De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christendom en Islam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christendom en Islam."— Transcript van de presentatie:

1 Christendom en Islam

2 Geschiedenis Islam

3 Geboorte Mohammed ca. 570

4 Ka'aba belangrijk heiligdom

5 Mohammed trekt zich terug
in een grot in 610 In 622 heeft Mohammed zo'n 70 families om zich heen weten te verzamelen, maar ze moeten uitwijken naar Medina: begin van Islamitische jaartelling

6 Mohammed ziet kans om Mekka in te nemen: de afgodenbeelden die rond de Ka'aba staan opgesteld worden vernield en van toen af geldt het als een moskee

7 verovering van het Arabisch schiereiland – gedwongen bekeringen – Joden en Christenen gedoogd als dhimmie: Tweederangs burgers

8 Islam: twee stromingen Sunni en Shia volgelingen van Abu Bakr:
Sunni en Shia volgelingen van Abu Bakr: Sunni (85%) volgelingen van Ali: Shia (15%, voornamelijk in Iran) Mehdi (12e imam)

9 Vijf Zuilen shahada (geloofsbelijdenis) salat (rituele gebeden) zakat (geven van aalmoezen) saum, of siyam (vasten tijdens ramadan) hadj (pelgrimstocht naar Mekka)

10 Kenmerken Islam

11 heilige boek: koran

12 hadith: een verzameling vertellingen over het leven en uitspraken van Mohammed

13 gebedshuis: moskee minaret en azan  

14 God is de grootste (4x), ik getuig dat er geen godheid is dan God (2x), ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper is (2x), haast u naar het gebed (2x), haast u naar het welslagen (2x), het is beter dan de slaap (2x), God is de grootste (2x), er is geen godheid dan God.

15 Islam: onderwerping Dar al-islam (huis van de islam) Dar al-harb (huis van oorlog)

16 bevestigt dus hen die geloven. Ik zal schrik (terreur) in de harten
Ook toen uw Heer tot de engelen sprak: Waarlijk ik ben met u; bevestigt dus hen die geloven. Ik zal schrik (terreur) in de harten van de ongelovigen werpen. Slaat dus hun hoofden af, en slaat al de toppen van hun vingers af. (Koran 8:12, Al-Anfal)

17 Doel: wereld onderwerpen aan de islamitische heerschappij

18 Middel: jihad (heilige oorlog) Strijd dus tegen hen,
tot er geen verzet meer ter gunste van de afgodendienarij, en geen andere godsdienst dan die van uw Heer besta. Indien zij ophouden, waarlijk dan ziet God wat zij doen. (Koran 8:39, Al-Anfal)

19 Migratie wordt aangemoedigd als middel tot verspreiding van het geloof
Zij die geloofd hebben en hun land verlieten, en hun bezittingen en hun persoon aan de verdediging van Gods ware eredienst wijdden, zullen door God op de hoogste trap van eer worden gesteld, en dezen zijn het, die gelukkig zullen wezen. (Koran 9:20, At-Tawbah)

20 Positie vrouw: één man gelijk aan twee vrouwen

21 Taqqiyya: veinzen uit zelfbehoud Kitman: politieke camouflage Tawriya: creatief liegen

22 Mensen van het Boek Voer ons langs de rechte weg. Langs de weg dergenen, die zich in Uw weldaden verheugen. Niet langs de weg dergenen, die Uw toorn hebben opgewekt (zoals de Joden), en niet op dien der dwalenden (zoals de Christenen). (Koran 1:6-7, Al-Fatihah)

23 en de Christenen zeggen Christus is de zoon van God.
De Joden zeggen: Ozaïr is de zoon van God, en de Christenen zeggen Christus is de zoon van God. Dat is wat zij met hun monden zeggen. Zij bootsen de taal na van hen, die in vroegere tijden ongelovigen waren. Dat God hun de oorlog aandoe. Hoe dwaas zijn zij! (Koran 9:30, At-Tawbah)

