De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cohesie- beleid EU- cohesiebeleid 2014 – 2020 Voorstellen van de Europese Commissie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cohesie- beleid EU- cohesiebeleid 2014 – 2020 Voorstellen van de Europese Commissie."— Transcript van de presentatie:

1 Cohesie- beleid EU- cohesiebeleid 2014 – 2020 Voorstellen van de Europese Commissie

2 │ 2│ 2 Structuur van de presentatie 1.Wat is het effect van het EU-cohesiebeleid? 2.Waarom stelt de Commissie voor 2014-2020 wijzigingen voor? 3.Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 4.Hoe wordt de financiering toegekend? 5.Wanneer treden de wijzigingen in werking? 6.Waar kan ik meer informatie vinden?

3 Cohesie- beleid 1. Wat is het effect van het EU-cohesiebeleid?

4 │ 4│ 4 Het EU-cohesiebeleid investeert in … Transport Duurzame energiebronnen Onderzoek en innovatie Opleiding Samenwerking tussen regio's Energie- efficiëntie Ondersteuning voor het MKB

5 │ 5│ 5 Resultaten van het EU-cohesiebeleid (cijfers over de periode 2000-2006) 8400 km spoor aangelegd of verbeterd 5100 km weg aangelegd of verbeterd Toegang tot zuiver drinkwater voor nog eens 20 miljoen mensen Opleiding voor jaarlijks 10 miljoen mensen Ruim 1 miljoen banen gecreëerd Toename BBP per hoofd met 5% in de nieuwere lidstaten

6 │ 6│ 6 Toch blijven verschillen tussen regio's bestaan Gemiddelde 2006 - 2007 - 2008 ►Opheffing van deze verschillen blijft een belangrijk doel BBP per hoofd* *index EU27=100 <5075-90100-125 50-7590-100>125 © EuroGeographics Association for the administrative boundaries  Canarische Eilanden Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azoren Malta

7 Cohesie- beleid 2. Waarom stelt de Commissie voor 2014-2020 wijzigingen voor?

8 │ 8│ 8 Doelstellingen Uitvoeren van de doelstellingen van de Europa 2020- strategie: slimme, duurzame en inclusieve groei Nadruk op resultaten Maximaliseren van de invloed van EU-financiering

9 │ 9│ 9 Voorgesteld EU-budget 2014-2020 “Ambitieuze maar realistische” voorstellen van de Commissie in juni 2011 voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 Cohesiebeleid 33% (€ 336 miljard) Connecting Europe Facility 4% (€ 40 miljard) Overig beleid (landbouw, onderzoek, extern enz.) 63% (€ 649 miljard)

10 Cohesie- beleid 3. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

11 │ 11 Versterken van effectiviteit en prestatie Nadruk op resultaten Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren, rapportage, toezicht en evaluatie Prestatiekader voor alle programma's Duidelijke en meetbare mijlpalen en doelen Prestatiereserve 5% van nationale toekenning (door lidstaat, fonds en categorie van de regio) Ex-antevoorwaardelijkheid Scheppen van voorwaarden voor effectieve investering Macro-economische voorwaardelijkheid Overeenstemming met nieuw economisch bestuur

12 │ 12 Coherentere toepassing van beschikbare EU-fondsen Brede investeringsstrategie: in overeenstemming met de doelstellingen van Europa 2020 Samenhang met Nationale Hervormingsprogramma's Coördinatie: cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling, fondsen voor maritieme zaken en visserij Doelstellingen en indicatoren voor het meten van de ontwikkeling om de doelstellingen van Europa 2020 te bereiken Effectiviteit: invoering van een prestatiekader Efficiëntie: versterking van administratieve capaciteit, beperking van overbodige administratieve aangelegenheden Operationele Programma's Partnerschaps- contract Gemeenschappelijk Strategisch Kader

13 │ 13 Een overzicht van thematische doelstellingen Onderzoek en innovatie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) Verschuiving naar een koolstofarme economie Aanpassing aan klimaatsverandering en voorkomen en beheren van risico's Milieubescherming en zuinig omspringen met hulpbronnen Duurzaam transport en het oplossen van knelpunten in de belangrijkste netwerkinfrastructuren Werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit Sociale inclusie en armoedebestrijding Onderwijs, vaardigheden en levenslang leren Institutionele capaciteitsopbouw en efficiënte overheidinstellingen

14 │ 14 Minder ontwikkelde regio's Meer ontwikkelde en overgangsregio's Concentreren van middelen voor maximaal effect Flexibiliteit – elke regio heeft andere behoeften Speciale regelingen voor voormalige convergentieregio's Onderzoek en innovatie Energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen Concurrentievermogen van het MKB Concentratie van EFRO-investeringen

15 │ 15 Europees Sociaal Fonds (ESF) Aandeel van het ESF in het budget van het Cohesiebeleid 2014-20202007-2013 Van de totale ondersteuning door de Structuurfondsen (EFRO en ESF) komt voor rekening van het ESF: 25% in minder ontwikkelde regio's 40% in overgangsregio's 52% in meer ontwikkelde regio's

16 │ 16 Europees Sociaal Fonds (ESF) Volledig in overeenstemming met de Europa 2020-strategie Stimuleren van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit Investeren in onderwijs, vaardigheden en levenslang leren Stimuleren van sociale inclusie en armoedebestrijding Versterken van institutionele capaciteit en een efficiënt overheidsapparaat Versterkte sociale dimensie 20% van ESF-toewijzingen voor sociale inclusie Meer nadruk op het bestrijden van jeugdwerkloosheid Mainstreaming en specifieke ondersteuning voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen en non-discriminatie

