De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OMSJEN VAN IDEEËN NAAR BELEID Pastorale zorg CGKV-Surhuisterveen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OMSJEN VAN IDEEËN NAAR BELEID Pastorale zorg CGKV-Surhuisterveen 1."— Transcript van de presentatie:

1 OMSJEN VAN IDEEËN NAAR BELEID Pastorale zorg CGKV-Surhuisterveen 1

2 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID Terugkoppeling Omsjen avonden Voorstellen: Omsjen groepen 2

3 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID Gemeente zijn Wat goed gaat : Zondagse erediensten met Bijbelgetrouwe prediking Hoe kunnen we zorgen dat de mensen blijven komen? Wat kan beter: Geen groepsvorming bij samengaan cgk-gkv Integratie cgkv kost wel tijd, niet alles kan meteen worden opgepakt. Goed dat er nu aandacht is voor het thema ‘Omsjen’ Bezoek gemeenteavonden, alleen een vaste kern komt. Betrokken jonge gezinnen Het is prettig dat gemeenteleden, maar ook de kinderen regelmatig worden betrokken bij de dienst door schriftlezing, collecteren, muziek e.d. 3

4 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID Omsjen van gemeenteleden naar elkaar Wat goed gaat : Warme gemeente Elkaar meer persoonlijk benaderen Welkom heten Wat kan beter : Bloemengroet met een bezoekje Het regelmatig samen koffiedrinken stimuleert het contact met elkaar, evenals het praatje na de dienst. Kaarten versturen Ook andere gemeenteleden zou men moeten kunnen bewegen om eens een bezoekje te brengen aan mede-gemeenteleden 4

5 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID Predikant, ouderling, diaken De wijkteams functioneren goed en ook het pastoraat vanuit de predikant draait goed. Pastoraat door predikant loopt uitstekend Wat kan beter : Wat goed gaat : Regelmatig wijkstukjes in de Regenboog Kerkenraad moet zo transparant mogelijk communiceren Fijn om ieder jaar huisbezoek te krijgen Bezoekjes aan mensen die het echt nodig hebben verbeteren Bezoeken van chronisch zieken Nieuwe gemeenteleden krijgen weinig bezoek Voorkomen van vereenzaming in de kerk Vele handen maken, licht werk Het wordt als zeer prettig ervaren dat de jeugdouderling 1x per jaar op bezoek komt en dan een privé gesprek heeft met de jongere, zonder zijn of haar ouders. Voor sommige zou dat zelfs wel vaker dan 1x per jaar mogen zijn. Acht van de aanwezige jongeren hebben zo’n bezoek al eens gehad en ervaren dit als heel positief Het blijkt dat er gezinnen zijn die in de laatste 3 jaar geen huisbezoek hebben gehad! De voorkeur gaat uit naar een huisbezoek door een ouderling, mogelijk een diaken. Ieder jaar een huisbezoek is gewenst 5

6 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID Groepen in de gemeente. Wat kan beter: Jeugdwerk Club, Mannenavond, Vrouwenavond Wijk 1 kan voorbeeldfunctie hebben hoe je als wijk naar elkaar kan omzien. Meer wijkavonden organiseren Aansturing van groeigroepen vanuit kerkenraad De jeugd van rond de 18 jaar en ouder zou wel iets meer aandacht nodig hebben. Zij vallen buiten de boot. Meer omzien naar elkaar. Wat goed gaat: Streekgemeente maakt het omzien lastiger, zorg voor kringen in de ‘buitengebieden’ Groot huisbezoek is niet voor iedereen geschikt om persoonlijke zaken te delen. Bij het samenstellen van de wijken zou meer gelet kunnen worden op de geografische ligging, zodat betrokkenheid en omzien naar elkaar iets gemakkelijker wordt. Zorg voor randkerkelijken. Hier laten we steken vallen Bijbelstudieclub Martyria loopt goed. Regelt bezoekjes, verstuurt kaarten e.d Tijd maken voor en meedoen aan kerkelijk activiteiten Wijken onderverdelen in ‘pastorale groepen’. Maximale groepsgrootte 10 à 15 De groeigroepen draaien prima Eén gemeente worden De clubs en de catechisaties gaan heel goed. De jeugd voelt zich erg betrokken meer betrokkenheid gemeenteleden onderling Onderlinge contacten in de wijk (meer structuur: bij elkaar in de buurt!) Zelf in actie komen om ergens achter te komen b.v. adres van iemand die ziek is 6

