De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8
OBS de Meander Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8

2 Schoolkeuze Het idee van de ouders zelf; De wens van het kind;
Het advies van de school; Het resultaat van het onderzoek (SVL + Cito’s leerlingvolgsysteem); De uitslag van de Cito-eindtoets. Na het doorlopen van de basisschool moet er beslist worden welk type onderwijs de leerling verder zal volgen. Het schoolonderzoek kan ouders en leerkracht hulp bieden bij deze moeilijke keuze. Het zet de ideeën van ouders, kind en school op een rij. Daarnaast wordt gekeken naar: Wat het kind geleerd heeft (schoolvorderingen, cito lln volgsysteem). Naar zijn aanleg (intelligentietest, NIO). Andere eigenschappen (schoolgedragsvragenlijst, SVL). Het onderzoek is bedoeld om op een andere -wat meer objectieve- wijze de kennis over het kind aan te vullen. Meestal zal men zien dat wat men weet, slechts bevestigd wordt. Soms zal het onderzoek een nieuw licht op de bestaande meningen over de leerling werpen. Het onderzoek vindt op school plaats, aan het begin van groep 8 (nov).

3 Een verantwoorde keuze…
Wat moeten we weten voor het maken van deze verantwoorde keuze? Gegevens/informatie over de leerling; De mogelijke scholen. In de eerste plaats moet je een heleboel over het kind weten. Mogelijkheden van de verschillende schooltypes.

4 Gegevens m.b.t. de leerling:
Wat kan de leerling aan? (LVS en Cito-eindtoets ); Wat voor leerling is het? (SVL); Wat heeft de leerling geleerd? (methode toetsing). Het is heel belangrijk een indruk te hebben van de aanleg van het kind. Is het praktisch en werkt het graag met zijn handen of is het juist niet zo handig? Hoe snel leert het nieuwe dingen? Heeft het kind een goed geheugen, kan het logisch denken? Heeft het meer aanleg voor taal of juist voor rekenen? Aanleg bepaalt niet alleen of het kind geschikt is voor een bepaald schooltype. Je moet je afvragen wat voor kind het is. Je kunt daarbij denken aan dingen als: Wordt het kind zenuwachtig als het onder druk staat? Is het ijverig of gemakkelijk ingesteld, geeft het gemakkelijk op of is het een doordouwer? En verder moet je weten wat het op school geleerd heeft. Hoe ver is het met: rekenen, taal, (begrijpend)lezen en zaakvakken.

5 SVL in groep 8 Op school afgenomen;
De eigen leerkracht erbij aanwezig; De uitslag is alleen voor school en ouders. Aandachtspunten: Het is geen toelatingsexamen. Het kind kan niet zakken of slagen.. Het onderzoek is niet doorslaggevend. Het vormt slechts een deel van alle beschikbare gegevens, waarbij bijv. aan het oordeel van de leerkracht evenveel, zo niet meer, belang wordt gehecht. De toets wordt in de gewone klassensituatie afgenomen in aanwezigheid van en gedeeltelijk ook door de eigen leerkracht. De uitslag wordt -schriftelijk- ter beschikking gesteld aan ouders en school. Niemand heeft hierin inzage zonder uw schriftelijke toestemming. De uitslag van het onderzoek met de andere verzamelde gegevens kan van nut zijn voor de opvang van uw kind op de vervolgschool. De ouders bepalen zelf hoe en op welke wijze deze gegevens aan anderen worden gegeven. De OBD zal dit onder geen voorwaarde doen. De meeste basisscholen hebben hierover afspraken gemaakt en hanteren hiertoe het zogenaamde Begeleidingsformulier.

6 Onderdelen van de verwijzing
De uitslag van de Schoolvragenlijst; De resultaten van de methode-gebonden toetsen in groep 7 en 8; De resultaten van de toetsen van het leerlingenvolgsysteem; De resultaten van de Cito-eindtoets; De werkhouding van uw kind; De concentratie van uw kind; De huiswerkhouding van uw kind. Vragenlijsten voor de leerkracht/school. Vragenlijst voor de leerlingen. (SVL) (Afname door de leerkracht in de klas) Test voor het vaststellen van de aanleg (NIO) (Afname door de OBD op school in de klas en de leerkracht is hierbij ook aanwezig) Cito eindtoets Het onderzoek zet op een rij: Wat de ouders en de leerkracht denken over het kind en het schooltype dat het meest in aanmerking komt. Wat het kind wil en hoe het zichzelf ziet en hoe de leerkracht het kind ziet (SVL). Wat de aanleg van het kind is (wat het aankan, de capaciteiten) (NIO). Deze drie onderdelen gaan we hierna bekijken.

