De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

God is grenzeloos……… Jubileum Opmaat 10 jaar Piano: Cor van Leeuwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "God is grenzeloos……… Jubileum Opmaat 10 jaar Piano: Cor van Leeuwen"— Transcript van de presentatie:

1 God is grenzeloos……… Jubileum Opmaat 10 jaar Piano: Cor van Leeuwen
1 november 2015

2 107    Een lied  voor de morgen tekst en muziek: Cor van Leeuwen (naar Psalm 143)
Koor: Laat mij in de morgen uw liefde horen, Heer ik verlang naar U. Wijs mij deze dg de weg die ik gaan zal, Heer ik vertrouw op U.

3 107    Een lied  voor de morgen Allen: Laat mij in de morgen uw liefde horen, Heer ik verlang naar U. Wijs mij deze dag de weg die ik gaan zal, Heer ik vertrouw op U.

4 107    Een lied  voor de morgen Koor:  Help mij, als ik mij verzetten moet        tegen wat niet goed is in Uw ogen.        Leer mij steeds opnieuw uw wil te doen.        Want U bent mijn God,          laat Uw goede Geest mij leiden          over Uw gebaande wegen.

5 107    Een lied  voor de morgen Allen:  Laat mij in de morgen uw liefde horen, Heer ik verlang naar U. Wijs mij deze dag de weg die ik gaan zal, Heer ik vertrouw op U.

6 107    Een lied  voor de morgen Koor:  Laat mijn leven toch een loflied zijn,          een lied dat zingt van Uw genade,          juichend, tegen de verdrukking in, want U bent mijn God,           laat Uw goede Geest mij leiden          over Uw gebaande wegen.

7 107    Een lied  voor de morgen Allen:  Laat mij in de morgen uw liefde horen, Heer ik verlang naar U. Wijs mij deze dag de weg die ik gaan zal, Heer ik vertrouw op U, in liefde dien ik U. Heer, ik verlang naar U.

8 Welkom Welkom Psalm 139:1, 2 Klein Gloria Beginwoord en Groet
Psalm 139:1, 2 Klein Gloria Beginwoord en Groet Lied   771: 1, 2 en 3 Gebed    1e lezing  Jesaja35:1-10 Lied 146:1 2e lezing   Marcus 7:31-37 De kaarsen van de kinderdienst worden aangestoken Lied 534: 1, 2, 3 en 4 Kinderen naar de nevendienst Verkondiging Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5 Gebeden Inzameling van de gaven Slotlied  608: 1 en 3 Zegen

9 Psalm 150: 1 en 2

10 Psalm 150: 1 en 2

11 Psalm 150: 1 en 2

12 Psalm 150: 1 en 2

13

14 Stil gebed Beginwoord en groet
Welkom Psalm 139:1, 2 Klein Gloria Beginwoord en Groet Lied   771: 1, 2 en 3 Gebed    1e lezing  Jesaja35:1-10 Lied 146:1 2e lezing   Marcus 7:31-37 De kaarsen van de kinderdienst worden aangestoken Lied 534: 1, 2, 3 en 4 Kinderen naar de nevendienst Verkondiging Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5 Gebeden Inzameling van de gaven Slotlied  608: 1 en 3 Zegen

15 Heer ontferm U Nederlandse tekst: Cor van Leeuwen Muziek: Michael W
Heer ontferm U Nederlandse tekst: Cor van Leeuwen Muziek: Michael W. Smith (Lord have mercy) Koor:  Heer, het lijden van de wereld          en de pijn van kleine mensen          doen ons steeds opnieuw beseffen          dat wij met lege handen staan,          niet in staat om in te grijpen,          niet in staat om te verand’ren          wat niet goed is in uw ogen.          Daarom roepen wij u aan:

16 Heer ontferm U Allen: Heer, ontferm U, Christus ontferm U,
          Heer ontferm U over ons. (2x)

17 Heer ontferm U Koor: Heer, doe recht aan rechtelozen.
         Geef de hongerigen eten          Geef in tijd van oorlog vrede.          Maak de onderdrukten vrij.          Geef uw kracht aan krachtelozen.          Geef de liefdelozen liefde.          Geef de uitzichtlozen toekomst.          Wees de eenzamen nabij.

18 Heer ontferm U Allen: Heer, ontferm U, Christus ontferm U,
         Heer ontferm U over ons. (2x)

19 Heer ontferm U Koor: Heer, in alle machteloosheid
         bidden wij voor deze aarde,          die zichzelf niet meer kan redden:          red U haar, dat bidden wij.          Maak ons werkers in de wereld,          instrumenten in uw handen.          Laat het niet bij woorden blijven:          laat het bidden werken zijn.

20 Heer ontferm U Allen: Heer, ontferm U, Christus ontferm U,
         Heer ontferm U over ons. (2x)

21 Woord van bemoediging

22 Lied 971: 1en 3

23 Lied 971: 1en 3

24 Lied 971: 1 en 3

25 Lied 971: 1 en 3

26 Gebed

27 De kaarsen van de kindernevendienst worden aangestoken
Lied voor de dienst  216:1,3 Welkom Psalm 68:7,9 Klein Gloria Beginwoord en Groet Lied   886 2x ned Gebed Leefregel   Hebr. 13:1-6 Lied 905:1,4 De kaarsen van de kinderdienst worden aangestoken Lied 218:1,2,4,5 1e lezing  Handelingen 4:1-12 Lied 221:1,2 2e lezing   Handelingen 4:13-22 Lied 221:3 Verkondiging Lied 422 Gebeden Inzameling van de gaven Slotlied  425 Zegen

