De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan Protestantse Gemeente Bedum 2014-2018 ‘In vertrouwen kerk blijven’ 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan Protestantse Gemeente Bedum 2014-2018 ‘In vertrouwen kerk blijven’ 1."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan Protestantse Gemeente Bedum ‘In vertrouwen kerk blijven’ 1

2 Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Visie en Missie

3 in een tijd waarin velen de kerk verlaten grote diversiteit wordt gevraagd Zijn vergrijzing zichtbaar is Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Hoe willen we kerk zijn

4 De Protestantse Gemeente Bedum laat zich leiden door artikel 1 van de kerkorde van : 1.De Protestantse Kerk in Nederland overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2.Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3.Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Roeping van kerk en gemeente

5 Omdat we ons samen geroepen weten tot God. Hij als Vader de bindende factor is, waardoor wij elkaar tegemoet mogen treden als broers en zussen. Wij op basis van Gods woord, de Bijbel erkennen als het woord van God en Jezus Christus als Redder en Verlosser. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum In vertrouwen ………

6 met erediensten als hart van de gemeente waar de bijbel opengaat ontmoeting met God en elkaar met pastorale zorg en diaconale taken met bijzondere aandacht voor jeugd en jarigen Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum ….. Kerk zijn

7 Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Bestuur en Organisatie

8 Algemene Kerkenraad Wijkkerkenraden College van Kerkrentmeesters College van Diakenen De verantwoordelijkheden van deze organen liggen vast in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Bestuurlijke organen

9 Raad voor de Eredienst Raad voor Jeugdzaken Commissie voor Vorming en Toerusting Taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in de ‘Plaatselijke regelingen van de Protestantse Gemeente van Bedum’. Vastgesteld in de AK vergadering van 24 maart 2014 Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Gedelegeerde taken

10 Beleidsvoornemen AK 1,8 fte predikantsplaatsen. zo mogelijk 0,2 fte pastoraal werker voor specifieke doelgroepen voor ouderenwerk, waardoor predikanten ruimte krijgen voor de middengroep Bewaken van de samenhang van beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten van de diverse geledingen. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

11 Elke 2 jaar zal er een evaluatie van de plaatselijke regelingen nodig zijn, te beginnen in het seizoen In 2013 is de samenstelling van de AK gewijzigd. In voorjaar van 2016 de huidige organisatie structuur evalueren. Zomer 2014 is de Beleidsplan ‘In vertrouwen kerk blijven’ vastgesteld. Evaluatie moet plaatsvinden in Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

12 Speerpunten AK Zorg dragen voor goede overdracht aan nieuwe preses en scriba(s) Jaarlijks organiseren van een brede kerkenraads- vergadering de speerpunten voor het nieuwe jaar worden vastgesteld. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

13 Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Beleidsterreinen

14 Pastoraat betekent er zijn voor de ander, in tijden van ziek zijn, ouder worden, rouw en in tijden van vreugde zoals huwelijk of geboorte. Pastoraat is nodig daar waar vragen zijn aangaande het geloof in onze Heer en Heiland. De contactpersonen, medewerkers pastoraat en ouderlingen zijn de echte ogen en oren in de wijk. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Pastoraat

15 20 – 50 jarigen het is noodzakelijk om echt in te zetten op de middengroep in de kerk (20-50 jaar), aangezien zij ook opvoeding geven aan hun kinderen, en zij het enthousiasme over geloof zullen moeten doorgeven. Hier zijn inzet en ontwikkeling van activiteiten nodig – in samenspraak met de doelgroep zelf. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

16 Speerpunten Wijkraad Voor de komende jaren wil de Wijkkerkenraad, naast de boven genoemde activiteiten, zich speciaal richten op het opvullen van vacatures zodat het omzien naar elkaar optimaal mag zijn. Ieder lid van de kerk mag en moet weten dat hij of zij erbij hoort, maar tegelijkertijd ook een stukje eigen verantwoordelijkheid draagt voor de kerkelijke gemeente als geheel. Ambtsdragers toerusten voor hun taak d.m.v. cursussen en trainingen. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

17 Kernboodschap laten klinken, Christus verlossend werk als vertroosting/bemoediging en Hem daarvoor te eren. Naast het willen fungeren als een sociale gemeenschap ook als één met een bijzondere boodschap en dat ook helder laten klinken. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Erediensten

18 Beleidsvoornemen In vorm en inhoud variëren. Met regelmaat diensten toegespitst op jeugd en/of middengroep. Nu het Nieuwe Liedboek in gebruik is genomen een bezinning omtrent het “ profiel’ van te zingen liederen formuleren. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

19 Speerpunt Bezinning op vormgeving diensten. Halfjaarlijks evaluatie en eventuele bijstelling De gemeente de komende jaren eigen laten maken met " Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk". Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

