De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie door Taco Holwerda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie door Taco Holwerda"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie door Taco Holwerda
Belastingplan 2015 Presentatie door Taco Holwerda

2 Inkomstenbelasting Algemene heffingskorting: Verhoging naar € 2.013
Inkomensafhankelijk vanaf 2e schijf afgebouwd, (heffingskorting bij inkomens vanaf begin 4e schijf minimum € 1.342) Verdere afbouw in toekomst Arbeidskorting: Verhoging in 2015 naar maximaal € 2.220 Arbeidskorting is inkomensafhankelijk (inkomens vanaf begin 4e schijf minimum € 184) Alleenstaande ouderkorting afgeschaft

3 Inkomstenbelasting Afschaffing aftrek uitgaven levensonderhoud kinderen m.i.v. 2015 Ouderentoeslag in box 3 afgeschaft met ingang van 1 januari 2016

4 Inkomstenbelasting– eigen woning
Verlenging maximale periode renteaftrek restschulden van 10 naar 15 jaar (restschuld ontstaan in periode 29/10/ /12/17) Maximale termijn hypotheekrenteaftrek meerdere eigen woningen structureel op 3 jaar gesteld. Geldt voor te koop staande woning, woning in aanbouw en herleven eigen woningregime tijdelijk verhuurde woning Let op: regeling inzake echtscheiding blijft 2 jaar Reminder: opgaaf aan fiscus van eigen woning lening die is aangegaan bij uitlener die niet verplicht is gegevens door te geven aan fiscus (voor lening waarop volgens fiscale regels vanaf 2013 verplicht moet worden afgelost)

5 Schenken Verruiming schenkvrijstelling wordt niet verlengd
Verhoging naar maximaal € Aanwenden voor eigen woning Tijdelijk! t/m Goedkeuring t.a.v. eigen woning in aanbouw per ultimo 2014 waarbij max. 90% van de schenking wordt besteed in 2015

6 WBSO / RDA / innovatiebox
S&O-afdrachtvermindering Budget € 794 miljoen Voorwaarden gelijk aan 2014 Loongrens eerste schijf € Tarief 1e schijf 35% Tarief 2e schijf 14% Plafond 14 mln. Budget RDA € 238 miljoen, verwachte handhaving percentage op 60%

7 Loonbelasting Gebruikelijkloon-regeling
Hoofdregel van in aanmerking te nemen loon als volgt vastgesteld: 75% van het loon uit “meest vergelijkbare dienstbetrekking” (doelmatigheidsmarge 25%, in 2014 nog 30%) Hoogste loon overige werknemers (verbonden lichamen) Bestaande afspraken met fiscus met loon van ten minste € opgezegd per 2015 overgangsregeling 2015: 75/70 * loonafspraak 2014

8 Omzetbelasting Verlenging verlaagd BTW-tarief renovatie woningen ouder dan twee jaar verlengd tot 1 juli 2015 (let op: opleveringsdatum beslissend!)

9 Werkkostenregeling Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn
belastbaar loon werknemer, met uitzondering van: vooraf aangewezen posten voor de vrije ruimte van 1,2% gericht vrijgestelde posten intermediaire kosten nihil waarderingen of lagere waarderingen Niet aangewezen posten of niet vrijgestelde/ nihil posten, dan belastbaar loon werknemer

10 Werkkostenregeling NIEUW T.O.V. REGELING 2011:
Verlaging van de vrije ruimte tot 1,2%; Beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium, nl. voor gereedschappen, computers en communicatiemiddelen; Omzetting van een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen in gerichte vrijstellingen; Herinvoering van een regeling voor onbelaste personeelskortingen. Nl maximaal 20% korting tot € 500 per jaar; Invoering van een nieuwe en eenvoudigere afrekensystematiek nl. na afloop van het kalenderjaar; Introductie van een concernregeling voor de werkkostenregeling direct of indirect 95% belang;

11 Werkkostenregeling ACTUEEL: Geen aparte regelingen voor:
fiets van de zaak parkeren bij de werkplek met prive-auto, voor zover boven toegestane vergoeding van 0,19 ct per kilometer. Vergoedingen hiervoor vullen dus de vrije ruimte van 1,2% Concernregeling: Deze gaat ook gelden voor stichtingen en verenigingen die het gehele jaar zo met elkaar verweven zijn dat zij in financieel, organisatorisch en economisch opzicht een eenheid vormen.

