De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 22 september 2015 1 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 22 september 2015 1 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten."— Transcript van de presentatie:

1 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 22 september 2015 1 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

2 2 Agenda 1.Opening 2.Mededelingen en ingekomen stukken 3.Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 juni 2015 4.Balans & Staat van baten en lasten RHC 5.Financiële verslaglegging SSRHC 6.Verslag en herbenoeming Kascontrolecommissie (KCC) 7.Bestuursverkiezing 8.Jubilea Pauze 9.Begroting RHC 2015-2016 en contributievoorstel 2015-2016 10.Uitspraak Raad van State 1 juli 2015 inzake plofcirkel en doorgang hockeyactiviteiten 11.Rondvraag en sluiting Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

3 3 Agendapunt 4. Balans & Staat van baten en lasten RHC Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

4 4 RHC stand van zaken (1) Leden ontwikkeling: Per september 2015: 1,067 leden t.o.v. 2014 1066: stabiel Belangrijke ontwikkelingen: – Wachtlijst met name bij meisjes hockey – Sparen voor huidige niveau velden na 2020 (ALV Juni 2014) – 2014/2015 MyOrder 15%; plannen voor 100% cash less in 2015 – Voorstel tot verdere contributie verhoging; door zaalhockey in E-jeugd en trimmers meer in lijn brengen met leden Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

5 5 RHC stand van zaken (2) De Ledenverdeling is binnen RHC hoofdzakelijk Vrouw; met 55% vrouw (was 57%) en 45% Man (was 43%), terwijl op de wachtlijst van totaal 195 potentiele leden, 80% Vrouw is Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

6 6 RHC stand van zaken (3) Woonplaats en regio: 58% van onze leden komt uit Rijswijk; circa 42% dus elders…… Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

7 7 RHC op hoofdlijnen Punten van zorg: – Onderscheid gekochte krachten en ‘echte’ onbetaalde vrijwilligers – Problematiek rond arbeidsovereenkomsten en loonbelasting; flex contracten (oa. VAR) – Leden willen vrijwilligers taken afkopen; fluiten, bar, etc. – Wet- en regelgeving ‘RHC gezien als een bedrijf’ bijv. vergunningen, bar/Nix (geen AB feesten), VOG – Maatschappelijke ontwikkelingen: terugtrekkende gemeente, en dus geen garantie SWS – Mogelijke verandering in wetgeving mbt BTW aftrek: implicatie SSRHC circa €20k netto of te wel ruim €20 per lid, en Ecotaks €2k – Rijswijk Zuid & plof cirkel; geen AB toernooi; lagere baropbrengst RHC interne organisatie en communicatie zal verder moeten verbeteren; maar vele handen maken licht werk….. Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

8 8 RHC op financiële hoofdlijnen Conclusie seizoen 2014-2015 Resultatenrekening: conform verwachting, licht positief Liquide middelen per 30 juni 2014: verbetering Liquide middelen + vorderingen -/- korte schulden geeft per saldo een verbetering van circa €4k in afgelopen seizoen Balans: sterk en solvabel Decharge voor het gevoerde financiële beleid: De kascontrolecommissie stelt daarom de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, voor om de penningmeester te dechargeren voor het door hem gevoerde beleid in de periode (1 juli 2014 – 30 juni 2015), hetgeen voor de ALV wordt gehonoreerd. Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

9 9 Agendapunt 9. Begroting en contributievoorstel seizoen 2015-2016 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

10 10 RHC samenvattend Relevante financiële zaken voor de komende jaar: - De ALV keurt de begroting goed voor het seizoen 2015- 2016 - De ALV stemt in met het contributievoorstel voor het seizoen 2015-2016 - De ALV geeft goedkeuring voor eventuele toekomstige contracten groter dan €15.000 met een max. van €25.000 in lijn met de voorgestelde begroting - Bestuur informeert dat de barprijzen en assortiment: nader bekeken wordt gedurende seizoen, en 100% cashless!!! Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