24 Medina (voorheen: Yathrib)
zou zijn gesticht door Joodse clans Mohammed aanvankelijk gastvrij onthaald: middels een verdrag leggen de strijdende partijen de wapens neer

25 die de schriften hebben ontvangen dan op de zachtste wijze,
Twist niet met hen die de schriften hebben ontvangen dan op de zachtste wijze, behalve met diegene van hen, welke zich slecht tegenover u gedragen, en zeg: Wij geloven in de openbaring, welke ons werd nedergezonden en ook in hetgeen u werd nedergezonden. Onze God en uw God is één, en hem zijn wij onderworpen. (Koran 29:46, Al-Ankabut)

26 Mohammed's toon verandert als de Joden zijn boodschap niet aannemen
O, ware gelovigen! kiest als uw vrienden niet hen, wie de schriften vóór u waren gegeven, of de ongelovigen, die uw godsdienst tot het onderwerp van hun lachlust en bespotting maken; maar vreest God, indien gij ware gelovigen zijt. (Koran 5:57, Al-Ma'idha)

27 Eén clan wordt verbannen uit Medina na een incident
Hij deed degenen van hen die de schriften hebben ontvangen en de verbondenen ondersteunden, uit hun sterkten komen. En hij wierp schrik en verslagenheid in hun harten; gij versloeg een deel van hen, en een deel van hen maakte gij krijgsgevangenen. God heeft u hun land, hun huizen en hun welvaart doen erven, en een land, dat gij nog niet betreden hebt ; want God is almachtig. (Koran 33:26-27, Al-Ahzab)

28 Zonder directe aanleiding
is een maand later de volgende clan aan de beurt De laatste clan, de Banu Quraiza, wordt uitgemoord

29 wordt het hoofd afgehakt,
Khaibar: wie weigert moslim te worden, wordt het hoofd afgehakt, of moet de jizya-belasting betalen en wordt dhimmie (tweederangsburger)

30 en niet verbieden wat God en zijn apostel hebben verboden,
Strijdt tegen degenen, die noch aan God, noch aan de jongste dag geloven, en niet verbieden wat God en zijn apostel hebben verboden, en de ware godsdienst niet belijden van hen, aan wie de schriften werden geopenbaard, tot zij door het recht van onderwerping schatting hebben betaald, en zij vernederd zijn. (Koran 8:29, At-Tawbah)

31 Groet de Joden en Christenen niet voordat ze u groeten,
en wanneer u hen op de weg tegenkomt, dwing ze naar de smalste kant te gaan (Muslim 2167)

32 Wortel van het Joods-Palestijns conflict
De dag des oordeels zal niet komen totdat de Joden zich achter bomen en rotsen verstoppen, die zullen zeggen, ' O moslims, o dienaar van God, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem.' (Bukhari 52:177)

33 Belangrijkste verschillen
met Christendom

34 Dit was Jezus de zoon van Maria, die het woord der waarheid
Soera Maryam Dit was Jezus de zoon van Maria, die het woord der waarheid zou spreken, waaromtrent zij twijfelen. Het is niet passend voor God dat hij een zoon zou hebben; zulk ene lastering zij verre van hem. Als hij over iets besluit zegt hij slechts: Wees! en het is. (Koran 19:34-35, Maryam)

35 Christus, de zoon van Maria, is niets meer dan een apostel:
andere apostels zijn hem voorafgegaan, en zijn moeder was een vrouw van waarheid. Zij beiden gebruikten voedsel. Gij ziet hoe wij de tekenen Gods onder hen openbaarden, en ziet dan hoe zij zich afwenden. (Koran 5:75, Al-Ma'idha)

36 De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste
De engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden (Lukas 1:35)