28 Lied 425 ELB: Dit is de dag Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Weest daarom blij, weest daarom blij en zingt verheugd en zingt verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weest daarom blij en zingt verheugd. Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

29 De kinderen gaan naar de kinderdienst
Lied voor de dienst  216:1,3 Welkom Psalm 68:7,9 Klein Gloria Beginwoord en Groet Lied   886 2x ned Gebed Leefregel   Hebr. 13:1-6 Lied 905:1,4 De kaarsen van de kinderdienst worden aangestoken Lied 218:1,2,4,5 1e lezing  Handelingen 4:1-12 Lied 221:1,2 2e lezing   Handelingen 4:13-22 Lied 221:3 Verkondiging Lied 422 Gebeden Inzameling van de gaven Slotlied  425 Zegen

30 Geloofdbelijdenis:. Opmaat 9. De Zoon van God
Geloofdbelijdenis: Opmaat 9. De Zoon van God. Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Cor van Leeuwen Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden, is zelf het licht dat ruimte geeft: ons levenslicht, de Zoon van God.

31 De Zoon van God. Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen is zelf de weg tot waar geluk: ons levens pad, de Zoon van God.

32 De Zoon van God. Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen, is zelf het brood dat honger stilt: ons levensbrood, de Zoon van God.

33 De Zoon van God. Hij die melaatsen heeft geraakt,
hun huid en hart heeft schoongewassen, reikt ons de hand en raakt ons aan, en reinigt ons, de Zoon van God.

34 De Zoon van God. Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven, Is zelf het woord dat waarheid spreekt: Het levend Woord, de Zoon van God.

35 Die mij droeg Opmaat Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Cor van Leeuwen
Die mij droeg op adelaarsvleugels, Die mij hebt geworpen in de ruimte en, als ik krijsend viel, mij ondervangen met Uw wieken en weer opgegooid, totdat ik vliegen  kon op eigen kracht Die mij droeg op adelaarsvleugels….

36 Psalm 139: 1-10 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?

37 Psalm 139: 1-10 lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

38 Psalm 139 Opmaat Tekst: Cor van Leeuwen Muziek: Adrian Snell
Heer u ziet mij zoals ik ben. U kent heel mijn hart. U weet wat ik denk en wat ik doe. U weet wat mijn zorgen zijn en wat mijn hart bezwaart. U omgeeft mij met Uw zorg.

39 Psalm 139 Zelfs al zou ik vluchten Heer, voor U,
verborg ik mij in ‘t duister van de nacht. U blijft mij volgen waar ik ga, beschermt mij waar ik sta, U houdt mij stevig vast.

40 Psalm 139 Voordat ik geboren werd kende U mijn naam,
wist U alles van mijn leven. Van mijn vormeloos begin tot de allerlaatste zucht heel het wonder van mijn leven, Heer ja, goed en kwaad, is U bekend.

41 Psalm 139 Want U bent de schepper van mijn leven, Heer
U houdt mij vast en blijft mij leiden, keer op keer. Ik kan het niet begrijpen, maar besef het toch steeds meer. Want U Heer bent bij me, ja waar ik ook ga, U bent daar.

42 Marcus 12: 18-27 Marcus 12 18 Er kwamen enkele sadduceeën naar hem toe; volgens de sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: 19‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” 20 Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; 21 de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22 Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. 

43 Marcus 12: 18-27 23 Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’  24 Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. 25 Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. 26 Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? 27 Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

44 Lied 727: 1, 2 en 3

45 Lied 727: 1, 2 en 3

46 Lied 727: 1, 2 en 3

47 Verkondiging Welkom Psalm 139:1, 2 Klein Gloria Beginwoord en Groet
Psalm 139:1, 2 Klein Gloria Beginwoord en Groet Lied   771: 1, 2 en 3 Gebed    1e lezing  Jesaja35:1-10 Lied 146:1 2e lezing   Marcus 7:31-37 De kaarsen van de kinderdienst worden aangestoken Lied 534: 1, 2, 3 en 4 Kinderen naar de nevendienst Verkondiging Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5 Gebeden Inzameling van de gaven Slotlied  608: 1 en 3 Zegen

48 IK ZAL ER ZIJN (Sela) tekst: Hans Maat, muziek: Kinga Ban
Koor:  Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

49 Ik zal er zijn Allen: De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Vader, laat mij niet gaan. Koor:  ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

50 Ik zal er zijn Koor: O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

51 Ik zal er zijn Allen: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

52

53 Vrijwilligerswerk Kenya
Aniek Steenbergen

54 Op naar het avontuur! 21 juni 2015

55 Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya

56 Alice Njeri

57 Huis nr. 1

58 Kinderen

59 Maasai Mara

60 Sacred Hearts School

61 Kerk

62 Opbrengst

63 Het resultaat

64 Lied 713:1

65 Lied 713:1

66 Dankgebed Voorbeden Stil gebed Gebed van onze Heer
Welkom Psalm 139:1, 2 Klein Gloria Beginwoord en Groet Lied   771: 1, 2 en 3 Gebed    1e lezing  Jesaja35:1-10 Lied 146:1 2e lezing   Marcus 7:31-37 De kaarsen van de kinderdienst worden aangestoken Lied 534: 1, 2, 3 en 4 Kinderen naar de nevendienst Verkondiging Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5 Gebeden Inzameling van de gaven Slotlied  608: 1 en 3 Zegen

67 Lied 423: 1, 2 en 3

68 Lied 423: 1, 2 en 3

69 Lied 423: 1, 2 en 3

70 Zegen


Download ppt "God is grenzeloos……… Jubileum Opmaat 10 jaar Piano: Cor van Leeuwen"

Verwante presentaties


Ads door Google