De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden"— Transcript van de presentatie:

1 Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden
Pagina 176 tm 183

2

3 Wat gaan we behandelen Ambtsdwang (Art. 179 Sr)
Wederspannigheid (Art 180 Sr) Belediging (Art 266, 267 sub 2 Sr) Niet voldoen aan ambtelijk bevel (Art 184 Sr) Opschudding veroorzaken (Art 185 Sr)

4 Ambtsdwang (Art. 179 Sr) Het lijkt op artikel 177 en 177A Omkoping
Hij die door geweld of bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid een ambtenaar dwingt tot het volvoeren van een ambtsverrichting of het nalaten van een rechtmatige ambtsverrichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie. Het lijkt op artikel 177 en 177A Omkoping

5 Kenmerken Ambtsdwang Het betreft hier (bedreiging met) geweld tegen een nog niet handelende ambtenaar. De dader moet zich bewust zijn geweest dat de ambtenaar als zodanig zou handelen of nalaten

6 Voorbeeld Ambtsdwang 2 Ambtsdwang die erop is gericht de ambtenaar te laten stoppen, die rechtmatig een ambtsverrichting wil verrichten Een (B)OA deelt de verdachte van fraude mee dat hij zijn administratie in beslag zal nemen. In reactie hierop haalt de verdachte een mes tevoorschijn en dwingt de BOA om de administratie weer terug aan de verdachte te geven. De verdachte pleegt ambtsdwang want hij dwingt een (B)OA om een rechtmatige ambtshandeling (in beslag nemen van de administratie) niet te verrichten.

7 Voorbeeld ambtsdwang 1 Een opsporingsambtenaar houdt een verkeerscontrole en geeft de bestuurder van een personenauto een stopteken, waaraan deze voldoet. De opsporingsambtenaar vraagt naar het kentekenbewijs van de auto. De bestuurder overhandigt dit en de opsporingsambtenaar ziet dat de auto op gas zou moeten rijden. De opsporingsambtenaar wil dat graag controleren en vraagt de bestuurder de kofferbak te openen. De opsporingsambtenaar ziet in de kofferbak inderdaad een gastank. Hij ziet echter ook een vuurwapen naast da gastank liggen. Hij vraagt de bestuurder of hij voor het voorhanden hebben van dat vuurwapen een verlof (vergunning) heeft op grond van de Wet wapens en munitie. De bestuurder zegt geen verlof te hebben. De opsporingsambtenaar wil vervolgens het vuurwapen op grond van de Wet wapens en munitie in beslag nemen. De bestuurder van de auto voorkomt dit door de opsporingsambtenaar te dreigen dat hij geweld tegen hem zal gebruiken als hij het vuurwapen in beslag neemt.

8 Wederspannigheid (Verzet)
Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

9 Kenmerken Wederspannigheid
Het betreft hier (bedreiging met) geweld tegen een handelende ambtenaar. De dader moet weten dat hij te maken heeft met een ambtenaar

10 Voorbeeld Wederspannigheid
Elburg - Een 18-jarige jongen uit Oldebroek is in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 april op de Zwolscheweg aangehouden voor wederspannigheid. Surveillerende agenten zagen dat een groep jongeren zich ophield bij een bushokje aan de Zwolscheweg. Toen zij een poster weghaalden uit het bushokje werden ze aangesproken. Hierop reageerde de groep vervelend. Toen de jongeren werd gevraagd om zich te identificeren werd één van hen, de 18-jarige man uit Oldebroek, vervelend. Hij weigerde zijn id-bewijs te laten zien en reageerde agressief richting de agenten. Besloten werd hem aan te houden voor wederspannigheid en het verstoren van de openbare orde.

11 Eenvoudige belediging
Artikel 266 Sr Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit. Artikel 267 Sr De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan: 1. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling; 2. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening; 3. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

12 Kenmerken eenvoudig belediging
Belediging in het openbaar (mondeling of bij geschrift of afbeelding). Aanwezigheid van de beledigde is niet vereist. Belediging van een persoon in zijn aanwezigheid (mondeling, of door feitelijkheden) is openbaarheid niet vereist. Belediging door brief of afbeelding is ook openbaarheid niet gewenst.

13 Niet voldoen aan een ambtelijk bevel (Belemmering)
Artikel 184 Sr Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

14 Kenmerken niet voldoen aan bevel of vordering
Twee verschillende gedragingen worden strafbaar gesteld; Opzettelijk niet voldoen aan bevel of vordering Opzettelijk een handeling van de ambtenaar beletten, belemmeren of verijdelen Belangrijke bestanddelen Krachtens een wettelijk voorschrift Opzettelijk beletten, belemmeren of verijdelen

15 Opschudding veroorzaken
Artikel 185 Sr Hij die bij een terechtzitting of ter plaatse waar een ambtenaar in het openbaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening werkzaam is, opschudding veroorzaakt en na het door of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel zich niet verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede categorie

16 Vragen Wat is ambtsdwang? Wat is een ambtsverrichting?
Wat is wederspannigheid? Wat is het strafbare gedrag bij het niet voldoen aan een bevel of vordering? Welke twee strafbare handelingen worden beschreven in art. 184 Sr Wat is beletten, belemmeren of verijdelen? Wat is belediging? Wat is opschudding? Wat zijn feitelijkheden? Hoe kan men een ambtenaar beledigen?


Download ppt "Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden"

Verwante presentaties


Ads door Google