7 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID Overige ideeën/ bijvangst Communicatie zoals de Regenboog en preekpost worden positief ervaren Duidelijker zichtbaar maken, dat er toch veel goede dingen gebeuren binnen de gemeente! Beamerbeeld langzamer laten wisselen De lasten kunnen beter worden verdeeld. De Bijbelstudiekring bezoekt vaak leden boven de 75 jaar, bezoekt zieken en gaan op kraambezoek Waarom gaan de bloemen in de kerk altijd naar de ouderen toe? De jeugd wil ook wel eens een bloemetje! Of een reep chocola! Er wordt een hele leuke suggestie gedaan: Wanneer iemand slaagt voor zijn/haar diploma wordt er namens de kerk een bloemetje en een felicitatiekaart gebracht Emailbestanden opzetten per wijk/gemeente De geloofsbelijdenis vaker uitspreken in een andere “versie “. Biedt nazorg na de dienst. Misschien is er iemand, die nog graag een gesprek zou willen met de predikant, een ouderling of gewoon een gemeentelid. Eventueel zelfs een gebed voor zijn/haar situatie. Themadiensten over actuele onderwerpen Kerkdiensten op tweede kerstdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag worden gemist Opzet van een kerkelijke bibliotheek tbv de groei- en bijbelstudiegroepen Is het mogelijk dat er meer georganiseerd wordt voor de jeugd? Nu is er alleen het schaatsen en het kamp. Vanuit het jeugdteam komt de informatie soms ook wat laat door. Suggesties zijn bijvoorbeeld een zaalvoetbal- of bowling avond Geluid in de kerk is niet goed. Idee: na de middagdienst boswandeling gaan maken. o.i.d. 7

8 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID V AN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Uit de avonden kwam duidelijk naar voren dat er draagvlak is om iets in een kleine groep te organiseren dan in een grote groep. Hieruit is het idee ontstaan om te gaan werken met Omsjengroepen. Waarom een Omsjengroep en niet gewoon bijbelstudie of groeigroep? -Een Omsjengroep is voor het pastoraal naar elkaar omzien -Deelname aan een `Omsjengroep’ is niet vrijblijvend -Ieder gemeentelid wordt ingedeeld 8

9 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Centraal staat het na elkaar omzien = Omsjen. Waarom indeling in kleine groepen: -gemeente wordt overzichtelijker -binnen de Omsjen groep worden laagdrempelige activiteiten en pastorale activiteiten belegd -broeders en zusters leer je zo kennen waardoor het makkelijker wordt om hulp te vragen of te geven. 9

10 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Centraal staat het na elkaar omzien = Omsjen. Alle Sheets/dia’s hierna zijn een voorstel! Bij ieder voorstel stellen we u twee vragen: 1 e Is dit een voorstel dat op hoofdlijnen door de gemeente wordt gedragen? 2 e Wat moet er in dit voorstel op detailniveau( bijv. aantallen) verder nog herzien worden? 10

11 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Is dit de oplossing voor alles ? Nee, we hopen wel een verbetering te realiseren. De gemeente is en blijft veranderen, dus ook hoe we onze gemeentelijke activiteiten organiseren. Nu en in de toekomst moeten we hiernaar blijven kijken. Commissie Omsjen is tijdelijk, maar de Omsjen groepen zullen het resultaat van dit proces zijn. 11

12 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Wat beogen we met een Omsjengroep? -Hoofddoel is het leggen van het aandachtspastoraat van de pastorale zorg en binnen een groep -Dus het naar elkaar omkijken, elkaar bemoedigen, troosten, helpen en wegwijzen -Daartoe is nodig: elkaar goed (leren) kennen -Dat betekent: groepen van een beperkte grootte. [Voorstel] Maximaal 30 gemeenteleden in een Omsjengroep, of te wel 10 en 15 adressen [Voorstel] Binnen een adres vallen ook alle thuis wonende kinderen. Vraag Hoe is de communicatie binnen een groep te organiseren? 12

13 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Indeling in een Omsjengroep Voorstel: Iedereen wordt ingedeeld in een Omsjengroep -het doel hiervan is dat iedereen betrokken wordt bij het gemeente zijn. -de indeling gebeurt vanuit een geografische en een logische oogpunt. - achterliggende gedachte hierbij: broeders en zusters in een Omsjen groep kunnen makkelijker naar elkaar omzien wanneer ze elkaar vaker (toevallig) treffen in de buurt. 13

14 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR 14 Omsjen groep 1 pastoraal bezoeker gemeente leden Omsjen groep 1 pastoraal bezoeker gemeente leden Omsjen groep 1 pastoraal bezoeker gemeente leden 1 wijkouderling 1 wijkdiaken Opbouw wijk

