: 6j) Koppelarij (250: 3 - 4j) Ontuchtige handelingen met dier (254: 18m) / porno tussen mens/dier (254a: 6/12m) Strafverzwaring (248) / bijkomende straffen (251) / aanwijzing PG’s Overige jurisprudentie

222 11-12-2015222 Voorbereidingshandelingen seksueel misbruik van een fictief 10-jarig meisje (2.3) Ook strafbaar wanneer het om een fictief meisje gaat (waardoor verwezenlijking van het voornemen niet gerealiseerd had kunnen worden Voldoende voor een veroordeling is als uit het bewijs kan worden afgeleid dat de gedragingen strekten ter voorbereiding van de telastegelegde en dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was gericht. Dat het in werkelijkheid geen minderjarig potentieel slachtoffer betreft en de voorbereide misdrijven niet konden worden voltooid, staat aan de bewezenverklaring van de strafbare voorbereiding van die misdrijven niet in de weg. Hof Arnhem 01-02-13, LJN BZ0385 en HR 27-05-14, ECLI:NL:HR:2014:1233. www.zakboekenpolitie.com

223 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com223 Tongzoen (art. 242) Seksueel binnendringen en de tongzoen (9.6 e.v.) (art. 242, 243, 244 en 245 Sr) Afgedwongen tongzoen kan voortaan niet meer als "verkrachting" in de zin van art. 242 Sr worden gekwalificeerd’ (maar mogelijk wel als feitelijke aanranding van de eerbaarheid: art. 246 Sr). HR 12-03-13, LJN BZ2653. Het geven van een tongzoen vormt evenmin voldoende grond voor toepassing van art. 243, 244 en 245 Sr. Wel kan gedacht worden aan het aanmerken van een tongzoen als een ontuchtige handeling in de zin van art. 247 of 249 Sr, terwijl buiten het verband van de zedendelicten kan worden gedacht aan art. 284 Sr. HR 26-11-13, ECLI:NL:HR:2013:1431.

224 EINDE PRESENTATIE 1.Actualiteiten na laatste zakboek 2.Tip van de week + tiparchief 3.Misdrijf van de maand 4.Diapresentaties 5.Meerkeuzevragen 6.Nieuwsmail 7.Digitale zakboeken 8.Enz.WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM


Download ppt "Www.zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Misdrijven tegen de zeden Gebaseerd op hoofdstuk 9 van het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer."

Verwante presentaties


Ads door Google