20 Jongeren actiever in de kerk, grotere participatie bereiken. In gesprek blijven met jongeren en hun ouders. Activeer gespreksgroep 25+. Geloofsopvoeding aan jongeren voldoende coachen, eventueel met externe hulp. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Jeugdwerk

21 Beleidsvoornemen Ten aanzien van het jeugd- en jongerenwerk wordt de overlegstructuur gewijzigd om zo, in gezamenlijk overleg met de diverse geledingen, te komen tot een betere samenhang en afstemming van de georganiseerde activiteiten. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

22 Speerpunten Beter overleg over de inhoud en een meer samenwerking tussen de verschillende onderdelen die zich met jeugdwerk bezighouden om zo de jeugd te begeleiden op hun weg naar een volwassen geloof. Meer aandacht en activiteiten voor 16+ jeugd. Een overzichtelijke jaarplanner zodat alle activiteiten de aandacht krijgen die ze verdienen en er geen activiteiten tegelijk worden gepland. Het op peil houden van de huidige activiteiten voor de jeugd (dus het aanbod wordt alleen uitgebreid). Elk kwartaal een jeugddienst. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

23 In de kerkorde staat : “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt”. De diaken wordt vanuit de kerk benoemd om in navolging van Jezus om te zien naar allen, die ondersteuning, verzorging of bescherming behoeven. De diaken doet dit niet alleen; het is een taak voor heel de gemeente, waarin de diaken het voortouw neemt. Voor onze activiteiten kunnen wij de hulp inroepen van de leden van onze kerk of daarbuiten Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Diaconaat

24 Beleidsvoornemen Meer aandacht voor doelgroepen, waar nu weinig aandacht voor is, zoals eenzame mensen, mantelzorgers, sociaal kwetsbare mensen Actiepunt “Stille armoede”. De verwachting is, dat er gelet op de economische toestand er een groter beroep op de Diaconie zal worden gedaan. Gebruik van moderne communicatiemiddelen o.a. door bijdragen aan de website, communicatie via en het realiseren van kerk TV. De jeugd interesseren voor het werk van de Diaconie. De jeugd helpt sinds een aantal jaren in de avondmaalsvieringen ( uitdelen sap ). Het erbij betrekken van de jeugd verder uitbouwen. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

25 Op de samenleving gerichte taken : De voorzitter fungeert als vertrouwenspersoon. Behandelen van diaconale hulpaanvragen. Coördineren van de autodienst. Voor het (tegen betaling van de onkosten) regelen van vervoer van mensen van en naar bijv. het ziekenhuis, dokter, enz Informeren over diaconale vakantieweken. Het College van Diakenen informeert zowel de doelgroep als de mogelijke vrijwilligers. Coördineren van attenties aan doelgroepen voor bijv. kerstattenties en kerstpakketten. Een diaken zit in het “Cliëntenplatform van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO)” van de gemeente Bedum. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

26 Speerpunten 2014 Meer aandacht schenken aan doelgroepen, waar nu te weinig aandacht voor is, zoals eenzame mensen, mantelzorgers, sociaal kwetsbare mensen. “Stille armoede”. De verwachting is, dat er gelet op de economische toestand er een groter beroep op de Diaconie zal worden gedaan. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

27 De commissie Vorming en Toerusting (V&T) bestaat uit 7 leden uit onze eigen gemeente en leden vanuit de Rooms Katholieke Parochie ‘Marie ten Hemelopneming’ Onder vorming verstaan we al die activiteiten die worden ontwikkeld om mensen de gelegenheid te geven te groeien in hun geloofsontwikkeling. Onder toerusting verstaan we die activiteiten die er op zijn gericht mensen concrete vaardigheden en kennis aan te reiken. Onze doelgroep is breed; niet alleen gemeenteleden of parochianen, iedereen kan meedoen aan de activiteiten van onze commissie. Onder vorming verstaan we al die activiteiten die worden ontwikkeld om mensen de gelegenheid te geven te groeien in hun geloofsontwikkeling. Onder toerusting verstaan we die activiteiten die er op zijn gericht mensen concrete vaardigheden en kennis aan te reiken. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Vorming en Toerusting

28 Speerpunten Ieder kerkelijk seizoen een gevarieerd aanbod bieden van activiteiten ter vorming en toerusting. Dit aanbod via diverse communicatiekanalen aanbieden aan onze doelgroep Mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken met de Hervormde Gemeente in Bedum Actiever gebruik van de websites van betrokken gemeentes en parochie Kritisch blijven ten aanzien van aanbod en opkomst, dat wil zeggen dat het wellicht beter is iets minder vaak een activiteit aan te bieden waarbij de opkomst goed is, dan vaker iets aan te bieden waarbij maar 4 of 5 mensen aanwezig zijn. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

29 Betrokkenheid op elkaar, zowel intern als extern, tussen wijken, gemeenteleden en kerkbestuur, is essentieel voor het samen kerk zijn. Communicatie is hét middel om deze betrokkenheid mogelijk te maken. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Communicatie