15 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Voorstel: Het Omsjen team -verzorgt bearbeiding van een Omsjengroep. -bestaat voor elke Omsjengroep uit 3 personen: ouderling, diaken en pastoraal bezoeker -Taakverdeling binnen het Omsjenteam: @wijkouderling : heeft eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de Omsjengroep en zorgt voor de communicatie met de kerkenraad; @ wijkdiaken (coördinator): zorgt binnen de Omsjengroep dat een ieder in de groep meedoet, er activiteiten worden georganiseerd en verzorgt de communicatie in/over de groep en met de kerkenraad( met de ouderling) @pastoraal medebezoeker: bezoekt brs. en zrs. waar extra aandacht nodig is. Hij/zij wordt ‘bevestigd’ door de kerkenraad, (idee wijkzuster). -Activiteiten binnen de groep: geheel vrij in te vullen, koffiedrinkmiddag, uitje. Doel: elkaar leren kennen binnen een Omsjengroep. 15

16 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Voorstel: Opzet nieuwe gemeentestructuur -Kerkenraadperspectief: de gemeente bestaat uit 6 wijken en iedere wijk is opgedeeld in 3 Omsjengroepen. Iedere wijk heeft één ouderling en één diaken. -Gemeente perspectief: de gemeenteleden vormen samen 18 Omsjengroepen; 3 Omsjengroepen vormen weer een wijk. Iedere Omsjengroep heeft een pastoraal bezoeker. -Het wijkteam(wijkouderling): Omsjenteam(wijkdiaken): 1 wijkouderling (over 3 Omsjengroepen) 1 pastorale bezoeker 1 wijkdiaken (over 3 Omsjengroepen) 1 wijkdiaken/coordinator 3 pastorale bezoekers (1 per Omsjengroep) 1 wijkouderling Omsjengroepen zijn geheel gericht op de inhoud van de pastorale kerntaken van de ouderling, diaken en kerkleden t.w. samen gemeente van Christus zijn 16

17 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR 17 Omsjen groep 1 pastoraal bezoeker gemeente leden Omsjen groep 1 pastoraal bezoeker gemeente leden Omsjen groep 1 pastoraal bezoeker gemeente leden 1 wijkouderling 1 wijkdiaken Opbouw wijk

18 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Wat is een Omsjen groep niet -Omsjengroep is geen bijbelstudiegroep: de bestaande bijbelstudiegroepen blijven bestaan zoals ze nu zijn; bijbelstudie wordt niet gezien als een kerntaak van de Omsjen groep. -Omsjengroep is geen groeigroep; de huidige groeigroepen zijn meestal een mix van bijbelstudie en het onderling delen van en verdriet en vreugde. Bestaande structuren worden zoveel mogelijk gerespecteerd. - Ook het inhoudelijke jeugdwerk blijft zo als het nu is. 18

19 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR Huisbezoek [Voorstel] Ieder gemeentelid ontvangt op zijn minst één keer per jaar pastoraalbezoek: -hetzij in de vorm van een groepshuisbezoek, -Hetzij, op verzoek, als individueel pastoraalbezoek Groepshuisbezoek [Voorstel] Naast het individuele huisbezoek wordt jaarlijks per Omsjengroep een groepshuisbezoek georganiseerd. -bedoeld alle leden van de Omsjengroep -zowel de ouderling als diaken is aanwezig -op deze avond wordt het jaarthema besproken 19

20 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID V AN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR 20 Pauze? Stel nu u vragen aan de commissieleden Omsjen! Zet uw naam en uw vraag op de “geeltje” en plak die op de tafel. Na de pauze worden de vragen centraal besproken.

21 OMSJEN - VAN IDEEËN NAAR BELEID VAN OPMERKINGEN NAAR EEN STRUCTUUR En hoe nu verder? (dec. 2015) Gemeente breed communiceren Deze presentatie komt terug in een beleidsstuk. (jan. 2016) Kerkenraad neemt besluit over dit beleidsstuk Concreet uitwerken: Omsjen groepen, samenstelling teams, etc. (feb. 2016) Omsjengroepen: informeren individuele gemeenteleden Toerusten: KR-leden en Omsjenteamleden (vanaf jul. 2016) Commissie ‘Omsjen’ tijdelijk geen taken (apr. 2017) Evaluatie door commissie ‘Omsjen’ samen met kerkenraad Februari 2016 Starten! 21


Download ppt "OMSJEN VAN IDEEËN NAAR BELEID Pastorale zorg CGKV-Surhuisterveen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google