De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 20 september 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H.P. Brandsma (Hoorn) Ouderling:A. Geurtsen Pianist: Nanne Kamerbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 20 september 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H.P. Brandsma (Hoorn) Ouderling:A. Geurtsen Pianist: Nanne Kamerbeek."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 20 september 2015 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H.P. Brandsma (Hoorn) Ouderling:A. Geurtsen Pianist: Nanne Kamerbeek

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Opwekking 123 Stil gebed, votum en groet Psalm 97: 1 en 6 Gebed Schriftlezing: Filippenzen 1: 1 – 11 Psalm 119: 19 Preek Psalm 116: 1 en 7 (berijming 1773)

4 4 Orde van de dienst - 2 Gebeden Collectes: diaconie en kerk Gezang 360: 3 Geloofsbelijdenis Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Opwekking 123: 1 en 2 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 6

7 Opwekking 123: 1 en 2 Koor: Groot is uw trouw, o Heer, (2x) iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 7

8 Opwekking 123: 1 en 2 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt. Kracht voor vandaag, blijde hoopvoor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 8

9 Opwekking 123: 1 en 2 Koor: Groot is uw trouw, o Heer, (2x) iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 9

10 Stil gebed Votum en groet 10

11 Psalm 97: 1 en 6 1 Groot Koning is de H EER. Volken, bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde, nu Hij de macht aanvaardde. De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht in de verborgenheid. 11

12 Psalm 97: 1 en 6 6 Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. en vreugde van de H EER stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de H EER verblijd. Zijn naam zij lof en eer! 12

13 Gebed 13

14 14 Schriftlezing Filippenzen 1: 1 – 11 uit de herziene statenvertaling.

15 Filippenzen 1 Afzenders, geadresseerden, groet 11 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 15

16 Dankzegging en voorbede 3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 4 – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 16

17 7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie. 8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. 9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 17

18 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. 18

19 Psalm 119: 19 19 Gedenk aan 't woord gesproken tot uw knecht, waarop Gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, trots mijn ellende doet Gij mij herleven. Wat ook de overmoed der spotters zegt, nooit zal ik wijken van uw rechte wegen. 19

20 Preek 20

21 Psalm 116: 1 en 7 (berijming 1773) 1.God heb ik lief, want die getrouwe H EER hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 21

22 Psalm 116: 1 en 7 (berijming 1773) 7.Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden? 'k Zal bij den kelk des heils Zijn Naam vermelden. En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 22

23 Gebeden 23

24 24 Collectes 1.Diaconie 2.Kerk

25 Vluchtelingen Europa Noodhulp deputaten diaconaat i.s.m. Project 10 27 (GZB), Verre Naasten en Stichting Oost-Europa

26 Dichtbij Wat komt het dichtbij. Vluchtelingen in of richting Europa. We kunnen er niet omheen, willen er niet omheen. Onze naaste roept ons.

27 Samen Daarom hebben wij als kerkelijke organi- saties de handen ineen geslagen. Samen kunnen we in drie gebieden helpen.

28 1. In de eigen regio Partnerkerken van de GZB in Syrië en Libanon bieden vluchtelingen in de eigen regio voeding, medicijnen en onderwijs.

29 2. In Europa Partnerkerken in Griekenland en Oost- Europa helpen passerende vluchtelingen daar aan ‘bed, bad en brood’.

30 3. In Nederland Voor vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra staan kerkelijke vrijwilligers klaar via GZB-partner stichting Gave.

31 Gebed Bid mee voor de vluchtelingen en de kerken die in de genoemde regio’s hulp bieden. Als kerken mogen we deze kerken helpen! Foto: EPA

32 Hartelijk dank! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee?

33 Gezang 360: 3 3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder 't kruis op de smalle weg naar huis. 33

34 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

35 Credo: 1, 2 en 3. nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

36 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

37 37 Zegen te beantwoorden met

38 38


Download ppt "1 Zondag 20 september 2015 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H.P. Brandsma (Hoorn) Ouderling:A. Geurtsen Pianist: Nanne Kamerbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google