De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

waarin de huwelijkszegen geven wordt aan

Verwante presentaties


Presentatie over: "waarin de huwelijkszegen geven wordt aan"— Transcript van de presentatie:

1 waarin de huwelijkszegen geven wordt aan
Welkom in deze dienst waarin de huwelijkszegen geven wordt aan Louis & Maralda Roekx Leen & Wil van den Boogert Barend & Nelly Keijzer

2 Staand zingen: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Staand zingen: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Heere. OTH 275:1,2, 4

3 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven. OTH 275:1,2, 4

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent. OTH 275:1,2, 4

5

6 Mel. EL 357:1,2,3 Kom en zing een lied van vreugde u die nu aanwezig zijt. Om hier deze dag te vieren die ons allen samenbrengt. Dit nu is een lied van liefde, dat voor alle mensen klinkt, opdat zij dan zullen weten dat de liefde overwint.

7 Mel. EL 357:1,2,3 Kom en zing een lied van vreugde voor twee mensen, man en vrouw, die elkaar het jawoord gaven het bewijs van eeuw’ge trouw. Samen wilden zij de weg gaan die soms lang of moeilijk is, aan elkaar de liefde geven, ook in tijd van duisternis.

8 Mel. EL 357:1,2,3 Kom en zing een lied van vreugde voor God die de liefde kent en die hier in alle talen ons zijn blijde boodschap brengt. Hij is het die deze mensen aan elkaar gegeven heeft en hen voor elkanders hart de sleutel van de liefde geeft.

9 JdH 140:1,2 Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen van 't kruis,waar 'k vrij’lijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

10 JdH 140:1,2 Die open poort laat d' ingang vrij, aan wie komt binnen vlieden; aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden. Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

11

12 Psalm 91:1,5 Hij, die op Gods bescherming wacht, Wordt door den hoogsten Ko - ning Beveiligd in den duist'ren nacht, Beschaduwd in Gods wo - ning. Dies noem ik God, zo goed als groot Voor hen, die op Hem bouwen, Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, Den God van mijn betrouwen.

13 Psalm 91:1,5 Ik steun op God, mijn toeverlaat, Dies heb ik niets te vre - zen. Wie God vertrouwt,die deert geen kwaad; Uw tent zal veilig we - zen; Hij zal Zijn engelen gebiên, Dat z' u op weg bevrijden; Gij zult hen, in gevaren, zien Voor uw behoud'nis strijden.

14

15 Psalm 118:1,12 Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; Want goed is d' Oppermajesteit; Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Isrel nu Gods goedheid loven, En zeggen: "Roemt Gods majesteit; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

16 Psalm 118:1,12 Dit is de dag, de roem der dagen, Dien Isrels God geheiligd heeft; Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, Hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och HEER, geef thans Uw zegeningen; Och HEER, geef heil op dezen dag; Och, dat men op deez' eerstelingen Een rijken oogst van voorspoed zag.

17

18 OTH 336:1,4 Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalmen moed!

19 OTH 336:1,4 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

20 1ste Advent Er bloeit iets op…

21 Er is een licht ontstoken waar alles donker is
Er is een licht ontstoken waar alles donker is. Er is een bloem ontsproten waar grond bevroren is En blad voor blad ontluikt een roos van Gods genade Licht in de duisternis

22 1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. 2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. 3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. 4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 1Korinthe 13

23 6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. 9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. 1Korinthe 13

24 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 1Korinthe 13

25 Luisterlied Ik zal er zijn Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Luisterlied Ik zal er zijn Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

26 Luisterlied Ik zal er zijn De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Luisterlied Ik zal er zijn De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

27 Luisterlied Ik zal er zijn O Naam aller namen, aan U alle eer
Luisterlied Ik zal er zijn O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

28 HET CHRISTELIJK HUWELIJK
De kracht van de waarheid De kracht van de liefde De kracht van de genade

29 ‘We weten nooit met wie we trouwen; dat denken we maar
‘We weten nooit met wie we trouwen; dat denken we maar. De voornaamste uitdaging van het huwelijk is – leren hoe je moet houden van en zorgen voor de vreemdeling met wie je getrouwd blijkt te zijn.’ Stanley Hauerwas

30 HET CHRISTELIJK HUWELIJK
De kracht van de waarheid De kracht van de liefde De kracht van de genade

31 Psalm 133:3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER Zijn zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

32

33 OTH 216 Heer ik kom tot U Neem mijn hart verander mij Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

34 OTH 216 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

35 OTH 216 Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven Door de kracht van Uw liefde

36 OTH 216 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

37

38 Psalm 134:2 Heft uwe handen naar omhoog, Slaat naar het Heiligdom uw oog, En knielt eerbiedig voor Hem neer: Looft, looft nu aller heren Heer'!

39

40 Psalm 134:3 Dat 's Heeren zegen op u daal', zijn gunst uit Sion u bestraal', Hij schiep 't heelal zijn naam ter eer looft, looft dan aller heren Heer!

41

42 OTH 315:1,2,3 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen Jezus licht van de wereld vernieuw ons levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons schijn in mij, schijn door mij

43 OTH 315:1,2,3 Kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid kom Heilge Geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen spreek Heer’ Uw woord dat het licht overwint

44 OTH 315:1,2,3 Heer ik wil komen in Uw nabijheid uit de schaduwen in Uw heerlijkheid door het bloed mag ik U toebehoren leer mij toets mij U stem wil ik horen schijn in mij, schijn door mij

45 OTH 315:1,2,3 Kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid kom Heilge Geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen spreek Heer’ Uw woord dat het licht overwint

46 OTH 315:1,2,3 staan wij oog in oog met U Heer daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven U volmaakt wie volkomen zich geven schijn in mij, schijn door mij

47 OTH 315:1,2,3 Kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid kom Heilge Geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen spreek Heer’ Uw woord dat het licht overwint

48 Wel thuis! Louis & Maralda Roekx Leen & Wil van den Boogert Barend & Nelly Keijzer


Download ppt "waarin de huwelijkszegen geven wordt aan"

Verwante presentaties


Ads door Google