17 │ 17 Cohesiefonds Ondersteunt lidstaten met een BBP per hoofd <90% van het EU27-gemiddelde Investeren in milieu Aanpassing aan klimaatsverandering en voorkomen van risico's Sectoren water en afvalstoffen Biodiversiteit onder meer door middel van groene infrastructuur Stedelijk milieu Koolstofarme economie Investeren in transport Trans-Europese Transportnetwerken (TEN-T) Koolstofarme transportsystemen en stadsvervoer

18 │ 18 Vereenvoudiging Gemeenschappelijke bepalingen - fondsen binnen het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij Mogelijkheid van programma's met meerdere fondsen EFRO, ESF en Cohesiefonds Gestroomlijnd uitvoeringssysteem Geharmoniseerde regels op het gebied van subsidiabiliteit en duurzaamheid Beter gebruikmaken van vereenvoudigde kosten Betalingen koppelen aan resultaten e-Cohesie: ‘one stop shop’ voor begunstigden Proportionele benadering van beheer

19 │ 19 Versterken van territoriale cohesie Aandacht voor duurzame stadsontwikkeling Minimaal 5% van EFRO-middelen Oprichting van een platform voor stadsontwikkeling Onderling contact tussen steden en uitwisselingen op het gebied van stedelijk beleid Innovatieve acties voor duurzame stadsontwikkeling Met een maximum van 0,2% van de jaarlijkse financiering Gebieden met bijzondere natuurlijke of demografische kenmerken Aanvullende toewijzing voor ultraperifere en dunbevolkte regio's

20 │ 20 Een investeringsgeoriënteerd beleid Stimuleren van het gebruik van innovatieve financieringsinstrumenten Doel uitbreiden naar alle investeringsgebieden Duidelijker wet- en regelgevingskader 10% bonus voor innovatieve financieringsinstrumenten en door de gemeenschap geïnitieerde ontwikkelingen Een reeks mogelijkheden waardoor programmamanagers flexibeler kunnen werken Gelimiteerde cofinancieringspercentages 75-85% in minder ontwikkelde en ultraperifere regio's 60% in overgangsregio's 50% in meer ontwikkelde regio's

21 │ 21 Beheer en controle Financieel beheer Nieuw systeem van jaarrekeningen Jaarlijkse beheerverklaring Jaarlijkse goedkeuring van rekeningen door de Commissie Beheers- en controlesystemen Nationale erkenning (meer verantwoordelijkheid voor lidstaten) Beheersinstanties kunnen optreden als certificeringsautoriteit Commissie kan accreditatie herzien (met het oog op risico's en staat van dienst) Meer evenredigheid Vrijstellingen voor programma's met een klein volume Vrijstellingen voor systemen die consequent goede resultaten hebben opgeleverd Beperken van de frequentie van Commissieaudits voor individuele activiteiten

22 │ 22 Territoriale samenwerking Afzonderlijke regulering Toename van financiële middelen (+30%) Concentratie van programma's op maximaal 4 thematische doelstellingen Vereenvoudigd programmabeheer (fusie van beheersinstanties en certificaatautoriteiten) Eenvoudigere oprichting van Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS)

23 Cohesie- beleid 4. Hoe worden de fondsen toegekend?

24 │ 24 Een eerlijk systeem voor alle EU-regio's (Subsidiabiliteitssimulatie) 3 categorieën regio's <75% EU-gemiddelde BBP/hoofd* *index EU27=100 75-90 %>90% Minder ontwikkelde regio's Overgangsregio's Meer ontwikkelde regio's © EuroGeographics Association for the administrative boundaries  Canarische Eilanden Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azoren Malta

25 │ 25 Hoe wordt de financiering toegekend? Budgettoekenning (in %) Betrokken bevolking (in miljoenen) Minder ontwikkelde regio's/lidstatenOvergangsregio'sMeer ontwikkelde regio's Cohesiefonds¹68.7 Minder ontwikkelde regio's162.6 Overgangsregio's38.9 Meer ontwikkelde regio's53.1 Europese Territoriale Samenwerking 11.7 Ultraperifere regio's en dunbevolkte gebieden 0.9 Totaal336.0 ¹ €10 miljard van het Cohesiefonds wordt toegewezen aan de Connecting Europe Facility

26 Cohesie- beleid 5. Wanneer treden deze wijzigingen in werking?

27 │ 27 Tijdslijn 2014Nov. 2010 2012 – 2013Maart 2012 Okt. 2011 Juni 2011 Maart 2010 5 e Verslag over Economische Sociale en Territoriale Cohesie & openbare raadpleging Overeenkomst over MFK en goedkeuring van nieuw wetgevings- pakket Inwerkingtreding en goedkeuring van programma's Gemeenschappelijk Strategisch Kader Voorstellen voor Cohesie- beleid 2014-2020 Voorstel van de Commissie voor een Meerjarig Financieel Kader (MFK) Goedkeuring van Europa 2020- strategie

28 │ 28 Waar kan ik meer informatie vinden? Volg @EU_Regional op Twitter www.ec.europa.eu/inforegio


Download ppt "Cohesie- beleid EU- cohesiebeleid 2014 – 2020 Voorstellen van de Europese Commissie."

Verwante presentaties


Ads door Google