De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PPS in Europees perspectief Prof dr. Steven Van Garsse *Vice-voorzitter UNECE TOS PPP *Manager Kenniscentrum PPS Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PPS in Europees perspectief Prof dr. Steven Van Garsse *Vice-voorzitter UNECE TOS PPP *Manager Kenniscentrum PPS Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 PPS in Europees perspectief Prof dr. Steven Van Garsse *Vice-voorzitter UNECE TOS PPP *Manager Kenniscentrum PPS Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid

2 Overzicht Hoe kijkt Europa naar PPS? Relevante regels (ESR-regels, etc.) Slotbeschouwingen

3 Hoe kijkt Europa naar PPS ONVERSCHILLIG?

4 Hoe kijkt Europa naar PPS EPEC: 2008 creatie van Europees Kenniscentrum PPS, als koepel en netwerk voor de nationale/regionale PPS-cellen (samenwerking tussen EIB, EC en lidstaten: Albanië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, UK, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, …41!) – Kennisuitwisseling (Value for money, Public Procurement, Eurostat, investment planning,..) – Capaciteitsopbouw

5 Hoe kijkt Europa naar PPS PRO OF CONTRA?

6 Waarom? *Gigantische investeringsnoden…economische groei bevorderen & competitief blijven *Cf. Europa 2020:duurzame & inclusieve groei…nood aan innovatie & duurzame oplossingen: slimme oplossingen & lange termijn van PPS biedt perspectieven *Efficiënter gebruik van schaarse overheidsmiddelen: PPS-projecten: resultaat op tijd en binnen budget, goede kostenbeheersing

7 Hoe kijkt Europa naar PPS Blijkt onder meer uit: Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de langetermijnfinanciering van de Europese economie, Brussel 27 maart 2014 COM(2014)168 final “Er moeten inspanningen worden geleverd om een transparanter en efficiënter gebruik van overheidsmiddelen te verzekeren, het rendement op overheidsinvesteringen te optimaliseren en de bijdrage van deze investeringen aan groei en hun vermogen om privé-investeringen aan te trekken te vergroten.”

8 Hoe kijkt Europa naar PPS “De Commissie zal in dit verband aanbestedende diensten in de hele EU ertoe aanzetten om de privésector te betrekken bij de uitvoering van infrastructuurprojecten wanneer dat economisch nuttig kan zijn. Dit zal de diensten aanmoedigen om analyses van de volledige levenscyclus en van de kosten en baten uit te voeren, en inschrijvingen die uitgaan van een breder scala van financieringsopties bevorderen, wat volledig in overeenstemming is met de recente wijzigingen van de aanbestedingsrichtlijnen. Door de beschikbaarheid van transparante informatie en gegevens over nieuwe projecten van publiek-private partnerschappen (PPP's) te verbeteren zouden ook institutionele beleggers kunnen worden aangetrokken voor Europese projecten.”

9 Hoe kijkt Europa naar PPS Zeer recent ook: Special Task Force on Investment in the EU. Final Task Force Report voorgelegd aan ECOFIN RAAD

10 Hoe kijkt Europa naar PPS Corridors and missing links: “Alternative financing options such as adopting the user pays principle and or stimulating private sector investment should be considered where possible. This can be achieved through public sector managed user charging or by the use of PPPs and innovative financial instruments.”

11 Hoe kijkt Europa naar PPS Education and training “An increase in the level of investment and its swift implementation requires a wider use of PPP models when they can provide Value For Money, stronger administrative capacity to enable pooling of similaro projects, increase standardisation, and structurual reforms to support education investment programs”

12 Health “Similarly to other sectors, also for healthcare facilities, PPP models could be more broadly used solutions if they can provide value for money”

13 Hoe kijkt Europa naar PPS PRO DUS… MAAR NIET TEGEN ELKE PRIJS…

14 Hoe kijkt Europa naar PPS “While PPPs can be associated with speedier project delivery and lower life-cycle costs, it is critical to ensure that the PPP model is only used in cases where it can indeed offer value for money and not only provide a way to circumvent governments budget constraints. Experience in Europe shows that there are risks associated with PPPs whose primary goal is not to create value for money for the taxpayer. PPP structures should be prudently structured to ensure an appropriate and balanced risk-reward structure, hence mitigating downside risks to the taxpayer”

15 Hoe kijkt Europa naar PPS “For viable project/programmes, member states should systematically carry out value for money/prorgramme assessments in order to identify the most efficient project/programme structuring solution (…)”

16 Relevante regels PRO MAAR…GEEN BUSINESS AS USUAL

17 Relevante regels VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad ESR 2010 & Manual Nieuwe aanbestedings/concessierichtlijn(en)

18 Relevante regels VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013: art 2, 24: "publiek-private partnerschappen" (PPP's) zijn vormen van samenwerking tussen overheidsinstanties en de private sector, die ten doel hebben het aantrekken van investeringen in infrastructuurprojecten of andere soorten concrete acties voor het verlenen van overheidsdiensten te verbeteren door middel van risicodeling, het bundelen van expertise uit de private sector of extra financieringsbronnen;

19 Relevante regels HOOFDSTUK II Bijzondere voorschriften inzake steun uit de ESI- fondsen voor PPP's Artikel 62: Publiek-private partnerschappen (PPP's): De ESI-fondsen kunnen worden gebruikt om concrete PPP-acties te ondersteunen. (…)

20 Relevante regels ESR 2010 (2014) & Manual Government Deficit & Debt (2013/2014) Kader: verstrengd begrotingstoezicht Aangescherpte regels & interpretaties (beëindiging, participaties, waarborgen, co- financiering, 0-betaling,..) Bevestigt: activa PPS mogen off balance indien merendeel risico’s daadwerkelijk is overgedragen aan privé (maw aanrekening kan over gebruiks/contractsduur en dus geen onmiddellijk effect op vorderingsaldo en schuld)

21 Relevante regels Nieuwe overheidsopdrachten/concessierichtlijnen (2014): Uitbreiding gebruiksmogelijkheden onderhandelingsprocedure met bekendmaking(medediningsprocedure met onderhandelingen)/concurrentiedialoog Aangepast, soepel kader voor concessies van openbare werken en diensten

22 Slotbeschouwingen PPS wordt ondersteund vanuit EU PPS gezien als oplossing PPS enkel bij Value for Money/afweging beste uitvoeringswijze grote projecten PPS vergt aangepaste regels/behandeling rekening houdend met complexiteit & risico’s

23 Bedankt voor uw aandacht Contact: Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking Vlaamse overheid Koolstraat 35 (1e verdieping), 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 29 36 - Fax 02 553 28 09 steven.vangarsse@dar.vlaanderen.be


Download ppt "PPS in Europees perspectief Prof dr. Steven Van Garsse *Vice-voorzitter UNECE TOS PPP *Manager Kenniscentrum PPS Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google