30 Beleidsvoornemen Vernieuwen website. Realiseren van kerktelevisie. Bevorderen van gebruikmaking van internet als communicatiemiddel Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

31 Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Externe relaties

32 Classis Winsum Beleidsvoornemen: De Algemene Kerkenraad Zorgt voor ruime afvaardiging naar de Classis, zodat de kleinere gemeenten daarin ontzien worden. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

33 Clusteroverleg Ad hoc samenwerkingsverband met de Gereformeerde kerk van Zuidwolde op het gebied van Jeugdwerk. Openstaan voor verdere samenwerking met de clustergemeentes. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

34 Vierkerkenoverleg Houdt het 4 kerkenoverleg gaande. Evangelisatie met de andere kerken van Bedum, oa. Volkskerstzangdienst. Activeer Kerk en Schooldienst in samenwerking met de Hervormde Gemeente. Attenderen op de Bijbelkinderweek van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Zoeken naar activiteiten waarmee we als gezamenlijke kerken meer zichtbaar zijn in het dorp – het christelijk karakter uitstralen, oa. kerken- en kerkorgelproject (in samenwerking met de basisscholen). Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

35 Diaconaal overleg Zoveel als mogelijk is de diaconale taken in gezamenlijkheid met alle kerken in de gemeente Bedum oppakken. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

36 4 Bedumer projecten Stichting ‘Lucht voor Prespa’, Macedonië Betheljada Paramaribi, Suriname Roemenië Kinderen in Polen Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

37 Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de tot haar beschikking gestelde financiële middelen en legt daar in een Jaarlijkse Gemeentevergadering verantwoording voor af. Daarbij wordt ook steeds een meerjaren begroting gepresenteerd. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Financiën en beheer

38 Beleidsvoornemen Zorgdragen voor een balans tussen inkomsten en uitgaven, nu inkomsten dreigen terug te lopen. Op basis van de begroting toekennen van kaderstellende budgetten voor de verschillende geledingen en de uitgaven te monitoren. Na het groot onderhoud van orgel, toren en tuin kunnen we weer jaren vooruit. Zaak is nu om de komende jaren de reserves voor groot onderhoud weer op peil te brengen. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

39 BATEN: V.V.B Collecten Overige bijdragen Extra Werving t.g.v. pastoraat TE KORT LASTEN: Personeel ( koster) Kosten gebouwen Kosten pastoraat****** Afdrachten P.K.N Kosten kerkdiensten Overige kosten Afschrijvingen ******2014/2015/2016:1 predikant 100%; 1 predikant 80%; 1 pastoraal werker 20% predikant 100%; 1 predikant 80%. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Meerjaren begroting

40 Speerpunten Begroting in balans brengen met te verwachten inkomsten, rekening houdend met de volgende ontwikkelingen: – Vermindering van het aantal leden – Vergrijzing in de leeftijdsopbouw – Dalende inkomsten Onderzoek naar het energiezuiniger maken van de kerkgebouwen. Waar mogelijk aanboren van nieuwe vormen van inkomsten. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum

41 2014: Wijzigen overleg structuur Jeugdwerk. Plaatselijke regelingen aanpassen aan het samenwerkingsverband met de Rooms Katholieke Parochie ‘Maria ten Hemelopneming’. Zorg dragen voor goede overdracht aan nieuwe preses en scriba(s) AK Diaconie –aandacht voor ‘stille armoede’ en speciale doelgroepen, waar nu te weinig aandacht voor is, zoals eenzame mensen, mantelzorgers, sociaal kwetsbare mensen De gemeente de komende jaren eigen laten maken met " Liedboek 2013 voor jou". Vernieuwen website. Realiseren van kerktelevisie : evaluatie ‘Plaatselijke regelingen’. evaluatie huidige organisatie structuur : vernieuwen Beleidsnotitie ‘In vertrouwen kerk blijven’. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Planning

42 Dit beleidsplan is vastgesteld in de AK van 26 mei Per thema is aangegeven wat de uitgangspunten en beleidsvoornemens zijn voor de komende jaren. Taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in de Plaatselijke Regelingen Protestantse Gemeente Bedum, vastgesteld op 24 maart Bronnen: – “Levende stenen” beleidsdocument – Notitie ‘In vertrouwen kerk blijven’ tbv beroepingswerk – ‘Protestantse Gemeente Bedum 1836 – 2012’, overzicht van de ontwikkelingen van de gemeente. Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Verantwoording

43 Versie vastgesteld op 23 juni 2014 Jeugdwerk (dia 22) en Vorming en Toerusting (dia 27 en 28) gewijzigd Beleidsnotitie Protestantse Gemeente Bedum Wijzigingen


Download ppt "Beleidsplan Protestantse Gemeente Bedum 2014-2018 ‘In vertrouwen kerk blijven’ 1."

Verwante presentaties


Ads door Google