11 11 Contributievoorstel 2015-2016 Voorstel contributies 2015-2016: Senioren250,- Jeugd A t/m D (incl. zaal hockey)280,- Senioren parttime195,- Jeugd E (incl. zaal hockey)255,- (+25) Senioren zaalhockey65,- Jeugd F190- Senioren zaalhockey externen *100,- Jeugd FF (Benjamins)170,- Trim- en trainingsleden195,- (+20)Kabouters 145,- Buitengewone leden100,- U-leden50,- Inschrijfgeld (eenmalig)70,- De veld en zaal contributienota's zullen spoedig na de ALV verstuurd worden, een snelle betaling wordt gewaardeerd! Toekomstige contributie verhogingen zeker niet uit te sluiten vanwege terugtrekkende gemeente en mogelijke veranderingen in de BTW aftrek * Na 2 jaren senioren zaalhockey lid door een externe, geeft 3 de jaar de mogelijkheid tot een reguliere senioren zaalhockey contributie. Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

12 12 Agendapunt 10. Uitspraak Raad van State 1 juli 2015 inzake plofcirkel en doorgang hockeyactiviteiten Het bestuur van RHC is tot de volgende conclusie gekomen: 1. Gegeven het feit dat de Veiligheidsregio Haaglanden in een rapport van 25-2-2014 concludeert dat de risico’s niet dermate groot zijn dat de huidige situatie en de hockeyactiviteiten niet zou kunnen worden voortgezet 2. En het feit dat de Burgemeester heeft gesteld dat sprake is van een acceptabel risico 3. En het feit dat de Raad van State het bestemmingsplan waarin de huidige activiteiten worden toegestaan niet heeft afgekeurd. Komt het bestuur van RHC tot de conclusie dat we onze activiteiten met de opgelegde beperkingen vanuit het advies van de Veiligheidsregio (zoals niet overnachten, voorlopig geen uitbreiding) door kunnen laten gaan. Gezien de omvang en aard van de materie zien we ons echter in deze zienswijze graag gesteund door de Algemene Ledenvergadering en zullen we dan ook tijdens de ALV van 22 september aan de leden om instemming vragen met dit besluit van RHC. Wel zal het bestuur onderzoeken, eventueel in overleg met de gemeente, of er additionele maatregelen genomen kunnen worden die de veiligheid kunnen vergroten. Het bestuur is van mening dat het op deze wijze er alles aan doet en heeft gedaan om de genoemde risico’s te beperken. Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten

13 13 Bijlagen

14 14 VOG: verklaring omtrent het gedrag Iedere meerderjarige teambegeleider van jeugdteams (trainer, manager, coach) moet VOG kunnen overleggen (communicatie volgt). Geldt ook voor bestuursleden, jeugdcommissie, vertrouwenspersonen etc. Via club kan gratis worden aangevraagd (DigiD) VOG geeft geen garantie, maar niets doen is in maatschappelijk klimaat onacceptabel Niet leden moeten conformeren aan tuchtrecht van de KNHB (eis) Implementatie 2015 via vrijwilligerscommissie

15 Ambitieniveau vervanging velden (zoals besloten in juni 2014) Optie 1: Geen upgrade (3x zand): alle velden worden zand ingestrooid. Geen meerkosten. Optie 3: Behoud van huidige situatie en vervangen veld 3 in 2020 door een vol waterveld (1x water, 2x semi-water): €207.000 (zie 2) en €70.000. Totaal €277.000. Optie 2-plus : Behoud van huidige situatie (3x semi-water): meerkosten €90.000 voor veld 3; €117.000 voor veld 1 en 2 plus optie voor 1x water; Totaal: €207.000 – 275.000 15 ALV juni 2014

16 16 Contributie in de regio (per Sept. 2015) Observatie: RHC lage contributie voor jeugd en senioren, zeker gezien het hockeyniveau. Allerjongste jeugd gemiddeld.


Download ppt "Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 22 september 2015 1 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten."

Verwante presentaties


Ads door Google