De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 INFOVERGADERING “RC VOOR HET LEVEREN VAN RELATIEGESCHENKEN, TOMBOLAPRIJZEN EN WEGGEEFARTIKELEN”

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 INFOVERGADERING “RC VOOR HET LEVEREN VAN RELATIEGESCHENKEN, TOMBOLAPRIJZEN EN WEGGEEFARTIKELEN”"— Transcript van de presentatie:

1 1 INFOVERGADERING “RC VOOR HET LEVEREN VAN RELATIEGESCHENKEN, TOMBOLAPRIJZEN EN WEGGEEFARTIKELEN”

2 2 WELKOM + AFSPRAKEN Welkom Aanwezigheidslijst tekenen Geen GSM Einde omstreeks 13u00

3 3 AGENDA Historiek Wat zijn selectiecriteria Wat zijn gunningcriteria Bestek Vragenronde

4 4 HISTORIEK Vorige Aankopen Nieuwe prijsvraag Toewijzing vanaf 1/3/2013 voor 4 jaar

5 5 SELECTIECRITERIA UITSLUITINGSCRITERIA Beoordeling inschrijver Bekwaamheid om de opdracht tot een goed einde te brengen Voldoet of voldoet niet

6 6 SELECTIECRITERIA UITSLUITINGSCRITERIA 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW);

7 7 SELECTIECRITERIA UITSLUITINGSCRITERIA 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd worden als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen.

8 8 SELECTIECRITERIA GUNNINGSCRITERIA 7) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor: a.deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek b.omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek c.fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 d.witwassen van geld.

9 9 SELECTIECRITERIA GUNNINGSCRITERIA Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de diensten van het Centraal Strafregister bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG Rechterlijke Organisatie, Dienst Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, Tel 02/552.27.82, E-mail cjc- csr@just.fgov.be. Tel : enkel te gebruiken voor informatievragen 02/552.27.48.cjc- csr@just.fgov.be

10 10 GUNNINGCRITERIA Meten de waarde van de offerte Beoordelen de intrinsieke waarde van de offerte, met als doel een gemotiveerde toewijzing te maken

11 11 GUNNINGCRITERIA VOOR DE VOLLEDIGE OPDRACHT Prijs: 40 punten –Prijs instelkosten 1 e kleur (15 punten); –Prijs bedrukking 4 kleuren (15 punten); –Eventuele staffelkortingen (10 punten). Aanbod en diversiteit: 55 punten –Variatie in het productaanbod per categorie (25 punten); –Grootte van het productaanbod per categorie (20 punten); –Aandeel groene artikelen in de catalogus (10 punten). Leveringstermijn: 5 punten

12 12 BESTEK - ALGEMEEN Toewijzing voor al de entiteiten van de groep Antwerpen die deelnemen aan het raamcontract. De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijs- verminderingen of met verbeteringsvoorstellen die hij toestaat in geval van grote afnames.

13 13 BESTEK - AANDACHTSPUNTEN Verboden afspraken -Vertekenen normale mededingingsvoorwaarden -Uitsluiting Samenwerken -Is geen verboden afspraak, tenzij bij vertekening van mededingingsvoorwaarden

14 14 BESTEK - AANDACHTSPUNTEN Hoeveelheid en beschrijving De indicatieve hoeveelheden worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt en kunnen door het bestuur vermeerderd of verminderd worden naargelang van de noodwendigheden. De leverancier zal, uit dien hoofde, geen aanspraak kunnen maken op schade- vergoeding, zo die hoeveelheden overschreden worden of niet bereikt zijn. Beschrijving en indicatieve aantallen: zie hoofdstuk III “Technische bepalingen”. De opgegeven hoeveelheden in de inventaris mogen door de inschrijver niet gewijzigd worden. Op straffe van nietigheid mag de inschrijver slechts één offerte indienen.

15 15 PRAKTISCH Opening biedingen -Dinsdag 29 januari 2013 -9u45 -Den Bell, Toren 0213 Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen

16 16 INDIENEN OFFERTE Wees tijdig – te laat is te laat Files Originele bieding wordt duidelijk ondertekend door gemachtigd persoon Alle documenten toevoegen (zie hoofdstuk I.15) CD-rom of USB-stick bijvoegen

17 17 VRAGEN

18 18 HET ENIGE DAT ONS NOG REST … Jullie veel succes wensen !


Download ppt "1 INFOVERGADERING “RC VOOR HET LEVEREN VAN RELATIEGESCHENKEN, TOMBOLAPRIJZEN EN WEGGEEFARTIKELEN”"

Verwante presentaties


Ads door Google