12 Werkkostenregeling ACTIEPLAN OVERGANG WERKKOSTENREGELING AL AFGEROND?
Inventariseer vergoedingen en verstrekkingen. Deel vergoedingen en verstrekkingen in categorieën Beoordeel vrije ruimte van 1,2% Kijk goed naar vaste kostenvergoedingen Pas administratie aan Beoordeel arbeidsvoorwaarden en pas deze zo nodig aan

13 Presentatie door Taco Holwerda
Actualiteiten Presentatie door Taco Holwerda

14 Loonbelasting – voorstel BGL
BGL (beschikking geen loonheffingen) vervangt VAR Opdrachtnemer vraagt BGL aan d.m.v. webmodule Opdrachtgever “controleert” stellingen op BGL BGL is niet verplicht Opdrachtgever is mede verantwoordelijk (geen vrijwaring meer zoals bij VAR WUO en VAR DGA) Inwerkingtreding na plaatsing wet in staatsblad Overgangsregeling afgifte BGL voor inwerkingtreding wet VAR 2014 kan in 2015 worden benut tot inwerkingtreding wet

15 Privé-gebruik auto 2015 nul emissie: 4% bijtelling, vrijstelling MRB CO2 uitstoot 1-50 gr/km: 7% bijtelling, vrijstelling MRB CO2 uitstoot gr/km: 14% bijtelling, volledige MRB CO2 uitstoot gr/km: 20% bijtelling,volledige MRB CO2 uitstoot > 110 gr/km: 25% bijtelling, volledige MRB 2016 nul emissie: 4% bijtelling, vrijstelling MRB CO2 uitstoot 1-50 gr/km: 15% bijtelling, halvering MRB CO2 uitstoot gr/km: 21% bijtelling, volledige MRB CO2 uitstoot > 106 gr/km: 25% bijtelling, volledige MRB 15

16 Privé-gebruik auto Bijtelling percentage auto hangt gedurende 60 maanden na afgifte kenteken aan auto. Percentage blijft ondertussen gelden als auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.

17 “Eenmalige” crisisheffing in 2014 voor het laatst!
Loonbelasting “Eenmalige” crisisheffing in 2014 voor het laatst! 17

18 Een presentatie door Hans Kouters
“Eindejaarstips 2014” Een presentatie door Hans Kouters

19 Onderwerpen Directeur-grootaandeelhouder Winst uit onderneming
(vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting) Omzetbelasting/overdrachtsbelasting

20 Directeur-grootaandeelhouder
Aanpassen pensioenregeling eigen beheer: Voor geregeld: Aanpassen pensioenbrief DGA i.v.m. wijziging pensioenleeftijd naar 67 jaar Voor te regelen: Verlaging maximaal opbouwpercentage: - eindloon 67 jaar: van 1,90% naar 1,657% - middelloon 67 jaar: van 2,15% naar 1,875% Maximale opbouw over een salaris van €

21 Directeur-grootaandeelhouder
Wat te regelen Nieuwe pensioenbrief + notulen aandeelhoudersbesluit Aanpassen opbouwpercentage: eindloon 67 jaar: 1,657% middelloon 67 jaar: 1,875% eindloon 65 jaar: 1,42% middelloon 65 jaar 1,616% Maximaal salaris € nb: HEEFT GEVOLGEN VOOR NABESTAANDENPENSIOEN!

22 Directeur-grootaandeelhouder
Oplossingen lagere pensioenopbouw/maximaal salaris Aanpassingen beloningssfeer - opbouw middelloon hoger (bij salaris > € van 1,9% eindloon naar 1,875% middelloon, beperkt effect) - verhoging salaris in combinatie met eigen bijdrage pensioen (alleen bij salarissen tot € )

23 Directeur-grootaandeelhouder
Oplossingen lagere pensioenopbouw/maximaal salaris Nieuwe faciliteit netto pensioen/netto lijfrente voor salarissen boven € Sparen uit netto-loon (niet aftrekbaar), uitkeringen niet belast. Voordeel: box 3 vrijstelling Staffels gepubliceerd op 22 oktober 2014: gericht op opbouw van een pensioen volgens middelloon over het salaris boven € Mag niet in eigen beheer worden uitgevoerd Geeft beperkte oplossing

24 Directeur-grootaandeelhouder
Oplossingen lagere pensioenopbouw/maximaal salaris Sparen in box 3 uit dividend BV Nadeel: bij lage rente wordt voordeel in box 3 door forfaitaire heffing van 1,2% voor een groot deel wegbelast. Voorlopig sparen in de B.V. voordeliger. Rente van 1,5% op deposito leidt tot gemiddelde belastingdruk van 0,6% tegenover 1,2% in Box 3 Vermogen, dat rente oplevert, is hoger door uitstel afrekening 25% box 2 heffing

25 Directeur-grootaandeelhouder
Oplossingen lagere pensioenopbouw/maximaal salaris Oplossing lager nabestaandenpensioen Afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen in privé Afstempeling pensioen DGA Onder strikte voorwaarden nog mogelijk tot

26 Directeur-grootaandeelhouder
Gebruikelijk loon toetsen (marge van 30% wordt in 2015 verlaagd naar 25%!) Kinderen op payroll bedrijf i.v.m. toepassing bedrijfsopvolgingsregelingen voor ondernemingen Publicatieplicht in situatie boekjaar=kalenderjaar en bestuurder=aandeelhouder: deadline 8 december

27 Directeur-grootaandeelhouder
Dividend: Tijdelijke verlaging box 2–tarief (gecombineerd) van 25% naar 22% in 2014 over de eerste € inkomsten uit aanmerkelijk belang (€ voor fiscale partners). Aandachtspunt: uitkeringstoets flex-BV in relatie met commerciële waardering pensioenverplichtingen eigen beheer!