7 Vragenlijst voor de ouders
Welk niveau/type onderwijs acht u voor uw kind het meest geschikt na de basisschool? Heeft uw kind zelf al eens bepaalde voorkeuren laten merken voor wat het later worden wil? Wilt u andere punten vermelden die mogelijk van belang zijn voor de aanpak op een vervolgschool en/of voor de keuze van een school voor voortgezet onderwijs na de basisschool? De ouders krijgen een formulier dat dient om toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. Er worden ook de bovengenoemde vragen gesteld (zie dia). Het formulier moet ingevuld en ondertekend terug naar school en met alle toetsgegevens opgestuurd worden (dit doet de leerkracht) naar de OA. Zij verwerken alle gegevens en sturen de verzamelstaten met de originelen terug naar de school. Die zorgt ervoor dat alles bij de ouders en de VO-school (waar het kind naar toe gaat) terecht komt. (Indien de visies van school en ouders te uiteenlopend zijn, kan vooraf een gesprek plaatsvinden).

8 Vragenlijst leerlingen (SVL)
Dat is zo. Dat weet ik niet. Dat is niet zo. Ik begin vaak vanuit mezelf aan het werk. Ik vind huiswerk maken leuk. Vragenlijst leerling ( 160 vragen) Om een indruk van de leerlingen te krijgen, vullen ze deze lijst in. De leerkracht neemt deze toets af en stuurt de gegevens op naar de OA, die voor de verdere verwerking zorgt. Ik ben meestal verlegen als ik een beurt krijg.

9 Het resultaat van de SVL
Het resultaat van de SVL is de mening van de leerling over: De motivatie; De houding ten opzichte van school; Het zelfbeeld. Vragenlijst leerkracht/school: De mening van de leerkracht over deze punten. Uitkomst vragenlijst leerling en vragenlijst leerkracht. Uit de antwoorden van de leerlingen wordt opgemaakt: In hoeverre de leerling zich kan/wil inzetten, concentreren, ordelijk en gediciplineerd kan/wil werken voor schooltaken. In hoeverre de leerling plezier heeft in schoolwerk, hoe de relaties zijn met de leerkracht en medeleerlingen. In hoeverre de leerling zich kan/durft uiten, sociale relaties aangaat, zeker van zichzelf is. De leerkracht geeft voor elke leerling aan wat zijn indruk is wat betreft bovengenoemde punten.

10 Voorlopig advies Antwoorden voor OA op het formulier voor de ouders (o.a. niveau schoolkeuze). Indruk van de adviescommissie over de schoolvorderingen en hoe de leerling zich voordoet. Het beeld van de leerling over zichzelf. (SVL) Gegevens leerlingvolgsysteem. Hieruit volgt een VOORLOPIG ADVIES. U kunt uw kind hiermee aanmelden. Alle gegevens op een rij:

11 Aanmelding Voortgezet Onderwijs
Welke gegevens zijn hier voor nodig? Uitslag SVL; Het voorlopig advies van de basisschool; Aanmeldingsformulieren scholen V.O.; Identiteitskaart; Na het definitieve advies in maart, kunt u definitief inschrijven. Het begeleidingsonderzoek, zoals in dit pakket beschreven, voldoet aan de eisen die men in het algemeen stelt aan onafhankelijk psychologisch/intelligentie onderzoek. Bij aanmelding voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs zijn naast dit pakket met gegevens nog extra gegevens nodig: Uitslag van het Drempelonderzoek. Dit is een onderzoek dat op school afgenomen wordt bij kinderen waarvan de leerkracht denkt dat het kind lwoo nodig heeft of naar het praktijk onderwijs moet. Het drempelonderzoek is een didaktische toets en bekijkt het niveau van de leerling op het gebied van (begrijpend)lezen, spelling, woordenschat, rekenen. Als alle gegevens verwerkt zijn (begeleidingsonderzoek+drempelonderzoek), worden deze naar een verwijzingscommissie gestuurd. Die gaat bekijken of er een beschikking gegeven kan worden. (Zie brochure “Zorgleerling in beeld” oa op blz 1 en 2. Deze staat in IB-kamer). De hele procedure moet afgerond zijn voordat de leerling naar het VO gaat. De school krijgt extra geld om daarmee de nodige zorg voor de leerling te regelen. Wij doen als school met deze bovenschoolse toetsingsprocedure mee en laten alle kinderen meedoen, waarvan wij denken (ook twijfelgevallen) dat zij in aanmerking kunnen komen voor lwoo of praktijkonderwijs.U als ouders bepaalt of u daarvan gebruik wilt maken.Beslist u het niet te doen, dan moet u zich wel realiseren, dat als in het VO toch blijkt dat uw kind deze extra zorg nodig heeft, de kans verkeken is.

12 Structuur van het VO

13 Het Voortgezet Onderwijs
Praktisch onderwijs: Theoretisch onderwijs: VMBO Gemengde Leerweg (LWOO*) Kaderberoepsgerichte Leerweg (LWOO) Basisberoepsgerichte Leerweg Indien uw kind in aanmerking komt maakt de leerkracht een aparte afspraak. Praktijkonderwijs VWO HAVO VMBO Theoretische Leerweg (LWOO*) De praktische richtingen bereiden voor op de arbeidssituatie al dan niet via het middelbaar beroepsonderwijs. De theoretische richtingen bereiden voor op middelbaar en hoger beroepsonderwijs of universiteit. Er is ook een verschil in vereiste capaciteiten. De theoretische opleidingen vragen meer van de leerling in termen van capaciteiten en inzet voor theoretische vakken. De vroegere mavo is opgenomen in het huidige VMBO. De theoretische leerweg binnen het VMBO is vergelijkbaar met de oude mavo met alle vakken op d-niveau. LWOO voor de gemengde- en theoretische leerweg wordt meestal aangevraagd op sociaal/emotionele gronden. Het oude I-VBO & SVO-LOM is vervangen door lwoo, dat voor alle VMBO-leerlingen (dus ook die in de theoretische leerweg) mogelijk is. Deze leerlingen doen een normaal VMBO eindexamen.

14 Basisvorming met 15 vakken:
Nederlandse taal Engelse taal Een tweede moderne taal: Frans of Duits Geschiedenis en Staatsinrichting Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuur- en Scheikunde Biologie Verzorging Informatiekunde Techniek Muziek Lichamelijke Oefening Een vak uit de Beeldende vorming: Handvaardigheid of Tekenen.

15 Aandachtspunten VO Brugklassen: 1 brugjaar,
2- of 3-jarige brugperiode. Scholengemeenschap: VWO en HAVO, VMBO. Er moet ook rekening gehouden worden met de opbouw van de gekozen school. Voortgezette opleidingen hebben een brugklas of een brugperiode, waarin wordt gekeken naar wat het kind aankan en waarvoor het belangstelling heeft. Aan het eind van de brugperiode kan dan een definitieve keuze worden gemaakt over het niveau en de aard van het vervolgonderwijs. Het is zinvol om bij de keuze rekening te houden met de mogelijkheden die een leerling heeft. Zo is het verstandig om na te denken over de risico’s die men loopt. Een leerling die mogelijk met enige moeite een havo niveau aankan zal als de school alleen havo/vwo afdelingen heeft bij tegenvallende resultaten van school moeten wisselen.

16 Factoren die een rol spelen bij de keuze
Identiteit; Aansluiten bij de mogelijkheden en talenten; Begeleiding/werkwijze; Sfeer; Ervaringen van anderen; Open dagen.

17 Hoe komt u aan informatie?
Inspectie: kwaliteitskaart: Onderwijskrant (Telstar); Schoolgidsen van verschillende scholen. V.O. gids en vragenlijsten. (verkregen in groep 8) of zie website:

18 Vragen ???


Download ppt "Voorlichting traject Voortgezet Onderwijs Groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google