37 Zij zeggen: De Barmhartige heeft een zoon genomen.
Welk ene godslastering hebt gij daarmede uitgesproken! Er is slechts weinig toe nodig, opdat de hemelen bij deze woorden verscheurd worden, en de aarde in tweeën gespleten worde en de bergen nedervallen. Omdat zij aan God een zoon toeschrijven, terwijl het Gode niet past een zoon te nemen. (Koran 19:88-92)

38 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon,
in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Markus 1:11)

39 en uit de wolk kwam een stem, die zei:
En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! (Markus 9:7)

40 O gij! die de schriften hebt ontvangen,
overschrijdt de juiste grenzen van uw godsdienst niet; zegt nimmer iets anders van God dan de waarheid. Waarlijk, Christus Jezus, de zoon van Maria, is Gods apostel, en zijn woord, dat hij in Maria overbracht, en een geest van hem. Gelooft dus in God en zijne gezanten, en zegt niet; Er zijn drie goden: doet dit niet; het zal beter voor u zijn. God is slechts één God. Het is verre van hem, dat hij een zoon heeft! Hem behoort wat in den hemel en op aarde is, en God is een voldoende beschermer. (Koran 4:171, An-Nisa)

41 Ik en de Vader zijn één (Johannes 10:30) Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien (Johannes 14:9)

42 Waarlijk wij hebben Christus Jezus,
En gezegd hebben: Waarlijk wij hebben Christus Jezus, de zoon van Maria, de gezant van God gedood; doch zij sloegen hem niet dood en kruisigden hem niet, maar iemand, die hem geleek, werd in zijn plaats gesteld, en waarlijk zij, die nopens hem twistten, verkeerden in een dwaling, en hadden geen bepaalde kennis daarvan, maar volgden slechts een mening. Zij doodden hem niet werkelijk; God heeft hem tot zich opgenomen, en God is machtig en wijs. (Koran 4: , An-Nisa)

43 Hij heeft in Zijn lichaam onze zonden het kruishout
op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen (1 Petrus 2:24)

44 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed,
namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade (Efeziërs 1:7)

45 mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden
Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door Zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood (Hebreeën 2:14-15)

46 Enige zekerheid op verlossing die de islam biedt
is door te sterven in de jihad.

47 Stel, voor zover het in uw macht ligt,
alles in het werk, om met alle mensen in vrede te leven (Romeinen 12:18)

48 Niemand komt tot de Vader
Geen twee wegen naar het zelfde doel Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6)

49 Vondst van Dode Zeerollen
bewijzen dat de Bijbel geen vervalsing is, maar uiterst zorgvuldig overgeleverd.

50 ? ? ? ? Bijbel en Koran verschillen op het meest essentiële punt:
wie is Jezus? ? ?

51 Als Jezus niet Gods Zoon zou zijn en niet zou zijn gestorven,
dan hebben we ook geen vergeving van zonden en is de hemel voor ons onbereikbaar.

52 Wie echter gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die ontvangt vergeving van zonden en ontvangt het burgerschap van het hemels Koninkrijk.

53 Hoe moslims benaderen?

54 De naam van Mohammed's moeder wordt niet genoemd in de koran,
alleen de naam van Jezus' moeder, de enige vrouw zelfs die in de koran met name wordt genoemd.

55 De koran erkent Jezus als
'het Woord van God,' als 'Geest van God,' en als 'Isa Masih (Jezus Christus).

56 Indien gij in twijfel verkeert nopens enig gedeelte van datgene,
Het Woord van God: Schepper of schepping? Indien gij in twijfel verkeert nopens enig gedeelte van datgene, wat wij u hebben nedergezonden, vraag dan hun, die het Boek vóór u hebben gelezen. Thans is de waarheid van uw Heer tot u gekomen; wees dus niet één van hen die twijfelen (Koran 10:94)

57 In het begin was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God (Johannes 1:1) Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven (Johannes 1:12)

58 Bijbel: God is liefde.

59 laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.  Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.


Download ppt "Christendom en Islam."

Verwante presentaties


Ads door Google