28 Directeur-grootaandeelhouder
Stamrecht BV: Stamrechtvrijstelling voor nieuwe loonstamrechten is afgeschaft per 1 januari 2014. Voor bestaande loonstamrechten vervalt de eis dat deze in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd (geen revisierente meer) Afkoop mogelijk: - bij volledige afkoop voor : 80% van de uitkering (WEV) belast - bij gedeeltelijke afkoop of volledige afkoop na : % van de uitkering (WEV) belast Geen onderscheid eigen BV, bank of verzekeraar Vanaf 2015 extra controle aangekondigd op stamrecht BV met vorderingen op de DGA!

29 Directeur-grootaandeelhouder
Overeenkomsten met eigen B.V. Voorkomen is beter dan genezen: Check op aanwezigheid overeenkomsten Zakelijke voorwaarden leningen (zekerheden/rente/aflossing) Houden aan voorwaarden

30 Winst uit onderneming Let op verliesverdamping. Per vervallen de verliezen uit 2005 (Af) waardering vastgoed op de balans op lagere bedrijfswaarde Onderbouw een herinvesteringsreserve: voornemen tot herinvestering vastleggen en documentatie bewaren Maximering grondslag lijfrentepremie aftrek m.i.v (€ naar analogie pensioen DGA)

31 Werkgever Overige zaken:
Aanpassen pensioenregeling aan nieuwe wetgeving per al geregeld? Nieuwe regels arbeidsrecht: - geen proeftijd bij tijdelijke arbeidscontracten ≤ 6 maanden - concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidscontracten alleen in bijzondere omstandigheden nog mogelijk - nieuwe aanzegplicht bij tijdelijke contracten: uiterlijk 1 maand voor einddatum schriftelijk op de hoogte stellen van al dan niet verlengen van het contract.

32 Omzetbelasting Indienen btw-suppleties !! - actie nodig voordat de Belastingdienst erachter komt, vermijden oplopen boetes en rente! - via apart formulier suppletie aangeven Belastingdienst is gestart met vragen over openstaande posten in de aangiften vennootschapsbelasting 2013, die niet aansluiten met btw-aangiften Denk om aangeven privé-gebruik auto van de zaak

33 Omzetbelasting Nieuwe regels btw op telecom-, omroep en electronische diensten treden per 1 januari 2015 in werking: Altijd belast in land waar de afnemer zich bevindt (ongeacht of dat een ondernemer of particulier is, dan wel deze zich binnen of buiten de EU bevindt)

34 Overdrachtsbelasting
TERMIJNVERLENGING DOORVERKOOP EINDIGT Bij aankoop vastgoed voor 1 januari 2015 geldt de verlengde 36 maandenregeling bij doorverkoop: Bij doorverkoop wordt alleen overdrachtsbelasting geheven over de meerwaarde Op aankopen na 1 januari 2015 is de normale 6 maandentermijn weer van toepassing

35 Belastingrente VPB 8,15% (sinds 1/9/2014) IB 4% (sinds 1/4/2014)
Vanaf 6 maanden na afloop kalenderjaar Inclusief 6 weken betaaltermijn 1 juli -/- 6 weken -/- 3 weken verwerkingstermijn = 29 april Aangifte indienen voor 31 maart Geen vergoeding van belastingrente

36 Eindejaarstips 2014 Zie verder de special in onze recent verschenen Blömer Nieuwsbrief Uptodate

37 Academy’s 2015 Onderwerpen: Academy H2020 – R&D Europese Unie
Academy Ontwikkelingen in bankenland Academy Internationaal zaken doen Academy Family Estate Planning Academy Fiscaliteiten bij stichtingen (VPB, BTW en LH) Datums onder voorbehoud: 27 - jan 17 - feb 24 - mrt 21 - apr 26 - mei 30 - juni

38 Alvast hartelijk dank hiervoor
Wij stellen het zeer op prijs als u na ontvangst van onze bedankbrief het evaluatieformulier in wilt vullen Alvast hartelijk dank hiervoor

39


Download ppt "Presentatie door Taco Holwerda"

Verwante presentaties


Ads door Google